O BLF

Kto sme

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku.

Poslaním BLF je kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

BLF oficiálne vzniklo v apríli 2004 ako výsledok snahy o vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného podnikania na Slovensku. Zakladajúci členovia združenia podpísali 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, čím deklarovali záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu.

 

"V združení Business Leaders Forum sa snažíme umožniť členským firmám zlepšovať sa vo všetkých aspektoch zodpovedného podnikania. Hľadáme inšpiratívne príklady zo Slovenska a zo sveta a dávame možnosť zástupcom členov získať nové informácie a implementovať ich do každodenného fungovania firmy. Zodpovedné podnikania chápeme ako možnosť efektívnejšieho nakladania so zdrojmi, zlepšovania práce so zamestnancami, férového prístupu k dodávateľom a zákazníkom a priateľského prístupu ku komunite."

Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF

 

„Aby firmy mohli fungovať eticky, je dôležitá kvalitná legislatíva a vymožiteľnosť práva. Okrem toho, aby Slovensko mohlo byť úspešnou krajinou, je potrebné rozvíjať nielen rodovú diverzitu, i keď aj v tomto smere máme rezervy, ale aj diverzitu kultúrnu. Významnú úlohu zohrávajú i predvídateľnosť a stabilita podnikateľského prostredia v našej krajine a tiež jasná vízia, čo chce Slovensku dosiahnuť a v akom prostredí.“
Peter Škodný, prezident BLF

Ako fungujeme

Prezidentom BLF je po dobu rokov 2016-2017 Peter Škodný, generálny riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Accenture. Peter Škodný je aktuálne aj regionálnym riaditeľom zodpovedným za pobočky firmy v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Medzi jeho priority na nastávajúce funkčné obdobie patria etika podnikania a transparentnosť, právo zákona a diverzita. 

Výkonným riaditeľom BLF je Michal Kišša, ktorý zároveň zastáva aj funkciu senior programového manažéra v Nadácii Pontis. 

Poradný výbor BLF tvoria pre obdobie rokov 2016-2017 štyria zástupcovia z členských firiem. Sú nimi konkrétne:

 

Andrea Danihelová

VSE Holding

Magdaléna Dobišová

SKANSKA SK

Miroslav Šarišský

Slovenské elektrárne

Jaroslav Grygar

WHIRPOOL SLOVAKIA

 

Členovia platformy sa stretávajú na pravidelných štvrťročných stretnutiach, skúsenosti a príklady najlepšej praxe na konkrétne témy si vymieňajú aj počas špecializovaných workshopov a seminárov z oblastí Zamestnanci, Životné prostredie a Trh. Pod hlavičkou BLF sa tiež pravidelne koná najväčšie odborné podujatie na tému zodpovedného podnikania v strednej Európe CEE CSR Summit a iné aktivity.

Nadácia Pontis, ktorá sa dlhé roky aktívne angažuje v oblasti CSR, firemnej filantropie a medzisektorovej spolupráce, bola jedným z hlavných iniciátorov myšlienky BLF. Od vzniku BLF pôsobí ako administrátor združenia. Ochranná známka "Business Leaders Forum", "BLF" a BLF logo boli zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR v auguste 2004.

Business Leaders Forum je členom európskej platformy CSR Europe.

Stiahnite si informačný materiál o BLF

 

Naše aktivity

Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných štvrťročných pracovných stretnutiach, kde zdieľajú príklady najlepšej praxe v oblasti ZP, bilancujú uskutočnené aktivity a plánujú činnosť na najbližšie mesiace. Myšlienky zodpovedného podnikania realizujú individuálne vo svojich firmách (viac nájdete v ich profiloch) ako aj prostredníctvom podujatí pod hlavičkou BLF, ktoré podporujú odbornou i finančnou pomocou.

Popri viacerých prierezových vzdelávacích podujatiach (napr. každoročný CEE CSR Summit) sa platforma každý rok venuje vybraným témam v oblastiach Zamestnanci, Životné prostredie a Trh

 

HARMONOGRAM AKTIVÍT PRE ROK 2016

3. február

Zodpovedné mediálne raňajky - neformálne stretnutie prezidenta a riaditeľa BLF s novinármi k aktuálnym témam zodpovedného podnikania

10. marec

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF a Engage

17. marec

Galavečer Via Bona Slovakia 2015 - prestížne ocenenie výnimočných projektov a prístupov firiem, ktoré na Slovensku inšpirujú k zodpovednosti

7. apríl

Workshop o komunikácii zodpovedného podnikania

16. máj

Workshop Ariho Weinzweiga zo Zingerman´s Community o zákazníckom servise

17. máj

CEE CSR Summit - najväčšie odborné podujatie na tému zodpovedného podnikania v strednej Európe

17. máj

Sustainable Solutions HUB - trhovisko zodpovedných nápadov

18. - 20. máj

Týždeň zodpovedného podnikania - premietanie dokumentov a diskusie o ZP pre verejnosť

9. jún

Pro Bono maratón & Týždeň dobrovoľníctva

10. - 11. jún

Naše Mesto - najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej a východnej Európe

16. jún

Stretnutie Engage

23. jún

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF

25. august

24-hodinovka pre Dobrú krajinu

8. september

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF

16. - 22. september

Európsky týždeň mobilityaktivity spojené s podporou ekologickejšej dopravy

6. október

Jesenný seminár o zodpovednom podnikaní

13. október

Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia

3. november

Jesenný seminár o zodpovednom podnikaní

10. november

Jesenný seminár o zodpovednom podnikaní

24. november

Fórum o firemnej filantropii

8. december

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF a Engage

 

Aktivity BLF v roku 2015

Aktivity BLF v roku 2014

Aktivity BLF v roku 2013

Programová správa BLF za rok 2015

Milí priatelia,

rok 2015 bol pre Business Leaders Forum (BLF) rokom nových partnerstiev a spoluprác. Aktivity nášho združenia a členských firiem sme propagovali na viacerých odborných fórach, vďaka čomu sme mohli šíriť informácie o férovosti v podnikaní, ako aj príkladoch lídrov v zodpovednom biznise. Koniec roka sa niesol v znamení viacerých zmien. Diskutujeme o aktualizácii pravidiel fungovania združenia, volíme nového prezidenta BLF a členov poradného výboru. Zmena nastala aj na pozícii výkonného riaditeľa BLF. Rád by som na tomto mieste poďakoval za vašu dôveru, podporu a aktívne zapájanie do jednotlivých aktivít, vďaka čomu môžeme plniť naše poslanie. Vďaka vášmu zanieteniu môžeme prinášať relevantnejšie podujatia a iniciatívy, ktoré nám pomáhajú napĺňať našu misiu, t. j. kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania na Slovensku.

V aktuálnom roku sme pokračovali v už osvedčenom cykle jesenný seminár – jarný workshop – odporúčania. Venovali sme sa aj novým témam, ako je Engagement a motivácia zamestnancov či Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji.

Tento rok sme pokračovali i v aktívnych diskusných stretnutiach s novinármi. Už v januári sme zorganizovali neformálne raňajky s predstaviteľmi slovenských médií, ktorým sme bližšie predstavili podstatu a témy zodpovedného podnikania, aktivity členských firiem BLF a dôležitosť etiky a transparentnosti v podnikaní. S veľmi pozitívnou spätnou väzbou a kladným hodnotením sa stretli i naše podujatia CEE CSR Summit a Via Bona Slovakia 2014, ktoré sme organizovali spolu s Nadáciou Pontis. O úspechu týchto eventov svedčí i 12-stranová špeciálna príloha venovaná Zodpovednému podnikaniu, ktorá bola publikovaná v denníku SME.

Sme veľmi radi, že sa BLF v roku 2015 rozšírilo o dvoch nových členov – spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa a TCHIBO SLOVAKIA. Spolu už 34 členských firiem aktívne hľadá cesty, ako zlepšiť svoje zodpovedné podnikanie v rôznych oblastiach a podporiť tak dlhodobú udržateľnosť.

Teším sa na nové partnerstvá, ktoré naviažeme v novom roku a spoluprácu na témach, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Verím, že spolu sa nám podarí priniesť do vašich firiem nové impulzy pre rozvoj vašich stratégií a programov zodpovedného podnikania a na druhej strane prispieť aj k rozvoju poctivého a zodpovedného prístupu v podnikaní na celom Slovensku.

 

Michal Kišša

Výkonný riaditeľ Business Leaders Forum

 

Štvrťročné BLF stretnutia 2015, noví členovia a interná komunikácia

Obsahové zacielenie odborných diskusií so zástupcami členských firiem BLF i expertných podujatí v roku 2015 bolo založené na viacerých témach, ako napríklad: Obehová ekonomika (Cradle to Cradle), Vzdelávanie pre prax, Engagement a motivácia zamestnancov, Elektromobilita a Adaptácia firiem na klimatickú zmenu.

V aktuálnom roku sme na štvrťročných stretnutiach okrem realizovaných a plánovaných aktivít BLF, obohatili spoločné diskusie i o aktuálne polemizované spoločenské témy, ako je napríklad problematika pomoci utečencom. Marcové zasadnutie hostila spoločnosť Skanska SK,pričom jeho primárnou náplňou bolo prijímanie nových členov do BLF. Naše združenie sa tak v marci rozrástlo o spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňaTCHIBO SLOVENSKO.Aktuálne je v BLF združených 34 členských firiem. Júnové stretnutie sa opäť konalo v spoločnosti Skanska SK a rámci jeho programu prebehla i voľba nového výkonného riaditeľa BLF, ktorým sa stal Michal Kišša.

 V septembri sa štvrťročné stretnutie členských firiem konalo v priestoroch spoločnosti GSK Slovensko a hlavnou témou zasadnutia bol okrem pripravovaných aktivít členov i návrh zmien v štatúte BLF. Dňa 30. júla 2015 prebehlo stretnutie poradného výboru BLF a jeho výsledkom bola príprava návrhu nového štatútu. V rámci plánovaných reforiem prišlo napríklad k zjednoteniu volebných období a k vymedzeniu kompetencií riadiacich osôb v združení či k úprave členského poplatku o kumulovanú mieru inflácie (obdobie 5 rokov). Výsledná podoba štatútu BLF bude zástupcami členských firiem schválená na decembrovom štvrťročnom stretnutí. Obohatením septembrového zasadnutia bola i inšpiratívna prednáška zástupcu hostiteľskej spoločnosti Pavla Trnovca, riaditeľa pre Corporate Affairs, ktorý vo svojej prezentácii hovoril o etike a biznis stratégii v spoločnosti GSK Slovensko. Decembrové záverečné stretnutie sa konalo 3. decembra v priestoroch kaviarne Dobre & Dobré a jeho hlavnou témou bolo zhodnotenie roku 2015, pripravované aktivity roku 2016, ako aj informovanie spoločnosti Volkswagen o ich kauze s emisiami. Hlavnými administratívnymi aktivitami boli schválenie nového štatútu BLF, voľba nového prezidenta BLF, výkonného riaditeľa i poradného výboru.

S členskými firmami sme v roku 2015 nekomunikovali iba prostredníctvom kontaktných osôb. V januári sme expertom z BFL firiem zasielali i špecializované správy zo sveta zodpovedného podnikania pre oblasť Zamestnanci, Životné prostredie a Trh. Organizované odborné podujatia tak začiatkom roka doplnil i E-newsletter. 

Do konca októbra sa členovia BLF mohli zapojiť do nového prieskumu stavu etiky a transparentnosti v členských firmách, ktorý nadviazal na minuloročný interný monitoring. On-line dotazníkové šetrenie sa sústredilo na sedem základných oblastí: informačný obsah etického kódexu firmy, whistleblowing, postavenie etického poradcu vo firme, hodnotenie a audit dodržiavania etického kódexu, školenia o etike a komunikácia o etických zásadách.

Prieskumu sa zúčastnilo 23 členských firiem BLF. Zaznamenané výsledky názorne zachytáva graf nižšie.

Zdroj: Interný prieskum BLF

Ďakujeme za hosťovanie stretnutí:

Výročné stretnutie generálnych riaditeľov, 10. december 2015

Výročné stretnutie generálnych riaditeľov členských firiem sa bude konať dňa 10. decembra 2015 v priestoroch spoločnosti Skanska SK. Diskutovať budeme o témach, ktoré budú budúci rok predurčovať stratégie zodpovedného podnikania v členských firmách BLF. Nový prezident združenia, ktorý vzíde z voľby na decembrovom štvrťročnom stretnutí, predstaví kľúčové strategické oblasti na rok 2016.

Nakoľko naše združenie podporuje i udržateľnú mobilitu, súčasťou programu CEO stretnutia bude i možnosť skúšobnej jazdy na najvyspelejšom elektromobile na svete, ktorým je Tesla Model S.

Ďakujeme za hosťovanie stretnutia:

Workshop Firmy a klimatická zmena, 19. február 2015

Extrémne výkyvy počasia, ktoré sprevádzajú klimatickú zmenu, sa postupne stávajú dennou realitou, ktorá sa nedá zastaviť, iba spomaliť. Rok 2014 bol najteplejším rokom od začiatku meraní v 19. storočí. Na Slovensku tiež pozorujeme dlhotrvajúce suchá, teplé zimy alebo silné búrky. Ako môžu firmy spomaliť túto klimatickú zmenu a adaptovať sa na meniace podmienky? Práve na túto otázku hľadali odpovede a efektívne opatrenia environmentálni špecialisti z piatich členských firiem BLF, a to konkrétne Metlife, Skanska SK, Slovalco, T-Systems SlovakiaWhirpool Slovakia. Workshop viedol svetovo uznávaný expert na klimatickú zmenu a bývalý zástupca Slovenska v paneli IPCC, Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD.

Účastníci workshopu sa dozvedeli odborné informácie o dôsledkoch klimatickej zmeny na Slovensku a v rámci diskusie si vymenili osvedčené skúsenosti z oblasti risk manažmentu, ktorý súvisí s adaptáciou na negatívne aspekty klimatickej zmeny. Svojimi názormi externou komunikačnou cestou prispeli i spoločnosti Západoslovenská energetika a Slovenské elektrárne. Závery tohto workshopu i výstup z minuloročného seminára venovaného tejto téme vytvorili podklady pre praktické odporúčania ohľadom adaptácie na klimatickú zmenu pre ostatné firmy.

Ďakujeme za hosťovanie workshopu:

 Odporúčania Adaptácia firiem na klimatickú zmenu

Na základe odporúčaní externých expertov i odborníkov z členských firiem BLF, by sa podniky mali na klimatickú zmenu adaptovať v piatich fázach, a to:

 

 1. Identifikovať riziká (environmentálne, finannčé, strategické, zdravotné atď.);
 2. Zhodnotiť súčasnú zraniteľnosť firmy;
 3. Zhodnotiť budúcu zraniteľnosť firmy;
 4. Prijať mitigačné a adaptačné opatrenia (ekosystémové a infrašktruktúrne);
 5. Prijaté opatrenia monitorovať a revidovať.

Podľa expertov z našich členských firiem by mali podniky vždy bojovať na dvoch frontoch naraz, a to znižovať svoj negatívny vplyv na životné prostredie (napr. minimalizáciou plytvania s jedlom či znižovaním emisií a produkcie odpadov) a pripravovať na nevyhnutnú zmenu klímy (napr. pestovaním nových odrôd poľnohospodárskych plodín, zavádzaním vyspelých ventilačných systémov v budovách). Klimatická zmena však na druhej strane môže priniesť firmám i nové príležitosti. O výhodách vo forme nových produktov na trhu, nižších nákladov na vykurovanie budov v zime či väčšej energii z vodných tokov hovorili i odborní garanti týchto odporúčaní, ktorými sú Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. a Piero Pelizzaro, expert na adaptačné politiky a odolnosť firiem voči klimatickej zmene z britskej konzultačnej agentúry Acclimatise.

Inšpirujte sa aj odporúčaniami členov BLF, ktoré sme vydali v minulých rokoch.

 

Európsky týždeň mobility, 16.-22. september 2015

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (ETM) sme členom BLF poskytli vypracované podklady pre internú komunikáciu a zaujímavé infografiky týkajúce sa výhod udržateľnej dopravy. Taktiež prebehla jednotná komunikácia o aktivitách členov (Orange, Stredoslovenská energetika, Kaufland, Slovenské elektrárne a Východoslovenská energetika Holding) k médiám a verejnosti. V rámci Dňa bez áut, v našom prípade 20. septembra, BLF v spolupráci so združením Cyklokoalícia a organizáciou Resonance usporiadalo nedeľnú bratislavskú cyklojazdu pod názvom "ZAPOJ SA! do Nedele bez auta a nabi svoj bicykel energiou".

Vďaka spolupráci s Resonance mohli účastníci cyklojazdy stráviť nielen príjemný čas v kruhu svojich priateľov, kolegov a rodiny, ale i vypočuť si výborné koncerty. Krv v ich žilách totiž rozprúdili interpreti Medial Banana, Martin Valihora a Ivan Vereš, a to priamo v Starej Tržnici v Bratislave.

 

Konferencia ZeBra – panel o elektromobilite, 22. september 2015

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility sme zástupcom našich členských firiem ponúkli možnosť zúčastniť sa konferencie Zelená Bratislava (ZeBra), ktorá sa konala 22. septembra v Starej Tržnici v Bratislave. V rámci tejto konferencie, ktorú organizovalo naše združenie BLF spolu s Event Fedaration, sme si pre zástupcov členských firiem i ostatných angažovaných podnikateľov pripravili diskusný panel venovaný elektromobilite.

Tiché, ekologické a čisté – aj takéto vlastnosti sa pripisujú elektrickým autám. Od roku 2013 má elektromobilita v Európe vzostupný trend a rapídny nárast očakávame i u nás na Slovensku. „Dnes máme 18 elektrických áut a budúci rok ich plánujeme raz toľko,“ povedal Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb spoločnosti Slovenské elektrárne a zároveň i jeden zo spíkrov konferencie ZeBra. O svoje skúsenosti a poznatky z oblasti elektromobility sa s účastníkmi konferencie podelili i zástupcovia spoločností Nissan, Business Lease, GreenWayBellona (Nórsko). V rámci programu prebehla prezentácia elektromobilu Nissan a tiež revolučnej novinky pod názvom Tesla Experience. Prehliadku tohto elektrického vozidla i možnosť rezervácie skúšobnej jazdy poskytla spoločnosť Business Lease.

Ďakujeme za spoluprácu:

 

Seminár a workshop Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji, 29. október 2015

„Obehová ekonomika už nie len o redukovaní negatívnej stopy, ale práve naopak, o vytváraní tej pozitívnej.“ ~ Diana den Held

Odborný seminár na tému Obehová ekonomika a inovácie v produktovom vývoji sa uskutočnil dňa 29. októbra v priestoroch Austria Trend Hotelu v Bratislave. „Dobrý ekodizajn výrobkov, inovácie a návrat materiálov späť do výroby môže priniesť firmám veľké úspory. Práve na to by sa firmy mali čoraz viac sústrediť,“ zdôraznila holandská strategička a expertka na zavádzanie princípov Cradle to Cradle Diana den Held, ktorá bola hlavnou rečníčkou seminára o obehovej ekonomike. Podľa štatistík Európskej únie môžu firmy opätovným využívaním odpadového materiálu ušetriť až 1,4 miliardy eur ročne.

Inšpiratívne príklady firiem, ktoré do svojho podnikania integrujú model obehovej ekonomiky môžeme nájsť i na Slovensku. V spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia, ktorú prezentovala vedúca jej oddelenia životného prostredia a energií Kristína Lulkovičová, napríklad využívajú teplo z lakovne a lisovne na vykurovanie budov. Spoločnosť PR Krajné zasa recykluje technické textílie zo starých áut a vyrába z nich protihlukové steny či teploizolačné dosky.

Svoje podnetné skúsenosti z oblasti obehovej ekonomiky a inovácií vo vývoji predstavili účastníkom seminára i zástupcovia spoločností Knauf Insulation, Veolia Energia Slovensko, U. S. Steel Košice, Vetropack NemšováNárodná recyklačná agentúra Slovensko.

Odborného seminára sa zúčastnilo 68 predstaviteľov členských i nečlenských firiem a záujmových environmentálnych združení. Podujatie si vyslúžilo mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu. Všetci účastníci, ktorí vyplnili elektronický dotazník spokojnosti (18 respondentov), seminár zhodnotili ako veľmi dobrý až výborný. Účastníci seminára najviac ocenili najmä novonadobudnuté poznatky, strategický pohľad na tému obehovej ekonomiky a výmenu best practices s odborníkmi z firiem.

Súčasťou podujatia bol i podnetný popoludňajší workshop pod vedením Holanďanky Diany den Held. V rámci jeho programu účastníci podrobnejšie diskutovali najmä o produktových inováciách, produktových pasoch a inšpiratívnych príkladoch zo zahraničia, akými sú napríklad spoločnosti Maersk či Mosa Tiles. Ako hovorí sama Diana: „Mali by sme oveľa viac rozmýšľať nad tým, ako produkty vyrobiť tak, aby sme vopred vedeli, kde skončia a ako ich môžeme ďalej využiť.“ Nielen firmy, ale aj široká verejnosť by tiež nemala zabúdať na tzv. „Crap in = Crap out“ princíp, ktorý hovorí o tom, že škodlivé materiály sa recyklovať neoplatí.

Ďakujeme za podporu:

Chcete vedieť, ako to vyzeralo na seminári Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji? Pozrite si našu fotogalériu.

Workshop Engagement a motivácia zamestnancov, 19. marec 2015

Motivovaný pracovník hovorí o firme pozitívne aj pred svojimi známymi a chce v podniku zostať dlhodobo. Pracuje aktívne a plní ciele aj mimo svojich bežných povinností, čím prispieva k lepším výsledkom celej spoločnosti. Ako tento prístup funguje v členských firmách BLF? O dôležitosti svojich ľudí a kľúčových faktoroch, ktoré majú vplyv na motiváciu zamestnancov diskutovali dňa 19. marca 2015 v priestoroch spoločnosti Skanska SK HR manažéri z ôsmich členských firiem BLF, a to konkrétne Accenture, Heineken Slovensko, Metlife, Skanska SK, Tatra banka, Veolia Energia Slovensko, VSE HoldingZápadoslovenská energetika.

Workshop pre manažérov ľudských zdrojov viedla Ivana Botošová (vtedy Vandlíčková), konzultantka zo spoločnosti Aon Hewitt a tiež projektová manažérka štúdie Best Employers za región strednej a východnej Európy. Ivana Botošová bola i garantkou odporúčaní pre oblasť Zamestnanci, ktoré vznikli z výstupov a odborných diskusií v rámci tohto workshopu.

Ďakujeme za hosťovanie workshopu:

Odporúčania Engagement a motivácia zamestnancov

Na základe výsledkov najnovšej štúdie Best Employers Slovensko za rok 2014 je pre pracovníkov firiem najdôležitejšia ich hodnota pre zamestnávateľa, možnosť kariérneho rastu a osobného rozvoja a tiež využívanie procesov, ktoré im pomáhajú dosahovať vyššiu efektivitu a produktivitu. Firmy, ktoré dosahujú vysokú motivovanosť, teda nad 67 %, majú o 50 % vyššiu návratnosť na akcionára oproti priemeru.

Lídri v zodpovednom podnikaní firmám preto radia sústrediť sa na 5 základných faktorov, ktorými sú Dôležitosť ľudí pre zamestnávateľa, Procesy, Možnosť kariérneho rastu, Mzda zodpovedajúca prínosu firmeUznanie.

Dlhodobo najdôležitejším kritériom motivo­vanosti zamestnancov na Slovensku je však spôsob, akým si zamestnanca cení vrcholový manažment, t.j. či vrcholové vedenie pristupuje k za­mestnancom ako k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má. Aby sa zamestnanci cítili, ako to najdôležitejšie, je potrebné zaujímať sa o zamestnancov, načúvať ich názorom a brať ich do úvahy.

Inšpirujte sa aj odporúčaniami členov BLF, ktoré sme vydali v minulých rokoch.

 

Konferencia EDAMBA, 22. a 23. október 2015

Naše združenie Business Leaders Forum sa v rámci zvyšovania povedomia o problematike Skills4Jobs zúčastnilo medzinárodnej Konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA, ktorá a uskutočnila 22. a 23. októbra na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Celý druhý deň konferencie bol venovaný problematike zodpovedného podnikania. V rámci programu konferencie predstavil aktivity nášho združenia Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF. Podnetné prezentácie o požiadavkách firiem na čerstvých absolventov si pre účastníkov konferencie pripravili zástupcovia troch členských firiem BLF, a to Accenture (Jozef Kokoška), VSE Holding (Andrea Danihelová) a GSK Slovensko (Pavol Trnovec). Na pôde konferencie prebehla aj diskusia s dekanom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Petrom Markovičom.

Ďakujeme za spoluprácu:

Slovak Compliance Days 2015, 2. a 3. november 2015

Poznáte dobre svojich obchodných partnerov - klientov, dodávateľov, sprostredkovateľov? Rozumiete rizikám viažucim sa na ich pozadie a spôsob podnikania? Odpovede na tieto otázky, ale i na mnoho ďalších z oblasti compliance a podnikateľskej etiky ste mohli získať 2. a 3. novembra 2015 na konferencii Slovak Compliance Days 2015. Konferenciu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pripravilo združenie Slovak Compliance Circle. Súčasťou programu bola i prezentácia výkonného riaditeľa BLF, Michala Kiššu, ktorý poukázal na benefity zodpovedného podnikania pre firmy, účastníkom predstavil fungovanie a aktivity združenia BLF a Nadácie Pontis a výsledky prieskumu etiky a transparentnosti v členských firmách. O svoje hodnotné skúsenosti a názory na problematiku preverovania obchodných partnerov sa s účastníkmi podelili aj zástupcovia členských firiem BLF, a to konkrétne Accenture, GSK Slovensko, Skanska SK, Slovak Telekom a Tatra banka. Inšpirovať ste sa mohli i prezentáciami predstaviteľov organizácií Slovak Compliance Circle, Aliancia Fair-play, Zastavme korupciu a Nadační fond proti korupci (CZ).

Ďakujeme za spoluprácu:

CEE CSR Summit, 28. máj 2015

CEE CSR Summit, najväčšie expertné podujatie na tému zodpovedného podnikania v strednej Európe, privítalo dňa 28. mája 2015 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave viac ako 130 CSR expertov, manažérov komunikácie a udržateľnosti.

Inšpiratívne prezentácie pre účastníkov si pripravilo viacero zaujímavých a medzinárodne uznávaných spíkrov, medzi ktorých patril Miroslav Bárta, egyptológ a vedec z Karlovej Univerzity v Prahe, Achim Lohrie, riaditeľ pre udržateľnosť v spoločnosti TCHIBO či Thomas Kolster, medzinárodný odborník na udržateľnú komunikáciu a zakladateľ agentúr The Goodvertising Agency a WhereGoodGrows a mnohí ďalší. Nosnými témami podujatia boli Obehová ekonomika (Cradle to Cradle princípy), Kolaps civilizáciíKomunikácia ako nástroj na zvyšovanie reputácie značky. Účastníci mohli diskutovať s expertmi aj behom dvoch paralelných blokov. Piero Pelizarro, expert na adaptačné politiky a odolnosť firiem voči klimatickým zmenám v spoločnosť Acclimatise a zakladateľ spoločnosti Climalia bol hlavným rečníkom bloku venovanému klimatickej zmene

Georg Shoen, spoluriaditeľ nadácie Ashoka pre Rakúsko, uviedol v rámci druhého bloku účastníkov summitu do problematiky sociálnych inovácií a podnikania. Inšpiratívne prezentácie si pre účastníkov summitu na jednotlivé témy pripravili i zástupcovia členských firiem BLF, a to konkrétne Accenture, Orange Slovensko, Slovenské elektrárne a GSK Slovensko. V rámci programu konferencie prezentovalo tiež BLF výsledky reprezentatívneho prieskumu o vnímaní zodpovedného podnikania na Slovensku, ktorý prebehol v spolupráci s agentúrou FOCUS. Počas prestávok okrem neformálnych dialógov s pozvanými expertmi si účastníci summitu mohli vychutnať i fair-trade kávuod spoločnosti Tchibo a chutné, zdravé očerstvenie od lokálnych dodávateľov. Opäť sme merali i spokojnosť účastníkov s našim podujatím – na škále od 1 do 3 (1 = najlepšia; 3 = najhoršia) sa nám podarilo získať na základe ich spätnej väzby a hodnotenia výbornú hodnotu 1,11.

Aj tento rok sa deň pred hlavným podujatím konal workshop o zodpovednom podnikaní a reportovaní pod názvom Cesta k zodpovednosti. O základoch CSR, jeho výhodách a prínosoch i o reportingu podľa metodiky GRI účastníkom informovali Beata HlavčákováMichal Kišša. O skúsenostiach zo zavádzania zodpovedného podnikania do firmy sa so zástupcami členských firiem BLF podelila Drahomíra Mandíková, riaditeľka pre korporátne vzťahy a komunikáciu spoločnosti Plzenský Prazdroj. Na základe on-line dotazníka spokojnosti považovalo všetkých jeho 8 respondentov workshop za prínosný až veľmi prínosný. Až 62,5 % respondentov na základe podnetov získaných na workshope plánuje začať s reportovaním o CSR vo svojej firme.

Chcete sa dozvedieť o CEE CSR Summite a workshope o ZP a reportovaní viac? Pozrite si našu fotogalériu.

 

 

 

 

Týždeň zodpovedného podnikania, 25. – 29. máj 2015

Tohtoročné sprievodné podujatia CEE CSR Summit-u sa začali 25. mája Rýchlokurzom zodpovedného podnikania pod vedením Beaty Hlavčákovej, bývalej výkonnej riaditeľky BLF a Michala Kiššu, súčasného výkonného riaditeľa BLF. O tom, že podnikanie nie je len luxusom pre veľké firmy sa v priestoroch Connect Coworking-u presvedčilo cca 40 účastníkov. Prezentácie Beaty a Michala sa venovali najmä informáciám o základných oblastiach zodpovedného podnikania, ktoré boli vysvetlené na praktických príkladoch členských firiem BLF. O tom, že podnikanie, ktoré si váži ľudí a komunitu, dbá o životné prostredie a transparentnosť nie je i širokej verejnosti ľahostajné svedčila aktívna diskusia v závere podujatia.

Aby zodpovedné podnikanie bolo naozaj prospešné, musíte o ňom i hovoriť. Vedeli ste, že 74 % značiek by sa mohlo v tejto sekunde vytratiť a zákazníkom by to bolo jedno? Problémom je nesprávna komunikácia. Dobre smerovaná marketingová stratégia nielenže zlepší reputáciu značky, ale dokonca rozprúdi diskusiu a prispeje k riešeniu súčasných spoločenských a environmentálnych problémov. Prečo však každá reklama nie je dobrá? Je naozaj marketing z Marsu a CSR z Venuše? O tom, ako si nastaviť svoju víziu, aby viedla k dosiahnutiu vyššieho cieľa a ako o svojom zodpovednom podnikaní hovoriť zákazníkom, sa účastníci mohli dozvedieť 29. mája na druhom podujatí, ktoré sme pre verejnosť zorganizovali v rámci Týždňa zodpovedného podnikania. Zaujímavé prezentácie si pre nadšených účastníkov pripravili dvaja zahraničný rečníci, a to Robert Schäfer z austrálskeho MnM InstituteThomas Kolster z Goodvertising Agency.

Fond pre transparentné Slovensko

Zámerom Fondu pre transparentné Slovensko, ktorý vznikol z iniciatívy siedmich členov BLF, je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku. V roku 2015 tento fond, ktorý funguje pri Nadácii Pontis, podporil päť organizácií (Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, INEKO, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a VIA IURIS), ktoré sa dlhodobo venujú zvyšovaniu transparentnosti a boju proti korupcii.

Lepšia vymožiteľnosť práva, ako vytvoriť zo Slovenska transparentné prostredie a znižovanie korupcie boli hlavnými témami fóra, ktoré sa uskutočnilo 11. novembra v rezidencii britského veľvyslanca na Slovensku. O tom, že ani biznis sektoru nie je táto problematika ľahostajná svedčí fakt, že Fond v tomto roku podporilo 17 firiem. Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska hovorila o ťažkej situácii v stavebníctve, ktorej musia eticky a transparentne fungujúce firmy čeliť. S podobnou situáciou má skúsenosti aj spoločnosť Accenture, ktorú zastupoval Jozef Kokoška. Práve IT oblasť sa na Slovensku považuje za jednu z najmenej transparentných.

„Firmy vnímajú, že situáciu je nevyhnutné riešiť a je potrebné vyvíjať spoločenský tlak na zlepšenie podmienok na trhu. Aj preto sa snažia rozvíjať transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine podporou watchdogových a analytických organizácií. Tie sú nevyhnutnou súčasťou zdravej demokracie tým, že sa dlhodobo venujú odhaľovaniu korupcie a vyvíjajú tlak na systémové opatrenia pri spravovaní štátu,“ hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Viac o aktuálnych kampaniach Fondu pre transparentné Slovensko si môžete prečítať tu.

 

Podporovatelia fondu v roku 2015:

Via Bona Slovakia, 26. marec 2015

Nadácia Pontis už 15-krát udelila prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za inšpiratívne projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania, ktorá firmy vykonali v roku 2014. Slávnostný galavečer, ktorý sa konal 26. marca 2015 v priestoroch bratislavskej Refinery Gallery, otvoril slovenský prezident Andrej Kiska.

Celý slávnostný program niesol názov Stretnutie s tichom a predstavil netradičné spojenie svetla, hudby, tanca a ticha. Jeho súčasťou boli aj nepočujúci herci z Divadla Tiché iskry. Hodnotiaca komisia zložená zo 49 predstaviteľov firiem, neziskového sektora, štátnej sféry, zo školstva i z médií, posudzovala 61 nominácií firiem (do užšieho kola postúpilo 23), ktoré sa správajú férovo k zákazníkom, poskytujú výborné podmienky pre svojich zamestnancov, podporujú životné prostredie alebo podporujú projekty pre zlepšenie spoločnosti na Slovensku. Víťazom hlavnej ceny Zodpovedná veľká firma roka 2014 sa stala členská firma BLF, spoločnosť Accenture.

Spoločnosť Accenture tiež získala ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ za projekt Užívaj si život s Accenture, v ktorom firma ukázala, že zamestnanci sú pre ňu to najdôležitejšie. Spomedzi ďalších členov BLF získala ocenenie i spoločnosť GSK Slovensko v kategórii Dobrý partner komunity za projekt Druhý krok - Krok ku škole bez šikanovania. V rovnakej kategórii získala ocenenie i spoločnosť Embraco sa svoj enviro projekt - Cena Embraco za ekológiu.

Pozrite si fotogalériu z galavečera Via Bona Slovakia 2014.

Generálny partner:Hlavný partner:

Partneri:

Naše Mesto, 12. - 13. jún 2015

Viac ako 8 400 dobrovoľníkov z radov firiem i širokej verejnosti pomáhalo v 28 slovenských mestách a obciach pri viac ako 500 dobrovoľníckych aktivitách. Naše Mesto každoročne organizuje Nadácia Pontis spolu so skupinou firiem Engage. Generálni riaditelia zapojených firiem tento rok odovzdávali svoje know-how a skúsenosti Zuzane Wienk z Aliancie Fair-play a Martine Bodnárovej zo Supertriedy. Cieľom bolo ponúknuť neziskovkám iný uhoľ pohľadu na ich prácu a využiť skúsenosti, talent a poznatky generálnych riaditeľov firiem. Nadácia Pontis tak prvýkrát priniesla na Slovensko metodológiu akcelerátora nápadov, ktorú už odskúšal americký partner Ashoka.

Z členských firiem BLF sa do dobrovoľníckych aktivít Nového Mesta zapojili zamestnanci týchto spoločností: Accenture, Allianz – Slovenská poisťovňa, Citibank, Embraco, Heineken Slovensko, Hewlett-Packard Slovakia, Johnson Controls, Philip Morris Slovakia, Pfizer, Provident, Slovak Telekom, Slovenské elektrárne, Stredoslovenská energetika, Tatra banka, T-Systems Slovakia a Veolia Energia Slovensko.

Chcete vedieť do akých dobrovoľníckych aktivít sa zapojilo vaše mesto? Pozrite si fotogalériu.

Hlavný partner Nášho Mesta:

Druhý ročník odštartoval i Pro Bono Maratón. V rámci neho tímy kreatívcov, advokátov i konzultantov opustili svoje kancelárie a opäť zapojili svoje hlavy na 12 hodín v rámci Pro Bono Maratónu, aby spoločne vymysleli niečo zmysluplné projekty a pomohli neziskovkám. Z členských firiem BLF sa do tohto podujatia zapojila spoločnosť Accenture, ktorej konzultanti pomohli Aliancii Stará Tržnica vypracovať strategický plán pre ďalšie smerovanie potravinových trhov za účelom zefektívnenia ich organizácie a zvýšenia ziskovosti trhu.

 

Partner Pro Bono Maratónu:

Externá komunikácia BLF a zodpovedného podnikania

Zvyšovanie povedomia verejnosti o zodpovednom podnikaní a firmách združených v Business Leaders Forum je jednou z kľúčových aktivít združenia. V máji 2015 vyšla v denníku SME špeciálna príloha na tému Zodpovedné podnikanie – projekty, ktoré prispievajú spoločnosti aj biznisu. V rámci tejto 12-stranovej prílohy sa čitatelia tohto denníka mohli prečítať napr. reporty z CEE CSR Summitu a workshopu v rámci Týždňa zodpovedného podnikania, rozhovor s egyptológom a rečníkom summitu Miroslavom Bártom či oboznámiť sa s inšpiratívnymi príbehmi víťazov ocenenia Via Bona Slovakia 2014 (Accenture, GSK Slovensko). Rozsiahly profilový rozhovor s kľúčovým rečníkom CEE CSR Summitu, Achimom Lohriem, bol publikovaný v magazíne Profit i v denníku Hospodárske noviny. O výsledkoch prieskumu o zodpovednom podnikaní, ktorý pre BLF pri Nadácii Pontis uskutočnila agentúra Focus, v máji informoval denník Hospodárske noviny. O novinkách o členoch nášho združenia BLF informovala i Tlačová agentúra Slovensko (TASR). Článkami a vyjadreniami sme v mene združenia BLF prispeli i do magazínu Týždeň či 21. Storočie i na portál EurActiv.sk.

V spolupráci s Rádiom Slovensko prezentovalo BLF v zastúpení Beaty Hlavčákovej, bývalej výkonnej riaditeľky združenia, zodpovedné aktivity členov BLF a etické a environmentálne dosahy ich podnikateľských aktivít v rámci relácie K veci. O dôležitosti zodpovedného podnikania a záväzku členských firiem BLF robiť biznis eticky, transparentne a environmentálne šetrne informovalo vo svojej relácii i Rádio Regina.

Naďalej pokračujeme v komunikácii aktivít členov BLF a témy zodpovedného podnikania prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov – BLF Newslettera, web stránok a sociálnych sietí (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Mediálne raňajky, 20. január 2015

Rok 2015 sme v oblasti spolupráce s médiami začali neformálnymi mediálnymi raňajky s predstaviteľmi kľúčových slovenských médií s cieľom predstaviť im aktuálne BLF témy, memorandum zodpovedného podnikania, aktivity našich členov i podstatu zodpovedného podnikania ako takého. Raňajky sa konali v priateľskej atmosfére v priestoroch Urban House-u v Bratislave a zúčastnilo sa ich spolu 10 novinárov z týchto médií: Hospodárske noviny, EurActiv.sk, TASR, Živnostenské noviny, aktuality.sk, GoodwillObzor. Bezprostredné mediálne výstupy a rozhovory s Beatou Hlavčákovou, už bývalou riaditeľkou BLF, zverejnili Rádio Slovensko (K veci), Rádio Regina, Hospodárske noviny, TASR a denník SME.

Prezentácia BLF na expertných podujatiach

Predstavitelia združenia BLF prezentovali aktivity členských firiem i poslanie a víziu združenia na viacerých odborných podujatiach, akými boli napr.:

 • Carbon Day 2015 – prezentácia na tému Ako môžu firmy spomaliť klimatickú zmenu a adaptovať sa na meniace podmienky;
 • Profesia Days – stánok BLF v Zóne bez hraníc; prezentácia o ZP vo workshopovej miestnosti Bez hraníc; BLF branding; propagácia členských firiem (Accenture, HP, Metlife, Slovenské elektrárne, Volkswagen a Whirlpool);
 • Ekotopfilm Junior
 • CSR Forum v Bielorusku – prezentácia Slavomíry Urbanovej o CSR a zodpovednej spotrebe
 • Enterprise 2020 Summit v Bruseli – stánok BLF v rámci Marketplace; prezentácia aktivít združenia BLF a praktických odporúčaní pre oblasť Zamestnanci, Trh, Životné prostredie; propagácia materiálov členských firiem (Slovenské elektrárne, Heineken) a iné.

 

 BLF Newsletter

V roku 2015 vyšlo zatiaľ 5 čísiel dvojmesačníka BLF Newsletter v náklade v priemere 678 ks/mesiac (print) a 650 ks/mesiac (e-verzia). Každé číslo newslettra bolo vždy venované jednej nosnej inšpiratívnej téme, pričom bolo zakaždým obohatené o zaujímavý rozhovor s expertom z praxe.

Naďalej pokračujeme vo zverejňovaní aktualít členských firiem BLF, zaujímavých noviniek zo sveta zodpovedného podnikania a fotoreportáží z našich podujatí.

Témy:

 • Február 2015 –Zodpovedné podnikanie v roku 2015
 • Apríl 2015 – Obehová ekonomika
 • Jún 2015 – Firmy a klimatická zmena
 • August 2015 – Ako zvýšiť motiváciu zamestnancov
 • Október 2015 – Jesenný seminár o zodpovednom podnikaní (Diana den Held)
 • December 2015 – vyjde v januári 2016
Ďakujeme za podporu:

 Web stránky www.blf.sk a www.zodpovednepodnikanie.sk

Na stránke blf.sk naďalej zverejňujeme aktuality týkajúce sa platformy a jej členov. Od októbra funguje i anglická verzia tejto webovej stránky. Stránka zodpovednepodnikanie.sk zase prináša novinky zo sveta zodpovedného podnikania v širšom rozsahu. Prehľadne delené sekcie (Zamestnanci, Životné prostredie, Trh, Komunita) umožňujú čitateľom rýchlo nájsť obsah, ktorý hľadajú. Na konci roku 2015 plánujeme spustiť novú sekciu pod názvom Začni zodpovedne, ktorá bude určená mladým ľudom a študentom, ktorí chcú rozbehnúť zodpovedný biznis. Na konci roka 2015 dostávalo na základe prejaveného záujmu týždenný e-mailový prehľad uverejnených článkov 941 odberateľov.

Ďakujeme za podporu webstránky zodpovednepodnikanie.sk:

Sociálne siete Facebook a LinkedIn

Facebook stránka Zodpovedné podnikanie je určená širokej verejnosti, teda ľuďom, ktorí sa s témou zodpovedného podnikania stretávajú skôr ako zamestnanci a spotrebitelia alebo ako študenti na školách. Na stránke zverejňujeme pútavé informácie, odkazy a inšpiratívne príklady zo zahraničia týkajúce sa zodpovedného podnikania, promujeme tiež aktivity členov BLF. Ako svoju obľúbenú stránku ju (k 30. novembru 2015) označilo 3 059 užívateľov, čo oproti predošlému roku predstavuje nárast o takmer 24 % (2 474 fanúšikov k 30. novembru 2014).

Skupina Business Leaders Forum Slovensko na sociálnej sieti LinkedIn združuje profesionálov z oblasti zodpovedného podnikania. Založená bola v januári 2013 a v súčasnosti má 165 členov, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 50 % (30. novembra 2014 mala skupina 110 členov). Zverejňujeme v nej informácie o aktivitách a novinkách platformy a jej členov, ktoré by mohli zaujímať ostatné členské firmy BLF a zároveň budovať povedomie u nečlenských firiem.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky