Všeobecná úverová banka

Základné informácie

Názov firmy: Všeobecná úverová banka, a.s.

Webová stránka:  www.vub.sk  

Charakteristika činnosti: 

VÚB banka vznikla 1. 1. 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej. Je verejnou akciovou spoločnosťou a pôsobí na území Slovenskej a Českej republiky. V roku 2001 väčšinový podiel vo VÚB banke získala významná talianska banková skupina IntesaBci (dnes Intesa Sanpaolo). VÚB banka je v súčasnosti druhou najväčšou bankou na Slovensku. Spravuje vklady vo výške 7,3 miliárd eur a úvery vo výške 6,8 miliardy eur. Momentálne má banka vo svojom portfóliu viac ako 1 milión retailových klientov, 90-tisíc živnostníkov, 9-tisíc malých a stredných podnikov a 600 veľkých korporácií. Za posledné roky je jednou z najziskovejších bánk na Slovensku. Skupina VÚB poskytuje širokú škálu služieb: bankovníctvo, lízing, faktoring, spotrebiteľské financovanie, asset management, dôchodkové sporenie.

Hlavná téma ZP:

1.     etika a transparentnosť;

2.     vzťah ku komunite a kultúrne dedičstvo;

3.     životné prostredie.

Počet zamestnancov (k 31.12.2011):   3 520 

Manažér koordinujúci ZP: Martina Slezáková; vedúca štábneho útvaru Spoločenská zodpovednosť, správkyňa Nadácie VÚB; e-mail:mslezakova@vub.sk 

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

VÚB banka vydáva výročnú správu o zodpovednom podnikaní zostavenú podľa verzie G3 medzinárodných smerníc Global Reporting Initiative od roku 2008. Správa informuje o výkonnosti VÚB v oblasti ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Správa je distribuovaná partnerom VÚB spolu s finančnou výročnou správou a je zverejnená aj na web stránke našej spoločnosti. V záujme šetrenia prírodných zdrojov je správa vydaná len v elektronickej verzii.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Správa nie je verifikovaná externým audítorom, overuje sa len súlad so smernicami GRI. Externým overovateľom je Nadácia Pontis, ktorá je partnerskou organizáciou GRI v SR.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Súčasťou zodpovednosti VÚB sú jasne definované hodnoty, pravidlá a princípy, ktorými sa riadi naša každodenná činnosť. Stanovuje ich Etický kódex. VUB ho uplatňuje v prístupe ku všetkým partnerom a jeho dodržiavanie vyžaduje od svojich zamestnancov. Kódex hovorí o dôraze na sociálne a environmentálne aspekty, ktoré prispievajú k minimalizácii úverových rizík a rizík týkajúcich sa dodržiavania regulačných opatrení.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

VÚB spolu s ďalšími zakladajúcimi členmi Business Leaders Forum v novembri 2004 podpísala Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem.

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

VÚB je členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum. V roku 2009 sa VÚB prihlásila k UN Global Compact. Naša materská spoločnosť Intesa Sanpaolo je členom CSR Europe a partnerom ďalších medzinárodných združení a organizácií.

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Via Bona Slovakia 2006 – Hlavná cena pre veľké podniky

Via Bona Slovakia 2007 – Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt za projekt „Charitatívne karty Dobrý Anjel

Via Bona Slovakia 2008 – Cena za zaodpovedné pôsobenie na trhu za projekt „Nebojte sa eura“

Via Bona Slovakia 2009 -  Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

g./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Súčasťou starostlivosti o zamestnancov VÚB je nadštandardný sociálny program. VÚB poskytuje širokú škálu benefitov, ktoré sú rovnaké pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pracovné zaradenie. Od roku 2012 sa riadime stratégiou nového prístupu k starostlivosti o zdravie zamestnancov a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Úpravy v benefitoch boli podnietené výsledkami zamestnaneckého prieskumu.

VÚB dbá na rozvoj ľudského kapitálu, vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov vo vlastnej Akadémii vzdelávania. Pre nových zamestnancov je určený rozvojový program Mentoring pre efektívnu adaptáciu v banke. Absolventi VŠ štúdia môžu odštartovať svoju profesijnú kariéru v programe Trainee. V oblasti náboru zamestnancov sa zameriavame aj na študentov, ktorým v rámci programu Stážuj a pracujponúkame možnosť stáže vo VÚB.

VÚB pravidelne vykonáva prieskum spokojnosti zamestnancov. Navyše, v 2011 prvýkrát uskutočnila interný prieskum zameraný špeciálne na ženy. Jeho cieľom bolo dozvedieť sa viac o názore zamestnankýň na pracovné podmienky vo VÚB a zosúladenie pracovného a osobného života.

VÚB si kladie za povinnosť vytvárať pracovné prostredie a podmienky v súlade so slovenskými technickými normami a hygienickými predpismi. Za posledné 3 roky neprišlo k žiadnemu smrteľnému úrazu.

Zodpovednosť voči klientom a ich bezpečnosť sú na prvom mieste, preto VÚB dodržiava najprísnejšie štandardy transparentnosti a integrity. Neustále sa snažíme o zdokonaľovanie služieb a produktov tak, aby sme uspokojili očakávania klientov. Sme presvedčení, že transparentná komunikácia pomôže klientovi pochopiť vlastnosti produktov a služieb, preto podporujeme zrozumiteľnosť zmluvných dokumentov a jasnosť a podrobnosť informácií. O zmene zmluvných podmienok klientov bez meškania informujeme. Na prípadné otázky a sťažnosti odpovedáme tak, aby sme spory vyriešili efektívne. Pri poskytovaní našich služieb zachovávame rovnosť príležitostí a našu ponuku modelujeme tak, aby sme všetkým vrstvám spoločnosti pomáhali napĺňať ich potreby. Pobočky sprístupňujeme zdravotne znevýhodneným občanom a usilujeme sa odstrániť prípadné architektonické bariéry.

Pre zlepšenie kvality našich služieb a spoločné budovanie pevného vzťahu založeného na vzájomnej dôvere je dôležité vypočuť si názory klientov. Preto VÚB banka realizuje prieskumy spokojnosti klientov, v ktorých zisťuje názor na kvalitu svojich služieb a produktov. Prieskumy sa uskutočňujú pravidelne, niekoľkokrát do roka. Projekt Počúvame vás na 100 % je zameraný na zvyšovanie kvality služieb, zdokonaľovanie procesov, inovácie produktov a distribučných kanálov.

VÚB banka pristúpila k nasledovným etickým kódexom, ktorými sa riadi vo svojom podnikaní: Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, Etický kódex pre úvery na bývanie, Európska dohoda o predzmluvných informáciách a Etický kódex reklamnej praxe.

VÚB banka pre výber dodávateľov v maximálnej možnej miere využíva systém elektronických aukcií Access Point, ktorý umožňuje dodávateľom predkladať cenové ponuky elektronicky v tom istom čase na jednom mieste. Na elektronických aukciách sa môžu zúčastniť všetky firmy, ktoré spĺňajú vopred stanovené podmienky. Elektronická aukcia zabezpečuje transparentnosť, rovnosť príležitostí a férový prístup v procese výberu dodávateľov.

VÚB banka cielene podporuje fungovanie chránených dielní kúpou ich produktov a služieb. Chránené dielne podporuje aj Nadácia VÚB, ktorá každoročne poskytuje granty na vytváranie nových pracovných miest.

V oblasti správy budov spolupracuje VÚB banka so spoločnosťami, ktoré systematicky pristupujú k ochrane životného prostredia. V oblasti redizajnu, rekonštrukcií či iných stavebných prác spolupracuje VÚB banka s firmami, ktoré začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky. To isté sa vzťahuje aj na dodávateľov svietidiel a interiérov, ktorých činnosť je orientovaná na úspory energie, minimalizáciu odpadu a minimalizáciu poplatkov a pokút za znečistenie životného prostredia.

VÚB banka koná v týchto oblastiach v súlade s platnou legislatívou. Zamestnanci VÚB sa pri svojej práci riadia etickým kódexom, ktorý vychádza z  firemných hodnôt a vyjadruje základné etické princípy, postoje a pravidlá. Naviac, VÚB banka pristúpila k viacerým etickým kódexom v oblasti poskytovania finančných služieb, čím sa dobrovoľne zaviazala dodržiavať etické pravidlá týkajúce sa predovšetkým ochrany spotrebiteľa a slušnosti reklamy.

VÚB banka poskytuje pomoc komunite, v ktorej žijú naši klienti, partneri a zamestnanci. Spolu s Nadáciou VÚB sa sústreďujú na tri oblasti:

  • záchrana kultúrneho dedičstva a vytváranie nových hodnôt v oblasti umenia;
  • filantropia s cieľom pomáhať miestnym komunitám a znevýhodneným ľuďom;
  • vzdelávanie.

V oblasti podpory vysokoškolského vzdelávania Nadácia VÚB každoročne vyhlasuje grantovú schému, ktorá prináša na slovenské univerzity zahraničných profesorov na semestrálne hosťovanie. Snažíme sa tiež o rozvoj ekonomickej vedy prostredníctvom súťaže vedeckých prác Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Študenti ekonomických univerzít môžu súťažiť o cenu za najlepší študentský projekt v oblasti spokojnosti zákazníkov v medzinárodnej súťaži Customer Satisfaction University Award. Venujeme sa tiež finančnému vzdelávaniu detí na základných školách, pre ktoré sme vyvinuli interaktívnu online hru www.uplnazverina.sk. Tento jedinečný projekt učí deti vzťahu k financiám a vedie ich k zodpovednému narábaniu s peniazmi. Od roku 2010 podporujeme ženy pri naštartovaní ich podnikania v projekte EMMA Business Academy.

V oblasti filantropie sa zameriavame na záchranu kultúrneho dedičstva a podporu výtvarného umenia. Prostredníctvom Nadácie VÚB prispievame na obnovu historických pamiatok na celom Slovensku, najznámejšia je spolupráca s Kalvárskym fondom pri obnove Kalvárie v Banskej Štiavnici. Prebieha tiež hlasovanie verejnosti za záchranu konkrétnej pamiatky. VÚB sa angažuje aj ako podporovateľ umenia. V spolupráci s Nadáciou VÚB každoročne organizuje dve umelecké súťaže na podporu talentov v médiu maľba (www.malbaroka.sk) a fotografia (www.fotoroka.sk). Vizuály súťažných diel už niekoľko rokov zdobia aj celé portfólio platobných kariet banky.

Nadácia VÚB podporuje projekty na zlepšenie kvality života ľudí so znevýhodnením a ich začlenenie do života a pracovného procesu (napr. grantová schéma Nádej na podporu chránených dielní a bývania). Od roku 2007 pomáhame humanitárnemu systému Dobrý Anjel prostredníctvom charitatívnych platobných kariet. Jedno percento z uskutočnených platieb kartami ide na konto neziskovej organizácie, ktorá pomáha onkologickým pacientom a rodinám s ťažko chorými deťmi. Toto percento nedaruje klient, ale v jeho mene VÚB banka. Ide teda o neštandardný spôsob darcovstva bez prvotného vkladu klienta, ten pomáha iba svojou dobrou vôľou a ochotou pomôcť.

VÚB banka ako finančná inštitúcia nemá svojou činnosťou priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Napriek tomu sa usilujeme o minimalizovanie negatívnych vplyvov. Snažíme sa znižovať tvorbu odpadu a zabezpečujeme jeho separovanie. Rôznymi úspornými opatreniamiznižujeme spotrebu energií a spotrebného materiálu (predovšetkým kancelárskeho papiera využívaním elektronických foriem materiálov).

Vykonávame nasledovné aktivity na ochranu životného prostredia: separácia odpadu, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, používanie obálok z recyklovaného papiera na poštové zásielky pre klientov, úspora energií, zber a ekologická likvidácia nefunkčných telefónov, príslušenstva a batérií.

VÚB banka v jednej zo svojich hlavných aktivít, poskytovaní úverov, má zakomponované štandardy týkajúce sa životného prostredia. Ak sa klient vedome angažuje v oblastiach rizikových z hľadiska životného prostredia, banka požaduje hĺbkovú analýzu (due dilligence) zameranú na riadenie environmentálneho rizika klienta. Podporujeme projekty „Twin Pillars” zamerané na energetické úspory a výrobu energie z alternatívnych zdrojov energie (vodné elektrárne, bioplynové stanice, zariadenia na spaľovanie biomasy a fotovoltaické elektrárne). Máme vytvorený tím ľudí, ktorí poskytujú finančnú a odbornú pomoc potenciálnym investorom s prípravou a realizáciou týchto druhov projektov.

VÚB, ako dcérska banka Intesa Sanpaolo, sa zaviazala dodržiavať tzv. Equator Principles. Tvorí ich súbor medzinárodných pravidiel pre projektové financovanie vypracovaných na základe politík Medzinárodnej finančnej korporácie (International Finance Corporation). Princípy sú založené na environmentálnych a sociálnych štandardoch Svetovej banky a sú uplatňované pri financovaní projektov v hodnote viac ako 10 miliónov USD. Princípy pomáhajú finančným inštitúciám pri výbere projektov s cieľom zredukovať sociálne a environmentálne riziká v projektovom financovaní.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky