O BLF

Kto sme

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku.

Poslaním BLF je kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

BLF oficiálne vzniklo v apríli 2004 ako výsledok snahy o vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného podnikania na Slovensku. Zakladajúci členovia združenia podpísali 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, čím deklarovali záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu.

 

"V združení Business Leaders Forum sa snažíme umožniť členským firmám zlepšovať sa vo všetkých aspektoch zodpovedného podnikania. Hľadáme inšpiratívne príklady zo Slovenska a zo sveta a dávame možnosť zástupcom členov získať nové informácie a implementovať ich do každodenného fungovania firmy. Zodpovedné podnikania chápeme ako možnosť efektívnejšieho nakladania so zdrojmi, zlepšovania práce so zamestnancami, férového prístupu k dodávateľom a zákazníkom a priateľského prístupu ku komunite."

Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF 

 

„Aby firmy mohli fungovať eticky, je dôležitá kvalitná legislatíva a vymožiteľnosť práva. Okrem toho, aby Slovensko mohlo byť úspešnou krajinou, je potrebné rozvíjať nielen rodovú diverzitu, i keď aj v tomto smere máme rezervy, ale aj diverzitu kultúrnu. Významnú úlohu zohrávajú i predvídateľnosť a stabilita podnikateľského prostredia v našej krajine a tiež jasná vízia, čo chce Slovensku dosiahnuť a v akom prostredí.“
Peter Škodný, prezident BLF

Ako fungujeme

Prezidentom BLF je po dobu rokov 2016-2017 Peter Škodný, generálny riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Accenture. Peter Škodný je aktuálne aj regionálnym riaditeľom zodpovedným za pobočky firmy v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Medzi jeho priority na toto funkčné obdobie patria etika podnikania a transparentnosť, právo zákona a diverzita. 

Výkonným riaditeľom BLF je Michal Kišša, ktorý zároveň zastáva aj funkciu programového riaditeľa pre zodpovedné podnikanie v Nadácii Pontis. 

Poradný výbor BLF tvoria pre obdobie rokov 2016-2017 štyria zástupcovia z členských firiem. Sú nimi konkrétne:

 

Andrea Danihelová

Skupina VSE Holding

Magdaléna Dobišová

SKANSKA SK

Miroslav Šarišský

Slovenské elektrárne

Jaroslav Grygar

WHIRPOOL Slovakia

 

Nadácia Pontis, ktorá sa dlhé roky aktívne angažuje v oblasti CSR, firemnej filantropie a medzisektorovej spolupráce, bola jedným z hlavných iniciátorov myšlienky BLF. Od vzniku BLF pôsobí ako administrátor združenia. Ochranná známka "Business Leaders Forum", "BLF" a BLF logo boli zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR v auguste 2004.

Business Leaders Forum je členom európskej platformy CSR Europe.

Stiahnite si informačný materiál o BLF:

Naše aktivity

Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných štvrťročných pracovných stretnutiach, kde zdieľajú príklady najlepšej praxe v oblasti ZP, bilancujú uskutočnené aktivity a plánujú činnosť na najbližšie mesiace. Myšlienky zodpovedného podnikania realizujú individuálne vo svojich firmách (viac nájdete v ich profiloch) ako aj prostredníctvom podujatí pod hlavičkou BLF, ktoré podporujú odbornou i finančnou pomocou.

Popri viacerých prierezových vzdelávacích podujatiach (napr. každoročný CEE CSR Summit) sa platforma každý rok venuje vybraným témam v oblastiach Zamestnanci, Životné prostredie, Trh a Komunita

 

HARMONOGRAM AKTIVÍT PRE ROK 2017

24. január

2nd Diversity Charter Forum - stretnutie firiem k pripravovanej Charte Diverzity

26. január

Stretnutie pracovnej skupiny Firemné dobrovoľníctvo

9. marec

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF

16. marec

Seminár BLF: Firemné dobrovoľníctvo

4. apríl

Galavečer Via Bona Slovakia 2016 - odovzdávanie prestížneho ocenenia za zodpovedné podnikanie 

18. máj

Fórum o firemnej filantropii

30. máj

Seminár BLF: Ženy v biznise

30. máj

Charta diverzity Slovensko - slávnostné spustenie a podpis prvými signatármi

9 - 10. jún

Naše Mestonajväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej a východnej Európe

15. jún

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (V sídle KIA Motors Slovakia, Žilina)

22. jún

Pro Bono Maratón: Preteky systémových zmien

16. - 22. september

Európsky týždeň mobilityaktivity spojené s podporou ekologickejšej dopravy

28. september

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF

20. október

Action Oriented Forum: Zamestnávanie marginalizovaných Rómov

14. november CEE CSR Summit - najväčšie podujatie pre CSR odborníkov v strednej a východnej Európe
november

 Seminár BLF: LGBT Forum

7. december

 Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF

 

Programová správa BLF za rok 2016

Programová správa BLF za rok 2015

Milí priatelia,

Rok 2016 bol pre združenie Business Leaders Forum (BLF) rokom nových partnerstiev a spájania. Aktivity nášho združenia a jeho členských firiem sme propagovali na mnohých odborných podujatiach, vďaka čomu sa nám podarilo šíriť informácie o zodpovednom a férovom podnikaní, ako aj o príkladoch lídrov v zodpovednom biznise, nielen medzi podnikateľmi, ale aj  širokou verejnosťou. Podľa prieskumu Edelman Trust Study 2016 je podnikateľské prostredie najviac dôveryhodné a schopné udržať krok s rýchlymi zmenami a masová populácia mu dôveruje oveľa viac ako vláde či mimovládnym organizáciám. Aj preto považujeme úlohu BLF a jeho členských firiem za kľúčovú pre kultiváciu biznis prostredia na Slovensku a pre vytváranie pozitívnych vzorov pre ostatné firmy, či už malé alebo veľké. Taktiež sme si vedomí toho, že práve biznis sektor by mal reagovať na vážne spoločenské problémy, ako sú napríklad korupcia, nekvalitné vzdelávanie, zamestnávanie sociálne vyčlenených skupín, a prinášať ich riešenia. Aj preto sme sa pridali k iniciatíve Rule of Law, aktívne spolupracuje s Fondom pre transparentné Slovensko, rozbiehame Chartu diverzity na Slovensku, vzdelávame študentov na Ekonomickej univerzite a zorganizovali sme v spolupráci s Nadáciou Pontis Action Oriented Forum na tému zamestnávania Rómov. Práve vďake Vášmu entuziazmu, dôvere a angažovanosti môžeme každým rokom prinášať relevantnejšie podujatia a iniciatívy, ktoré nám pomáhajú napĺňať našu misiu, t. j. kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania na Slovensku.

V aktuálnom roku sme pokračovali v už osvedčenom cykle odborný seminár – odporúčania. Venovali sme sa novým témam, ako sú Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji, Komunikácia zodpovedného podnikania, Správa o zodpovednom podnikaní a Zelené budovy a zdravie zamestnancov.

Tento rok sme pokračovali i v aktívnych diskusných stretnutiach s novinármi. Už v januári sme zorganizovali neformálne raňajky s predstaviteľmi slovenských médií, ktorým sme bližšie predstavili podstatu a fungovanie nášho združenia a aktivity členských firiem BLF, a tiež význam vymožiteľnosti práva, transparentnosti a etiky v podnikaní, na ktoré upozornil priamo prezident BLF, Peter Škodný z Accenture. S veľmi pozitívnou spätnou väzbou a kladným hodnotením sa stretli i naše podujatia CEE CSR Summit 2016 a Via Bona Slovakia 2015, ktoré sme organizovali spolu s Nadáciou Pontis. O úspechu Via Bony svedčí aj vysielanie galavečera na Dvojke RTVS a špeciálna príloha v SME venovaná jej víťazom.

Sme veľmi radi, že sa BLF v roku 2016 rozšírilo o 8 nových členov – spoločnosti Adient Slovakia, Colliers International, CRH (Slovensko), dm drogerie markt, Deloitte Audit, Kia Motors Slovakia, TNT express worldwide a Danone Nutricia. Spolu už 38 členských firiem aktívne hľadá cesty, ako zlepšiť svoje zodpovedné podnikanie v rôznych oblastiach a podporiť tak dlhodobú udržateľnosť.

Tešíme sa na nové partnerstvá, ktoré naviažeme v novom roku a spoluprácu na témach, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Verím, že spolu sa nám podarí priniesť do vašich firiem nové impulzy pre rozvoj vašich stratégií a programov zodpovedného podnikania a na druhej strane prispieť aj k rozvoju poctivého a zodpovedného prístupu v podnikaní na celom Slovensku.

 

Michal Kišša

Výkonný riaditeľ Business Leaders Forum

Štvrťročné BLF stretnutia, noví členovia a interná komunikácia

Odborné diskusie so zástupcami členských firiem BLF a expertné podujatia v roku 2016 boli zamerané na rôzne témy, ako napríklad: Zodpovedná komunikácia, Zelené budovy a zdravie zamestnancov, Obehová ekonomika (Cradle to Cradle), Reporting o zodpovednom podnikaní.

V aktuálnom roku sme na štvrťročných stretnutiach okrem realizovaných a plánovaných aktivít BLF, obohatili spoločné diskusie i o aktuálne spoločenské témy, ako je napríklad problematika zamestnávania Rómov na Slovensku. V marci zasadnutie hostila spoločnosť Heineken Slovensko a združenie BLF sa rozrástlo o dvoch nových členov, a to: Colliers International a Deloitte Audit. V marci prebehlo aj stretnutie poradného výboru BLF a jeho výsledkom bolo zameranie sa na oblasť diverzity a pridanie sa k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law). Júnové výjazdové stretnutie sa konalo v spoločnosti WHIRLPOOL SLOVAKIA, na ktorom sa do združenia BLF pridala spoločnosť TNT Express Worldwide. 

V septembri sa štvrťročné stretnutie členských firiem konalo v priestoroch spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa a hlavnou témou zasadnutia bola okrem pripravovaných aktivít členov diskusia ohľadom zapojenia BLF do siete UN Global Compact a vytvorenie Charty diverzity na Slovensku. Na stretnutí boli predstavené aj zmeny v rámci skupiny Engage, kde sa od roku 2017 aktivity Engage a BLF spoja pod jednu hlavičku, čo umožní priniesť väčšiu efektivitu aktivít a stretnutí. Na septembrovom stretnutí sa združenie BLF rozrástlo o štyroch nových členov, a to: Adient Slovakia, CRH (Slovensko), dm drogerie markt a Kia Motors Slovakia. Obohatením septembrového zasadnutia bola prednáška riaditeľa nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika p. Richarda Bendíka, ktorý sa zaoberal kauzou Rajo a podstatou problematiky Resale Price Maintenance. Aktuálne je v BLF združených 38 členských firiem. Decembrové záverečné stretnutie sa konalo 8. decembra v priestoroch kaviarne Dobre & Dobré a jeho hlavnou témou bolo zhodnotenie roka 2016 a pripravované aktivity na rok 2017. Novým členom združenia sa stala spoločnosť Danone Nutricia.

S našimi kontaktnými osobami z členských firiem sme komunikovali prostredníctvom BLF newslettra, špeciálneho mesačného newslettra s aktuálnymi novinkami (od novembra 2016) a tiež zasielaním výstupov z podujatí, zápisov zo stretnutí a dôležitých noviniek. Všetky dôležité informácie sme uverejnili aj na webovej stránke www.blf.sk v sekcii Pre členov združenia.

Profily zodpovedného podnikania všetkých členských firiem združenia BLF si môžete pozrieť tu.

Ďakujeme za hosťovanie stretnutí:

 Green Business Breakfast, 27. – 28. september 2016

Podľa štúdie Human spaces: Biofilický dizajn na pracovisku, ktorá skúmala pracovné prostredie 3 600 zamestnancov z 8 krajín EMEA regiónu, 55 % ľudí nemá na pracovisku žiadnu zeleň, 42 % zamestnancov chýba denné svetlo, 22 % nemá potrebné ticho, aby sa mohli koncentrovať na prácu, 20 % ľudí chýba výhľad na vodu, 18 % by v kanceláriách uvítalo viac zelene a 15 % sa žiadajú jasnejšie farby.

Štúdia spoločnosti Aon Hewitt okrem toho zistila, že až 63 % opýtaných zamestnancov chodí domov unavených a vyčerpaných. Či by odpoveďou na tieto problémy a požiadavky mohli byť kancelárie v zelených budovách sme sa zaoberali na seminároch Green Business Breakfast: Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon. Firmy mnohými informáciami, čo by mohli zlepšiť už disponujú. Potrebná je však výraznejšia komunikácia a spolupráca facility manažérov, personálnych oddelení a finančných riaditeľov. Práve preto združenie zodpovedných firiem BLF v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy a partnermi, spoločnosťami AON, CRH (Slovensko), MultiSport a Union zdravotná poisťovňa, pri príležitosti Svetového týždňa zelených budov zorganizovali podujatie, ktoré prinieslo skúsenosti tak developerov a facility manažérov, ako aj personalistov. Odborný seminár sa uskutočnil 27. septembra v Bratislave a 28. septembra v Košiciach. Jeho hlavným rečníkom bol Chris Pottage, Sustainable and Healthy Buildings Officer britskej pobočky stavebnej spoločnosti Skanska, ktorý na seminári predstavil svoju prácu, v ktorej skúma najmä prepojenia medzi kvalitou vnútorného prostredia v kanceláriách a zdravím zamestnancov. Podľa Chrisa môže firmám takýto prístup priniesť oveľa vyššie úspory, než zameriavanie sa na úspory energií. Personálne náklady, vrátane platov a benefitov, totiž zvyčajne tvoria až 90% operačných nákladov firiem, v porovnaní s 1% na náklady na energie a 9% na prenájom priestorov. Aj minimálne zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov môže mať preto enormné finančné prínosy pre zamestnávateľov (napr. v podobe nižšej fluktuácie zamestnancov, menšej chorobnosti a zamestnancov, vyššej motivovanosti a produktivity). Chris sa okrem toho podieľal na vypracovaní štúdie Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next chapter for green building, ktorú Svetová rada pre zelené budovy vydala v septembri 2014. Štúdia sledovala dopady dizajnu a komfortu kancelárskych priestorov na fyzické či psychické zdravie ľudí a ich pracovné nasadenie. Zdravá kancelária musí byť podľa záverov štúdie priestorom, kde je čerstvý vzduch, vizuálna pohoda, správne teplo a kde ľudí nevyrušujú žiadne pachy, škodlivé látky a hluk.

Závery týchto seminárov vytvorili podklady pre praktické odporúčania ohľadom vplyvu kvality pracovného prostredia na zamestnancov a ich výkon.

Ďakujeme za podporu nášmu členovi:

Pozrite si fotogalériu zo seminárov Green Business Breakfast: zdravšie pracovné prostredie.

Odporúčania - Ako pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon

V akom prostredí pracujeme, má výrazný vplyv na naše fyzické a duševné zdravie, ale aj našu motiváciu a pracovný výkon. Napriek tomu sa málokto zaujíma o to, akými vlastnosťami sa vyznačujú naše kancelárie. Realitu často vystihujú preplnené a stroho zariadené open space priestory, ktoré zamestnancom neponúkajú dostatočný komfort na prácu a neraz majú problémy s kvalitou vnútorného prostredia. Podľa zahraničných expertov a odborníkov z BLF vplývajú na výkon zamestnancov najmä tieto faktory:

 1. Vyššia kvalita ovzdušia môže podľa odhadov zvýšiť produktivitu ľudí o 8 až 11 %.  
 2. Ak je zamestnancom príliš teplo alebo zima, ich produktivita môže klesnúť o približne 4-6 %.
 3. Blízkosť pracovného miesta k oknu, predovšetkým k oknu s výhľadom na zeleň, zamestnancov výrazne povzbudzuje.
 4. Zeleň má v kanceláriách výrazný vplyv na psychické zdravie a pohodu zamestnancov.
 5. Pracovné nasadenie prudko klesá v hlučnom prostredí.
 6. Okrem eliminácie hluku môžu kvalitné dispozičné riešenia zvýšiť kreativitu a spoluprácu jednotlivých zamestnancov.
 7. Zdravie ľudí závisí aj od ich fyzickej aktivity, preto by mali firmy svojim zamestnancom ponúkať možnosti alebo priamo zázemie pre šport.
 8. Z hľadiska služieb je pre zamestnancov mimoriadne dôležitá napríklad blízkosť škôlok a škôl.

Odporúčania sme vypracovali v spolupráci s Chrisom Pottageom, Sustainable and Healthy Buildings Officer-om v spoločnosti Skanska SK. Za cenné rady a tipy v oblasti zelených budov a zdravia zamestnancov ďakujeme firmám CRH (Slovensko), Hewlett-Packard Slovakia a T-Systems Slovakia.

Inšpirujte sa aj odporúčaniami členov BLF, ktoré sme vydali v minulých rokoch.

Odporúčania Obehová ekonomika

Na základe odporúčaní externých expertov i odborníkov z členských firiem BLF sa dozviete, ako vďaka obehu materiálov v ekonomike môžete udržať zdroje vo výrobnom procese tak dlho, ako sa len dá a získať z nich maximum hodnoty počas používania. Hlavné odporúčania v tejto téme sú:

 

 1. Odpad chápať ako surovinu.
 2. Energiu využívať z obnoviteľných zdrojov, optimalizovať jej využitie.
 3. Dizajn výrobkov pripraviť tak, aby sa neškodiace materiály mohli vrátiť do výroby.
 4. Navrhovať produkty ako materiálové banky.
 5. Výrobok by mal mať prínos pre človeka i životné prostredie.

Opravujme, obnovujme, zdieľajme, recyklujme a opätovne využívajte všetky existujúce výrobky či materiály. Snažme sa využiť prírodné zdroje efektívnejšie, vytvorme pracovné príležitosti pre inovátorov. Aplikovaním princípov obehovej ekonomiky môžeme našim firmám zabezpečiť dlhodobý rast. Podľa informácií Európskej Komisie (EK) môže lepší eko dizajn produktov, predchádzanie tvorby odpadov či opätovný návrat materiálov do výroby priniesť podnikom v EÚ úspory až do výšky 600 miliárd eur. Zvýšenie efektivity využitia zdrojov o 30% by zároveň krajinám mohlo do roku 2030 zvýšiť HDP o 1% a zároveň vytvoriť dva milióny nových pracovných miest. EK v rámci „Europe 2020 Strategy“ tiež navrhuje zvýšiť recykláciu komunálneho odpadu na 70% a plastov dokonca až na 80 % do roku 2030, čo by malo viesť k 40% poklesu emisií skleníkových plynov z odpadov. Krajiny, ktoré recyklujú majú i priaznivejšiu klimatickú stopu.

Tieto rady a tipy poskytla pre naše odporúčania Diana den Held, strategička a odborníčka na C2C na University of Rotterdam. Za cenné rady a tipy ďakujeme aj firmám Embraco Slovakia, Kaufland Slovenská republika, U.S. Steel Košice a Veolia Energia.

Odporúčania týkajúce sa obehovej ekonomiky a inovácií vo vývoji sú k dispozícii voľne na stiahnutie TU.

Inšpirujte sa aj odporúčaniami členov BLF, ktoré sme vydali v minulých rokoch.

Európsky týždeň mobility, 16. – 22. september 2016

Európsky týždeň mobility (ETM), ktorý každoročne prebieha v dňoch od 16. do 22. septembra, aktívne poukazuje na výhody „zelených“ foriem dopravy a je aj pre firmy skvelou príležitosťou, ako správnym prístupom motivovať nielen zamestnancov, ale i ostatné firmy a obyvateľov mesta, aby preferovali alternatívne a ekologicky šetrnejšie spôsoby cestovania.

Z členov BLF spoločnosť T-Systems Slovakia toto leto aktívne podporila eko formu dopravy a svojich zamestnancov motivovala k zdravému životnému štýlu prostredníctvom nového projektu Bike IT. Spoločnosť má k dispozícii 16 klasických bicyklov, 4 elektrické, a niekoľko kolobežiek, ktoré si zamestnanci môžu požičať, ak sa potrebujú premiestniť na stretnutie mimo svojej kancelárie alebo v rámci obeda, či na víkendový výlet.

Spoločnosť Slovenské elektrárne sa do „green“ aktivít v rámci ETM zapojila už druhý rok. V tomto ročníku sa firma rozhodla podporiť všetkých kolegov, ktorí prišli v piatok 22. septembra do práce na bicykli, zdravou desiatou vo forme nesladených ovocných nápojov a cereálnych sušienok.

Tohtoročný ETM sa VÚB banka rozhodla podporiť aktivitami s  mottom Daj si pauzu vo  vzťahu so  svojím „miláčikom“! Na intranete uverejnila kampaň informujúcu zamestnancov o  inteligentnej a  udržateľnej mobilite využitím zaujímavého videa, prostredníctvom trefného brandingu na  parkoviskách nabádala svojich zamestnancov, aby tento týždeň dali pauzu svojim „miláčikom“, teda autám, a využili iné, šetrnejšie spôsoby dopravy.

V  spoločnosti Stredoslovenská energetika bol 20. september vyhlásený za „DEŇ UDRŽATEĽNEJ MOBILITY“. Kto prišiel v  tento deň do  práce inak ako autom – na bicykli, autobusom, na korčuliach alebo kolobežke – mal možnosť občerstviť sa zdravými smoothie raňajkami.

Inšpirujte sa udržateľnými aktivitami členských firiem BLF v rámci ETM.

 

Kurz „Corporate Responsibility in Practice, február - december 2016

V rámci rozvoja Skills4Jobs, kľúčovej témy v oblasti Zamestnancov, združenie BLF tento rok nadviazalo spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a pripravilo pre jej študentov atraktívny kurz pod názvom „Corporate Responsibility in Practice“. Tento akreditovaný predmet je výnimočný najmä tým, že sa zameriava na prax a študenti tak mali na univerzitnej pôde počas 26 týždňov možnosť nahliadnuť priamo do “kuchyne” zodpovedného podnikania. Každý týždeň totiž mohli diskutovať s autentickými podnikovými expertmi na aktuálne témy zodpovedného podnikania (napr. Obehová ekonomika, Diverzita na pracovisku, Firemné dobrovoľníctvo, Etika na pracovisku).

Kurz bol po veľkom úspechu v letnom semestri (17.2.2016-11.5.2016) opätovne otvorený aj v zimnom semestri (28.9.2016 – 21.12.2016) a zámerom BLF je ho naďalej realizovať aj v roku 2017. Predmet tento rok absolvovalo takmer 100 študentov, z čoho približne polovica boli študenti zahraniční (Mexiko, Nemecko, Rumunsko, Dánsko, Fínsko, Rusko a i.).

Združenie BLF sa už roky snaží dostať zodpovedné podnikanie čoraz viac na akademickú pôdu, ktorá vychováva budúcich manažérov podniku. Ak si totiž študenti osvoja benefity zodpovedného podnikania už počas ich štúdia, je veľká pravdepodobnosť, že budú ako uchádzači o prácu takéto firmy aj vyhľadávať a uplatňovať naučené princípy v praxi, prípadne sa sami stanú zakladateľmi/majiteľmi zodpovedných firiem. Aj preto hlavnými prednášajúci kurz „Corporate Responsibility in Practice“ boli práve zástupcovia členských firiem BLF.

Svojimi praktickými prezentáciami o CSR obohatili vedomosti študentov predstavitelia spoločností: Accenture, Adient Slovensko, CRH (Slovensko), Embraco Slovakia, Heineken Slovensko, Kaufland Slovenská republika, Kia Motros Slovakia, Philip Morris Slovakia, Skanska SK, Slovenské elektrárne, Volkswagen Slovakia, Východoslovenská energetika Holding, Whirlpool Slovakia. Okrem členov BLF na kurze odprezentovali študentom CSR aktivity zástupcovia firiem Slovenská sporiteľnaTaylorWessing e/n/w/c advokáti. Študenti si vďaka širokému portfóliu firiem mohli tiež porovnať prístupy k zodpovednému podnikaniu z hľadiska jednotlivých odvetví (tabakový priemysel, energetika, IT, automobilový priemysel, stavebníctvo a i.)

O úspechu kurzu svedčí i spokojnosť študentov, ktorá na základe dotazníkového šetrenia (34 respondentov) dosiahla hodnotu 9,83/10. Absolventi kurzu v letnom semestri pritom najlepšie ohodnotili prednášku spoločnosti Heineken Slovensko (Hana Šimková, Corporate Relations Manager).  

Prezentácie študentov i zástupcov firiem v anglickom jazyku sú dostupné tu.

Ďakujeme za spoluprácu:

HR Days 2016, 28. apríl 2016

Ako môžu aktivity zodpovedného podnikania pomôcť k vyššej angažovanosti a motivácii zamestnancov? Prečo sa oplatí podporovať firemné dobrovoľníctvo? Aké benefity prináša Age Management? To je len časť otázok, na ktoré ste mohli nájsť odpovede na podujatí HR Days 2016 pod záštitou spoločnosti Profesia, ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 2016 v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave.

Práve zodpovednému riadeniu ľudských zdrojov sa vo svojej prezentácii venoval Michal Kišša. Michal upozornil účastníkov podujatia HR Days 2016 na problémy spojené s nerovnováhou pracovného a osobného života a poukázal na benefity, ktoré firmám môžu priniesť Open Book Management, práca v komunite či transparentný talent management. Podujatia sa zúčastnilo vyše 200 HR managerov, HR business partnerov, recruiterov a ľudí, ktorí veria v ľudský potenciál.

Action Oriented Forum, 2. december 2016

December sme otvorili podujatím s názvom ActionOrientedForum: Od potrieb firiem k riešeniam zamestnanosti marginalizovaných Rómov, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. decembra 2016 na mestskom úrade v Poprade. Cieľom akcie bolo otvorene diskutovať o potrebách, výzvach, benefitoch a overených postupoch, ktoré by mohli firmám priniesť nové spôsoby na získavanie kvalifikovaných zamestnancov zo sociálne a ekonomicky vylúčených Rómskych komunít. Hoci sa podujatie zameralo na postoje a potreby podnikateľského sektora, do diskusie sa zapojili odborníci z viacerých oblastí, ktorí sa dlhodobo venujú problematike.

Okrem inšpirujúcej prednášky riaditeľa maďarskej pobočky Boston Consulting Group, András Szabadi, ktorý predstavil program firmy na zamestnávanie vzdelaných Rómov, si účastníci mohli vypočuť kultúrneho antropológa Alexandra Mušinku a jeho prognózu stavu zamestnanosti marginalizovaných Rómov a jej dopad na firmy o pár rokov. Súčasťou celodenného podujatia bola aj panelová diskusia firiem Whirlpool a U.S. Steel, počas ktorej spoločne identifikovali ich najväčšie bariéry v zamestnávaní cieľovej skupiny. K týmto sa účastníci vracali počas celého dňa v rozhovoroch o možných riešeniach a plánovaných zmenách v štátnej podpore s odborníkmi, ako napríklad splnomocnencom vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, pánom Antonom Marcinčinom alebo bývalým majiteľom personálnej agentúry a súčasným generálnym štátnym radcom na úrade splnomocnenca vlády pre Rómske komunity, pánom Stanislavom Vospálkom.

Zaujímavým praktickým príkladom bola dlhodobá spolupráca občianskeho združenia Ľudia a perspektíva, ktoré v spolupráci so súkromnou strednou školou SEZ Krompachy pripravuje a vzdeláva mladých Rómov, aby sa dokázali po škole zamestnať vo firme SEZ Krompachy. Mirka Hapalová firmám ponúkla pohľad z "druhej strany" a vysvetlila čomu všetkému čelia zamestnanci tejto skupiny a ako môžu firmy spolupracovať s komunitnými centrami pri prekonávaní počiatočných problémov súvisiacich so zníženými pracovnými návykmi a kvalifikáciou marginalizovaných alebo dlhodobo nezamestnaných Rómov.

Podujatia sa zúčastnilo vyše 30 HR manažérov a personálnych pracovníkov.

Ďakujeme za spoluprácu:

1st Slovakia Diversity Charter Forum, 27. október 2016

Charta diverzity je jednou z najnovších z rady dobrovoľných iniciatív v rámci problematiky diverzity, ktorej cieľom je podporiť podniky, aby rozvíjali a implementovali politiku rozmanitosti a inklúzie. Pod touto chartou možno rozumieť krátky oficiálny dokument, ktorý dobrovoľne podpíšu firmy či verejné inštitúcie. Táto iniciatíva, ktorá vznikla na popud Európskej komisie, podporuje nediskrimináciu a rovné príležitosti na pracovisku bez ohľadu na rasu, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, pohlavie, vek a i. Keďže táto iniciatíva na Slovensku doposiaľ nefunguje, združenie BLF vyvíjalo od augusta 2016 aktívne úsilie smerujúce k vytvoreniu slovenskej charty diverzity.

Po viacerých stretnutiach a diskusiách so zástupcami firmy IBM Slovensko a organizácie DiversityPro, ktoré sa tiež aktívne zaujímajú o problematiku diverzity, sa nám podarilo spoločne zorganizovať 1st Slovakia Diversity Charter Forum. Toto stretnutie prebehlo dňa 27. októbra 2016 v priestoroch IBM (West End Gate) a okrem zástupcov BLF (Tatiana Čaplová, Radka Jurčáková), IBM a DiversityPro sa ho zúčastnili aj predstavitelia Ministerstva sociálnych vecí a rodiny a nasledujúcich firiem a organizácií: Amazon, Amcham, AT&T, Dell, Henkel, ING, Lenovo, Novartis, Philip Morris Slovakia, PWC a Swiss Re. Cieľom stretnutia bolo identifikovať hlavné hodnoty, dlhodobé ciele a záväzky, ktoré Charta diverzity prinesie pre Slovensko a tiež zhodnotiť jej výhody/nevýhody a následne navrhnúť model „governance“ a tiež financovania charty. Na základe záverov stretnutia bol vytvorený prvý draft dokumentu charty, ktorý bude do konca roka 2016 podliehať korekciám a schvaľovaniu. Business Leaders Forum počas decembra aktívne komunikovalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci otázky financovania charty a možnosti získania grantov z Európskeho sociálneho fondu. Všetky získané informácie budú podkladom pre ďalšie hĺbkové diskusie, vytvorenie finálneho dokumentu a následné slávnostné podpísanie Charty diverzity na Slovensku, ktoré sa predpokladá na jar 2017.

Prečítajte si viac o platforme European Diversity Charter.

Ďakujeme za spoluprácu:

 

Konferencia Night of Chances, 30. november 2016

Cieľom konferencie Night of Chances, ktorá sa konala 30. novembra 2016 v priestoroch FIIT STU v Bratislave, bolo prepojiť šikovných študentov s najlepšími biznis firmami priamo na pôde školy. Podujatie otvoril sám prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý predniesol prejav na tému Zodpovednosť biznis lídrov za stav krajiny. K rovnakej téme sa v panelovej diskusii vyjadrili aj Peter Škodný, generálny riaditeľ Accenture a prezident BLFMichal Liday, generálny riaditeľ Tatra Banky. Motivovať začínajúcich podnikateľov k tomu, aby rozbehli svoj biznis férovo a zodpovedne, sa snažil svojou prezentáciou Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF a senior programový manažér pre CSR v Nadácii Pontis. V rámci svojej prednášky v Nexteria room Michal predstavil účastníkom aktivity BLF a Nadácie Pontis a tiež benefity zodpovedného podnikania a kroky, ako rozbehnúť zodpovedný startup.

Konferencia o aktívnom starnutí, 21. október 2016

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Klub – Luna Senior Friendly usporiadal odbornú konferenciu o aktívnom starnutí a zároveň slávnostne vyhlásil víťazov súťaže o ocenenie Senior Friendly.

V rámci podujatia Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF a senior programový manažér pre CSR v Nadácii Pontis predstavil ako nadchnúť mladých zamestnancov do práce so seniormi a okrem aktivít združenia BLF v rámci témy aktívne starnutie predstavil aj projekt Elderly.

Slovak Compliance Days 2016, 7. a 8. november 2016

V dňoch 8. až 9. novembra prebehlo v Trnave podujatie Slovak Compliance Days 2016, ktoré organizuje organizácia Slovak Compliance Circle. Nad podujatím niesol záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Hlavnou témou konferencie bola tento ročník „Trestná zodpovednosť právnických osôb – compliance súvislosti“. Podujatia sa zúčastnili desiatky odborníkov z verejného sektora, z biznis komunity (napr. Tatra Banka, TaylorWessing), predstavitelia Slovak Compliace Circle i organizácií tretieho sektora (napr. Via Iuris, Aliancia Fair-play).

Okrem prednášok o trestnej zodpovednosti právnických osôb a slovenských compliance štandardoch mohli účastníci konferencie diskutovať aj na špecializované témy v rámci odborných workshopov. Tie sa venovali napríklad pohľadom masovej verejnosti na compliance problematiku či novej smernici EÚ o vykazovaní nefinančných informácií.

 Práve problematike reportingu o nefinančných ukazovateľoch sa vo svojej prezentácii venoval Michal Kišša.

 Podujatia sa zúčastnili:

Seminár o zodpovednej komunikácii, 14. a 15. 6. 2016

Dánsky reklamný expert, stratég, autor knihy Goodvertising Thomas Kolster predstavil v Bratislave a Košiciach prípadové štúdie, reklamné kampane a marketingové nástroje, ktoré sú zárukou zodpovednej a zároveň atraktívnej komunikácie a reklamy. Seminár bol určený pre zástupcov komunikačných oddelení firiem, marketingových a reklamných agentúr a tiež nadšencov inovatívnej reklamy z radov študentov. Thomas predstavil zmysel prepojenia biznisu a reklamných agentúr. Firmy sú zodpovedné za okolitú komunitu, životné prostredie a svoju reklamu. Na druhej strane, reklamné agentúry sú zodpovedné za svoju kreativitu, marketingové výstupy a zodpovedný prístup voči biznis prostrediu.

 „Mali by sme viac hovoriť o spoločensky zodpovedných možnostiach, nielen o spoločenskej zodpovednosti,“ deklaroval Thomas Kolster, zakladateľ The Goodvertising Agency a WhereGoodGrows, na odborných seminároch v Bratislave a v Košiciach.

Úlohou seminárov bolo nielen zbúrať mýty o udržateľnosti, ale tiež poukázať na to, že firmy, ktoré sú transparentné, čestné a udržateľné majú i lojálnejších zákazníkov a väčší tržný potenciál. Zástupcovia spoločností T-Systems Slovakia a Východoslovenská energetika Holding účastníkom seminára v Košiciach predstavili svoje zodpovedné aktivity. Spoločensky zodpovedné projekty spoločnosti T-Systems predstavili špecialistky na komunikáciu Katarína Trnová a Lívia Gaľová. Stratégiu zodpovedného podnikania v spoločnosti VSE Holding predstavila vedúca úseku komunikácie a hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová.

Účastníci komunikačného seminára mohli o etickom biznise diskutovať i s Michalom Kiššom, výkonným riaditeľom združenia Business Leaders Forum a senior programovým manažérom v Nadácii Pontis.

Pozrite si fotogalériu z podujatia.

Ďakujeme za podporu:

Odporúčania Komunikácia zodpovedného podnikania

Súlad správania firiem a očakávaní ich partnerov (stakeholderov) sa v dnešnom svete stáva pre firmy najväčšou prioritou. Aj preto čoraz viac rastie dôležitosť komunikácie v zodpovednom podnikaní, ktorej sme sa v odporúčaniach venovali v spolupráci s Thomasom Kolsterom, zakladateľom The Goodvertising AgencyWhereGoodGrows.

Čoraz viac podnikov si totiž uvedomuje riziká i príležitosti, ktoré zodpovedné podnikanie prináša pre reputáciu firmy. Podľa prieskumu Meaningful Brands od spoločnosti Havas by až 74% značiek mohlo zmiznúť a  väčšina spotrebiteľov by si to ani nevšimla. Do popredia sa dnes dostávajú firmy, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie spoločnosti a na to, aby životy ich zákazníkov boli jednoduchšie, zdravšie a udržateľnejšie. Hlavné odporúčania vytvorené na základe poznatkov zahraničných expertov i členov BLF v tejto téme môžeme zhrnúť nasledovne:

 1. Pekné slová nestačia. Buďte autentickí a ukážte svojim stakeholderom "skrytú časť ľadovca".
 2. Nebuďte príliš hlasní.
 3. Majte dobrú znalosť o probléme, o ktorom komunikujete.
 4. Transparentnosť zákazníkov prináša. Buďte vždy otvorení!
 5. Vsaďte na jednoduchú vizualizáciu svojej komunikácie.
 6. Zisk musí zostať primárnym cieľom vášho biznisu.
 7. Nezabudnite na interných stakeholderov. Využívajte tzv. inside-out (zvnútra-von) prístup.
 8. Nezávislý dohľad vám zabezpečí väčšiu kredibilitu.

Thomas Kolster, svetovo uznávaný expert na zodpovednú reklamu, upozorňuje v odporúčaniach najmä na to, že mnoho firiem si často neuvedomuje, že marketing a  zodpovedné podnikanie sú dve pomerne rozdielne oblasti. Ako sám tvrdí: „Zatiaľ čo svet marketingu sa točí okolo emócií, udržateľnosť a CSR sú naopak postavené na komplexnosti a racionálnosti. Napriek tomu však tieto dva svety možno efektívne prepojiť.“ Podľa Thomasa sú dnešné reklamy často zamerané len na podporu spotreby. Aby firmy mohli komunikovať zmysluplne a o dobrých veciach, nesmú sa báť byť vo svojom podnikaní „revolučné od základov“. Firmy sa musia naučiť vžiť do svojej cieľovej skupiny – do jej potrieb a očakávaní.

Ďakujeme za cenné tipy a názory členom BLF: Heineken Slovensko, Kaufland Slovenská republika, Slovak TelekomVšeobecná úverová banka. Odporúčania sú k dispozícii voľne na stiahnutie TU.

 Inšpirujte sa aj odporúčaniami členov BLF, ktoré sme vydali v minulých rokoch.

Odporúčania Správa o zodpovednom podnikaní

Desiatky firiem na Slovensku majú povinnosť zverejňovať informácie o ich zodpovednom podnikaní. Práve nefinančnému reportovaniu sme sa v spolupráci s expertmi z BLF venovali v odporúčaniam na tému Správa o zodpovednom podnikaní.

Po úspešnom schválení smernice o zverejňovaní nefinančných informácií a informácií o diverzite Európskou komisiou sa rovnako aj do slovenskej legislatívy dostáva pojem správa o zodpovednom podnikaní. Ide o novelu zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., ktorý Národná rada SR prijala v priebehu minulého roka. V rámci nej zaviedla povinnosť pravidelne zverejňovať informácie o spoločenskej zodpovednosti a politiky rozmanitosti vo výročnej správe vybraných spoločností.

Podľa novely zákona o účtovníctve sa povinnosť týka tých firiem verejného záujmu, ktorých priemerný počet zamestnancov presahuje 500. Pod povinnosť tak spadajú napríklad niektoré banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti alebo aj dôchodkové správcovské spoločnosti. Táto povinnosť platí aj pre firmy, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

Zverejňovanie informácií o nefinančnej výkonnosti firmy je veľmi dôležité pre zmenu myslenia firiem a pochopenie zodpovednosti firiem za sociálne, zamestnanecké a environmentálne vplyvy, dodržiavanie ľudských práv a boja proti korupcii. V odporúčaniach sa dozviete, čo je dobré urobiť pre správne reportovanie a CSR monitorovanie, aké normy na podávanie správ existujú, inšpirovať sa úspešnými príkladmi od členských firiem BLF a zistiť, aké konkrétne prínosy môže priniesť pravidelné zverejňovanie nefinančných údajov.

Ďakujeme Ministerstvu financií Slovenskej republiky ako aj členom BLF: HEINEKEN SlovenskoVÚB banka, ktorí sa do tvorby odporúčaní zapojili. Odporúčania sú k dispozícii voľne na stiahnutie TU.

Inšpirujte sa aj odporúčaniami členov BLF, ktoré sme vydali v minulých rokoch.

Ideas RULEZZ 2016, 5. máj 2016

O tom, že prichádza doba CSR 3.0 a pre B2B je tu nová príležitosť povedal viac Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF a senior programový manažér pre CSR v Nadácii Pontis na marketingovej B2B konferencii s názvom Ideas RULEZZ 2016.

„Via Bona Slovakia je jediným ocenením, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy. Aj ostatný 16. ročník ukázal, že zodpovedné podnikanie nie je len o ochrane životného prestredia či firemnej filantropii – ako sa neraz mylne domnievame. Naopak čoraz viac firiem implementuje do svojho core biznisu atribúty zodpovedného podnikania – transparetnosť či férovosť, ktoré sa stávajú novým typom benefitov v porovnaní s konkurenciou,“ vysvetlil poslucháčom Michal Kišša.

Konferencia CEE CSR Summit , 17. máj 2016

CEE CSR Summit, najväčšie expertné podujatie na tému zodpovedného podnikania v strednej Európe, privítalo dňa 17. mája 2016 v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave viac ako 200 CSR expertov na zodpovedný biznis. Konferencia tento rok oslávila svoj 14. ročník a hostila účastníkov z 15 krajín sveta a zo 4 svetových kontinentov – Európa, Ázia, Afrika, Severná Amerika.

Inšpiratívne prezentácie pre účastníkov si pripravilo viacero zaujímavých a medzinárodne uznávaných spíkrov, pričom hlavný program sa sústredil na 4 témy: investície do udržateľných inovácií, Open Book Management, reporting o zodpovednom podnikaní, behaviorálny dizajn.

Ari Weinzweig, majiteľ Zingerman´s – jednej z najúspešnejších malých firiem v Amerike, predstavil účastníkom konferencie prínosy Open Book Management-u a upozornil na fakt, že motivovaní a spokojní zamestnanci sú najdôležitejším faktorom pre vybudovanie úspešného biznisu. Elaine Cohen, konzultantka v spoločnosti Beyond Business, poukázala počas summitu na to, že nefinančný reporting môže byť zábavný a kreatívny, a zároveň zapájať stakeholderov firiem do firemných procesov a posilňovať tak ich dôveru. O tom, že prostredníctvom udržateľných inovácií možno meniť svet k lepšiemu a o tom, že biznis by mal fungovať ako udržateľný ekosystém porozprával účastníkov konferencie Stephen Mooney zo spoločnosti Synoptica. Sille Krukow, majiteľka spoločnosti Krukow, predstavila vo svojej prezentácii koncept behaviorálneho dizajnu a poukázala na význam architektúry voľby a kognitívnych faktorov pri rozhodovaní zákazníkov.

 Tohtoročný CEE CSR Summit spestrili aj diskusie za okrúhlymi stolmi.  V rámci CSR Cafeterie sme sa venovali lokálnym témam ako napr. elektromobilita a udržateľné mestá, ženy v biznise, reporting, firemná kultúra či zamestnávanie ľudí bez domova. CSR Cafeteria otvorila 12 aktuálnym tém, pričom diskusiu v rámci každého z okrúhlych stolov viedol expert z popredných firiem na Slovensku či zo zahraničia. Účastníci konferencie riešili prípadové štúdie so zástupcami spoločností Deloitte, Dobre&Dobré, GSK Slovensko, Kaufland Slovenská republika, Pivovary Topvar, Philip Morris International, Slovenská sporiteľňa, Západoslovenská energetika a ďalšími. Závery diskusií sú dostupné TU.

 Na podujatí CEE CSR Summit 2016 sme merali i spokojnosť jeho účastníkov, kde konferencia (všeobecne) získala hodnotenie 9,76 na škále od 0 do 10. Organizácia summitu bolo ohodnotená tiež veľmi vysoko, a to 9,85/10.

Súčasťou CEE CSR Summitu bolo aj trhovisko zodpovedných firiem Sustainable SOLUTIONS HUB, na ktorom sa  svoje rady a tipy ako žiť zdravšie, férovejšie a ekologickejšie podelilo s účastníkmi 22 prezentujúcich. Z členských firiem BLF svoje nápady odprezentovali: Embraco Slovakia (Rodinný deň), Heineken Slovensko (Pite zodpovedne), Orange Slovensko (Inovatívny Lab), Pfizer (Krajina záchrancov), Pivovary Topvar (9 mesiacov 0 promile), Slovenské elektrárne (Pomoc ľuďom bez domova) a Západoslovenská energetika (Energia efektívne).

Pozrite si fotogalériu z konferencie CEE CSR Summit 2016.

Za podporu CEE CSR Summit-u 2016 ďakujeme:

Za podporu CSR Cafeterie ďakujeme:

Workshop Ariho Weinzweiga: Ako zákazníkom poskytovať vynikajúci servis; 16. máj 2016

Tento rok sme pozornosť upriamili primárne na manažérov spoločností a pripravili sme pre nich mimoriadne atraktívny workshop pod názvom Great Customer Service. Workshop sa uskutočnil 16. mája 2016 v priestoroch Impact HUB-u v Bratislave a viedol ho svetoznámy podnikateľský fenomén, anarchista a zakladateľ spoločnosti Zingerman’s Ari Weinzweig.

Ari predstavil účastníkom workshopu koncept „extra mile“, pri ktorom firma dáva zákazníkovi ešte viac, ako sám očakával. Lebo ako sám Ari Weinzweig zdôraznil - nie je dôležité, aby bol zákazník len „spokojný“, je nutné, aby bol najmä „verný“. O tom, ako vybudovať úspešnú organizačnú kultúru vo firme, ako učiť svojich zamestnancov podávať prvotriedny zákaznícky servis a ako riešiť sťažnosti svojich odberateľov diskutovalo s Arim viac ako 20 manažérov popredných spoločností pôsobiacich na Slovensku. Združenie BLF zorganizovalo tento exkluzívny workshop v spolupráci s magazínom Trend.

Opäť sme merali i spokojnosť účastníkov s podujatím, kde sme získali výborné hodnotenie – Net Promoter Score = 90. Na základe dotazníka navyše Ari Weinzweig zaujal až 100 % účastníkov (t. j. 21) workshopu.

Viac o Ariho workshope si môžete prečítať tu.

Týždeň zodpovedného podnikania, 18. - 19. máj 2016

V rámci Týždňa zodpovedného podnikania sme opäť nezabudli ani na širokú verejnosť, pre ktorú sme usporiadali dve zaujímavé diskusie. Prvá z nich sa venovala problematike zodpovedného podnikania v Európe a jej susedstve (18. máj 2016). V rámci druhej diskusie (19. máj 2016) sme premietali účastníkom inšpiratívny dokument Taste the Waste, na základe ktorého sme sa následne v diskusii snažili nájsť vhodné riešenia, ako predchádzať plytvaniu s jedlom. Za inšpiratívne myšlienky a rady a tipy v oblasti zodpovednej spotreby ďakujeme Richardovi Bendíkovi, riaditeľovi nákupu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika. Diskusií pre verejnosť sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov.

Viac o Týždni zodpovedného podnikania si môžete prečítať tu.

Za spoluprácu ďakujeme:

 

Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem, ktoré trápi nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku a ktoré chcú túto situáciu riešiť vyvíjaním spoločenského tlaku na zlepšenie podmienok na trhu. Aj preto sa snažia rozvíjať transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine systematickou podporou watchdogových a analytických organizácií. Fond, ktorý vznikol z iniciatívy siedmich členov BLF, má dnes 23 členov. Tento rok sa rozrástol o spoločnosti: Skanska SK, a.s., Profesia, Websupport, Honeywell, Union, Kaufland Slovenská republika, O2 Slovensko.

V roku 2016 fond podporil realizáciu šiestich projektov a vybraným organizáciám poskytol celkovú podporu vo výške 230 000 EUR. Jedným z podporených projektov je aj kampaň Štrngáme za zmenu (v spolupráci s Via Iuris, Zastavme korupciu, SGI), ktorá už počas 8 mesiacov jej fungovania priniesla reálne výsledky – väčšina jej opatrení je súčasťou programového vyhlásenia vlády Ďalšími podporenými organizáciami sú Transparency International Slovensko, Aliancia Fair-play, INEKO, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika.

Zaujali Vás aktivity Fondu pre transparentné Slovensko? Prečítajte si o nich viac.

Podporovatelia fondu z členských firiem BLF v roku 2016:

Protikorupčné fórum, 9. november 2016

Dňa 9. novembra 2016 sa uskutočnilo v priestoroch galérie Nedbalka v Bratislave už štvrté Protikorupčné fórum. Predstavitelia neziskových organizácií, biznisu, verejnej správy a médií sa opäť podelili o svoje skúsenosti z rôznych foriem partnerstiev pre dosahovanie spoločných cieľov. Nosnou témou fóra bola tento rok najmä spolupráca a spájanie. Zuzana Čaputová z organizácie VIA IURIS  spoločne s Ondrejom Smolárom zo spoločnosti Soitron hovorili o tom, ako môžu systémové opatrenia zamerané na odpolitizovanie inštitúcií zodpovedných za výkon spravodlivosti zmeniť túto krajinu. Zuzana WienkAliancie Fair-playJán Hargaš zo Slovensko.Digital predstavili, ako môže spolupráca dvoch organizácií zachrániť stovky miliónov EUR určených na projekty v oblasti digitalizácie. Protikorupčné fórum otvorilo aj tému hodnoty za peniaze. Štefan Kišš (Inštitút finančnej politiky) hovoril o práci organizácie, ktorá by v budúcnosti mala zohrávať kľúčovú úlohu pri efektívnosti vynakladania verejných zdrojov. O úspešnosti tejto práce v oblasti dopravných projektov v ďalšej prezentácii diskutoval analytik Ineko Ján Kovalčík. O pomerne náročnej téme, a to o boji proti únosu štátu, diskutovali investigatívni novinári Zuzana Petková (Trend)Marek Vagovič (Aktuality.sk).

Závery Protikorupčného fóra sú dostupné tu.

Via Bona Slovakia, 17. marec 2016

Nadácia Pontis už 16-krát udelila prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za inšpiratívne projekty a silné príbehy v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania, ktoré firmy vykonali v roku 2015. Slávnostný galavečer, ktorý sa konal 17. marca 2016 v priestoroch bratislavskej Refinery Gallery, otvoril prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Nosnou témou podujatia, ktoré sa nieslo v duchu spevu a tanca, bolo spájanie a spolupráca.

Tento rok Nadácia Pontis prijala rekordných 75 nominácií (do užšieho kola postúpilo 23), pričom v tomto ročníku VBS svoju nomináciu zaslal doteraz najväčší počet malých a stredných firiem z rôznych regiónov Slovenska. „Naša krajina bude prosperovať, keď sa o ňu všetci budeme starať. Sme veľmi radi, že mnohé firmy si to uvedomujú a prinášajú svojim poctivým podnikaním hodnoty do spoločnosti. Aj prostredníctvom nášho ocenenia chceme ukázať, že je veľa malých podnikateľov, ktorí sa starajú o svojich zamestnancov a podporujú aktivity vo svojom okolí,“ hovorí Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. O ocenenie v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma sa celkovo uchádzalo až 18 firiem. Najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania nadácia ocenila v ôsmich kategóriách. Nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách rozhodla o cenách v kategóriách: Zodpovedná veľká firma, Zodpovedná malá/stredná firma, Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Férový hráč na trhu, Podporovateľ dobrovoľníctva a Dobrý partner komunity. Ôsmu ocenenú firmu vybrala verejnosť hlasovaním na webovej stránke www.sme.sk.

Víťazom hlavnej ceny Zodpovedná veľká firma roku 2015 sa stala členská firma BLF, spoločnosť Heineken Slovensko, ktorá má ambíciu stať sa do roku 2020 najzelenším pivovarom na Slovensku. Ocenenou veľkou firmou v kategórii Dobrý partner komunity sa stala ďalšia členská firma BLF, a to spoločnosť Východoslovenská energetika Holding z Košíc. Zamestnanci tejto firmy pomáhajú s návratom klientok krízových centier späť do normálneho života formou mentoringu a pravidelným kontaktom s klientkami. Zároveň sa aktívne zúčastňujú aj rekonštrukčných či upratovacích prác v jednotlivých centrách. V kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva sa víťazom stala spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia s projektom Elderly. Zamestnanci spoločnosti sa dlhodobo venujú komunite starších ľudí a snažia sa zapájať ich do rôznych aktivít a socializovať ich.

Záznam z odovzdávania ocenení Via Bona Slovakia za rok 2015 bol prvýkrát v histórii ocenenia odvysielaný na televíznych obrazovkách, a to konkrétne na Dvojke RTVS dňa 24. marca 2016. Sledovanosť dosiahla 2,1% podiel na trhu, čo predstavuje približne 44 000 divákov. Záznam je dostupný TU.

Nominujte svoju firmu na ocenenie Via Bona Slovakia 2016.

Ocenenie VBS 2015 podporili:

Naše Mesto, 10. – 11. jún 2016

Viac ako 9500 dobrovoľníkov pomáhalo v dňoch 10. a 11. júna 2016 v 28 mestách a obciach po celom Slovensku. Dobrovoľníci natierali ploty, lavičky, čistili záhrady a parky, sadili rastliny či sprevádzali seniorov. Aj tento rok sa najviac dobrovoľníkov prihlásilo z firiem, dokopy ich bolo až 5100. Do Nášho Mesta 2016 sa zapojilo 106 firiem, ktoré umožnili svojim zamestnancom prispieť k tomu, ako vyzerá mesto, v ktorom žijú a pracujú. Celkovo 516 aktivít pre dobrovoľníkov navrhlo 231 neziskových organizácií, škôl, škôlok, miest, obcí a mestských častí z celého Slovenska. Dobrovoľnícke aktivity sa konali v Bratislave, Košiciach, Žiline, Partizánskom, Seredi, Spišskej Novej Vsi, Trnave, Nitre, Šali, Poprade, Svätom Jure, Pezinku, Senci, Banskej Bystrici, Galante, Trenčíne, Nových Zámkoch, Hurbanove, Prievidzi, Stupave, Zvolene, Veľkých Kapušanoch, Modre, Leviciach, Novákoch, Zlatých Moravciach, Veľkom Mederi a v Prešove.

Dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť 166 parkov a náučných chodníkov, namaľovať 6773 metrov plotov a zábradlí či robiť spoločnosť 353 klientom v sociálnych zariadeniach a mnoho ďalších skvelých výsledkov. Z členských firiem BLF sa do dobrovoľníckych aktivít Nového Mesta zapojili zamestnanci týchto spoločností: Accenture, Allianz – Slovenská poisťovňa, Embraco Slovakia, GSK Slovakia, Heineken Slovensko, Johnson Controls International, Kaufland Slovenská republika, Kia Motors Slovakia, Orange Slovensko, Pfizer, Pivovary Topvar, Slovenské elektrárne, Stredoslovenská energetika, TCHIBO Slovensko, Veolia Energia Slovensko, VÚB banka.

Viac informácií o podujatí Naše Mesto nájdete tu.

Za partnerstvo ďakujeme:

Happening inovátorov, 9. jún 2016

Happening inovátorov spojil dňa 9. júna 2016 v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave dobrovoľníctvo, kreativitu a sociálne inovácie s ľuďmi, ktorí menia Slovensko na lepšie miesto pre život. Jadro podujatia tvoril v poradí už tretí Pro Bono Maratón, na ktorom sa stretli tímy profesionálov z reklamných, komunikačných či právnických firiem, aby pomohli vybraným neziskovým organizáciám a priniesli konkrétne riešenia na ich zadania. Celkovo sa zapojilo až 12 vybraných firiem, ktoré venovali svoj čas 12 neziskovým organizáciám, ktoré by si ich služby bežne nemohli dovoliť. Najviac spoluprác sa týkalo tvorby reklamných a komunikačných stratégií pre neziskovky, radila však aj advokátska kancelária, IT či konzultačná firma.

Do Pro Bono Maratónu sa aj tento rok zapojila spoločnosť Accenture, ktorá pomohla neziskovej organizácii VIA IURIS zefektívniť jej prácu s existujúcim CRM systémom Salesforce. Spoločnosť počas 10 hodín zanalyzovala nastavenia súčasného CRM-ka neziskovky. Okrem toho Accenture navrhla  novú štruktúru CRM-ka, aby mohli pracovníci VIA IURIS evidovať svojich klientov, darcov, kontakty na spolupracovníkov, médiá a rôzne vzťahy medzi nimi.

Okrem Pro Bono Maratónu v Starej tržnici poobede prebiehala aj séria paralelných prednášok a diskusií pre sociálnych inovátorov s inšpiratívnymi spíkrami. Tatiana Svrčková zo Slovak Telekomu rozprávala o tom, ako získať financovanie od firiem. V Slovak Telekome majú podľa nej šancu projekty zamerané na nepočujúcich či vzdelávanie. Pavel HricaNadácie Pontis účastníkom diskusie odporučil, že „počas fundraisingu je osobné stretnutie 80 % úspechu. Zvyšných 20 % že ste na projekt perfektne pripravení.“ Účastníci podujatia mohli diskutovať i so zástupcami spoločností Istropolitana Ogilvy či Slovensko.Digital. Program dňa uzavreli s Jakubom Ptačinom diskusiou o dobrovoľníctve Silvia Jeleníková, HR riaditeľka z firmy DellVladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova a Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Počas podujatia Nadácia Pontis oficiálne spustila webový portál www.inovatori.sk, ktorý nadväzuje na Mapu sociálnych inovátorov.

Ako to vyzeralo na Happeningu inovátorov 2016?

Podujatie podporili:

 

Externá komunikácia BLF a zodpovedného podnikania

V marci 2016 vyšla v denníku SME špeciálna príloha na tému Zodpovedné podnikanie – projekty, ktoré prispievajú spoločnosti aj biznisu. V rámci tejto 8-stranovej prílohy si čitatelia tohto denníka mohli prečítať najaktuálnejšie informácie o víťazoch ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2015. Súčasťou prílohy boli nielen silné príbehy a zodpovedné projekty aktuálnych víťazov ocenenia, ale tiež rozhovory s víťaznými firmami za rok 2014. Novinári vyspovedali Petra Škodného, Country Managing Directora Accenture v SR a prezidenta Business Leaders Forum, a Jána Luntera, majiteľa spoločnosti AlfaBio/Lunter. Informácie o otvorení nominácií a laureátoch/víťazoch ocenenia Via Bona Slovakia 2015 uverejnili aj nasledujúce média: SME, The Slovak Spectator, Hospodárske noviny, Rádio Slovensko, Trend, regionálne noviny MY a mnohí ďalší. Galavačer z oceňovania firiem bol navyše prvýkrát vo svojej histórii odvysielaný zo záznamu na Dvojke RTVS. Záznam je dostupný TU.

Rozsiahle profilové rozhovory s kľúčovými rečníkmi CEE CSR Summitu 2016, s Elaine Cohen z Beyond Business a Arim Weinzweigom zo Zingerman´s, boli publikované v Hospodárskych novinách. Rozhovor so Sille Krukow bol zverejnený v Stratégiách. O výstupoch zo summitu informoval aj portál EurActiv.sk.

O koncept zodpovedného podnikania prejavujú čoraz väčší záujem aj iné médiá. Autorský článok Michala Kiššu, výkonného riaditeľa Business Leaders Forum (BLF) o udržateľných značkách a združení BLF bol uverejnený v magazíne Connection. O výstupoch z mediálnych raňajok s Petrom Škodným informovali média EurActiv.sk a The Slovak Spectator. Tlačovú správu o výsledkoch prieskumu vnímania zodpovedného podnikania na Slovensku zverejnili TASR, www.postoj.sk, www.netky.sk, www.daneauctovnictvo.sk. O zodpovednom podnikaní rozprával Michal Kišša aj pre portál pkacademy.eu, Podporiť verejnosť v zodpovednej spotrebe v recyklácii odpadov sme sa ako BLF snažili prostredníctvom Rádia Lumen. Autorský článok o motivácii zamestnnacov sme vydali v GOODWILL-e. O spokojnosti zamestnancov rozprával Michal Kišša aj pre magazín Trend.

Mediálne raňajky, 3. február 2016

Rok 2016 sme v oblasti spolupráce s médiami začali neformálnymi mediálnymi raňajky s predstaviteľmi kľúčových slovenských médií s cieľom predstaviť im nového prezidenta Business Leaders Forum, Petra Škodného Country Managing Director-a slovenskej pobočky Accenture. Peter Škodný spolu s Michalom Kiššom, výkonným riaditeľom BLF a programovým riaditeľom pre CSR v Nadácii Pontis, hovorili o klesajúcej miere tolerancie verejnosti voči netransparentnosti a o tom, že práve podnikateľský sektor by mal v tomto smere vyvíjať tlak na štát a verejný sektor. Nový prezident BLF upozornil aj na dôležitosť pretvárania podnikateľského prostredia mimo Bratislavy, v oblastiach s vyčlenenými sociálnymi skupinami.

Zodpovedných raňajok sa okrem Michala Kiššu a Petra Škodného zúčastnili aj zástupcovia týchto firiem: Slovenské elektrárne (Miroslav Šarišský), Slovak Telekom (Tatiana Svrčková), Kaufland Slovenská republika (Erika Turček Pfundtnerová a Richard Bendík), Skanska SK (Petra Kolberová a Daniela Simanová), U. S. Steel Košice (Mária Janočková) a Accenture (Jozef Kokoška). Špeciálnym hosťom bola Henrieta Kiššová z Deloitte, ktorá odprezentovala výsledky najnovšieho prieskumu o zodpovednom podnikaní a jeho budúcnosti, ktorý prebehol medzi CSR manažérmi na Slovensku a v strednej Európe.

Raňajky sa konali 3. februára 2016 v priateľskej atmosfére v priestoroch Satori Stage a zúčastlili sa ich novinári z týchto médií: EurActiv.sk, Goodwill, Hospodárske novinyTASR. Bezprostredné mediálne výstupy zverejnili médiá EurActiv.sk (Miera tolerancie netransparentného biznisu klesá) a The Slovak Spectator (Talking corporate responsibility).

Prečítajte si závery z mediálnych raňajok s Petrom Škodným z Accenture.

Prezentácia BLF na expertných podujatiach

Predstavitelia združenia BLF prezentovali aktivity členských firiem i poslanie a víziu združenia aj na ďalších odborných podujatiach, akými boli napr.:

 • Ako podnikať férovo a zodpovedne, 16. február 2016 - Prednáška o podnikaní s odborníkmi Jánom Lunterom (Alfabio/Lunter) a Michalom Kiššom (BLF) na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom diskusie bolo priblíženie konceptu spoločensky zodpovedného podnikania študentom a širokej verejnosti.
 • Ekodeň 2016, 24. jún 2016 – Tatiana Čaplová, Radka Jurčáková a Slavomíra Urbanová v rámci košického projektu EKODEŇ pod záštitou Resonance odprezentovali návštevníkov podujatia rady a tipy v oblasti zodpovednej spotreby.
 • Letná škola CSR v Gruzínsku, 1.-3. júl 2016 – Michal Kišša a Slavomíra Urbanovápredstavili účastníkom letnej školy základné koncepty zodpovedného podnikania a predpoklady, ktoré sú potrebné k vytvoreniu správy o spoločenskej zodpovednosti podľa metodiky GRI. Podujatie bolo zorganizovala Nadácia Pontis v spolupráci so CSRDG a Visegrad Fund.
 • Školenie pre kubánsku občiansku spoločnosť, 3. august 2016 – Tatiana Čaplová a Karin Boboková predstavili členom kubánskej občianskej spoločnosti fungovanie Nadácie Pontis a BLF a zoznámili ich so základmi zodpovedného podnikania a jeho stavom na Slovensku.
 • Oikos Conference, 30. september 2016 – prezentácia Michala Kiššu o aktivitách slovenských firiem v oblasti zodpovedného podnikania, aktivitách platformy BLF a Nadácie Pontis.
 • Corporate Volunteering Award, 5. December 2016, Belehrad, Srbsko - Michal Kišša - zdieľanie skúseností s firemným dobrovoľníctvom (manuálnym aj expertným), skúsenosti s Našim mestom a best practices slovenských firiem.

Projekt Hi4CSR (Erasmus+)

Nadácia Pontis od októbra 2016 zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodnom projekte pod názvom Hi4CSR – Harmonization and Implementation of EU CSR directives. Projekt, fungujúci pod záštitou Erasmus+, sa zaoberá preverovaním efektívnosti smerníc EÚ v oblasti zodpovedného podnikania (CSR).

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie a výmena skúseností a osvedčených postupov medzi partnermi projektu pri harmonizácii a zavádzaní smerníc EÚ v oblasti (CSR). Okrem Nadácie Pontis sa na projekte zúčastňujú Abis – The Academy of Business in Society (Belgicko), Ekvilib Institute (Slovinsko), Global Impact Grid (Nemecko), Institut za drustveno odgovorno poslovanje (Chorvátsko), LUM University (Taliansko)and Trucost (Veľká Británia). Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť RRIF-plus d.o.o., líder v oblasti financií a účtovníctva z Chorvátska.

Úlohou Nadácie Pontis je zoznámiť projektových partnerov s novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Tá na Slovenskuzavádza povinnosť pre firmy zverejňovať informácie o CSR aktivitách a o politike diverzity vo výročnej správe. Zástupcovia nadácie tiež predstavia najlepšie príklady slovenských firiem v oblasti CSR.

Výmena znalostí medzi zapojenými krajinami bude prebiehať prostredníctvom siedmich hlavných projektových aktivít, troch jednodenných transeurópskych stretnutí a štyroch 5-denných vzdelávacích aktivít, ktoré sa uskutočnia v Zagrebe, Berlíne, Bruseli a Londýne. Projekt bol oficiálne otvorený jednodenným medzinárodným stretnutím partnerov v slovinskej Ljubljane.

Novinky o projekte Hi4CSR nájdete tu.

BLF Newsletter

V roku 2016 vyšlo zatiaľ 5 čísiel dvojmesačníka BLF Newsletter v náklade v priemere 691 ks/mesiac (print)911 ks/mesiac (e-verzia). Každé číslo newslettra bolo vždy venované jednej nosnej inšpiratívnej téme, pričom bolo zakaždým obohatené o zaujímavý rozhovor s expertom z praxe.

Naďalej pokračujeme vo zverejňovaní aktualít členských firiem BLF, zaujímavých noviniek zo sveta zodpovedného podnikania a fotoreportáží z podujatí organizovaných združením Business Leaders Forum aj Nadáciou Pontis.

Témy:

- Február 2016 – Nový prezident BLF Peter Škodný

- Apríl 2016 – CEE CSR Summit 2016

- Jún 2016 – Trhovisko Sustainable SOLUTIONS HUB

- August 2016 – Zelené budovy a zdravie zamestnancov

- Október 2016 – Green Business Breakfast/CSR reporting

Prečítajte si najnovšie číslo BLF Newslettra.

Za podporu ďakujeme:

 

Web stránky www.blf.skwww.zodpovednepodnikanie.sk

Na stránke blf.sk naďalej zverejňujeme aktuality týkajúce sa platformy BLF a jej členov. Aktívna je i anglická verzia stránky. Stránka zodpovednepodnikanie.sk zase prináša novinky zo sveta zodpovedného a férového podnikania v širšom rozsahu. Prehľadne delené sekcie (Zamestnanci, Životné prostredie, Trh, Komunita, Začni zodpovedne) umožňujú čitateľom rýchlo nájsť obsah, ktorý hľadajú. Na začiatku tohto roku sme spustili i sekciu Začni zodpovedne, ktorá je určená mladým ľuďom a študentom, ktorí chcú rozbehnúť svoj biznis. Sekcia tiež obsahuje informácie pre študentov kurzu „Corporare Responsibility in Practice“.

Na konci roka 2016 dostávalo na základe prejaveného záujmu týždenný e-mailový prehľad uverejnených článkov 1109 odberateľov (nárast o 168 subscriberov oproti roku 2015).

Ďakujeme za podporu webstránky zodpovednepodnikanie.sk:

Sociálne siete Facebook a LinkedIn

Facebook stránka Zodpovedné podnikanie je určená širokej verejnosti, teda ľuďom, ktorí sa s témou zodpovedného podnikania stretávajú skôr ako zamestnanci a spotrebitelia alebo ako študenti na školách. Na stránke zverejňujeme pútavé informácie, odkazy a inšpiratívne príklady zo zahraničia týkajúce sa zodpovedného podnikania, promujeme tiež aktivity členov BLF. Ako svoju obľúbenú stránku ju (k 5. novembru 2016) označilo 3173 užívateľov, čo oproti predošlému roku predstavuje nárast o 3,7 % (3059 fanúšikov k 30. novembru 2015).

Skupina Business Leaders Forum Slovensko na sociálnej sieti LinkedIn združuje profesionálov z oblasti zodpovedného podnikania. Založená bola v januári 2013 a v súčasnosti má 188 členov, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o takmer 14 % (30. novembra 2014 mala skupina 165 členov). Zverejňujeme v nej informácie o aktivitách a novinkách platformy a jej členov, ktoré by mohli zaujímať ostatné členské firmy BLF a zároveň budovať povedomie u nečlenských firiem.

Sledujte aktivity BLF na Facebooku a LinkedIn-e aj Vy!

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky