Staňte sa členom

Prečo sa stať členom

Vstup do združenia Business Leaders Forum je prirodzeným prehĺbením záväzku podnikateľského subjektu k zodpovednému podnikaniu.

Viac sa o benefitoch členstva v Business Leaders Forum dozviete z našej publikácie.

Členstvo prináša firmám viaceré výhody a príležitosti:

  • networking - možnosť výmeny skúseností so zástupcami firiem v rámci pravidelných štvrťročných stretnutí členov BLF ako aj na odborných tematických seminároch a workshopoch - viac o aktivitách BLF;
  • príležitosť prezentovať - možnosť prezentovať svoje ZP aktivity na podujatiach: konferenciách, seminároch, workshopoch; zverejnenie profilu firemnej zodpovednosti na webovej stránke BLF; prezentácia aktivít v BLF Newslettri; možnosť komunikácie členstva vo firemných materiáloch;
  • prístup k informačným zdrojom - zasielanie tlačenej verzie BLF Newslettra – dvojmesačníka o zodpovednom podnikaní, prístup k prípadovým štúdiám o zodpovednom podnikaní, poskytnutie výsledkov a správ z exkluzívnych prieskumov;
  • podpora a konzultácie - členom združenia ponúkame pomoc pri tvorbe stratégií zodpovedného podnikania, asistenciu pri príprave správ o zodpovednom podnikaní podľa metodiky Global Reporting Initiative a overovanie použitia aplikačnej úrovne smerníc;
  • zľavy na riešenia šité na mieru - ponúkame odborné vedenie stakeholder dialógov, workshopov pre zamestnancov, poradenstvo pri tvorbe etických kódexov, atď.

Kto sa môže stať členom

Členstvo je otvorené všetkým firmám, ktoré sú si plne vedomé svojej zodpovednosti za zlepšovanie stavu spoločnosti a hlásia sa k nasledovným princípom:

  • dobrovoľne integrovať do života firmy súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania;
  • budovať vzťah k svojim zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom a iným subjektom na základe týchto postupov;
  • inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu;
  • šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo zodpovedného riadenia firiem;
  • napomáhať vytváraniu partnerstiev medzi podnikateľským, neziskovým a vládnym sektorom s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju a zlepšeniu sociálneho a životného prostredia.

Ako sa stať členom

Členom sa môže stať len právnická osoba, ktorá vyplní Profil zodpovedného podnikania a Prihlášku za člena BLF, v ktorých sa zaviaže k dodržiavaniu princípov Memoranda 2020 a odprezentuje aktivity firmy na stretnutí Business Leaders Forum. Príslušné dokumenty zašleme na požiadanie.

O prijatí nového člena rozhodujú členovia združenia hlasovaním na štvrťročnom zasadnutí, ktoré je uznášaniaschopné v prípade účasti 2/3 všetkých členov. Na prijatie nového člena je potrebné súhlasné stanovisko minimálne 2/3 všetkých členov. Nový člen je povinný zaplatiť na účet administrátora členský poplatok do jedného mesiaca od dátumu jeho prijatia za člena BLF. Za rok 2016 členovia odsúhlasili výšku členského poplatku na 3 300 € (na členské poplatky sa nevzťahuje DPH). Členský poplatok je určený na činnosť združenia v súlade s jeho poslaním.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky