Accenture

Základné informácie

Názov firmy: Accenture s.r.o.

Webová stránka:  www.accenture.com

Charakteristika činnosti: Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu. Kombinácia jedinečných skúseností a komplexných znalostí všetkých odvetví a podnikových procesov, ako aj rozsiahly výskum najúspešnejších svetových firiem umožňujú viac než 246 000 našim pracovníkom poskytovať služby klientom vo viac než 120 krajinách sveta. Spolupracujeme s lídrami v korporátnej aj štátnej sfére, našimi klientmi bolo v roku 2011 aj 92 spoločností z rebríčka najväčších svetových firiem Fortune Global 100.

Hlavná téma ZP: Naša stratégia firemného občianstva je postavená na piatich pilieroch, ktorými sú korporátne riadenie, zručnosti pre úspech, životné prostredie, naši ľudia a naši dodávatelia. Firemné občianstvo pre nás znamená nepretržitú cestu a záväzok zanechať udržateľný a merateľný výsledok v komunitách, kde žijeme a pracujeme.

Počet zamestnancov (2012):   1 200        

Manažér koordinujúci ZP:  Jozef Kokoška, Corporate Citizenship Lead, jozef.kokoska@accenture.com      

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na globálnej úrovni, 2010–2011 Corporate Citizenship Report.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, na globálnej úrovni – na stiahnutie tu. Kódex ošetruje zásadné problémy, ako sú korupcia a podplácanie, diskriminácia, dôvernosť informácií, bezpečnosť pracovníkov aj zákazníkov, a pod.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, na globálnej úrovni – od roku 2011 je naša spoločnosť členom UN Global Compact LEAD — globálnej platformy združujúcej lídrov v oblasti korporátnej zodpovednosti.

Okrem toho je Accenture verejne obchodovateľnou spoločnosťou na Burze cenných papierov v New Yorku pod symbolom „ACN“. Symbol znamená úzky dohľad zo strany U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ako aj investorov, ktorí tiež venujú väčšiu pozornosť CSR aspektom nášho podnikania.

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Na národnej úrovni – Business Leaders Forum.

Na globálnej úrovni – členstvá  vo viacerých organizáciách, ako je napríklad Carbon Disclosure Project (Carbon Footprint), World Business Council for Sustainable DevelopmentBITC a pod.

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Na Slovensku:

 • Via Bona Slovakia 2009 – kategória Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie;
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine 2008, 2007 – 2. miesto.

Na globálnej úrovni (výber):

g./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Naša zodpovednosť voči zamestnancom

Jadrom nášho biznisu sú vedomosti, schopnosti a zručnosti našich zamestnancov. V Accenture dávame veľký dôraz na vzdelávanie a možnosť rozvoja zamestnancov. Každý zamestnanec má svojho kariérneho poradcu- tútora. Školenia neorganizujeme len v učebniach, na našom globálnom vzdelávacom portáli myLearning ponúkame viac ako 20 000 online kurzov a iných tréningových materiálov, ktoré pokrývajú takmer všetky témy týkajúce sa biznisu.

Našim zamestnancom ponúkame širokú škálu benefitov:

 • Životné a doplnkové dôchodkové poistenie;
 • Zdravotná starostlivosť nad rámec stanovený zákon;
 • Preplácaná mzda aj počas práceneschopnosti;
 • “Sick days” 4 dni do roka;
 • Osobné voľno 2 dni do roka;
 • Bonus pri príležitosti svadby alebo narodení dieťaťa;
 • Odmena za loajalitu;
 • Jazykové kurzy;
 • Športové a kultúrne poukazy, atď.

Dbáme na vyváženosť pracovného a súkromného života našich ľudí, a preto dôkladne monitorujeme prácu nadčas či nevyčerpanú dovolenku. Podporujeme flexibilitu v práci.

Záleží nám na názore našich zamestnancov, preto každoročne organizujeme globálny zamestnanecký prieskum, kde sa zamestnancov pýtame, v čom by sa naša spoločnosť mohla zlepšiť. Dbáme na to, aby sa potenciálne sťažnosti či obavy zamestnancov dostali kompetentným – máme osobitnú linku pomoci a špeciálne oddelenie na riešenie sťažností – za striktného dodržania anonymity.

Naša zodpovednosť voči zákazníkom

Naše odborné služby pomáhajú zákazníkom dosahovať vysoký výkon v súlade s myšlienkou trvalej udržateľnosti a držať krok s požiadavkami na znižovanie emisií CO2.

Dôraz na ochranu osobných údajov našich zákazníkov je súčasťou našich etických záväzkov.

Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, a preto majú naši zákazníci možnosť poskytnúť nám ju 7 dní v týždni, 24 hodín denne prostredníctvom internetu či telefonicky.

 

Naša zodpovednosť voči dodávateľom

Naša spoločnosť má vo svojom Etickom kódexe pre dodávateľov presne zadefinované štandardy pre dodávateľov ako v oblasti životného prostredia, tak i v oblasti pracovných práv (zákaz diskriminácie, nútenej či detskej práce a pod.). Záväzok k zodpovednému správaniu sa je súčasťou zmluvy s takmer každým dodávateľom.

Zároveň máme viacero iniciatív, ktoré podporujú rôznorodosť medzi dodávateľmi a vďaka tomu pracujeme aj s menšinovými dodávateľmi či malými a strednými podnikmi.

Snažíme sa na našich dodávateľov vplývať v oblasti znižovania emisií CO2 a u kľúčových a nových dodávateľov monitorujeme ich politiku ochrany životného prostredia a dodržiavanie etických štandardov.

Spolu s našimi dodávateľmi hľadáme cesty ako znížiť dosah na životné prostredie. Napríklad, v roku 2011 nám náš kľúčový dodávateľ osobných počítačov a laptopov, Dell, začal dodávať tovar prostredníctvom lodnej dopravy namiesto dopravy leteckej. Táto zmena znížila emisie CO2 súvisiace s prepravou do USA o 92%, do Európy o 93%.

 

Naša zodpovednosť voči komunite

Vo svojich programoch na podporu komunity sa Accenture sústredí na tie projekty, ktoré súvisia s jedným z kľúčových pilierov stratégie firemného občianstva Zručnosti pre úspech (Skills to Succeed). Naším cieľom je zvyšovať zručnosti ľudí a pomôcť im zaradiť sa do spoločenského a hospodárskeho života. Tam, kde je to možné, je finančná pomoc v podobe grantov doplnená vkladom času a zanietenia našich pracovníkov.

Na Slovensku bol Nadačný fond Accenture založený v roku 2004. Strategicky sa zameriava na dve hlavné oblasti: pomoc obetiam obchodu s ľuďmi(dlhodobé partnerstvo s o.z. Dotyk) a podporu resocializácie väzňov (dlhodobé partnerstvo s o.z. Maják). Accenture okrem toho prioritne podporuje aj dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov. Opakovane sme napríklad pomáhali pri obnove banskoštiavnickej Kalvárie, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Od roku 2006 tiež v slovenskej pobočke Accenture funguje Zamestnanecký grantový program, v rámci ktorého sa o podporu môže uchádzať projekt, ktorý odporučí náš zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník a zároveň sa aj priamo zúčastní prípravy alebo realizácie projektu.

V roku 2012 sme spolu s ďalšími členmi BLF iniciovali a finančne podporili vznik Fondu pre transparentné Slovenskoktorého cieľom je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou watchdogových a analytických organizácií.

Naša zodpovednosť voči životnému prostrediu

Citlivý prístup k životnému prostrediu je nevyhnutná súčasť nášho podnikania. Náš záväzok znižovať dosah našich aktivít na životné prostredie je obsiahnutý v dokumente Environmental Responsibility Policy. Vplyv na životné prostredie sa snažíme brať do úvahy ako pri obstarávaní tovarov a služieb, tak i pri poskytovaní služieb našim klientom. Od roku 2009 sme držiteľom certifikátu ISO 14 001 (Systém environmentálneho manažérstva). Sme súčasťou globálneho záväzku k znižovaniu emisií Carbon Disclosure Project.

Naša environmentálna stopa pozostáva najmä z emisií vyprodukovaných prevádzkou kancelárskych priestorov a pracovnými cestami. Dôsledne preto šetríme energiou a snažíme sa obmedzovať pracovné cesty, pokiaľ je to možné. Na viac ako 85 našich sídlach vo svete sme už zaviedli používanie video-konferenčnej technológie ďalšej generácie Telepresence, ktorá nám pomáha spojiť sa s klientmi.  V roku 2011 sme znížili objem vyprodukovaného CO2 na zamestnanca o 30% oproti roku 2007.

Do našich environmentálnych programov zapájame aj zamestnancov. V roku 2009 sme na globálnej úrovni spustili program Eco Challenge, ktorý ponúka online kalkulačku na výpočet uhlíkovej stopy doma i v práci a návody na jej zníženie.

Naša zodpovednosť voči konkurencii

Sme za férovú a transparentnú súťaž. V súlade s firemným etickým kódexom úplne odmietame úplatky alebo iné nekalé konanie, ktoré by mohlo ovplyvniť obchodné rozhodnutie.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky