Allianz – Slovenská poisťovňa

Základné údaje

Názov firmy: Allianz – Slovenská poisťovňa

Webová stránka:  www.allianzsp.sk

Charakteristika činnosti: Poskytovanie produktov a služieb v oblasti poisťovníctva

Hlavné témy ZP: Etický kódex a Compliance, Demografický vývoj, Klimatické zmeny

Počet zamestnancov:     1860                 

Manažér koordinujúci ZP:  Katarína Schneiderová, Vedúca oddelenia internej komunikácie, e-mail: katarina.schneiderova@allianzsp.sk                     

Pri výbere dodávateľa sa riadi spoločnosť prísnou internou smernicou o obstarávaní tovarov, služieb a prác, ktorá presne stanovuje postup výberu dodávateľa a vyžaduje prítomnosť hodnotiacej nezávislej komisie. Každý záujemca je po ukončení výberu riadne informovaný o jeho výsledkoch. U každého záujemcu je podľa Protikorupčného poriadku Allianz – SP preverovaná jeho bezúhonnosť (použitie viacero interných nástrojov na overovanie bezúhonnosti) a v prípade negatívneho prejavu, automaticky je takýto záujemca vyradený z výberu. V rámci spoločnosti pôsobí odbor interného auditu, ktorý preveruje či pri danom výbere boli splnené všetky náležitosti.

Zmluvy obsahujú protikorupčnú doložku (osobité protikorupčné ustanovenia) a svojim podpisom sa zmluvné strany zaväzujú k vzájomnému etickému správaniu. A zároveň každá zmluva sa riadi aj globálnou smernicou o outsourcingu tovarov a služieb.

a) Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Samostatnú správu o zodpovednom podnikaní zatiaľ spoločnosť nemá. Na korporátnej úrovni reportuje podľa GRI (hodnotenie: level A+)  https://www.allianz.com/en/sustainability/performance/gri_cop/profile.html

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

N/A

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Stratégia ZP spoločnosti je súčasťou výročnej správy (www.allianzsp.sk/vyrocne-spravy), ktorá je verifikovaná spoločnosťou KPMG.

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, etický kódex je súčasťou firemnej politiky. Paralelne s Etickým kódexom platí Protikorupčný poriadok Allianz – SP, rovnako sa zamestnanci riadia aj korporátnou stratégiou Compliance (overovanie bezúhonnosti dodávateľov, etickosť v podnikaní, odhaľovanie korupčného správania zamestnancov i partnerov spoločnosti).

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Allianz je súčasťou celosvetovej iniciatívy United Nations Global Compact, v rámci ktorej sa spoločnosti zaväzujú rešpektovať ľudské práva, ako aj pravidlá OECD pre nadnárodné spoločnosti (Guidelines of the OECD for Multinational Corporations), vyjadrujú integráciu spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti do nášho podnikania. Toto prehlásenie je súčasťou Etického kódexu spoločnosti.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

N/A

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

Nie na Slovensku. Skupina Allianz získala viacero cien v oblasti ZP, napríklad RobecoSAM Sustainability Award - Sustainabiltiy Award Silver Class 2015 (http://yearbook.robecosam.com), CDP Climate Disclosure Leadership Index (za projekt znižovania CO2) alebo ocenenie Fair and Transparent Company od Focus Money Magazine.

h) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

TRÉNINGY A VZDELÁVANIE

Každý zamestnanec spoločnosti má prístup k vzdelávaniu prostredníctvom viacerých programov:

 • ASP Campus – séria tréningov na softskills
 • Efektívny manažér – séria školení pre vzdelávanie manažérov (nižší a stredný manažment)
 • Výučba cudzieho jazyka (angličtina, nemčina) ako súčasť systému firemných benefitov
 • Osobitné finančné vzdelávanie (podľa zákona č. 186/2009 Z. z.)
 • Pravidelné školenia o produktoch a službách spoločnosti

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Každý zamestnanec pri vstupe do pracovného pomeru absolvuje online školenie Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Ochrana pred požiarmi (OPP),Civilná ochrana (CO) a Stres v pracovnom prostredí. Školenie sa opakuje v pravidelných časových intervaloch podľa zákonného rámca.

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY

Každý zamestnanec má nárok na nasledujúce firemné benefity (väčšina z nich platí až po skončení skúšobnej doby):

 • Zdravotná starostlivosť (relaxačno-wellnesový pobyt alebo nadštandardná starostlivosť v súkromných medicínskych zariadeniach prípadne nákup zdravotníckych pomôcok)
 • Stravovanie (stravné lístky v hodnote 3,60 eur, zamestnanec hradí len 0,10 eur z celkovej hodnoty lístka)
 • Zľavy na firemných produktoch a službách
 • Športové aktivity – Letné športové hry, Stretnutie turistov
 • Sociálna výpomoc nad zákonný rámec – pri narodení dieťaťa, pri úmrtí blízkeho člena rodiny, pri dlhodobej práceneschopnosti, v prípadoch sociálnej núdze (firma má Sociálny fond)
 • Príspevok pre dieťa na detský tábor, školu v prírode a podobne.
 • Akcie pre deti zamestnancov – Deň otvorených dverí v priestoroch firmy, Mikuláš, Deň detí
 • Výlety organizované odbormi

DIALÓG MEDZI ZAMESTNANCAMI A MANAŽMENTOM

 • Pravidelné stretnutia manažmentu so zamestnancami
 • Stretnutia jednotlivých rezortov so zamestnancami
 • Oceňovanie zamestnancov za pracovný výkon či správanie podľa princípov spoločnosti voči ostatným kolegom
 • Videá firemnej televízie AllianzTV s odkazom od manažmentu
 • List prezidenta (kvartálne)

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A PODPORA ZAMESTNANOSTI ZNEVÝHODNENÝCH

Spoločnosť sa hlási k rovnosti príležitostí a odcudzuje akékoľvek prejavy rasovej neznášanlivosti a diskriminácie podľa rasy, pohlavia, náboženstva či sexuálnej orientácie. Naopak vytvára priestor pre zdravotne postihnutých zamestnancov, spoločnosť zamestnáva nevidiaceho. Zároveň v priestoroch spoločnosti prebiehajú trikrát ročne trhy v spolupráci s chránenými dielňami. 

ZAMESTNANCI A ANGAŽOVANOSŤ V KOMUNITE

Počas celého roka poskytuje firma zamestnancom možnosť zapájať sa do projektov podpory okolia. Medzi hlavné aktivity patrí:

 • účasť na dobrovoľníckom podujatí Naše Mesto (Bratislava, Košice, Trnava)
 • zbierky potrieb a šatstva
 • finančné zbierky
 • upratovanie v okolí firmy
 • podpora z Nadácie Allianz
 • darovanie krvi v priestoroch spoločnosti
 • trhy v spolupráci s chránenými dielňami
 • spoločné akcie s deťmi z Detského domova v Ilave – Klobušiciach (dlhodobá spolupráca)

KOMUNIKÁCIA SO ZAMESTNANCAMI

V rámci internej komunikácie využíva tradičné nástroje komunikácie:

 • firemné časopisy a newslettre
 • plagáty a nástenné plochy
 • intranet
 • email
 • list prezidenta/manažmentu + stretnutia

Ale aj inovatívne spôsoby komunikácie:

 • internú televíziu AllianzTV
 • pop-up okno 

ZRANENIA NA PRACOVISKU

Za posledné tri roky neeviduje spoločnosť žiadne pracovné zranenie.

SPOKOJNOSŤ ZAMESTNANCOV

Každoročne sa zamestnanci Allianz – SP zapájajú do celosvetového prieskumu spokojnosti zamestnancov skupiny Allianz – SP Allianz Engagement Survey (83 % účasť na Slovensku). Podľa výsledkov prieskumu – 71 % zamestnancov je spokojných so svojou prácou, 70 % zamestnancov súhlasí s rovnováhou medzi prácou a súkromným životom a 81 % je index angažovanosti zamestnancov.

ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP KU KLIENTOM

Zamestnanci sú povinní uplatňovať nestranný, zdvorilý a korektný prístup ku všetkým klientom a nesmú, či už svojim konaním alebo výrokmi, vedome zavádzať trh alebo klientov. Pri budovaní vzťahu s klientom je potrebné venovať primeranú pozornosť tomu, aby klient dostal informácie, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu jeho rozhodnutia, či už ako súčasť informácie o produkte alebo prostredníctvom finančného poradcu alebo spoločnosti.

FÉROVÁ REKLAMA A KOMUNIKÁCIA

Pri externej komunikácii sa spoločnosť riadi celofiremnou komunikačnou stratégiou „Jedna rada“. Hlavným princípom stratégie je komunikovať produkty a služby formou rád, tipov, upozornení. V reklame vystupujú vždy reálni ľudia v reálnom prostredí s reálnou profesiou, ktorú v reklame „hrajú“. Napríklad v reklame na poistenie majetku vystupoval skutočný profesionálny hasič.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť si riadne plní povinností podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnanci sa riadia internou smernicou 1LE/4.0/SM/10/V Ochrana osobných údajov.

PRODUKTY

V súvislosti s firemnou stratégiou ZP označuje spoločnosť ekologické produkty logom ECO. Využíva elektronickú korešpondenciu s klientom, nahlasovanie poistnej udalosti je možné cez mobilný telefón, sledovanie stavu poistnej udalosti je online na webovej stránke. Všetky procesy smerujú k zníženiu množstva spotrebovaného papiera, a zároveň online komunikácia je pre klienta pohodlnejšia a rýchlejšia. Napríklad, klient nemusí dokumenty tlačiť, stačí ich naskenovať a nahrať cez internet do systému. Pri obhliadke škodovej udalosti využívajú technickí pracovníci systém, kde nahodia všetky detaily obhliadky – bez zbytočných vypisovaní a papierovačiek.

Všetky zmluvy a dokumenty spoločnosti sú archivované v elektronickej podobe. Logom ECO sú označené takéto produkty aj na webovej stránke.

PRODUKTY PRE ZNEVÝHODNENÝCH

Allianz – SP sa snaží vyjsť v ústrety výraznými zľavami na poistnom (symbolické poistné) pre neziskové organizácie.

Allianz – SP je aktívnym členom Slovenskej asociácie poisťovní – SLASPO, ktorá je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. V rámci zoskupenia sa na pravidelnej báze stretávajú zástupcovia poisťovní, aby spoločne koordinovali svoje akcie.

Okrem dobrovoľníckych aktivít popísaných v bode A, sústredí spoločnosť pomoc okoliu prostredníctvom Nadácie Allianz. Od roku 2008 podporila nadácia stovky obcí, miest, materských či základných škôl, neziskových organizácií a rodiny v sociálnej núdzi. V roku 2014 prekročila hranicu podpory vo výške 1 mil. eur (od roku 2008), v roku 2014 podporila 67 projektov v celkovej výške podpory 80 150 eur. Oblasti podpory nadácie:

 • bezpečnosť na cestách (grantový program – podpora obcí a miest zakúpením a osadením merača rýchlosti, spomaľovacích prahov či zrkadiel)
 • dopravná výchova a vzdelávanie – vybudovanie alebo revitalizácia detských dopravných ihrísk, podpora vzdelávacích programov v tejto oblasti
 • sociálna výpomoc – podpora rodín zo sociálne slabších pomerov alebo rodín ovplyvnených závažnou chorobou jedného alebo viacerých členov domácnosti.
 • zdravotníctvo – nákup nástrojov a prístrojov

Viac informácií nájdete na stránke Nadácie Allianz - http://nadacia.allianzsp.sk/.

Zodpovedný prístup k ŽP sa odráža v dvoch oblastiach – v správe budov a v ekologických produktoch.

V oblasti správy budov a nehnuteľností, ktoré vlastní spoločnosť po celom Slovensku, sa podarilo v posledných rokoch zrealizovať niekoľko projektov: 

 • výmena starých žiariviek za úsporné LED svietidlá  a reklamné označenie budov na LED, LED osvetlenie na fotobunky v tmavých priestoroch 
 • využívanie podzemných vôd na chladenie (prípravná fáza na využívanie podzemných vôd aj na vykurovanie)
 • výmena klimatizácií  - zmena chladiva z R22 na F-plyny, montáž nových klimatizácií s inverterom
 • rozbory vypúšťanej splaškovej kanalizácie
 • separácia odpadu – PET fľaše, zber elektronického odpadu, batérií a odvoz na recykláciu, odvoz svetelných trubíc a žiaroviek na recykláciu, likvidácia nebezpečného odpadu; papier na všetkých pobočkách  - spoločná skartácia
 • snaha o zníženie spotreby tepla (servis okien, výmena stredových tesnení okien)
 • udržiavanie a ošetrovanie zelených striech a terás v PB Trenčín, Košice a na Dostojevského rade
 • rekonštrukcia kotolní na kotolne s vysokou účinnosťou spaľovania (turbo),výmena kotlov - zníženie emisií (v poslednom období TO, TN, NR)
 • úsporné splachovače (dvojpolohové) v Košiciach, automatické DR
 • zatepľovanie budov
 • ekologické označenia v priestoroch budovy – toalety, kuchynky
 • inštalácia drtičov PET flaší v kuchynkách

 Druhá oblasť, ponuka ekologických produktov je definovaná v oblasti Trh.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky