Tesco Stores SR

Základné informácie

Názov firmy: TESCO STORES SR, a.s.

Webová stránka:   www.itesco.sk

Charakteristika činnosti: Tesco Stores SR, a. s. je maloobchodná spoločnosť prevádzkujúca sieť obchodných jednotiek, ktorá v Slovenskej republike pôsobí už od roku 1996.

Počet zamestnancov (2012): vyše 9 700                     

Manažér koordinujúci ZP: Veronika Bush, CSR & Governance, e-mail: vbush@sk.tesco-europe.com; Michaela Ibošová, CSR koordinátor, mibosov1@sk.tesco-europe.com

 

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na globálnej úrovni - Corporate Responsibility Review 2012.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom?

Nie.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno – na stiahnutie tu

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, naša materská firma Tesco PLC je členom viacerých združení zaoberajúcich sa zodpovedným podnikaním. 

e./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

f./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

 • riešime v súlade s platnými zákonmi SR;
 • pevne etablovaná pracovná zdravotná služba, prostredníctvom ktorej jednak komplexne riešime problematiku ochrany zdravia v súvislosti s prácou a jednak zabezpečujeme sieť zmluvných lekárov pre každú prevádzku;
 • každý zamestnanec spoločnosti raz za dva roky prechádza školením BOZP a požiarnej ochrany;
 • 10 % zamestnancov Tesco je vyškolených na poskytovanie prvej pomoci.

Vzdelávanie zamestnancov:

 • množstvo vzdelávacích a tréningových programov;
 • program trainee: špeciálny rozvojový program určený čerstvým absolventom vysokých škôl;
 • pre študentov vysokých škôl ponúkame zapojiť sa do programu grand alebo štipendium, pričom je možné uchádzať sa aj o študijnú prax.

Vzťahy medzi zamestnancami a manažmentom:

 • oddelenie ľudských zdrojov každoročne realizuje anonymný dotazník „Náš názor“;
 • v každom obchode sa schádzajú štyri krát ročne „Zamestnanecké fóra“, prostredníctvom ktorých sa môžu zamestnanci vyjadriť k akejkoľvek otázke;
 • v roku 2004 vydalo Oddelenie ľudských zdrojov metodický pokynPravidlá pre riešenie sťažností zamestnancov;
 • a v roku 2005 spustilo Linku ochrany záujmov. Na túto linku môže každý náš zamestnanec zavolať, prípadne napísať svoje obavy, podozrenia na nezákonné konanie, ohrozenie záujmov našej spoločnosti, životného prostredia atď.

Snažíme sa, aby si naši zamestnanci udržiavali dobré vzťahy vo svojej komunite. To chceme dosiahnuť aj pravidelnými dobrovoľníckymi aktivitami, ktoré vykonávajú v rôznych neziskových organizáciách, združeniach, školách, škôlkach a pod.

 • ponuka tovaru odráža nový životný štýl a kladie dôraz na oblasti zdravia a životného prostredia, ktoré považujeme za kľúčové vo vzťahu k zákazníkom, zamestnancom ako aj k samotným dodávateľom;
 • naši zamestnanci kontrolujú kvalitu výrobkov, neustále dbáme na dodržiavanie prísnych noriem kvality a snažíme sa vytvárať s našimi dodávateľmi dlhodobé vzťahy, aby sme spolu mohli splniť očakávania zákazníkov; 
 • vo všetkých obchodoch sú zriadené centrá služieb zákazníkom so zamestnancami vždy pripravenými vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov;
 • stále posilňujeme svoju ponuku o nové rady vlastnej značky Tesco Healthy Living, Tesco Organic, Tesco Vitakids, Tesco Pravá chuť, Tesco Finest a iné;
 • väčšina obalov potravinových výrobkov Tesco značky má jednoduchšie značenie nutričných hodnôt popri štandardnom označení (GDA);
 • od roku 2007 ponúkame zákazníkom aj jutovú tašku, ktorá predstavuje ekologickejšiu alternatívu k igelitovým taškám;
 • od roku 2007 môžu zákazníci, ktorí nemajú možnosť v mieste svojho bydliska separovať odpad z domácnosti, využiť zberné miesta na separovaný odpad pred vybranými Tesco obchodmi na Slovensku;
 • od roku 2008 poskytujeme zákazníkom viac benefitov prostredníctvom vernostného programu Clubcard;
 • od roku 2011 dávame zákazníkom zelené body, ak si prinesú vlastnú tašku alebo nakúpia ekologicky šetrné produkty.
 • v roku 2006 sme si stanovili 10 ukazovateľov spoločenskej zodpovednosti na meranie výkonu v tejto oblasti – v rámci nej kladieme dôraz na užšiu spoluprácu s dodávateľmi z hľadiska etického podnikania, realizáciu a rozvoj environmentálnych projektov a na podporu kariérneho rastu zamestnancov a komunít v mieste obchodov;
 • na základe spolupráce s dodávateľmi a členstva v Ethical Trading Initiative sme si vypracovali vlastnú stratégiu ako minimalizovať riziko nedodržovania etických zásad vo svojom dodávateľskom reťazci, ktorá spočíva v: 

  A. Školení obchodníkov komerčného oddelenia, audítorov a technických manažérov obchodno–právneho oddelenia k reflexii etických otázok v ich doterajšej obchodníckej praxi. Špeciálne školenie im umožňuje spoznať potenciálny etický problém v dodávateľskom reťazci a naučí ich toto riziko minimalizovať. 

  B. Klasifikácii dodávateľov z hľadiska rizika nedodržiavania základnej etiky podnikania. Zohľadňujú sa v nej faktory ako krajina pôvodu výrobkov, surovín, druh používanej pracovnej sily s prihliadnutím na dodržiavanie legálnej pracovnej sily, druh priemyselného odvetvia, typ výrobných procesov, záznamy o nepriaznivej publicite v oblasti etiky, vlastná znalosť dodávateľa a podľa toho klasifikácia rozlišuje tri typy dodávateľov - s vysokým, stredným a nízkym rizikom. Podľa typu rizika nedodržiavania etických zásad v podnikaní jednotlivých dodávateľov Tesco následne špecifikuje svoj obchodný prístup k nim. Etický audit je súčasťou TFMS auditu, kde je dodávateľ auditovaný podľa medzinárodných štandardov.

Tesco je registrované a pri výbere dodávateľov využíva služby medzinárodného elektronického systému SEDEX, ktorý združuje údaje o jednotlivých dodávateľoch a umožňuje tak firmám, ktoré majú záujem spolupracovať s týmito dodávateľmi, aby si overili ich pracovnú politiku. 

Od roku 2006 je u každého dodávateľa Tesco výrobkov deklarovaný pôvod drevenej suroviny s cieľom zabrániť nelegálnej ťažbe dreva.

Spoločnosť Tesco Stores SR a.s. koná v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike týkajúcimi sa duševného vlastníctva, vzťahov s obchodnými partnermi a ochrany hospodárskej súťaže. V spoločnosti je navyše implementovaný etický kódex, ktorý upravuje vzťahy a štandardy správania sa voči zákazníkom, akcionárom, komunitám, dodávateľom a zamestnancom.

 • od svojho príchodu na Slovensko pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú;
 • pri vstupe do nového regiónu si pre novootvorený obchod hľadáme partnera z rôznych neziskových organizácií, s ktorým neskôr aktívne spolupracujeme;
 • od roku 2010 podporujeme väčšinu charitatívnych aktivít prostredníctvom Nadácie Tesco, ktorej predchodcom bol Fond Tesco;
 • každoročne organizujeme najväčší charitatívny beh na Slovensku – Beh pre život;
 • v spolupráci s Nadáciou Pontis otvárame každoročne grantové kolo Tesco pre zdravšie mestá;
 • v oblasti verejných finančných zbierok spolupracujeme s Ligou proti rakovine, Slovenským hemofilickým združením, Ligou za duševné zdravie, Nadáciou pre deti Slovenska, Slovenskou humanitnou radou a inými menšími neziskovými organizáciami;
 • v spolupráci s Policajným zborom SR a Linkou detskej istoty pri SV Unicef realizujeme od roku 2006 projekt Hľadané deti;
 • lokálnym neziskovým organizáciám pomáhame aj dobrovoľníckou prácou;
 • zákazníci kúpou vybraných výrobkov Unilever alebo Procter & Gamble prispievajú Nadácii Tesco a tým aj rôznym charitatívnym projektom;
 • v priebehu celého roka darujeme rôznym inštitúciám potravinový, nepotravinový tovar ako aj financie.
 • k separácii a recyklácii odpadu a narábaniu s nerastnými bohatstvom pristupujeme podľa súčasnej platnej slovenskej legislatívy a noriem Európskej únie;
 • našim cieľom je do roku 2020 znížiť emisie CO2 na polovicu v porovnaní s rokom 2006;
 • od roku 2006 Tesco pravidelne monitoruje situáciu v oblasti triedenia a recyklácie odpadu, ktorý produkuje a spotrebu vody a elektrickej energie potrebných pre chod reťazca, čím sa cielene snaží o ich znižovanie;
 • približne 65% odpadu z našich obchodov je recyklovaných;
 • centralizujeme zásobovanie čo najefektívnejšie prostredníctvom distribučných centier v Beckove a Prešove, čo prispieva k znižovaniu množstva škodlivých emisií v ovzduší (od roku 2006 už o vyše 50%);
 • v roku 2008 sme otvorili na Slovensku prvý nízkoenergetický - drevený obchod Tesco v Rajci. Ten je postavený z prírodných materiálov, ako sú drevo, slama a ovčia vlna;
 • od júna 2011 ponúkame zákazníkom aj možnosť získania Clubcard Zelených bodov, pričom na základe tohto programu sme ušetrili až 38% plastových tašiek.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky