Hewlett-Packard Slovakia

Základné informácie

Názov firmy: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Webová stránka:  www.hp.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť Hewlett–Packard (HP) sa zaoberá vývojom technológií a má pobočky vo viac ako 170 krajinách sveta. Skúmame, ako môžu technológie a služby pomôcť ľudom a spoločnostiam riešiť ich problémy a čeliť výzvam. Pomáhame im pri napĺňaní ich potenciálu na ceste za splnením ich ambícií a snov. Neustále sa pokúšame zlepšovať životy a pracovné podmienky našich zákazníkov.

Hlavná téma ZP: Spoločnosť HP vypracovala rozsiahly a komplexný program Global Citizenship – svetového občianstva. Spoločenská a environmentálna zodpovednosť je jeho prirodzenou súčasťou. Pri uplatňovaní globálneho občianstva sa HP riadi heslom: Dobré občianstvo je dobrý obchod. Žijeme pre zodpovednosť k spoločnosti tým, že sme ekonomickí, intelektuálni a sociálne aktívni voči každej krajine a spoločenstvu, v ktorej pôsobíme.

Počet zamestnancov (2012):   1 878        

Manažéri koordinujúci ZP:  Jozef Hanzel, Social Impact Lead, jozef.hanzel@hp.com

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na globálnej úrovni, Global Citizenship Report 2011 (GCR 2011).

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno (na globálnej úrovni – súčasť reportu).

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, na globálnej úrovni – na stiahnutie tu.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, na globálnej úrovni – na stiahnutie tu.

Áno, na lokálnej úrovni – na stiahnutie tu.

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Na národnej úrovni – Business Leaders Forum.

Na globálnej úrovni – členstvá  vo viacerých medzinárodných organizáciách, ako je napríklad CSR EuropeCorporate Eco Forum,Clinton Global Initiative alebo Change the Equation.

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Na Slovensku:

 • Via Bona Slovakia 2009 – kategória Zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva;
 • Najlepší zamestnávateľ v roku 2008” v kategórii veľkých spoločností podľa štúdie Hewitt Associates.

Na globálnej úrovni (výber):

g./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie.

Spoločnosť HP má na globálnej úrovni zadefinované princípy správania sa voči zamestnancom, ktoré sú postavené na férovom prístupe, etickom rozhodovaní, podpore integrity, diverzity a nediskriminácie. V komunikácii presadzujeme otvorenosť (Open Door Policy), každý zamestnanec má tiež právo anonymne nahlásiť podozrenie alebo prípad porušenia korporátnych pravidiel.

Našim zamestnancom na Slovensku tiež ponúkame širokú škálu benefitov:

 • Benefit Plus je flexibilný systém benefitov vyjadrený ročným rozpočtom na zamestnanca na fiškálny rok.  Cieľom systému je dať zamestnancom možnosť vybrať si benefity, ktoré najlepšie spĺňajú ich potreby, želania a preferencie (kultúrne, športové, relaxačné, vzdelávacie, a pod.);
 • Kompenzácia nemocenských dávok v prípade práceneschopnosti do výšky 90% zárobku až do 6 mesiacov;
 • Príspevok na verejnú dopravu rovnajúci sa aktuálnej cene celosieťového štvrťročného kupónu platného na mestskú dopravu v mieste ich pracoviska;
 • Životné poistenie, v rámci ktorého sú zamestnanci krytí životným poistením s krytím vo výške 1 ročného platu; 
 • 3 dni na zotavenie poskytnuté pre prípad kratšej akútnej choroby zamestnanca. Zamestnanec môže využiť tieto dni bez nutnosti priniesť zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve lekára;
 • Voľné dni nad rámec Zákonníka práce pri rodinných udalostiach, až do 9 dní.

Súčasťou nášho firemného etického kódexu sú aj pravidlá férového a transparentného správania sa voči zákazníkom, ktoré dôsledne dodržiavame. Sľúbime iba to, čo vieme dodať a dodáme presne to, čo sme sľúbili. Naše produkty predstavujeme v akejkoľvek komunikácii pravdivo, v reklame nezavádzame.

Naše komplexné hardvérové a softvérové riešenia sú prispôsobené potrebám zákazníka. Prostredníctvom technickej podpory, servisu a konzultácií zostávame s naším zákazníkom v dlhodobom kontakte.

Naša spoločnosť dôsledne dbá na ochranu osobných údajov zákazníkov, keďže sme presvedčení, že ochrana súkromia je jednou z najdôležitejších súčastí ľudských práv.

Našim zákazníkom po celom svete tiež zdôrazňujeme, ktoré HP produkty majú certifikovanú eko značku (napr. ENERGY STAR®, EPEAT® a pod.), aby tak mohli znížiť svoj environmentálny dopad. S týmto cieľom sme v roku 2011 na našej stránke hp.com spustili EcoSolutions Store, ktorá zákazníkom pomôže rýchlo a ľahko nájsť naše eco-friendly produkty.

Naša materská spoločnosť už v roku 2000 spustila globálny program spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti pre dodávateľský reťazec, ktorého súčasťou je nielen vyžadovanie zodpovedného správania sa u našich dodávateľov (pri podpise zmluvy), ale aj audit dodržiavania týchto záväzkov (u produktových i neproduktových dodávateľov).

Súčasťou programu je i budovanie kapacít a tréningy, ktoré naša materská spoločnosť organizuje pre dodávateľov vo viacerých krajinách sveta. 

Spoločnosť HP bola prvou spoločnosťou v odvetví elektroniky, ktorá na globálnej úrovni publikovala zoznam svojich dodávateľov (v roku 2007). Dôsledne sa tiež angažuje v otázke konfliktných minerálov v Demokratickej republike Kongo a nenakupuje tieto dôležité suroviny od skupín ozbrojených povstalcov zapojených do občianskej vojny.

V súlade s firemným etickým kódexom, v každej krajine, v ktorej naša spoločnosť pôsobí, podnikáme čestne a transparentne a dodržiavame národnú aj medzinárodnú legislatívu. Súčasťou nášho kódexu je úplneodmietanie úplatkov alebo iného nekalého konania, ktoré by mohlo ovplyvniť obchodné rozhodnutie.

Dôsledne sa vyhýbame kartelovým dohodám a nezneužívame naše postavenie na trhu s cieľom oslabiť konkurenciu. Odmietame falošné a nepodložené tvrdenia o našich konkurentoch, ich produktoch a službách.

Naším cieľom je byť spoločnosťou, ktorá je lídrom v presadzovaní etického prístupu. Rešpekt, férovosť a otvorenosť sú hodnoty, ktoré presadzujeme aj vo vzťahu ku konkurencii.

Naša spoločnosť sa na Slovensku dlhodobo usiluje o podporu e–inklúzie a vzdelania. Skúsenosti nám dokázali, že prístup k technológiám a vzdelaniu sú pre rozvoj jednotlivých ekonomík, či komunít kľúčové.

Naše aktivity:

 • podporujeme projekty Junior Achievement Slovensko: Globálny etický program, HP Social Innovation Relay, Innovation & Creativity Camp;
 • spolupracujeme s komunitnými partnermi a neziskovými organizáciami prostrednícvom programov Nadácie Pontis Naše Mesto, Dobrá krajina a Hlavy pomáhajú;
 • sme partnerom Študentskej vedeckej konferencie IITSRC organizovanej Fakultou informatiky a IT, STU Bratislava;
 • sme partnerom projektu Divé maky (rozvíjanie talentu rómskych detí);
 • vďaka grantu HP Innovative Education získavajú dodnes študenti na Žilinskej univerzite informácie vďaka vysoko efektívnym vyučovacím metódam a využívajú najmodernejšie informačné a komunikačné technológie;
 • naši zamestnanci pravidelne od roku 2009 (2-3 krát ročne) darujú krv a zapájajú sa do verejných zbierok (2 krát ročne) - darovávajú šatstvo, posteľné prádlo, hračky a rôzne ďalšie veci;
 • pravidelne organizujeme HP Vianočný týždeň, kde majú možnosť odprezentovať  sa a získať podporu pre svoje aktivity rôzne neziskové organizácie.

Environmentálna politika HP zahŕňa oblasti od prevádzky ekologických technických zariadení, cez environmentálne riadenie dodávateľského reťazca až po programy recyklácie a vývoja produktov s minimálnym alebo pozitívnym dopadom na životné prostredie. Príkladom takého produktu je napríklad HP Visual Collaboration—  digitálne riešenie s vysokým rozlíšením umožňujúce videokonferencie, ktoré môžu využívať firmy bez nutnosti leteckej prepravy.

Na globálnej úrovni sme od roku 2005 do roku 2011 znížili našu spotrebu energie o 50% a vyprodukovali o 20% menej emisiískleníkových plynov. V spolupráci s globálnou sieťou našich predajcov v 67 krajinách sa snažíme zvyšovať možnosti recyklácie a opätovného využitia našich produktov. Od roku 1987 do roku 2011 sme zrecyklovali viac než milión ton už nepoužívaných elektronických produktov. V roku 2011 dosiahla miera recyklácie a opätovného využitia produktov až 15%z celkového objemu predaného hardvéru.

Viac o našej politike trvalej udržateľnosti

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky