O BLF

Kto sme

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku.

Poslaním BLF je kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

BLF oficiálne vzniklo v apríli 2004 ako výsledok snahy o vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného podnikania na Slovensku. Zakladajúci členovia združenia podpísali 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, čím deklarovali záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu.

 

"V združení Business Leaders Forum sa snažíme umožniť členským firmám zlepšovať sa vo všetkých aspektoch zodpovedného podnikania. Hľadáme inšpiratívne príklady zo Slovenska a zo sveta a dávame možnosť zástupcom členov získať nové informácie a implementovať ich do každodenného fungovania firmy. Zodpovedné podnikania chápeme ako možnosť efektívnejšieho nakladania so zdrojmi, zlepšovania práce so zamestnancami, férového prístupu k dodávateľom a zákazníkom a priateľského prístupu ku komunite."

Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF 

 

„Aby firmy mohli fungovať eticky, je dôležitá kvalitná legislatíva a vymožiteľnosť práva. Okrem toho, aby Slovensko mohlo byť úspešnou krajinou, je potrebné rozvíjať nielen rodovú diverzitu, i keď aj v tomto smere máme rezervy, ale aj diverzitu kultúrnu. Významnú úlohu zohrávajú i predvídateľnosť a stabilita podnikateľského prostredia v našej krajine a tiež jasná vízia, čo chce Slovensku dosiahnuť a v akom prostredí.“
Peter Škodný, prezident BLF

Ako fungujeme

Prezidentom BLF je po dobu rokov 2016-2017 Peter Škodný, generálny riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Accenture. Peter Škodný je aktuálne aj regionálnym riaditeľom zodpovedným za pobočky firmy v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Medzi jeho priority na toto funkčné obdobie patria etika podnikania a transparentnosť, právo zákona a diverzita. 

Výkonným riaditeľom BLF je Michal Kišša, ktorý zároveň zastáva aj funkciu programového riaditeľa pre zodpovedné podnikanie v Nadácii Pontis. 

Poradný výbor BLF tvoria pre obdobie rokov 2018-2019 štyria zástupcovia z členských firiem. Sú nimi konkrétne:

 

Veronika Bush

Tesco Stores SR

Martin Bača

Accenture

Eugen Mladosievič

Adient Slovakia

Jaroslav Grygar

WHIRLPOOL Slovakia

 

Nadácia Pontis, ktorá sa dlhé roky aktívne angažuje v oblasti CSR, firemnej filantropie a medzisektorovej spolupráce, bola jedným z hlavných iniciátorov myšlienky BLF. Od vzniku BLF pôsobí ako administrátor združenia. Ochranná známka "Business Leaders Forum", "BLF" a BLF logo boli zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR v auguste 2004.

Business Leaders Forum je členom európskej platformy CSR Europe.

Stiahnite si informačný materiál o BLF:

Naše aktivity

Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných štvrťročných pracovných stretnutiach, kde zdieľajú príklady najlepšej praxe v oblasti ZP, bilancujú uskutočnené aktivity a plánujú činnosť na najbližšie mesiace. Myšlienky zodpovedného podnikania realizujú individuálne vo svojich firmách (viac nájdete v ich profiloch) ako aj prostredníctvom podujatí pod hlavičkou BLF, ktoré podporujú odbornou i finančnou pomocou.

Popri viacerých prierezových vzdelávacích podujatiach (napr. každoročný CEE CSR Summit) sa platforma každý rok venuje vybraným témam v oblastiach Zamestnanci, Životné prostredie, Trh a Komunita

Prečítajte si, čo všetko sa nám podarilo v roku 2017

 

HARMONOGRAM AKTIVÍT 2018

február

Nové číslo časopisu Zodpovedné podnikanie

15. február

Valné zhromaždenie a workshop pre signatárov Charty diverzity

15. marec

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (1/4)

15. marec

Seminár BLF: Expertné dobrovoľníctvo

19. marec

Výročné stretnutie generálnych riaditeliek a riaditeľov členských firiem BLF

apríl

Nové číslo časopisu Zodpovedné podnikanie

apríl

Prieskum vo firmách k téme Diverzita

10. apríl

Galavečer Via Bona Slovakia 2017 - prestížne ocenenie  výnimočných projektov a zodpovedných prístupov firiem

17. máj

CSR Fórum - firmy a experti pro bono radia členským firmám BLF

30. máj

Diversity Day - kampaň a podpisovanie Charty diverzity + mediálne raňajky

jún

Nové číslo časopisu Zodpovedné podnikanie

8.-9. jún

Naše Mesto 2018 - najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe

21. jún

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (2/4) -  Adient Slovakia - Vývojové centrum v Trenčíne

jún

Seminár BLF: Ženy v biznise (v spolupráci s HN a ocenením Top ženy biznisu)

september

Nové číslo časopisu Zodpovedné podnikanie

20. september

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (3/4)

10. október

 Seminár BLF: Duševné zdravie na pracovisku

november

 Nové číslo časopisu Zodpovedné podnikanie

13. november

CEE CSR Summit 2018 - najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní v CEE regióne

13. december

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (4/4)

 

Programová správa BLF za rok 2017

Programová správa BLF za rok 2016

Programová správa BLF za rok 2015

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky