Danone Nutricia

Základné informácie

Názov firmy: Danone Nutricia - Nutricia, s.r.o.

Webová stránka:  www.nutricia.cz

Charakteristika činnosti: Spoločnosť Danone Nutricia je medzinárodná spoločnosť, ktorá má za cieľ prinášať ľuďom zdravie prostredníctvom jedla. Produkty Nutricie pomáhajú deťom v ich zdravom raste a vývoji, ale pomáhajú aj zlepšiť kvalitu života chorých ľudí všetkých generácií. Mliečne produkty Danone prinášajú zdravie a potešenie všetkým bez rozdielu.

Hlavné témy ZP: Iniciatíva Prvých 1000 dní - šírenie povedomia o vplyve výživy v prvých tisíc dňoch na život a zdravie človeka v radoch zdravotníckych pracovníkov aj u laickej verejnosti.

Počet zamestnancov: 65                     

Manažér koordinujúci ZP:  Mária Jendrišáková           

Pracovná pozícia: Public Affairs Manager SR Danone & Nutricia                           

E-mail kontakt:  maria.jendrisakova@danone.com    

Naša transparentnosť a záväzky

a) Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na globálnej úrpvni – Danone Intergrated Report - http://www.danone.com/en/for-all/integrated-report/our-pledge/

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

-

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno, na globálnej úrovni - http://www.danone.com/en/for-all/sustainability/2015annualreport/

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno – Kódex obchodného správania spoločnosti Danone

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Áno, na globálnej úrovni vzniklo Danone Manifesto - http://www.danone.com/en/for-all/our-mission-in-action/our-manifesto/

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

-

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

Na globálnej úrovni sme sa umiestnili v Dow Jones Sustainability Index v sekcii potravín a nápojov, predovšetkým v súvislosti s obalmi, manažmentom vodných zdrojov, zdravím a výživou.

Taktiež sme sa umiestnili v Ethibel Excellence Europe kategórii.

Na Slovensku sme za rok 2016 získali na základe hlasovania spotrebiteľov ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v oblasti detskej výživy za značku Hami. V Českej republike sme takéto ocenenie získali v roku 2015.

h) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

nie

Naša zodpovednosť voči zamestnancom

V oblasti zodpovednosti voči zamestnancom zabezpečujeme:

 • školenia a vzdelávanie v odborných aj soft-skillových oblastiach
 • výhody pre zamestnancov s deťmi
 • rovnosť príležitostí
 • internú politiku zameraná na zdravie a bezpečnosť pre práci
 • online školenia Bezpečnosť a ochrana pri práci, Ochrana pred požiarmi a Civilná ochrana pri nástupe do zamestnania
 • angažovanosť v komunite prostredníctvom podpory dobrovoľníckej práce počas pracovnej doby
 • životné a doplnkové dôchodkové poistenie
 • sick days 5 krát do roka a možnosť práce z domu
 • akcie pre zamestnancov (napr. Mikuláš)
 • komunikácia so zamestnancami: firemné newslettre, intranet
 • ponuka rôznych benefitov (oddych, zdravý životný štýl)

Naša zodpovednosť voči zákazníkom

Základnými princípmi našej zodpovednosti voči zákazníkom je:

 • vysoká kvalita a bezpečnosť potravín
 • zodpovedný marketing, predovšetkým voči deťom (na európskej úrovni sme členmi zoskupenia EU Pledge)
 • zodpovedný marketing náhrad za materské mlieko

Pre našich zákazníkov sme zriadili infolinku, kde im kvalifikovaní odborníci poskytnú odborné poradenstvo ohľadom našich produktov.

Naša zodpovednosť voči dodávateľom

V oblasti zodpovednosti voči dodávateľom sa držíme týchto princípov:

 • rovnosť príležitostí a transparentnosť pri výbere dodávateľov
 • zodpovedný výber a riadenie dodávateľov
 • program RESPECT venovaný ochrane princípov udržateľného rozvoja
 • podpora vzdelávania lokálnych farmárov

Naša zodpovednosť voči konkurencii

Vo vzťahu ku konkurencii sme zástancami postivej súťaže, rešpektovania duševného vlastníctva a dodržiavania spoločných etických kódexov. Sme členmi Potravinárskej komory Slovenska a Slovenského združenia značkových výrobkov, ktorých cieľom je obhajovať a presadzovať spoločné záujmy svojich členov voči externým aktérom, ako sú ústredné orgány štátnej správy, iné právne subjekty, či široká verejnosť. V rámci týchto organizácií sa v pravidelných intervaloch stretávame so zástupcami iných medzinárodných aj domácich spoločností, aby spoločne koordinovali svoje akcie. 

Naša zodpovednosť voči komunite

Naša spoločnosť sa dlhodobo angažuje v projektoch spoločenskej zodpovednosti zameraných predovšetkým na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ako aj rodičov dojčiat a batoliat v oblasti zdravej výživy v prvých tisíc dňoch života človeka.  

Iniciatíva prvých tisíc dní je zameraná na šírenie povedemia o nezastupiteľnej úlohe správnej výživy v prvých tisíc dňoch života človeka od počatia zhruba po jeho druhé narodeniny. Vhodná strava v tomto období ovplyvní nielen rast aj vývoj dieťaťa, ale aj jeho predispozíciu na vznik civilizačných chorôb v jeho neskoršom živote. Sme hrdí na to, že našu iniciatívu podporuje Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská gastroenterologická spoločnosť a slovenská kancelária WHO. V rámci tejto iniciatívy sme tento rok spustili program NutriCheq, ktorý má za cieľ v pediatrickej ambulancii odhaliť nedostatky v stravovaní batoliat a poradiť rodičom, akým spôsobom by mohli situáciu napraviť - http://www.1000dni.sk/nutricheq/ .

Okrem toho naša iniciatíva podporuje dojčenie ako optimálnu výživu dieťa v prvých šiestich mesiacoch. Na podporu dojčenia a edukáciu zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s mamičkami dojčiat, sme v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a viac ako 20 poprednými slovenskými odborníkmi z oblasti pediatrie, neonatológie a imunológie pripravili publikáciu Základné informácie o materskom mlieku a dojčení pre zdravotníckych pracovníkov, ktorá im má slúžiť ako pomôcka pri ich každodennej práci - http://www.1000dni.sk/pre-pediatrov/publikacia-zakladne-informacie-o-materskom-mlieku-dojceni-pre-pracovnikov-v-zdravotnictve/ .

Pre zdravotné sestry sme vytvorili program Zdravý štart so samostatnou webovou stránkou, na ktorej si zdravotné sestry môžu doplniť vzdelanie v oblasti zdravej výživy dojčiat a batoliat - http://www.zdravystart.sk/slovenska-republika/vzdelavaci-program.

Naša zodpovednosť voči životnému prostrediu

V oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu sme v spolupráci s EnviPakom zaškolili našich zamestnancov a v našich priestoroch dbáme na recykláciu odpadu. Naši zamestnanci taktiež mali možnosť zúčastniť sa týchto dobrovoľníckych aktivít - https://www.nutricia.cz/spolecnost#spolecenska-odpovednost

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky