Pivovary Topvar

Základné informácie

Názov firmy: Pivovary Topvar, a.s. 

Webová stránka:  www.pivovarytopvar.sk

Charakteristika činnosti: Akciová spoločnosť Pivovary Topvar je členom SABMiller plc, ktorá je jednou z najväčších svetových pivovarníckych spoločností, s pivovarníckymi aktivitami či distribúciou vo viac než 75 krajinách sveta na šiestich kontinentoch. Skupina značiek SABMiller zahŕňa významné medzinárodné značky ako Grolsch, Miller Genuine Draft a Peroni Nastro Azzurro a takmer 200 úspešných regionálnych a národných značiek. Súčasťou portfólia spoločnosti Pivovary Topvar sú značky Šariš, Topvar, Smädný mních, Pilsner Urquell, Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Master a Birell.

Hlavné témy ZP:

Spoločnosť SABMiller, ktorého súčasťou sú Pivovary Topvar, predstavila začiatkom júla nové zameranie programu na trvalo udržateľný rozvoj. Pod názvom Prosperita prezentuje nové, ambiciózne ciele, ktoré plánuje dosiahnuť do roku 2020. Spoločnosť SABMiller, ktorá je uznávaným lídrom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, sa celosvetovo zaviazala:

 • priamo podporiť viac než pol milióna malých podnikov a drobných podnikateľov, pomáhať im k prosperite a rastu, stimulovať miestny rozvoj
 • dosiahnuť celosvetovú spotreby vody 3 litre vody na liter piva a zaistiť dodávky vody,   o ktorú sa delí s miestnymi obyvateľmi v lokalitách, ktoré sú ohrozené jej nedostatkom
 • znížiť tzv. uhlíkovú stopu v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci od pestovateľov surovín až ku konečnému konzumentovi
 • zaistiť udržateľné pestovanie poľnohospodárskych surovín
 • podporovať umiernenú a zodpovednú konzumáciu alkoholu rozšírením svojich globálnych aj lokálnych programov

5 spoločných priorít:

 • Urýchliť rast a sociálny rozvoj v spolupráci s dodávateľmi aj odberateľmi, s dôrazom na podporu podnikania, predovšetkým žien a znevýhodnených skupín
 • Vytvoriť z piva prirodzenú voľbu pre umiernených a zodpovedných spotrebiteľov, a to presadzovaním dôsledných štandardov a smerníc, predstavením nových komunikačných kampaní a podporných programov zameraných na prevenciu nezodpovednej konzumácie alkoholu
 • Zaistiť spoločné vodné zdroje pre podniky SABMiller, miestnych obyvateľov a ekosystémy tým, že sa podrobne zmapujú riziká dodávok vody a bude prebiehať spolupráca s miestnymi komunitami na úspešnom riadení týchto rizík
 • Vytvárať hodnotu znižovaním odpadov a emisií CO2 prostredníctvom dodávateľsko-odberateľského reťazca. V rámci toho znižovať emisie, ktoré vzniknú pri výrobe piva, podporovať využitie trvalo udržateľných obalových materiálov a uprednostňovať používanie chladničiek s nízkou spotrebou energie
 • Podporovať zodpovedné, trvalo udržateľné využívanie pôdy zaisťovaním trvalo udržateľných dodávateľsko-odberateľských reťazcov a podporovať pestovateľov, aby zvyšovali svoju ziskovosť, produktivitu a spoločenský rozvoj.

Počet zamestnancov: 650                      
Manažér koordinujúci ZP: Dana Schrenkelová, Špecialistka firemnej zodpovednosti a inštituctionálnych vzťahov, e-mail: Dana.Schrenkelova@asahibeer.sk

                                

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno – globálnu  - http://www.sabmiller.com/sustainability/reporting

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

PwC

c./ Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

nie

d./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

áno - http://www.pivovarytopvar.sk/content/view/etika

e./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Áno

Záväzok európskych pivovarníkov, prijatý v roku 2012, zahŕňa tieto záväzky a zameriava sa na:

 • Zvyšovanie znalostí zákazníkov o zodpovednej konzumácii piva najmä komunikáciou o obsahu alkoholu, vlastnostiach produktu, zodpovednej konzumácii a dôsledkoch konzumácie piva.
 • Zaistenie zodpovednej propagácie a marketingu rozvojom a zavedením smerníc na prácu s digitálnymi a sociálnymi médiami, zameraných najmä na pôsobenie propagácie piva na maloletých.
 • Riešenie problematiky zneužitia alkoholu rozvojom nástrojov a podporou zavedenia osvedčených kampaní proti nezodpovednej konzumácii alkoholu v štyroch oblastiach: (I) nárazové pitie mladistvých, (II) konzumácia alkoholu tehotnými ženami, (III) konzumácia alkoholu u maloletých, (IV) alkohol za volantom

Viac na: http://www.sabmiller.com/docs/default-source/alcohol-policy/sab-miller-europe_report-on-commitments-feb-2014.pdf?sfvrsn=4

f./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Na lokálnej úrovni sme členom Fórum Donorov. V roku 2014 sme sa stali opäť členmi Rady pre reklamu.
A ako členovia Slovenského združenia piva a sladu takisto podporujeme zodpovednostné programy. Viac na www.slovenskepivo.sk. V rámci medzinárodného členstva, sme členmi Paktu o zodpovednom marketingu Svetovej federácie zadávateľov reklamy. Pakt, ktorý v roku 2012 podpísali vedúci výrobcovia alkoholických nápojov, posilňuje propagačné samoregulačné schémy pre marketing alkoholických nápojov a pracuje na zavedení spoločných prísnych štandardov v celej Európskej Únii. Podpísaním Paktu sa členovia zaväzujú vyvíjať spoločné štandardy na prevenciu toho, aby maloletí náhodne získali prístup k marketingovej komunikácii alkoholických nápojov v sociálnych médiách, nastaviť jednotný demografický štandard dospelých pre marketingovú komunikáciu vo všetkých médiách a zaistenie jednotných smerníc a uplatnenie pravidiel zaisťujúcich, že sa reklama primárne objaví dospelým užívateľom, ktorí dosiahli zákonom stanovenú vekovú hranicu na nákup alkoholu.
Ďalej sme členmi the World Economic Forum, the International Business Council for Sustainable Development, the Water Resources Group and the UN Global Compact, Business Action for Africa, Grow Africa; the CEO Water Mandat.

g./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

Spoločnosť SABMiller pôsobí v 75 krajinách, kde získalo mnoho ocenení za zodpovedné podnikanie v daných regiónoch. Pre príklad uvedieme:

h./ Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Neustále sa zaujímame o potreby a názory našich zákazníkov a spotrebiteľov, budujeme dlhodobé vzťahy založené na dôvere a inováciách v meniacom sa svete.

Naším cieľom je uvádzať na trh naše produkty zodpovedne. Činnosť spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. podlieha špecifickým marketingovým požiadavkám, vychádzajúcim z platných zákonov, predpisov a vlastných zásad spoločnosti, ktoré sú v niektorých oblastiach nad rámec platnej legislatívy.

Výrobky našej spoločnosti sa tešia obľube miliónov ľudí na celom svete. Pivo, ako tradičný nápoj je prirodzenou súčasťou nášho životného štýlu a mnoho konzumentov pristupuje k požívaniu tohto nápoja rozumne. Alkohol ako taký má však potenciál škodiť svojim konzumentom, ak k nemu pristupujú nezodpovedne. Preto si so všetkou naliehavosťou uvedomujeme našu povinnosť podporovať zodpovednú konzumáciu piva.  Dlhodobo propagujeme zodpovednú konzumáciu našich výrobkov a bojujeme proti ich zneužívaniu a nesprávnej konzumácií. Máme zadefinované jasné pravidlá platné v celej spoločnosti SABMiller, ktoré sú základom filozofie nášho podnikania. Súčasťou každej komerčnej komunikácie značiek patriacich do nášho portfólia sú takzvané zodpovedné posolstvá, ktoré reprezentujú zodpovedný prístup spoločnosti ku konzumácii alkoholu.

Viac informácii:http://www.pivovarytopvar.sk/content/view/zodpovedny-pristup-k-alkoholu

Naša spoločnosť má definované a plne rešpektuje etické pravidlá aj vo vzťahu k dodávateľovi. Na našej webovej stránke:http://www.pivovarytopvar.sk/content/view/etika je umiestnený dokument: Etické pravidlá vo vzťahu dodávateľov a Pivovary Topvar, a.s.

Tento dokument vyjadruje zásady a hodnoty uznávané svetovou pivovarníckou skupinou SABMiller, ktorej súčasťou je aj spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. a s ktorými sa spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. plne stotožňuje.

Naša spoločnosť koná v súlade s platnou legislatívou pre hospodársku súťaž. V spoločnosti je takisto implementovaný etický kódex správania sa.

Jednou z hlavných priorít spoločnosti Pivovary Topvar je aj podpora komunít v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš prostredníctvom grantového programu Občianska voľba od roku 2004 podporujeme mimovládne organizácie z okresov Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou a Bardejov môžu získať finančný grant na aktivity, ktoré by mali zaujímavou formou prispieť k tomu, aby sa zlepšila kvalita života na východnom Slovensku. Projekty sa zameriavajú na prevenciu nadmernej konzumácie alkoholu, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby, športové aktivity, kultúru a spoločenský život, vzdelávanie a ekológia. Víťazné  projekty získajú 16 600 eur, ktoré venuje spoločnosť Pivovary Topvar, a.s., ktorá tento projekt založila a je jeho partnerom. Grantový program Občianska voľba za uplynulé roky získal pevné miesto medzi aktivitami, ktoré významne pomáhajú zlepšiť kvalitu života na východnom Slovensku.

Pivovary Topvar, a.s. za uplynulých desať ročníkov prostredníctvom Občianskej voľby podporili 84 projektov, na ktoré venovali celkom 209 526 Eur. Finančné prostriedky sa takto pretransformovali a zanechali trvalú stopu v regióne východného Slovenska.  http://home.gts.sk/komunit/ov10.htm

V roku 2013 sa rozhodla značka Topvar vrátiť 1 cent z každej predanej fľaše a plechovky zn. Topvar naspäť do regiónu. Kampaň „Prilož Topvar k dielu“ bola realizovaná v spolupráci s Trenčianskou nadáciou.

http://www.topvar.sk/aktualne-akcie/priloz-topvar-k-dielu/

Naša spoločnosť vo svojom podnikaní vyznáva zásady riadenia kvality, spoločenskej zodpovednosti a transparentnosti, ktoré uplatňuje v súlade s nasledujúcimi štandardami uvedenými v tomto dokumente:

http://www.pivovarytopvar.sk/data/MediaLibrary/0/63/politika-kvality.pdf

Chceme stabilný svet, v ktorom bude zaistený stály prístup k zdravotne nezávadnej, čistej vode pre naše podniky, miestne komunity a ekosystémy. Tento cieľ podporujeme mapováním rizík spojených so zásobovaním vodou všade, kde máme svoje pivovary.

Snažíme sa zaistiť spoločné vodné zdroje pre podniky SABMiller, miestnych obyvateľov a ekosystémy tým, že sa podrobne zmapujú riziká dodávok vody a bude prebiehať spolupráca s miestnymi komunitami na úspešnom riadení týchto rizík.

Chceme čistý svet, v ktorom sa nebude ničím plytvať, a emisie budú výrazne nižšie.

Budeme vytvárať hodnotu znižovaním odpadov a emisií CO2 prostredníctvom dodávateľsko-odberateľského reťazca. V rámci toho znižovať emisie, ktoré vzniknú pri výrobe piva, podporovať využitie trvalo udržateľných obalových materiálov a uprednostňovať používanie chladničiek s nízkou spotrebou energie.

Naša spoločnosť sa v plnej miere snaží napĺňať zodpovednosť aj voči svojim zamestnancom. Zameriavame sa na:

1. Tréningy a vzdelávanie

 • Zákonné školenia
 • Jazykové kurzy
 • Špecializované programy pre zvýšenie znalostí a vedomostí: Company induction, Beer Ambassador, Tréningy podľa aktuálnych potrieb oddelení, tímov, jednotlivcov

2. Rovnosť príležitosti:

 • Sledovanie rodovej rovnosti naprieč firmou
 • Zabezpečovanie rovnosti pohlaví v rámci výberového procesu nových zamestnancov

3. Komunikácia so zamestnancami:

 • Maximálne využitie komunikačných kanálov (nástenky, emaily, portál, časopis)
 • Zapájanie zamestnancov do prebiehajúcich zmien a neustále informovanie o progrese
 • Zverejňovanie mesačných obchodných výsledkov všetkým zamestnancom

4. Vyváženosť pracovného a voľného času:

 • Pohyblivý pracovný čas
 • Možnosť využitia home office

5. Dialóg medzi zamestnancami a manažérmi:

 • Prieskumy spokojnosti a názorov zamestnancov
 • Komunikácia s odborovou organizáciou (kolektívna zmluva)
 • Mesačné mítingy „one on one“ – individuálne mítingy každého zamestnanca so svojim nadriadeným – aktuálne zhodnotenie pracovného výkonu, problémov, úspechov, napredovania rozvoja zamestnanca a jeho smerovanie
 • Fungujúce systémy hodnotenia výkonu a kariérne diskusie

6. Zamestnanecké benefity:

 • Vyplývajúce  z kolektívnej zmluvy – zamestnanecké pivo, poukážky na zdravotnú starostlivosť a relax, príspevok na cestovanie do zamestnania.
 • Podpora zamestnaneckých iniciatív (napr. pri účasti na charitatívnych a dobrovoľníckych podujatiach, príspevok na plaváreň, futbal, zakúpenie interaktívnych tabúľ, zriadenie oddychovej miestnosti a pod.)

Tento rok v rámci 6. ročníka iniciatívy spoločnosti Profesia.sk sme získali 2. miesto a ocenenie RecruitRank Awards 2013. Išlo o hodnotenie, ktoré poskytli uchádzači o zamestnanie v spoločnosti. V ňom poskytli portálu Profesia.sk svoj názor na výberový proces.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky