Čo je zodpovedné podnikanie?

Zodpovedné podnikanie (CSR) znamená, že firmy pri dosahovaní zisku rešpektujú potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, ale i lokálna komunita a životné prostredie.

Cradle-to-cradle/Obehová ekonomika
Adaptácia na klimatickú zmenu
Udržateľné mestá
Energetická efektívnosť budov

Životné prostredie

Vzdelávanie pre prax
Zdravie a Well-being
Zamestnávanie marginalizovaných
Motivácia a zapájanie zamestnancov
Work-Life Balance

Zamestnanci

Komunita


Dobrovoľníctvo
Pro Bono služby
Zbierky
Nadačné fonty (cez Nadáciu Pontis)

Trh


Komunikácia zodpovedného podnikania
Etika v podnikaní
Zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca

Životné prostredie


Cradle-to-cradle/Obehová ekonomika
Adaptácia na klimatickú zmenu
Udržateľné mestá
Energetická efektívnosť budov

Zamestnanci


Vzdelávanie pre prax
Zdravie a Well-being
Zamestnávanie marginalizovaných
Motivácia a zapájanie zamestnancov
Work-Life Balance

Komunita


Dobrovoľníctvo
Pro Bono služby
Zbierky
Nadačné fonty (cez Nadáciu Pontis)

Trh


Komunikácia zodpovedného podnikania
Etika v podnikaní
Zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca

Zodpovedné podnikanie, resp. spoločenská zodpovednosť podnikov má za sebou pomerne rozsiahlu históriu. Niektorí autori, ako napríklad Caroll (2008), vznik tohto konceptu spájajú už s Priemyselnou revolúciou.

Napriek tomu, že podnikateľská komunita sa o spoločnosť zaujímala už dávnejšie, boom tohto konceptu možno najviac pozorovať až od 50. rokov 20. storočia. Pred týmto obdobím bol koncept CSR primárne spájaný s charitatívnymi (filantropickými) aktivitami podnikateľov a úzkym okruhom stakeholderov (zainteresovaných strán). Témy ako rasová diskriminácia či znečisťovanie životného prostredia začali podniky zaujímať až v 70. rokoch 20. storočia.

Do podoby, v akej zodpovedné podnikanie poznáme dnes, sa tento koncept začal formovať až začiatkom 21. storočia. Práve jeho prvá dekáda je charakteristická integráciou princípov zodpovedného podnikania do strategického manažmentu firiem, rozširovaním spektra zainteresovaných strán a tiež odklonením sa od filantropie smerom ku konceptu „Triple Bottom Line“, v ktorom zodpovedné podnikanie znamená nielen sociálnu zodpovednosť podnikov (napr. dobrovoľníctvo a pomoc znevýhodneným), ale tiež znižovanie environmentálneho dopadu firiem (napr. znižovanie uhlíkovej stopy) a vytváranie ekonomickej hodnoty (napr. lepší risk manažment).

Podstatou zodpovedného podnikania nie je nezištnosť nad rámec biznisu, ale vytváranie hodnoty pre spoločnosť, vďaka čomu môže firma dlhodobo prosperovať.

Povedali o zodpovednom podnikaní

CSR je tvrdo biznisové rozhodnutie. Nie je to milá vec, ktorú by sme mali robiť, ani niečo, do čoho nás nútia iní. CSR je skutočne dobré pre náš biznis.

Niall FitzeraldUnilever

…myslím, že nakoniec som najviac zarobil, keď som sa rozhodol pre ten smer, ktorý sa spočiatku zdal prospešný len ľuďom – verejnosti. Smer, ktorý spočiatku sľuboval prospech len mne a verejnosti škodu, nakoniec priniesol škodu nám obom.

Tomáš Baťapodnikateľ

Budovanie silného biznisu a budovanie lepšieho sveta nie sú navzájom v konflikte. Oba tieto ciele sú základnými ingredienciami pre dlhodobý úspech.

William Clay Ford Jr. Ford Motor Company

Ako vyzerá zodpovedné podnikanie v praxi?

 • Šetriť energie, vodu a teplo pri prevádzke/výrobe;
 • Minimalizovať tvorbu odpadu – snaha o opätovné využitie odpadu;
 • Analyzovať a znižovať emisie CO2 vzhľadom na klimatickú zmenu;
 • Ponúkať ekologické produkty a služby (výroba, dizajn, balenie, preprava…);
 • Vyžadovať ekologické štandardy aj od dodávateľov.
 • Podporovať (finančne alebo nefinančne) verejnoprospešné projekty, ktoré majú súvis s predmetom podnikania firmy;
 • Budovať dlhodobé partnerstvá s vybranými neziskovými organizáciami s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny;
 • Podporovať dobrovoľníctvo zamestnancov a ich angažovanie sa v rozhodovaní o firemnej podpore projektov.
 • Podnikať eticky a transparentne;
 • Zlepšovať kvalitu a bezpečnosť produktov (certifikácie);
 • Ponúkať inovatívne produkty a služby so sociálnou alebo ekologickou pridanou hodnotou;
 • Dodržiavať pravdivú reklamu a úplné informovanie zákazníkov;
 • Presadzovať férový a partnerský vzťah k dodávateľom, viesť dodávateľov k zodpovednému podnikaniu;
 • Viesť dialóg s partnermi, komunikovať a reportovať aj o aktivitách, ktoré majú vplyv na sociálnu, ekonomickú a enviromentálnu oblasť.
 • Dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov;
 • Poskytovať vzdelávanie a rozvoj zamestnancom;
 • Dbať na diverzitu a nediskrimináciu (rovné príležitosti) na pracovisku;
 • Podporovať vyváženosť pracovného a osobného života (work-life balance) zamestnancov;
 • Viesť dialóg o očakávaniach a potrebách zamestnancov, zapájať ich do firemných rozhodnutí.

Aké sú hlavné prínosy zodpovedného podnikania pre firmu?

zvýšenie predaja (zisku)

vďaka ponuke zodpovedných produktov a služieb a lepšej reputácii

zvýšenie príťažlivosti pre investorov

lepší prístup ku kapitálu

zvýšenie lojality existujúcich zamestnancov

zníženie nákladov

vďaka opatreniam ekologickej efektívnosti pri prevádzke a výrobe

zlepšenie risk manažmentu

vďaka spolupráci s dodávateľmi, či programom BOZP

zlepšenie reputácie

a získanie pozitívneho obrazu u širokej verejnosti

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.