Stredoslovenská energetika

Základné informácie

Názov firmy: Stredoslovenská energetika, a. s.

Webová stránka: www.sse.sk

Charakteristika činnosti: SSE dodáva energiu (elektrinu a plyn) pre život a podnikanie viac ako 700 000 zákazníkom. Na energetickom trhu pôsobí už viac ako 90 rokov. Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispieva k ďalšiemu ekonomickému rozvoju regiónu. Dcérskymi spoločnosťami SSE sú spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Elektroenergetické montáže, a. s. a SSE - Metrológia, s. r. o. 

Hlavná téma ZP: Zaviazali sme sa dodržiavať princípy podnikovej politiky trvalo udržateľného rozvoja, ktorej súčasťou sú 3 hlavné témy: environmentálna politika, sociálna politika, riadenie a dialóg 

Počet zamestnancov (2016): 1617

Manažér koordinujúci ZP:  Ing. Michaela Krivá, vedúca Kancelárie predstavenstva a hovorkyňa spoločnosti SSE, e-mail: michaela.kriva@sse.sk

 

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie

b./ Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno, tieto informácie sú súčasťou výročnej správy, ktorá je verifikovaná externými audítormi.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Naša spoločnosť má vypracovaný Etický kódex od roku 2008. Riadia sa ním zamestnanci skupiny SSE.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať princípy Podnikovej politiky udržateľného rozvoja „Na čele zmien v energetike“ („Leading the energy“), ktorej súčasťou sú 3 výzvy – v oblasti environmentálnej, sociálnej politiky a riadenia a dialógu.

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

SSE je členom neformálneho združenia Business Leaders Forum, a tak prispieva k presadzovaniu princípov zodpovedného podnikania v rámci SR.

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Inšpiratívny projekt v kategórii „Skvelý zamestnávateľ“ – Via Bona Slovakia 2014
 • Leading HR Organisation 2015 – cena udelená spoločnosťou PricewaterhouseCoopers za efektívne riadenie ľudí a najlepšie praktiky v oblasti ľudských zdrojov na trhu.
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine 2012 – ocenenie MPSVR SR za dlhoročnú kontinuálnu a nadštandardnú firemnú rodinnú politiku, za poskytovanie širokého spektra prorodinných príspevkov a služieb, za mimoriadnu efektívnu podporu celoživotného vzdelávania zamestnancov a zamestnankýň, za inovatívne a mnohoraké formy špecifického pracovného voľna s náhradou mzdy, a pod. Ocenenie sme získali už po 5. krát v jeho 10. ročnej tradícii, na čo sme právom hrdí,
 • Brusel 2010 - špeciálne ocenenie v súťaži Európska podnikateľská cena za životné prostredie; súťaže sme sa zúčastnili s projektom „Ochrana dravcov na 22kV vedeniach“,
 • Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2009 - 2. miesto,
 • European Business Awards for Environment 2010 za príspevok k zachovaniu biodiverzity.

f./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Cieľom spoločnosti SSE je mať motivovaných zamestnancov, ktorí majú priestor na realizáciu svojich pracovných úloh a profesijný rozvoj. Vytvárame priestor, aby mali zamestnanci možnosť neustále rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre zdokonalenie sa vo svojej pracovnej oblasti v súlade so strategickým zámerom spoločnosti. Z dôvodu neustále stúpajúcich nárokov na zamestnancov obchodu a zákazníckych služieb sa hlavná oblasť vzdelávania zameriava na rozvoj komunikačných zručnosti, typológiu zákazníka a zvládanie konfliktov.

V rámci kariérneho rozvoja podporujeme zvyšovanie kvalifikácie formou získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa - Projekt 25/25, stredoškolského vzdelávania a realizujeme projekt Trainee.

Vyváženosť pracovného a voľného času:

 • pružný pracovný čas,
 • 5 kalendárnych dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • práca v domácom prostredí,
 • poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce,
 • poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy nad rámec Zákonníka práce,
 • podpora žien na materskej a rodičovskej dovolenke.

V zmysle finančnej a sociálnej podpory medzi naše benefity patria:

 • dovolenková a vianočná mzda,
 • ročná odmena na základe plnenia prevádzkového zisku EBIDTA,
 • pri dlhodobej PN - nenávratná sociálna výpomoc,
 • príspevok na zvýšené cestovné náklady zamestnanca do práce, ktoré vznikli v súvislosti organizačnými zmenami,
 • príspevok na vitamíny bezpríspevkovým darcom krvi,
 • zamestnanecká odmena za získanie komodity plyn,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • letné športové hry,
 • príspevok na rekondičný pobyt, pridelenie liečebno-rehabilitačných pobytov vybraným zamestnancom,
 • príspevok pri narodení dieťaťa, pri úmrtí v rodine, pri životnom jubileu (50 rokov), pri pracovnom jubileu (25 rokov odpracovaných v spoločnosti),
 • morálne ocenenie zamestnanca

Inovatívne prorodinné opatrenia, ktoré umožňujú zamestnancom a zamestnankyniam zosúlaďovať pracovný, rodinný a osobný život:

 • organizovanie Dňa detí, Mikulášskej nádielky, poskytovanie nenávratnej sociálnej výpomoci,
 • príspevok na predškolské zariadenia pre deti zamestnancov.

Organizujeme tiež dni zdravia a darcovstvo krvi  v rámci celého regiónu spoločnosti, v spolupráci so zdravotnými poisťovňami. Prehliadky sú realizované priamo na pracovisku. Darcovstvo krvi sa realizuje v spolupráci s pracovníkmi Národnej transfúznej stanice SR.

Antidiskriminačná dohoda, ktorej súčasťou je aj podpora žien na materskej a rodičovskej dovolenke, zahŕňa napr.:

 • pri odchode na MD - štartovací balíček pre budúce mamičky s potrebami pre dieťa,
 • vyplácanie dovolenkovej a vianočnej mzdy počas materskej a rodičovskej dovolenky,
 • pravidelné informovanie o voľných pracovných miestach, o zmenách a celkovom dianí v spoločnosti.

BOZP 

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je v spoločnostiach skupiny SSE na prvom mieste. Uvedomujeme si obrovský záväzok, ktorý v tejto oblasti ako zamestnávateľ máme. Zabezpečujeme maximálne plnenie legislatívnych požiadaviek v danej oblasti a aj plnenie ďalších požiadaviek. Napĺňaniu cieľov v danej oblasti sa v rámci skupiny SSE aktívne venujú programy a podporné skupiny so zameraním sa na neustále zlepšovanie povedomia v BOZP oblasti u zamestnancov na všetkých úrovniach.

Spoločnosť pravidelne organizuje „Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s množstvom aktivít pre zamestnancov.

SSE sa okrem štandardných služieb venuje aj energetickému poradenstvu. Na našej webovej stránke www.setrime-elektrinu.sk poskytujeme množstvo aktuálnych a cenných informácií, praktických rád a tipov ako čo najefektívnejšie využívať elektrickú energiu.  Našim klientom ponúkame množstvo zaujímavých „zľavnených ponúk“ pri nákupe vykurovacej a klimatizačnej techniky. Samozrejmosťou je profesionálny servis so širokým portfóliom bezplatných služieb zákazníkom, vrátane energetického poradenstva na našich kontaktných miestach:

 • aplikácia Moja SSE pre smartfóny – informácie o aplikácii dostupné na stránke www.mojasse.sk,
 • poradenstvo ohľadom akumulačného vykurovania na www.akumulacnevykurovanie.sk,
 • revízie plynových zariadení,
 • vypracovanie energetického certifikátu pre domácnosti a firmy
 • prednášky na školách – zástupcovia SSE navštevujú školy a vzdelávajú žiakov a študentov, ako sa dá ušetriť energia v domácnosti,
 • podpora e-mobility,
 • podpora formou sponzoringu

V snahe ponúknuť dodávateľom čo najvyššiu transparentnosť pri obstarávaní prác a služieb dbáme v maximálnej miere na nestrannosť a rovnocenné zaobchádzanie voči dodávateľom, či už pri tendroch alebo prideľovaní zmlúv.

SSE dodržuje všetky platné právne predpisy na území SR – riadi sa príslušnými obchodnými zákonmi a zákonmi o tvorbe cien, o hospodárskej súťaži a o ochrane spotrebiteľa. Rešpektuje svoju konkurenciu a dodržiava ochranu duševného vlastníctva.

 • od roku 2009 je SSE generálny partner Kalvárskeho fondu v Banskej Štiavnici – spolupráca na obnove historickej pamiatky – Kalvárie, plánovaná na 5 rokov s každoročným príspevkom 30 000€,
 • od roku 2009 sa zúčastňujeme na dobrovoľníckej aktivite Naše mesto organizovanej Nadáciou Pontis,
 • od roku 2009 organizujeme dobrovoľnícke aktivity pre zamestnancov pod názvom SSE – energia, ktorá pomáha. Dobrovoľníci - zamestnanci pomáhali napr. na Lietavskom hrade, hrade Šášov, Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá, Domka Žilina, Centrum na záchranu nájdených zvierat v Ružomberku, atď.,
 • každoročne organizujeme Vianočný koncert SSE, počas ktorého sú obdarované vybrané neziskové organizácie,
 • každoročne organizujeme Vianočné trhy pre našich zamestnancov, kde sa dražia výrobky našich kolegov a výťažok z dražby je venovaný vybranému detskému domovu,
 • projekt Jazdím bez nehôd organizovaný Nadačným fondom Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis; projekt je organizovaný formou súťaže pre zamestnancov, ktorí majú možnosť spolurozhodovať o podpore prihlásených projektov neziskových organizácií so zameraním na ochranu zdravia, rozvoj nemotorovej dopravy, alebo rozvoj dopravných ihrísk.

Naše priority v environmentálnej oblasti:

 • znižovanie rizík znečistenia povrchových a podzemných vôd,
 • zachovanie biodiverzity a ochrana prírody a krajiny,
 • zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
 • ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,
 • environmentálna bezpečnosť.

Školenia zamestnancov tvoria podstatnú úlohu pri naplňovaní našich záväzkov environmentálne zodpovednej spoločnosti. 

V oblasti manažmentu odpadového hospodárstva sme dokázali znížiť produkciu nebezpečných odpadov o 17%. Podiel vyseparovaných a zhodnotených druhotných surovín oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil o 12%.

Vozový park sme rozšírili o 5 elektrických vozidiel, ktoré budú využívané v mestských aglomeráciách, čím prispejú k zníženiu emisií do ovzdušia.

So spoločnosťou Ochrana dravcov na Slovensku participujeme na projekte LIFE+ Ochrana orla krikľavého na Hornej Orave. Naša účasť na projekte trvá do roku 2014 a zahŕňa environmentálne zabezpečenie stĺpov elektrických vedení v regióne Hornej Oravy. V oblastibiodiverzity finančne podporujeme aktivity Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej. V roku 2012 sme spolu s členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti technickými prostriedkami prispeli ku kontrole hniezd a stavu populácie bociana bieleho na juhu stredného Slovenska.

Monitorujeme a vykonávame ekologické sanácie kontaminovaných území v lokalitách po únikoch olejov z distribučných zariadení a to pod dohľadom štátnych kontrolných orgánov. Pri monitorovaní mimoriadnych udalostí nebola zaznamenaná žiadna, ktorá by svojim rozsahom negatívne ovplyvnila kvalitu povrchových a podzemných vôd v území. 

V roku 2012 nebola spoločnosti udelená žiadna sankcia za porušenie povinností v oblasti ochrany životného prostredia. 

Podporujeme aj medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky