Orange Slovensko

Základné informácie

Názov firmy: Orange Slovensko, a.s.

Webová stránka: www.orange.sk

Charakteristika činnosti: Orange Slovensko je telekomunikačný operátor zabezpečujúci komplexné telekomunikačné služby. Prostredníctvom svojich najmodernejších mobilných a pevných sietí na Slovensku poskytuje hlasové služby, služby internetového pripojenia a televízie. Na slovenskom trhu komerčne pôsobí od roku 1997. V súčasnosti je najväčším mobilným operátorom na Slovensku. K 31. 3. 2013 Orange evidoval 2,913 mil. aktívnych zákazníkov, z čoho je 2,819 mil. zákazníkov mobilných služieb.

Hlavné témy ZP: www.orange.sk/web/onas/spolocenska-zodpovednost/

Počet zamestnancov (k 6. 11. 2013): 1 243

Manažér koordinujúci ZP: Zuzana Lampartová, Philanthropy and CSR Coordinator, e-mail: zuzana.lampartova@orange.com

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Ako jedna z prvých firiem na Slovensku sme v roku 2003 vydali správu zahrňujúcu podrobný opis plnenia nášho Programu spoločenskej zodpovednosti. Samostatné správy pripravujeme samostatne každoročne a zverejňujeme ich na našej webovej stránke.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Ostatná správa externým audítorom verifikovaná nie je.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno - na stiahnutie tu

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Od roku 2002 strategicky rozvíjame Program spoločenskej zodpovednosti skupiny Orange (pôvodne France Telecom). Naša spoločnosť spolu s ďalšími zakladajúcimi členmi BLF združenia podpísala 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, čím deklarovala záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k spoločensky zodpovednému podnikaniu. 

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

 • Business Leaders Forum – od roku 2004
 • Engage – od roku 2007

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Via Bona Slovakia 2003 – Cena za dlhodobé partnerstvo
 • Via Bona Slovakia 2004 – Hlavná cena pre veľké podniky za realizované filantropické aktivity a strategický prístup k firemnej filantropii a zodpovednému podnikaniu
 • Via Bona Slovakia 2005 – Hlavná cena pre veľké podniky za realizované filantropické aktivity a strategický prístup k firemnej filantropii a zodpovednému podnikaniu
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine 2004 – ocenenie MPSVR SR za programy podporujúce rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine 2005 – ocenenie MPSVR SR za programy podporujúce rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine 2006 – ocenenie MPSVR SR za programy podporujúce rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
 • CSR Europe 2005 Brusel – Nominácia do 100 najlepších európskych prípadových štúdií – Projekt Komunikácia systému environmentálneho manažérstva zamestnancom
 • CSR Market Europe 2007, Brusel – Nominácia do európskych prípadových štúdií - Projekt "Deti a Mobily"
 • Caring for the Future 2007 – ocenenie CSR aktivít v rámci skupiny FT
 • Via Bona Slovakia 2008  – Čestné uznanie za trvalý a systematický rozvoj zodpovedného podnikania
 • Via Bona Slovakia 2010  – Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

g./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Potreby a spokojnosť zamestnancov v Orangei pravidelne monitorujeme a vyhodnocujeme. Dôraz kladieme na zvyšovanie profesionality zamestnancov a podporujeme ich vzdelávanie. Zvýšenú pozornosť venujeme tiež adaptačnému procesu nových zamestnancov.

Okrem zvýhodnených služieb a produktov Orangeu môžu naši zamestnanci využívať širokú škálu benefitov, napríklad príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, zdravotnú starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení, voľné či zľavnené vstupenky na kultúrne a spoločenské podujatia, vstupy do aquaparkov, rekondičné pobyty, účasť na akciách Orangeu (Mikulášska párty, Deň detí...) či zľavy na detské tábory. Vybrané benefity poskytujeme aj zamestnankyniam, ktoré sú na materskej či rodičovskej dovolenke.

Naša spoločnosť uplatňuje systémový prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). S cieľom dosiahnuť maximálnu bezpečnosť a ochranu každého zamestnanca, zaviedla nad rámec legislatívnych požiadaviek systém BOZP podľa medzinárodnej normy OHSAS 18001. Spoločnosť Orange Slovensko sa v auguste 2012 presťahovala do nových priestorov, ktoré výrazne skvalitnili pracovné podmienky.

Dôležitosť kladieme aktívnej a pravidelnej internej komunikácii, pričom sa zamestnancov snažíme zapojiť aj do CSR aktivít firmy. V rámci činnosti Nadácie Orange pre nich každoročne otvárame Zamestnanecký grantový program. Rovnako pripravujeme aj Grantový program pre predajcov – zástupcov predajnej siete Orangeu.

V roku 2013 vznikla v Orangei Zamestnanecká rada (predtým Zamestnanecké fórum) – skupina zástupcov zamestnancov volených na obdobie troch rokov, ktorých úlohou je, okrem iného, podporovať a zabezpečovať dialóg medzi zamestnancami spoločnosti a manažmentom. Svojou prácou vytvárajú priestor na konzultácie, návrhy, podnety zamestnancov k firemným procesom, zabezpečujú informovanosť zamestnancov o strategických rozhodnutiach, projektoch a dôvodoch rozhodnutí spoločnosti.

Zákazníkom poskytujeme nepretržitú zákaznícku podporu a kvalitný informačný servis nielen prostredníctvom Zákazníckej linky 905, ktorá je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni, ale aj vďaka Expert linke 14 905 či bezplatnej mobilnej aplikácii OrangeGO.

Od roku 2009 sme posilnili práva zákazníkov Orangeu aj prostredníctvom inštitútu Telekomunikačného ombudsmana (www.telekomunikacnyombudsman.sk) s cieľom vytvoriť ochrancu práv zákazníkov, ktorý má možnosť prijímať odporúčania nezávislé od výkonného manažmentu Orangeu. Má právo posudzovať podania zákazníkov, ktorí mali negatívnu skúsenosť so službami Orangeu a nie sú spokojní so spôsobom, akým Orange vybavil reklamáciu. Telekomunikačný ombudsman poskytuje cennú spätnú väzbu, ktorá pomáha prijímať korektívne opatrenia a ďalej zvyšovať kvalitu služieb a zákazníckeho servisu.

V snahe poskytovať zákazníkom špičkové služby s pridanou hodnotou pravidelne a efektívne monitorujeme a vyhodnocujeme ich kvalitu.

Našim zákazníkom sa snažíme poskytovať aj užitočné informácie v oblasti vzdelávania – portál www.oskole.sk, a dlhodobo a intenzívne aj v problematike ochrany detí a mládeže pred rizikami používania moderných komunikačných technológií v rámci projektu e-deti (www.e-deti.sk). Projekt v sebe zahŕňa realizáciu prieskumov, osvetovú kampaň a vzdelávacie aktivity na školách.

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou našej podnikateľskej filozofie, a preto ju uplatňujeme nielen interne, ale vyžadujeme ju aj od našich dodávateľov. Tento proces začína už pri transparentnom výbere dodávateľov a pokračuje požiadavkami na riadenie ich environmentálnych vplyvov a etiky v podnikaní. Podľa dodaných produktov a služieb rozdeľujeme dodávateľov do kategórií, čo určuje aj frekvenciu mapovania potenciálnych dodávateľov a samotné hodnotenie dodávateľov.

Transparentnosť výberu dodávateľov spočíva najmä v organizovaní verejných súťaží, užších súťaží či prehľadnom priamom zadávaní jednotlivých zákaziek. Prístup potenciálneho dodávateľa v oblasti zodpovedného podnikania sledujeme prostredníctvom CSR dotazníka, ktorý rozosielame dodávateľom v druhom sete dokumentácie výberového konania. Slúži na lepšie poznanie dodávateľa z pohľadu jeho internej environmentálnej, etickej a bezpečnostnej politiky.

Naša spoločnosť dodávateľov hodnotí prostredníctvom špeciálneho online nástroja QREDIC®, ktorý prevzala od skupiny Orange. Prostredníctvom QREDICu sa hodnotí kvalita, reakcia, osobný vzťah, etika, životné prostredie, dodávka, inovácie, náklady, fakturácia.

Spoločnosť Orange Slovensko realizuje svoje filantropické a charitatívne aktivity prostredníctvom Nadácie Orange. Jej činnosť sa strategicky zamerala na podporu verejnoprospešných projektov a iniciatív v troch prioritných oblastiach: vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj.

Okrem štandardných grantových programov, dlhodobej spolupráce s vybranými mimovládnymi organizáciami a podpory projektov v rámci programu Špeciálne príležitosti je jedinečným projektom nadácie udeľovanie prestížneho ocenenia Cena Nadácie Orange. Jej cieľom je vysloviť uznanie mimovládnym organizáciám za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a dlhodobú snahu prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, ktoré programovo podporuje Nadácia Orange.

Komunitám a znevýhodneným ľuďom pomáhame s našimi zamestnancami v rámci dobrovoľníckych aktivít darovaním času, know-how, či pravidelného darovania krvi, šatstva a pod.

Významnou oblasťou našich filantropických aktivít sú mobilné finančné zbierky, prostredníctvom ktorých už 12. rok pomáhame a prispievame k rozvoju individuálneho darcovstva. Našimi dlhodobými partnermi sú Dobrý anjel, n.o., UNICEF, Magna – Deti v núdzi, Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Želaj si, o.z. a pod., ďalšie zbierky realizujeme prostredníctvom DMS systému. 

Snažíme sa čo najviac eliminovať náš negatívny dopad na životné prostredie. S týmto cieľom využívame aj Systém environmentálneho manažérstva (SEM), ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 14 001.

V rámci nášho špeciálneho softvéru INDÍCIA štyrikrát ročne zadávame, kontrolujeme a vyhodnocujeme stanovené indikátory v oblasti životného prostredia.

Jedným zo základných nástrojov riadenia SEM, ktorým definujeme environmentálne ciele a realizujeme environmentálne programy, je register environmentálnych aspektov spoločnosti Orange Slovensko. V našom vlastnom záujme register priebežne aktualizujeme a raz ročne komplexne prehodnocujeme z pohľadu zmien spoločnosti.

Intenzívne sa venujeme:

 • úspore elektrickej energie a znižovaniu emisií CO2 (napr. prostredníctvom úprav miestností, ventilácie a klimatizácie, konsolidácie a virtualizácie servov, car sharingu pri služobných cestách, preferenciou konferenčných hovorov pred služobnými cestami, využívania ekologických foriem dopravy, zapájaním sa do projektu Európsky týždeň mobility a pod.)
 • separovanému zberu papiera a plastových fliaš
 • zvyšovaniu počtu užívateľov elektronickej faktúry, a tým šetreniu papiera
 • zberu a ekologickej likvidácii nefunkčných telefónov, batérií a príslušenstva (zber a likvidáciu použitých mobilných telefónov sme spojili aj s verejnoprospešným aspektom – za každý odovzdaný mobil venujeme 1 euro vybranej mimovládnej organizácii)

Orange prihliadal na environmentálne hľadisko aj pri výbere novej budovy, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu i k jej „obyvateľom“. Pri jej stavbe boli uplatnené ekologické princípy a riešenia, ktoré spĺňajú podmienky certifikácie budovy ako „zelenej“.

Keďže požiadavky normy ISO 14001:2004 sa vzťahujú aj na našich dodávateľov, kladieme dôraz aj na ich environmentálny prístup a na plnenie legislatívnych požiadaviek pre výkon činností s environmentálnym dopadom (príslušné autorizácie, súhlasy a oprávnenia). Dodávatelia služieb a tovarov sú pravidelne raz ročne hodnotení a kategorizovaní do skupín. Program Environmentálne riadenie dodávateľov nám umožňuje nielen riadiť vplyvy, ktoré máme na životné prostredie cez našich dodávateľov, ale aj zlepšiť transparentnosť a komunikáciu s dodávateľmi týkajúcu sa životného prostredia.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky