Veolia Energia Slovensko

Základné informácie

Názov firmy: Veolia Energia Slovensko, a.s. (predtým Dalkia a.s.)

Webová stránka:  www.veoliaenergia.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť Veolia je európskym lídrom v poskytovaní služieb v oblasti energetiky a na Slovensku pôsobí od roku 1992. Našim klientom okrem samotnej výroby a dodávky tepla prinášame riešenia súvisiace s efektívnou a úspornou prevádzkou tepelnotechnických zariadení v bytovo-komunálnej, priemyselnej a terciárnej sfére. Veolia je členom nadnárodnej skupiny Veolia Environnement.

Hlavné témy ZP: Dávame dôraz na trvalo udržateľný rozvoj, pro-klientský prístup, prísne bezpečnostné pravidlá a rozvoj komunity, v ktorej pracujeme a žijeme.

Počet zamestnancov (2013):  850                    

Manažér koordinujúci ZP: Lucia Burianová, senior manažérka pre komunikáciu a marketing, e-mail: lucia.burianova@veolia.com

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na globálnej úrovni: CSR Performance Digest 2011.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno, spoločnosťami KPMG, ERNST & YOUNG.

c./ Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Súčasťou lokálnej výročnej správy všetkých spoločností v skupine Veolia na Slovensku sú aj informácie o prístupe spoločnosti k životnému prostrediu.

d./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno. Medzi kľúčové body patrí prísne dodržiavanie zákonov, lojalita, spoločenská zodpovednosť a zvládanie rizík. Spoločnosť má aj Kódex finančnej etiky a Pravidlá správania sa právnikov. V roku 2013 bola vydaná aj zjednodušená verzia pod názvom Ethics Guide.

e./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Účasťou v Business Leaders Forum.

f./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Business Leaders Forum

g./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Veolia sa na Slovensku doteraz nezapájala do žiadnych ocenení. Pre príklad, v ČR sa Veolia stala držiteľom certifikátu Investor in People.

h./ Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Bezpečnosť pri práci našich zamestnancov je našou prioritou. Pravidelne je celosvetovo organizovaný „Týždeň BOZP“, počas ktorého prebiehajú rôzne aktivity podporujúce zvyšovanie bezpečnosti.

V súvislosti so stratégiou a programami na rok 2013 boli v rámci ĽZ definované hlavné oblasti: podpora a riadenie talentov, príprava a využívanie interných trénerov a rozvoj manažérskych zručností manažérov na základnej úrovni riadenia. V oblasti tréningu a vzdelávania dávame dôraz najmä na presnú identifikáciu vzdelávacích potrieb, ktoré sú definované na základe ročného hodnotiaceho rozhovoru.

Väčšina zamestnancov (720 z 850) - v rámci všetkých spoločností v rámci skupiny Veolia na Slovensku - spadá pod kolektívnu zmluvu, ktorá okrem iného definuje rovnosť príležitostí, mzdové vyjednávanie, pracovné podmienky, nadštandardné pracovné voľno, ale aj podmienky skončenia pracovného pomeru.

Jednou z našich priorít je spokojnosť zákazníkov. Na základe výsledkov z prieskumu medzi našimi klientmi sme vytvorili špeciálny tím pracovníkov, ktorí sa venujú výlučne potrebám našich zákazníkov.

Pravidelný osobný kontakt so zákazníkmi dopĺňame o každoročné podujatie v každom meste pôsobenia – ide o tzv. klientský deň, počas ktorého informujeme klientov o aktuálnych témach a vytvárame priestor na otvorenú diskusiu.

Výber dodávateľov patrí k významným pilierom pri zabezpečovaní kvality a transparentnosti celého nákupného procesu. Prioritou je vybrať takého dodávateľa, ktorý dokáže zabezpečiť najkvalitnejšie plnenie potrieb a požiadaviek s ohľadom na všetky cenové i časové aspekty. Máme vypracovanú podrobnú metodiku nákupu, ktorá určuje spôsoby, nástroje, finančné limity a postupy, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri nákupoch tovarov, služieb a prác.

Vzťahy so všetkými dodávateľmi sú založené na korektnosti a férovosti. Lojalita v týchto vzťahoch znamená, že dodávateľov vyberáme na základe ich výkonov a podľa objektívnych kritérií zohľadňujúcich zásady uvedené vCharte nákupu Veolia Environnement.

Veolia dodržiava všetky platné právne predpisy, riadi sa príslušnými obchodnými zákonmi. Sme členom Slovenského zväzu výrobcov tepla, ktorý je záujmovým združením výrobcov tepla a teda aj našich konkurentov.

Vo Veolii si uvedomujeme našu zodpovednosť zlepšovať kvalitu života našich klientov prostredníctvom služieb, ktoré im poskytujeme. V mestách, v ktorých pôsobíme, podporujeme šport, kultúru, vzdelávanie aj charitatívne projekty.

Veolia pravidelne organizuje vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl, ktorých cieľom je vytvárať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu. Žiakov i učiteľov pri práci sprevádzajú zaujímavé pedagogické materiály. Žiaci si tak zábavnou formou prehlbujú znalosti o ochrane životného prostredia a osvojujú si zásady ekologického správania sa v ich každodennom živote. V školskom roku 2012/13 sa konal už 8. ročník s názvom Energie okolo nás, ktorý bol zameraný na obnoviteľné zdroje energií a bol obohatený o sprievodné aktivity pre lepšie pochopenie témy.

Dobrovoľníctvo zamestnancov Veolia podporuje aj účasťou na podujatí Naše Mesto vo viacerých mestách. Okrem iných aktivít organizuje napríklad aj vianočný zber šatstva pre Krízové centrum v Bratislave.

Spoločnosť  Veolia má zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001. Z toho vyplýva, že firma má zadefinovanú politiku so záväzkom ochrany životného prostredia, boja proti klimatickej zmene a dodržiavania právnych predpisov. Konkrétne úlohy na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie sú uvedené v Programoch a cieľoch, ktoré sa každoročne aktualizujú.

Využívame obnoviteľné zdroje energií v oblasti nášho podnikania, sme priekopníkom v pestovaní energetických plodín, triedime odpady, využívame elektrické vozidlo a pod.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky