Stredoslovenská energetika

Základné údaje

Názov firmy: Stredoslovenská energetika, a. s.

Webová stránka: www.sse.sk

Charakteristika činnosti: Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) je dodávateľská energetická spoločnosť. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby súvisiace s dodávkou a používaním elektrickej energie a plynu. Na energetickom trhu pôsobí už viac ako 90 rokov. Dcérskymi spoločnosťami SSE sú spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Elektroenergetické montáže, a. s. a SSE - Metrológia, s. r. o. 

Počet zamestnancov (2016): 304

Manažér koordinujúci ZP:  Michaela Krivá, vedúca Kancelárie predstavenstva a hovorkyňa spoločnosti SSE, e-mail: michaela.kriva@sse.sk

***

Názov firmy: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (SSE-D)

Webová stránka: www.sse-d.sk

Charakteristika činnosti: Stredoslovenská energetika-Distribúcia vznikla v roku 2006 a je dcérskou spoločnosťou Stredoslovenskej energetiky, a. s.. Prevádzkuje elektrickú distribučnú sieť v Žilinskom, Banskobystrickom a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje približne 35-tisíc kilometrov vedení nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia. Elektrickú energiu distribuuje zhruba pre 740-tisíc zákazníkov, medzi ktorými sú domácnosti, samosprávy aj firmy. Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovať kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť distribučnej sústavy, eliminovať výpadky elektrickej energie, zahusťovať pokrytie a pripájať nové odberné miesta.  

Počet zamestnancov (2016): 1 274 

Manažér koordinujúci ZP: Miroslav Gejdoš, hovorca SSE-D, e-mail: miroslav.gejdos@sse-d.sk

 

Hlavná téma ZP (v celej skupine SSE): Zaviazali sme sa dodržiavať princípy podnikovej politiky trvalo udržateľného rozvoja, ktorej súčasťou sú 3 hlavné témy: environmentálna politika, sociálna politika, riadenie a dialóg

 

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie

b) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno, tieto informácie sú súčasťou výročnej správy, ktorá je verifikovaná externými audítormi.

c) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Naša spoločnosť má vypracovaný Etický kódex od roku 2008. Riadia sa ním zamestnanci skupiny SSE.

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať princípy Podnikovej politiky udržateľného rozvoja „Na čele zmien v energetike“ („Leading the energy“), ktorej súčasťou sú 3 výzvy – v oblasti environmentálnej, sociálnej politiky a riadenia a dialógu.

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

SSE je členom neformálneho združenia Business Leaders Forum, a tak prispieva k presadzovaniu princípov zodpovedného podnikania v rámci SR.

f) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Ocenenie "Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore energetika" 2016
 • Inšpiratívny projekt v kategórii „Skvelý zamestnávateľ“ – Via Bona Slovakia 2014
 • Leading HR Organisation 2015 – cena udelená spoločnosťou PricewaterhouseCoopers za efektívne riadenie ľudí a najlepšie praktiky v oblasti ľudských zdrojov na trhu.
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine 2012 – ocenenie MPSVR SR za dlhoročnú kontinuálnu a nadštandardnú firemnú rodinnú politiku, za poskytovanie širokého spektra prorodinných príspevkov a služieb, za mimoriadnu efektívnu podporu celoživotného vzdelávania zamestnancov a zamestnankýň, za inovatívne a mnohoraké formy špecifického pracovného voľna s náhradou mzdy, a pod. Ocenenie sme získali už po 5. krát v jeho 10. ročnej tradícii, na čo sme právom hrdí,
 • Brusel 2010 - špeciálne ocenenie v súťaži Európska podnikateľská cena za životné prostredie; súťaže sme sa zúčastnili s projektom „Ochrana dravcov na 22kV vedeniach“,
 • Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2009 - 2. miesto,
 • European Business Awards for Environment 2010 za príspevok k zachovaniu biodiverzity.

g) Bola vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Cieľom spoločnosti SSE je mať motivovaných zamestnancov, ktorí majú priestor na realizáciu svojich pracovných úloh a profesijný rozvoj. Vytvárame priestor, aby mali zamestnanci možnosť neustále rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre zdokonalenie sa vo svojej pracovnej oblasti v súlade so strategickým zámerom spoločnosti. Z dôvodu neustále stúpajúcich nárokov na zamestnancov obchodu a zákazníckych služieb sa hlavná oblasť vzdelávania zameriava na rozvoj komunikačných zručnosti, typológiu zákazníka a zvládanie konfliktov.

V rámci kariérneho rozvoja podporujeme zvyšovanie kvalifikácie formou získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa - Projekt 25/25, stredoškolského vzdelávania a realizujeme projekt Trainee.

Vyváženosť pracovného a voľného času:

 • pružný pracovný čas,
 • 5 kalendárnych dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • práca v domácom prostredí,
 • poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce,
 • poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy nad rámec Zákonníka práce,
 • podpora žien na materskej a rodičovskej dovolenke.

V zmysle finančnej a sociálnej podpory medzi naše benefity patria:

 • dovolenková a vianočná mzda,
 • ročná odmena na základe plnenia prevádzkového zisku EBIDTA,
 • pri dlhodobej PN - nenávratná sociálna výpomoc,
 • príspevok na zvýšené cestovné náklady zamestnanca do práce, ktoré vznikli v súvislosti organizačnými zmenami,
 • príspevok na vitamíny bezpríspevkovým darcom krvi,
 • zamestnanecká odmena za získanie komodity plyn,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • letné športové hry,
 • príspevok na rekondičný pobyt, pridelenie liečebno-rehabilitačných pobytov vybraným zamestnancom,
 • príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí v rodine, pri životnom jubileu (50 rokov), pri pracovnom jubileu (25 rokov odpracovaných v spoločnosti),
 • morálne ocenenie zamestnanca

Inovatívne prorodinné opatrenia, ktoré umožňujú zamestnancom a zamestnankyniam zosúlaďovať pracovný, rodinný a osobný život:

 • organizovanie Dňa detí, Mikulášskej nádielky, poskytovanie nenávratnej sociálnej výpomoci,
 • príspevok na predškolské zariadenia pre deti zamestnancov.

Organizujeme tiež dni zdravia a darcovstvo krvi  v rámci celého regiónu spoločnosti, v spolupráci so zdravotnými poisťovňami. Prehliadky sú realizované priamo na pracovisku. Darcovstvo krvi sa realizuje v spolupráci s pracovníkmi Národnej transfúznej stanice SR.

Antidiskriminačná dohoda, ktorej súčasťou je aj podpora žien na materskej a rodičovskej dovolenke, zahŕňa napr.:

 • pri odchode na MD - štartovací balíček pre budúce mamičky s potrebami pre dieťa,
 • vyplácanie dovolenkovej a vianočnej mzdy počas materskej a rodičovskej dovolenky,
 • pravidelné informovanie o voľných pracovných miestach, o zmenách a celkovom dianí v spoločnosti.

BOZP 

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je v spoločnostiach skupiny SSE na prvom mieste. Uvedomujeme si obrovský záväzok, ktorý v tejto oblasti ako zamestnávateľ máme. Zabezpečujeme maximálne plnenie legislatívnych požiadaviek v danej oblasti a aj plnenie ďalších požiadaviek. Napĺňaniu cieľov v danej oblasti sa v rámci skupiny SSE aktívne venujú programy a podporné skupiny so zameraním sa na neustále zlepšovanie povedomia v BOZP oblasti u zamestnancov na všetkých úrovniach.

Spoločnosť pravidelne organizuje „Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s množstvom aktivít pre zamestnancov.

Zapájanie zamestnancov do podpory komunity

Zamestnanecký grantový program "Energia ktorá pomáha"

SSE sa okrem štandardných služieb venuje aj energetickému poradenstvu. Na našej webovej stránke www.setrime-elektrinu.sk poskytujeme množstvo aktuálnych a cenných informácií, praktických rád a tipov ako čo najefektívnejšie využívať elektrickú energiu.  Našim klientom ponúkame množstvo zaujímavých „zľavnených ponúk“ pri nákupe vykurovacej a klimatizačnej techniky. Samozrejmosťou je profesionálny servis so širokým portfóliom bezplatných služieb zákazníkom, vrátane energetického poradenstva na našich kontaktných miestach:

 • aplikácia Moja SSE pre smartfóny – informácie o aplikácii dostupné na stránke www.mojasse.sk,
 • poradenstvo ohľadom akumulačného vykurovania na www.akumulacnevykurovanie.sk,
 • revízie plynových zariadení,
 • vypracovanie energetického certifikátu pre domácnosti a firmy
 • prednášky na školách – zástupcovia SSE navštevujú školy a vzdelávajú žiakov a študentov, ako sa dá ušetriť energia v domácnosti,
 • podpora e-mobility,
 • podpora formou sponzoringu

V snahe ponúknuť dodávateľom čo najvyššiu transparentnosť pri obstarávaní prác a služieb dbáme v maximálnej miere na nestrannosť a rovnocenné zaobchádzanie voči dodávateľom, či už pri tendroch alebo prideľovaní zmlúv.

SSE dodržuje všetky platné právne predpisy na území SR – riadi sa príslušnými obchodnými zákonmi a zákonmi o tvorbe cien, o hospodárskej súťaži a o ochrane spotrebiteľa. Rešpektuje svoju konkurenciu a dodržiava ochranu duševného vlastníctva.

 • od roku 2009 je SSE generálny partner Kalvárskeho fondu v Banskej Štiavnici – spolupráca na obnove historickej pamiatky – Kalvárie, plánovaná na 5 rokov s každoročným príspevkom 30 000€,
 • od roku 2009 sa zúčastňujeme na dobrovoľníckej aktivite Naše mesto organizovanej Nadáciou Pontis,
 • od roku 2009 organizujeme dobrovoľnícke aktivity pre zamestnancov pod názvom SSE – energia, ktorá pomáha. Dobrovoľníci - zamestnanci pomáhali napr. na Lietavskom hrade, hrade Šášov, Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá, Domka Žilina, Centrum na záchranu nájdených zvierat v Ružomberku, atď.,
 • každoročne organizujeme Vianočný koncert SSE, počas ktorého sú obdarované vybrané neziskové organizácie,
 • každoročne organizujeme Vianočné trhy pre našich zamestnancov, kde sa dražia výrobky našich kolegov a výťažok z dražby je venovaný vybranému detskému domovu,
 • projekt Jazdím bez nehôd organizovaný Nadačným fondom Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis; projekt je organizovaný formou súťaže pre zamestnancov, ktorí majú možnosť spolurozhodovať o podpore prihlásených projektov neziskových organizácií so zameraním na ochranu zdravia, rozvoj nemotorovej dopravy, alebo rozvoj dopravných ihrísk.

Naše priority v environmentálnej oblasti:

 • znižovanie rizík znečistenia povrchových a podzemných vôd,
 • zachovanie biodiverzity a ochrana prírody a krajiny,
 • zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
 • ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,
 • environmentálna bezpečnosť.

Školenia zamestnancov tvoria podstatnú úlohu pri naplňovaní našich záväzkov environmentálne zodpovednej spoločnosti. 

V oblasti manažmentu odpadového hospodárstva sme dokázali znížiť produkciu nebezpečných odpadov o 17%. Podiel vyseparovaných a zhodnotených druhotných surovín oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil o 12%.

Vozový park sme rozšírili o 5 elektrických vozidiel, ktoré budú využívané v mestských aglomeráciách, čím prispejú k zníženiu emisií do ovzdušia.

So spoločnosťou Ochrana dravcov na Slovensku participujeme na projekte LIFE+ Ochrana orla krikľavého na Hornej Orave. Naša účasť na projekte trvá do roku 2014 a zahŕňa environmentálne zabezpečenie stĺpov elektrických vedení v regióne Hornej Oravy. V oblastibiodiverzity finančne podporujeme aktivity Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej. V roku 2012 sme spolu s členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti technickými prostriedkami prispeli ku kontrole hniezd a stavu populácie bociana bieleho na juhu stredného Slovenska.

Monitorujeme a vykonávame ekologické sanácie kontaminovaných území v lokalitách po únikoch olejov z distribučných zariadení a to pod dohľadom štátnych kontrolných orgánov. Pri monitorovaní mimoriadnych udalostí nebola zaznamenaná žiadna, ktorá by svojim rozsahom negatívne ovplyvnila kvalitu povrchových a podzemných vôd v území. 

V roku 2012 nebola spoločnosti udelená žiadna sankcia za porušenie povinností v oblasti ochrany životného prostredia. 

Podporujeme aj medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky