27. 11. 2018

Kia Motors Slovakia je víťazom Národnej ceny za spoločenskú zodpovednosť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality tento rok vyhlásil 5. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť.

November 26, 2018 (Teplička nad Váhom) – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality tento rok vyhlásil 5. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Poslaním národnej súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z podnikateľskej a verejnej sféry do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť tie organizácie, ktoré sa hlásia k plneniu týchto princípov. Súťaž je určená pre organizácie, ktoré vo svojej stratégii a činnosti tieto princípy uplatňujú každodenne. Tie sú v rámci súťaže posudzované v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.

„Spoločnosť Kia Motors Slovakia dlhodobo vyvíja kroky byť zodpovedným zamestnávateľom a producentom na Slovensku. Vo svojich aktivitách implementuje zásady spoločensky zodpovedného podnikania. Svoju jedinečnosť v tejto oblasti vnímame v komplexnosti a dlhodobom prístupe k starostlivosti o zamestnancov, spolupráce s dodávateľmi, podpore komunity a znižovaní negatívneho dopadu na životné prostredie. Veríme, že spoločnosť je prínosom nielen pre Žilinský kraj, ale aj celé Slovensko, či už z pohľadu ekonomického alebo spoločenského,“ povedal Dae-Sik Kim, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa rozhodla tento rok prihlásiť do súťaže, ktorá by verejne potvrdila jej dlhodobé úsilie v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Stratégia zodpovedného podnikania spoločnosti je založená na korporátnej vízii „Spoločne za lepšiu budúcnosť“. Vízia vyjadruje vôľu spoločnosti vytvárať zásadné hodnoty a propagovať harmonický rast s dôrazom na environmentálne aspekty a rešpektovanie potrieb ľudstva. Relevantné témy a aktivity spoločnosti musia byť v súlade s piatimi základnými hodnotami koncernu, ktoré majú pomôcť implementovať danú víziu a stratégiu riadenia zodpovedného podnikania spoločnosti: zákazník, výzva, spolupráca, ľudia a globalita.

V minulosti bola otázka spoločenskej zodpovednosti skôr novým trendom, v dnešnej dobe to spoločnosť Kia Motors Slovakia vníma ako poslanie a zároveň súčasť podnikania. Spoločnosť považuje toto poslanie za veľmi dôležité. Uvedomuje si, že žije v prostredí a má povinnosť sa starať o jeho udržateľnosť, preto každá jedna oblasť je pre ňu významná. Či už ide o sociálne vzťahy, zamestnancov, ochranu životného prostredie, podporu regiónu alebo starostlivosť o zákazníka.

Štruktúra podkladov pre súťaž Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť pomohla spoločnosti Kia Motors Slovakia utriediť si jej vlastné aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, uvedomiť si jej silné stránky a zároveň nájsť možnosti na zlepšenie. Jej neustálou snahou je prinášať spoločnosti vyššiu pridanú hodnotu. Spoločnosť má záujem pokračovať v nastavených trendoch v roku 2019. Zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov a zamerať sa na kvalitu nových automobilov, aby zákazníkom poskytla čo najlepší úžitok.