Citibank

Základné informácie

Názov firmy: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Webová stránka: www.citibank.com

Charakteristika činnosti: bankovníctvo a finančné služby, akciová spoločnosť

Počet zamestnancov (k 31.7.2012): 76

Manažér koordinujúci ZP: Nastasia Pavuliaková, Junior Strategic Planner/Executive Assistant, e-mail: nastasia.pavuliakova@citi.com

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Citibank nemá takúto správu na lokálnej úrovni, naše údaje tvoria súčasť globálnych správ ako napr. Citizenship ReportDiversity Report a pod.

b./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno – na stiahnutie tu, dokonca pre finančných profesionálov existuje ďalší osobitný kódex – na stiahnutie tu.

c./ Dali ste si verejný záväzok zodpovedne podnikať?

Na lokálnej úrovni, napríklad Memorandum_BLF.

d./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Na lokálnej úrovni BLF, ASRS.

e./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Takéto ocenenia sme získali na medzinárodnej úrovni, ich zoznam je uvedený v dokumente Citizenship Report.

f./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Banka má komplexný program sociálnej starostlivosti, ktorý je popri ďalších početných zamestnaneckých výhodách súčasťou celej škály benefitov dostupných všetkým zamestnancom. Zároveň banka udržiava stály dialóg so svojimi zamestnancami viacerými formami, z ktorých najvýznamnejší je každoročný prieskum spokojnosti Voice of Employee.

Svojich zamestnancov rešpektujeme, vyzdvihujeme našu pestrosť, spolupodieľame sa na zodpovednosti voči našim úspechom a akceptujeme zodpovednosť za naše úspechy.

Naši klienti sú pre nás najdôležitejší, poskytujeme im tie najlepšie rady, produkty a služby, vždy sa snažíme konať s najvyšším stupňom bezúhonnosti. Sme si vedomí našej globálnej prítomnosti a preto sa celosvetovo zasadzujeme za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a kriminality.

S našimi zákazníkmi udržiavame stály a otvorený dialóg, pričom rešpektujeme ochranu osobných aj obchodných údajov. Spokojnosť zákazníkov s našou prácou si overujeme prostredníctvom pravidelného prieskumu spokojnosti Customer Survey, posledný sa uskutočnil v roku 2011.

S našimi dodávateľmi obchodujeme systémom fair-play, rozsahovo väčšie dodávateľské služby sú vždy predmetom transparentných výberových konaní. Rešpektujeme lokálne zvyklosti, snažíme sa spolupracovať s eticky konajúcimi dodávateľmi.

Banka vyznáva vysoké etické princípy, ktoré presadzuje aj v konkurenčnom boji, respektíve v spolupráci s inými bankami podnikajúcimi na miestnom bankovom trhu. Snažíme sa byť aktívnym členom záujmových profesijných združení, ako je napríklad SBA.

Banka hrá aktívnu úlohu v komunite, kde žijú a pracujú jej zamestnanci. Vážime si tých, čo prišli pred nami a odovzdávame dedičstvo tým, čo prídu po nás.

Diskutujeme a spájame sa s poprednými mimovládnymi organizáciami, aby sme v spolupráci s nimi dokázali prinášať čo najprospešnejšie iniciatívy pre miestne komunity. Sústreďujeme  sa najmä na oblasti finančného vzdelávania, podpory komunít/začínajúcich podnikateľov a na darcovstvo.

Výsledkom dialógu s partnermi z mimovládneho sektora je aj náš postup pri asignácií 2% z daní z príjmu banky, keď o distribúcii časti prostriedkov rozhodujú priamo zamestnanci.

Banka preberá environmentálny manažérsky systém (EMS) materskej spoločnosti. EMS slúži na ovplyvňovanie nášho myslenia a procesov vedúcich k trvalo udržateľnému rozvoju. Ku kľúčovým oblastiam patria:

  • zapájanie záujmových skupín a partnerov (napríklad stály dialóg s tretím sektorom, prípadne aktivity na pôde OSN),
  • naše smernice a procesy (napríklad ESRM smernica, sme signatárom Equators Principles),
  • organizácia a ľudia (Citi Enviromental Affairs unit),
  • enviromentálny dopad nášho podnikania (stále úsilie o znižovanie spotreby energií, skleníkových plynov, výsadba zelene a pod.),
  • vyhodnocovanie a plánovanie budúcnosti (vyhodnocovanie jasných a merateľných cieľov, nastavovanie nápravných mechanizmov),
  • trvalo udržateľné podnikanie (napríklad Sustainable Development Investment Program).

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky