09. 11. 2020 ESET

Nadácia ESET podporila projekty na zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Nadácia ESET vyhlásila grantovú výzvu na zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá má ambíciu podporovať komunity a organizácie, ktoré sa venujú práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia dlhodobo a v súčasnosti vplyvom pandémie koronavírusu a výnimočného stavu riešia svoje existenčné problémy spôsobené výpadkom finančných príjmov. Kedže v súvislosti s prepadom ekonomiky sa očakáva negatívny dopad na asignáciu 2% dane aj nižší podiel darov fyzických aj právnických osôb, grantová výzva má za cieľ zabezpečiť kontinuitu dlhodobých projektov organizácií, ktoré riešia vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodného prostredia, či inak podporujú ich vzdelávanie, a to najmä počas pandémie koronakrízy, či krátko po nej.

V roku 2020 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

Cieľ programu

Cieľom programu je zmiernenie negatívneho dopadu koronavírusu na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodnených komunít.

Podporené projekty

 • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Podpora projektu: „Spolu to zvládneme“ – zastrešenie režijných nákladov projektu celoslovenského online vzdelávania, realizovného buď v homogénnej skupine detského domova alebo v homogénnej skupine prostredníctvom aplikácie zoom. Projektom sa zabezpečí kontinuita dlhodobých vzdelávacích projektov organizácie, ktoré riešia vzdelávanie a budúcnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 • Divé maky, o.z.

Podpora projektu: „Štipendijný program Divé maky – ideme ďalej“, ktorý podporuje talentované deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia formou štipendií, mentoringu a organizovaním spoločných tréningov a workshopov. V súčasnosti je do programu Divé maky zapojených 38 detí a mládeže vo veku od 8-23 rokov. Vzhľadom na súčasnú situáciu budú finančné prostriedky použité na podporu preklenutia výpadku príjmu spôsobeného súčasnou koronakrízou.

 • Človek v ohrození n.o.

Zabezpečenie spolufinancovania mzdových nákladov a finančný manažment spojený so spracovaním miezd zamestnancov v piatich komunitných centrách na obdobie 9 mesiacov. Novoprijatí zamestnanci budú pracovať s deťmi, ktoré už v prvej vlne zameškali veľké množstvo učiva a nebolo možné ich vyučovať online. Vďaka podpore pracovníkov zameraných na vzdelávanie pomôžeme deťom z vylúčeného prostredia vysporiadať sa s výnimočnou situáciou počas pandémie, počas uzatvorenia škôl aj po ich opätovnom otvorení, a zabezpečovať pre nich pomoc s prípravou na vyučovanie.

 • Nadácia Pontis

Podpora programu Budúcnosť INAK, neformálneho vzdelávania, zameraného na zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov, na rozvoj ich tvorivosti a potenciálu s cieľom zvýšiť ich šance na lepšiu budúcnosť. Každý rok približne 25 mladých ľudí vo veku 11-15 rokov dostane príležitosť zapojiť sa do komplexného trojročného vzdelávacieho programu v mimoškolskom klube a získať najmä digitálne, podnikateľské a mäkké zručnosti. Nadácia ESET ako partner digitálnych zručností podporí tvorbou pracovných listov pre 3.ročník programu pre oblasť IT.

 • BAFF SA o.z.

Podpora aktivít občianskeho združenia, ktoré sa aktívne venuje zlepšeniu školských výsledkov detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia z Moldavy nad Bodvou formou doučovania, dovysvetľovania prebratej látky, s ktorej individuálnym naštudovaním majú žiaci a študenti problém.

 • Ulita o.z.

Podpora projektu: „Učíme sa napriek prekážkam“ – ide o pravidelne zrealizované vzdelávacie aktivity deti a mládeže žijúcich na petržalskom sídlisku Kopčany, ktorých rodiny sa často nachádzajú v zložitej socioekonomickej situácii. Medzi aktivity patrí individuálne doučovanie realizované dvakrát do týždňa, prispôsobené opatreniam COVID-19, prípadne presun do online prostredia, ak bude potrebné. Občianske združenie zároveň neustále poskytuje deťom možnosť využívať počítače, internetové pripojenie, kopírovanie a tlač materiálov do školy.

 • Náš svet o.z.

OZ Náš svet pôsobí pri Spojenej škole internátnej vo Vranove nad Topľou úzko spolupracuje so všetkými organizačnými zložkami školy na poskytovaní pomoci a podpory deťom so sociálnym znevýhodnením a ich rodinám v oblasti integrácie, prosociálnej výchovy, alternatívnej edukácie a efektívneho trávenia voľného času. Občianske združenie zapája deti do projektu „Pomôžme si navzájom“ a pomáha deťom z marginalizovaných komunít aktívne sa zapojiť do ochrany zdravia a prevencie šírenia nákazy ochorenia COVID 19 a edukuje ich ako sa pred ochorením chrátiť.

 • Rómsky Inštitút – Roma Institute, n.o.

Projekt má pomôcť komunite obyvateľov lokality Stará Tehelňa v Prešove, ktorú tvoria z 95% Rómski obyvatelia. Ide o zriadenie voľne prístupného HOTSPOTu, obnova činnosti (v druhej vlne ochorenia COVID 19) zberného e-mailu ako možnosť kontaktu s deťmi z lokality, ktoré nemajú prístup k internetovému pripojeniu, obnova distribúcie domácich úloh deťom v lokalite a ich následné spätné odosielanie učiteľom na školách prostredníctvom zberného e-mailu a asistenta vzdelávania a individuálne doučovania s deťmi z lokality a distribúciu základného balíku vzdelávacích potrieb pre deti z lokality.

 • Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o.

Podpora projektu: „Na financie a kariéru so zdravým rozumom“ – 18 tréningov o finančnej gramotnosti pre deti z Prievidze 10-26 rokov žíjúcich v segregovaných sídliskách Prievidze. Projekt sa dostal do databázy príkladov dobrej praxe, ktorú vytvorila Iuventa v rámci Erazmus+ projektu.

 • Občianske združenie EU – ROM

Podpora projektu: „Vzdelávanie Rómskych detí a mládež – Tanoda program“ ide o program doučovania detí mimo školy. Tanoda program zabezpečí doučovanie z predmetov matematika, slovenský jazyk, maďarský jazyk, zemepis a biológia. Hlavným cieľom projektu je, aby si deti osvojili a dobehli učivá ktoré im chýbajú a tým, aby sa znížil dopad COVID 19 na ich vzdelávanie. Program bude prebiehať v obciach Blhovce, Janice, Dubovec, Kesovce, Káloša, Martinová.

Popularizácia vedy a výskumu

 • Konzorcium firiem MultiplexDX, Lambda Life, ProScience Tech

Podpora projektu: „Vývoj a výroba diagnostikckých qPCR testov na diagnostiku ochorenia COVID‑19“. Nadácia ESET vrámci Fondu na podpora diagnostiky a prevencie ochorenia COVID‑19 zafinancovala vývoj a výrobu nového diagnostického qPCR testu pre diagnostiku ochorenia COVID-19. Test je založený na real-time RT PCR diagnostickom teste na‑detekciu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvinulo laboratórium Virologického ústavu v Berlíne. Sada reagencií bola vyvinutá podľa protokolu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre spoľahlivú detekciu vírusu SARS-CoV-2 a používaná aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR. Na vývoji a výrobe qPCR testov spolupracujú Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) a Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. Nadácia ESET financuje aj prvých 100.000 kusov testov, ktoré budú ponúknuté ako dar Slovenskej republike.

 • Občianske združenie Preveda

Podpora projektu: „Interaktívna platforma mladých Vedcov“. Vytvorenie dizajnovo modernej a funkčne aktuálnej, modulovateľnej interaktívnej platformy, ktorá svojou kvalitou bude môcť priťahovať pozornosť mladých vedcov a zároveň im poskytne kvalitný priestor na prezentáciu ich odborných štúdii a vedecký dialóg. V databáze je viac ako 2000 abstraktov ich vedeckých štúdií.

 • Imaginárium

Podpora projektu: „FACTFAKE VR Hackaton“. Výstupom hackatonu bude aplikácia, ktorá má potenciál byť populárnym nástrojom v boji proti dezinformáciam a bezpečnostným hrozbám. Problémy digitálnej doby budú priblížené zábavnou formou, ako hra, resp. „escape room“ v prostredí VR. Riešiteľ musí nájsť dostatok informacií, rozlíšiť fakty od fejkov, vyriešiť problém a nájsť cestu von. Projekt má ambíciu ukázať, ako sociálne médiá a nové technológie narúšajú pozornosť u detí a ich schopnosť rozlišovať pravdivosť informácií.

 • Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Podpora projektu: „Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2020“ sa uskutoční 27. novembra 2020. Tento rok budú aktivity sústredené do online priestoru a do skôl po celom Slovensku. Program bude pozostávať z online štúdia, ktoré prinesie pútané rozhovory a prezentácie slovenských vedcov, z online formátu Science café a z náštevy vedcov na školách po celom Slovensku.

 • Slovenská akadémia vied

Podpora „SAV stage na festivale IXPO“, ambíciou je ponúknuť 18 vedcov v moderovanej diskusii, ktorú bude viesť Daniel Stach. Ponúkané témy: boj proti koronavírusu, ako kvasinky ohrozujú naše kultúrne dedičstvo, o fenoménehoaxov a konšpirácií.

 • Omniveda / VEDA NÁS BAVÍ n.o.

Podpora podujatia: „Vedecký veľtrh“ – cieľom podujatia je nadchnúť deti a mládež pre vedu a techniku, ako aj pre jej ďalšie štúdium na strednej či vysokej škole. Cieľovou skupinou sú deti hlavne základných a stredných škôl, ako aj učitelia, rodičia a široká verejnosť. Vlani akciu navštívilo niekoľko tisíc účastníkov.

 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET

Cieľom „Festivalu vedy a techniky AMAVET“ je už 23 rokov rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a techniky na Slovensku, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovaného na potreby praxe a zvýšiť kvalitu vzťahov medzi pedagogickými, vedeckými pracovníkmi a študentami s cieľom podpory ich autority v spoločnosti.

 • Žijemvedu o.z.

Podpora projektu: Spájanie vedcov a popularizácia vedy pomocou platformy „Žijem Vedu“ a konferencie „Žijem Vedu naživo“. Cieľom je vytvoriť komplexný zoznam slovenských vedcov pracujúcich v zahraničí pomocou prehľadného vizuálu, mapky a zadaných kľúčových slov, ktoré umožnia jednoduché vyhľadávanie pomocou lokalizácie, ale aj pomocou odborného zamerania, ako aj jednoduché prepojenie záujemcov o inšpiráciu a pomoc skúsených vedcov v zahraničí.

 • Inovácie a tradície o.z.

Podpora projektu: „Maker Faire Bratislava 2020“ – ide o festival tvorivosti a inovatívnosti, kde si návštevníci môžu niečo vyskúšať, naučiť sa, či inšpirovať sa na interaktívnych stanovištiach. V roku 2020 plánujú vytvoriť aj nový blok zameraný na podporu aktivít v kríze, napr. tvorba ochranných pomôcok so zapojením 3D tlače a nových materiálov, prezentáciu komunitných aktivít v čase krízy, ventilátory a snímače so zapojením elektronických stavebníc.

 • LiptovŽije, o.z.

Podpora projektu: „Kúzelná Fyzika na Liptove“. Séria zábavných a interaktívnych experimentov a edukatívného funny kvízu v podaní kúzelného fyzika Miša a zVEDAvého Gaba, ktoré ukážu deťom, že fyzika je bomba.

Budovanie lepšej spoločnosti

 • VIA IURIS

Podpora projektu: „Dôveryhodné inštitúcie právneho štátu“. Podpora priamej účasti na tvorbe noviel alebo zákonov týkajúcich sa témy projektu (dôveryhodné inštitúcie právneho štátu): monitoring voľby generálneho prokurátora, stretnutia pracovnej skupiny Generálnej prokuratúry s účasťou VIA IURIS, organizácia odborného okrúhleho stola k téme projektu a vypracovanie stanovísk a mediálnych výstupov k témam projektu. Finančná podpora pokrýva služby právnych expertov (odborná práca právnych expertov na aktivitách projektu), služby v oblasti medializácie aktivít projektu a komunikácie s verejnosťou (najmä v súvislosti s voľbou nového generálneho prokurátora) a zabezpečenie administrácie projektu.