HEINEKEN Slovensko

Základné informácie

Názov firmy: HEINEKEN Slovensko a.s.

Webová stránka: www.heinekenslovensko.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť HEINEKEN, ktorá je členom globálnej skupiny HEINEKEN, je viac ako 13 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu so stabilným trhovým podielom na úrovni približne 45 %. HEINEKEN Slovensko má silné portfólio značiek, do ktorého patria prémiová medzinárodná značka Heineken, najhodnotnejšia slovenská značka Zlatý Bažant, silné slovenské značky Corgoň a Kelt, regionálne značky Martiner a Gemer, ako i obľúbené zahraničné značky Krušovice, Starobrno a Desperados. Spoločnosť HEINEKEN varí na Slovensku svoje pivá v Hurbanove, v najväčšom slovenskom pivovare založenom v roku 1969, kde zároveň prevádzkuje najväčšiu sladovňu v strednej a východnej Európe.

Hlavná téma ZP: V apríli 2010 sme predstavili našu globálnu komplexnú a integrovanú agendu trvalo udržateľného rozvoja pre nasledujúce desaťročie, v ktorej sa zameriavame na tri strategické imperatívy:

1. Neustále sa ZLEPŠUJEME, aby sme znížili dopad našich činností na životné prostredie.

2. ZAPÁJAME našich ľudí a komunity, v ktorých pôsobíme, a pomáhame im.

3. Pozitívne OVPLYVŇUJEME úlohu piva v spoločnosti.

Počet zamestnancov (2013): 700

Manažér koordinujúci ZP: Michaela Konopásková; Corporate Relations Officer; e-mail: michaela.konopaskova@heineken.com

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Na globálnej úrovni - na stiahnutie tu 

Na lokálnej úrovni - na stiahnutie tu 

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Na globálnej úrovni je správa verifikovaná spoločnosťou KPMG.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno - na stiahnutie tu

e./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Spoločnosť HEINEKEN si verejne predsavzala stať sa do roku 2020 najzelenšou pivovarníckou spoločnosťou na svete. Jednotlivé aktivity, ktoré majú spoločnosť k naplneniu tejto ambície priviesť, sú združené v globálnom programe s názvom „Načapujme si lepšiu budúcnosť“.

HEINEKEN Slovensko sa v novembri 2011 verejne zaviazala, že do roku 2020 zníži pri výrobe piva spotrebu elektrickej energie na 6,4 kWh/hl, celkovú spotrebu termálnej energie na 67 MJ/hl, spotrebu pitnej vody na 3,7 hl/hl a že zredukuje emisie CO2 pri produkcii 1 hektolitra piva o 40%.

f./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Na lokálnej úrovni – Business Leaders Forum;

Na globálnej úrovni - United Nations Global Compact LEADClinton Global InitiativeGreen Freight EuropeInternational Center of Alcohol PoliciesSustainable Agriculture InitiativeThe International Sustainability Alliance

g./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

 • 2012: Ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí udelené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • 2011: 2. najlepší zamestnávateľ podľa výsledkov štúdie Best Employer spoločnosti Aon-Hewitt
 • 2005: Cena Via Bona za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne za projekt Na Nitru!

h./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Naši zamestnanci sú to najcennejšie, čo spoločnosť HEINEKEN Slovensko má, preto venujeme veľa energie na to, aby sa v práci cítili, čo najlepšie.

Veľký dôraz sa kladie najmä na zvýšenie bezpečnosti a zdravia našich zamestnancov. Opatrenia, ktoré sa vykonali v oblasti bezpečnosti práce boli natoľko úspešné, že počas posledných dvoch rokov sa v priestoroch spoločnosti stal len jeden drobný pracovný úraz. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko za ostatné 3 roky nezaznamenala žiadny smrteľný pracovný úraz. Aktivity v oblasti bezpečnosti boli zamerané predovšetkým na celoplošné preškolenie zamestnancov v tejto oblasti, absolvovanie praktických tréningov a nácvikov krízových situácií, aktualizovali sa bezpečnostné značenia vo všetkých rizikových priestoroch spoločnosti.

Základnú zdravotnú starostlivosť v partnerských zdravotných strediskách má možnosť využiť každý jeden zamestnanec spoločnosti HEINEKEN Slovensko. Okrem toho, na jar 2011 sme spustili interný projekt Na zdravie!, prostredníctvom ktorého všetkým zamestnancom prinášame:

 • Denne jedno jablko;
 • Podujatie DNI ZDRAVIA, počas ktorého profesionálny zdravotnícky personál poskytuje našim zamestnancom v našich priestoroch vo všetkých regiónoch zdravotné prehliadky;
 • Dobrovoľné darovanie krvi 2krát ročne v priestoroch pivovaru;
 • Bezplatnú účasť na vybraných športových podujatiach;
 • Zamestnanci vo všetkých regiónoch majú možnosť zadarmo využívať lokálne športové zariadenia (telocvične, plavárne, posilňovne atď.). Tieto zariadenia boli vybraté na základe výsledkov interného prieskumu.

Zamestnanci tiež môžu čerpať z ďalších výhod, medzi ktoré patria:

 • odborné i jazykové vzdelávanie;
 • úrazové poistenie;
 • doplnkové dôchodkové sporenie - pre zamestnancov na rizikovom pracovisku;
 • široký výber z firemných akcií - Summer Day, Beerfest, futbalový turnaj, bowlingový turnaj;
 • zvýhodnený nákup lístkov na kultúrne či športové podujatia, festivaly.

Dôkazom, že naša politika v oblasti ľudských zdrojov je úspešná, je druhé miesto v prieskume „Najlepší zamestnávateľ 2010“, ktorý uskutočnila spoločnosť Aon-Hewitt.  

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko si uvedomuje svoju zodpovednosť voči spoločnosti ako takej, konzumentom, obchodným partnerom, a preto jej interné pravidlá a smernice v mnohých oblastiach idú nad rámec zákonov Slovenskej republiky. Samoregulácia nenahradzuje právnu reguláciu – legislatívu, ale dopĺňa ju o etické pravidlá.

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko sa v roku 2008 stala členom Rady pre reklamu, kde sa spolu s ostatnými subjektmi, aktívne pôsobiacimi v procese marketingovej komunikácii, zaviazali dodržiavať Etický kódex –Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR a udržiavať dobré meno reklamy. Hlavným cieľom je pozdvihnúť dôveru zákazníkov v reklamu. Členovia Rady pre reklamu možnosť reagovať a chopiť sa svojej zodpovednosti aktívnym spôsobom.

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je rovnako aj členom dobrovoľnej profesijnej stavovskej organizácie Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, kde podpisom etického kódexu deklaruje svoj záujem o zodpovedný prístup pri usmerňovaní konzumácie piva a prevenciu jej zneužívania. Signatári tohto etického kódexu, podporujú kultivovanú konzumáciu piva. Prijali samoregulačný systém v oblasti marketingu, v reklame a propagovaní piva.

Ako jeden z najväčších výrobcov piva na Slovensku si spoločnosť HEINEKEN Slovensko uvedomuje svoju zodpovednosť viesť ľudí k tomu, aby si pivo vychutnávali s mierou ako súčasť pozitívneho životného štýlu. Spoločnosť informuje a vzdeláva svojich konzumentov o všetkých aspektoch produktov a značiek aj prostredníctvom internetovej stránky www.piterozumne.sk, kde možno získať pravdivé a presné informácie o alkohole a o jeho účinkoch na ľudský organizmus.

HEINEKEN Slovensko dbá aj na svojich zamestnancov a prostredníctvomPolitiky spoločnosti v oblasti zodpovednej konzumácie alkoholu sa snaží vzdelávať, radiť a v neposlednom rade viesť svojich zamestnancov k zodpovednej konzumácii svojich produktov a ísť tak príkladom ostatným aj „za bránami pivovaru“. 

Dodávatelia spoločnosti HEINEKEN Slovensko sú vyberaní na základe platnej smernice „Výber dodávateľa“. Pri výbere dodávateľov základných surovín potrebných pri výrobe piva uprednostňujeme domácich producentov.

V rámci plnenia globálnej agendy trvalej udržateľnosti „Načapujme si lepšiu budúcnosť“, berieme pri výbere dodávateľov ohľad aj na dodržiavanie princípov trvalej udržateľnosti v rámci ich podnikateľskej činnosti. Dodržiavanie týchto princípov potvrdzujú všetci dodávatelia, na globálnej aj lokálnej úrovni, podpisom Dodávateľského kódexu.

Spoločnosť HEINEKEN chce zabezpečiť, aby spoločnosť a jej zamestnanci prísne dodržiavali platnú legislatívu pre hospodársku súťaž. Ide o odvetvie práva, ktoré reguluje naše obchodné postupy a predovšetkým naše vzťahy a správanie sa voči dodávateľom, zákazníkom (najmä distribútorom) a konkurentom.

V rámci plnenia Programu spoločnosti HEINEKEN pre dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže bola v roku 2009 vydaná smernica, ktorá stanovuje pravidlá pre dodržiavanie zásad súťažného práva slovenskými spoločnosťami skupiny HEINEKEN.

HEINEKEN Slovensko je súčasťou svojho okolia, v ktorom podniká, spoločnosti a komunít, ktoré ovplyvňuje a formuje, a naopak oni ovplyvňujú nás spoločnosť HEINEKEN Slovensko. A práve preto nezabúdame na podporu nášho domovského regiónu. Okrem dlhodobej podpory rôznych aktivít z oblasti kultúry a športu sa spoločnosť rozhodla umožniť samotným občanom mesta Hurbanovo, kde sídli náš pivovar, zlepšiť svoje prostredie. Formou špeciálneho grantového programu s názvom Tu sme doma už štvrtý rok venuje finančné prostriedky na podporu zaujímavých občianskych aktivít a projektov práve na rozvoj Hurbanova. Počas štyroch ročníkov grantového programu HEINEKEN Slovensko podporilo viac ako 45 projektov v hodnote skoro 120 000 €.

V roku 2010 odštartovali nový celoslovenský komunitný program pod názvom Pohoda za mestom, cieľom ktorého je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest nad 25 000 obyvateľov. V dvoch predchádzajúcich ročníkoch získalo podporu z programu Pohoda za mestom spolu 11 projektov, v celkovej výške 57 000 eur.

Okrem toho, HEINEKEN Slovensko podporuje občianske združenie Manageria, ktoré v spolupráci s Fakultou Manažmentu UK v Bratislave podporuje rozvoj a motiváciu budúcich lídrov a manažérov, mimovládnu organizáciu SOCIA, ktorá realizuje celoslovenskú zbierku Lienka pomoci na podporu seniorov a autistické centrum Andreas.

HEINEKEN Slovensko prijalo v roku 2011 verejný záväzok v oblasti životného prostredia. Spoločnosť sa zaviazala do roku 2020 znížiť celkovú spotrebu elektrickej energie na 6.4 kWh/hl, znížiť celkovú spotrebu termálnej energie na 67 MJ/hl, znížiť celkovú spotrebu pitnej vody na 3.7 hl/hl a zredukovať emisie CO2 pri produkcii 1 hl piva o 40%.

Heineken Slovensko, a. s. v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z ochrany a tvorby životného prostredia. Spoločnosť má Integrované povolenie o kontrole znečisťovania pre prevádzky pivovar a sladovňa. Je to súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

 • HEINEKEN Slovensko plní záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov. Separuje sa viac ako 90% odpadov (sklo, papier, plastové fólie, plechovky, odpadové drevo, železný šrot);
 • Zhodnocuje využiteľné odpady vznikajúce pri výrobe piva a sladu;
 • Spoločnosť používa prestížnu, celosvetovo známu obrazovú ochrannú známku "Zelený bod" na obaloch výrobkov spoločnosti;
 • Používa vodu z vlastných studní, ktorá je upravovaná pre výrobu piva a do jednotlivých rozvodov v prevádzke na stanovené parametre na najmodernejších zariadeniach. Na základe nedávnej štúdie, ktorú vykonali odborníci z holandskej pobočky DHV consultancy, sa v Hurbanove vyrába tzv. zelené pivo. To znamená, že pri jeho produkcii sa využívajú len suroviny, ktoré nemuseli byť dodatočne zavlažované a pri ich kultivácii v plnej miere postačila dažďová voda;
 • Zrekonštruovaná čistička odpadových vôd, bola doplnená o anaerobné čistenie, čo prinieslo jednak zvýšenie kapacity odpadových vôd, ale aj možnosť generovať elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja - bioplyn;
 • CO2 vznikajúce pri fermentácii piva je odvádzané centrálne a preháňané cez špeciálne zariadenie, čím sa zabraňuje jeho nekontrolovanému rozptyľovaniu v ovzduší;
 • Zachytávanie emisií je v súlade so všetkými platnými predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. Požíva sa najlepšia dostupná technika, v súlade so zákonom, na dosiahnutie vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia. Dodržujú sa stanovené emisné limity. Jestvujúce zastaralé zariadenia sú nahrádzané novými vysoko efektívnymi. Všetky spomenuté opatrenia viedli k výraznému zníženiu emisií CO2 za ostatné dva roky;
 • HEINEKEN Slovensko používa globálny model koncernu HEINEKEN pre výpočet uhlíkovej stopy celkového životného cyklu nášho produkčného systéme tzv. od jačmeňa po bar. Na základe výsledkov z roku 2011 sme si stanovili ciele pre znižovanie emisií CO2 do roku 2020.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky