Accenture

Základné informácie

Názov firmy: Accenture

Webová stránka:  www.accenture.com

Charakteristika činnosti: Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti strategických, konzultačných, digitálnych a technologických služieb a služieb v oblasti prevádzky podnikov. Kombináciou jedinečných skúseností a komplexných znalostí viac ako 40 odvetví a všetkých podnikových procesov – a s podporou najväčšej siete delivery centier na svete - dokáže Accenture prepájať biznis a technológie a pomáhať klientom zlepšovať ich výsledky a vytvárať udržateľnú hodnotu. S približne 425,000 zamestnancami (2017) poskytuje Accenture služby klientom vo viac ako 120 krajinách sveta a prináša inovácie, ktoré pomáhajú zlepšovať spôsob práce a fungovanie prostredia, v ktorom pôsobíme.

Hlavná téma ZP: VÍZIOU ACCENTURE je zlepšiť podmienky, v akých svet žije a pracuje a naša stratégia firemnej spoločenskej zodpovednosti je jedným z kľúčových nástrojov pre jej realizáciu. Piliermi tejto stratégie sú: Etika & riadenie a správa spoločnosti, Naši ľudia, Komunita, Životné prostredie a Dodávateľský reťazec.

Počet zamestnancov (2017): 1830         

Manažér koordinujúci ZP: Alena Kanabová, Senior manažér, Corporate Citizenship Lead, alena.kanabova@accenture.com

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Na https://www.accenture.com/sk-en/company-corporate-citizenship je možné nájsť relevantné informácie, vrátane aktuálneho globálneho Corporate Citizenship Report-u, ktorý detailne pokrýva jednotlivé piliere nášho zodpovedného podnikania.

Lokálne pripravujeme každoročne:

 • Prehľad výsledkov v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti
 • Správu týkajúcu sa opatrení a výsledkov vo vzťahu k cieľom ochrany životného prostredia (v súvislosti s ISO 14001)

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno. Náš Etický kódex pokrýva 6 základných oblastí správania, ktoré sú postavené na našich kľúčových hodnotách.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Od roku 2008 sme členom UN Global Compact LEAD  — globálnej platformy združujúcej lídrov v oblasti korporátnej spoločenskej zodpovednosti– viď link.

Okrem toho je Accenture verejne obchodovateľnou spoločnosťou na Burze cenných papierov v New Yorku pod symbolom „ACN”, čo znamená úzky dohľad zo strany U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ako aj investorov, ktorí tiež venujú väčšiu pozornosť CSR aspektom nášho podnikania.

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Na národnej úrovni:

 • Business Leaders Forum
 • Fond pre transparentné Slovensko
 • Charta diverzity Slovenska

Na globálnej úrovni: členstvá vo viacerých organizáciách, ako je napríklad Carbon Disclosure Project, World Business Council for Sustainable Development a pod.

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Na Slovensku:

 • Via Bona Slovakia: 2014 (Zodpovedná veľká firma, Skvelý zamestnávateľ), 2009 (Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie, Čestné uznanie za odvahu podporiť náročnú tému - sociálnu prácu s trestanými osobami)
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine: 2013, 2008

Na globálnej úrovni (výber 2016):

 • 14. miesto v rebríčku CR Magazine′s 100 Best Corporate Citizens
 • Umiestnenie v rebríčku Ethisphere’s World’s Most Ethical Companies počas 10 po sebe nasledujúcich rokov
 • 18. miesto v rámci Thomson Reuters′ Diversity & Inclusion Index
 • Umiestnenie medzi DiversityInc’s Top 50 Companies for Diversity počas 10 po sebe nasledujúcich rokov
 • Umiestnenie počas 3 po sebe nasledujúcich rokov v rámci CDP Climate A List, - vedúce spoločnosti v redukcii emisií a prevencii klimatických zmien
 • Umiestnenie medzi Corporate Knights′ Global 100 Most Sustainable Companies na svete po štvrtýkrát
 • Umiestnenie v rámci FORTUNE’s 100 Best Companies to Work For počas 9 po sebe nasledujúcich rokov
 • Umiestnenie medzi FORTUNE’s World’s Most Admired Companies za posledných 15 po sebe nasledujúcich rokov, a č. 1 v rámci kategórií firiem poskytujúcich IT služby počas 4 po sebe nasledujúcich rokov.

g./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

NAŠI ĽUDIA sú pre nás najdôležitejším aktívom. Chceme pritiahnuť a rozvíjať talenty a chceme, aby sme si tých najlepších zamestnancov udržali ako najlepší zamestnávateľ. Podporujeme rôznorodé prostredie, lebo chápeme, že to urobí našou firmu silnejšou a inovatívnejšiou.

Naše programy a benefity pre zamestnancov zlepšujeme a revidujeme na základe pravidelných prieskumov.

Pre nových zamestnancov máme špeciálny adaptačný program na spoznanie firmy a získanie základov pre úspešný štart kariéry - s podporou tzv. „Buddy (len im prideleného dlhodobého zamestnanca firmy, ktorý im uľahčí orientáciu). Podkategóriou „Parental Buddy“, uľahčujúci návrat po rodičovskej dovolenke. Úvodné orientačné školenie má prvky hry a informácie v ňom sú podávané vo forme online videí.

Príklady ďalších programov a opatrení:

 • Školenia: vzdelávanie v má všetky možné formy – od školení vo firme, cez virtuálne vzdelávanie, až po certifikácie od externých poskytovateľov. Každý zamestnanec má navyše možnosť využívať našu databázu školení myLearning, ktorá ponúka vyše 31 000 školiacich kurzov, alebo Books24x7 stránku, s non-stop prístupom k odborným digitálnym knihám z celého sveta. Minulý rok sme celosvetovo na školenia a rozvoj zamestnancov venovali viac ako 500 miliónov USD, pričom každý jednotlivec strávil vzdelávaním v priemere vyše 40 hodín (v SR 47h).
 • Osobný kariérny poradca: má ho každý zamestnanec, jeho úlohou je pomôcť zamestnancovi nastaviť jeho tréningový a kariérny plán, zorientovať sa v pracovnom procese a zastupovať ho v prípade problémov. V rámci svojich diskusiíidentifikujú, ako využiť silné stránky daného zamestnanca(ktorý identifikuje svoje silné stránky cez nástroj Strenghts Finder dostupný pre všetkých zamestnancov; na rozdiel od minulosti sme prešli od definovaní dlhodobých opatrení na zlepšenie slabých stránok k definovaniu krátkodobých priorít na využitie silných stránok a kombinácie unikátnych schopností každého jednotlivca).
 • Samozrejmosťou je bezpečnosť a ochrana zdravia: každá kancelária či klientská lokalita musí spĺňať naše globálne štandardy, ktoré sú vždy v súlade s lokálnou legislatívou. K dispozícii je non-stop linka pre hlásenie udalostí ohrozujúcich život, zdravie a bezpečnosť, narušení bezpečnosti (vrátane úniku informácií), živelných udalostí, ktoré by mohli ohroziť dodávku našich služieb alebo internú prevádzku.

Lokálny PLÁN INKLÚZIE A DIVERZITY ročne revidujeme a jeho priority určujeme aj na základe spätnej väzby od zamestnancov. V množstve opatrení ideme ďaleko za naše právne povinnosti. Okrem základných programov pre všetkých zamestnancov bez rozdielu (vychádzajúcich z našich Základných hodnôt a etických princípov) máme programy adresujúce konkrétnu výzvu alebo medzeru v procese/zákone. Tieto sú k dispozícii všetkým zamestnancom, prípadne tým, ktorých situácia (pohlavie, príslušnosť k menšine, rodinná situácia atď.) zakladá nárok na vstup do programu. Zahŕňajú napr. flexibilné úväzky, všetky formy práce z domu, podporu pri návrate do práce z materskej a rodičovskej dovolenky, podporu profesijného rastu a rozvoja žien (vrátane podpory študentiek IT a vstupu žien do IT sektora), podporu menšín (LGBT, etnická a medzikultúrna diverzita, zdravotne znevýhodnení atď.), odstraňovanie predsudkov.

Accenture poskytuje profesionálne služby a naše podnikanie je postavené na dlhodobých vzťahoch: všetci z našich 100 najvýznamnejších svetových klientov sú s nami aspoň 5 rokov a 98 z nich aspoň 10 rokov.

Jednáme vždy v najlepšom záujme klienta – nevyhnutne to neznamená urobiť pre neho všetko, čo chce, ale čo naozaj potrebuje a čo prinesie hodnotu.

Charakter nami dodávaných služieb je vysoko individuálny, riadi sa detailnými zmluvnými dokumentami a dodržanie zmluvných záväzkov je pre nás prioritou.

Zabezpečenie kvality našich služieb je ich integrálnou súčasťou: pravidelne sa robia audity dodávaných projektov členmi vedenia, nezávislými na klientských tímoch. Priebežne tiež revidujeme očakávania klientov a získavame spätnú väzbu cez Client Satisfaction Survey. Naším cieľom je mať najlepšiu známku vo všetkých hodnotených kategóriách – ide o jedno z hlavných kritérií hodnotenia vedúcich pracovníkov zodpovedných za riadenie vzťahu s klientom.  

Zásady chovania pre dodávateľov upresňujú aké normy musia dodržiavať a aké pracovné podmienky musia naši dodávatelia zaistiť, či už v oblasti životného prostredia, ale aj v oblasti pracovných práv (zákaz diskriminácie, nútenej či detskej práce a pod.). Zároveň máme viacero iniciatív, ktoré podporujú rôznorodosť medzi dodávateľmi a vďaka tomu pracujeme aj s menšinovými dodávateľmi či malými a strednými podnikmi.

Rámcová zmluva pre subdodávateľov a poskytovateľov profesionálnych služieb nad rámec štandardných ustanovení obsahuje aj eskalačné mechanizmy pre riešenie problémov, ustanovenia ohľadne zachovania dôvernosti, ochrany údajov protikorupčných opatrení a obchodnej etiky. Obdobné klauzuly obsahujú aj objednávky v prípade neexistencie zmluvy. V roku 2017 sme doplnili do všetkých nových zmlúv klauzuly ohľadne informačnej bezpečnosti. Navyše každý subdodávateľ profesionálnych služieb musí byť zaregistrovaný na ‘Business Intermediary Portal‘ a zodpovedať otázky o svojej firme o etike, udržateľnosti prevádzky alebo postupov týkajúcich sa životného prostredia. Pred podpisom zmluvy musí prebehnúť nezávislý skríning a schvaľovací proces.

Dodávateľov rozdeľujeme na uprednostňovaných, schválených a jednorázových. V prípade nedostupnosti uprednostňovaného dodávateľa využívame schváleného, ak ani tento nie je k dispozícii, obraciame sa na jednorázového, s ktorým uzatvárame zmluvu na konkrétny produkt/službu. Ak je to možné, preferujeme lokálnych dodávateľov, spolupracujeme aj s chránenými dielňami (napr. Manna).

V OBLASTI KOMUNITY a najmä v rámci programu Zručnosťami k úspechu (Skills To Succeed) sa zameriavame projekty, ktoré umožňujú cieľovým skupinám získať zručnosti pre udržateľnú zamestnanosť a podnikateľské príležitosti.

Spolupracujeme s miestnymi organizáciami za účelom systémových zmien pre vytvorenie rozsiahlych trvalých riešení na zníženie nezamestnanosti. Globálne je naším cieľom do roku 2020 vybaviť viac ako 3 mil. ľudí relevantnými zručnosťami (zatiaľ 1,7+ mil.). Lokálne prispievame k naplneniu tohto cieľa cez podporu rôznych organizácií a realizáciu projektov, najmä v spolupráci so strategickými partnermi, ako IT v kurze, Nadácia Pontis, Teach for Slovakia, Nexteria, 3lobit, AjTyvIT. Podporujeme aj ďalšie projekty a organizácie – napr. v rámci ZAMESTNANECKÉHO GRANTOVÉHO PROGRAMU.

Dávame dôraz na ROZVOJ IT GRAMOTNOSTI a digitálnych zručností, ktorá sú významné pre uplatnenie sa na trhu práce v budúcnosti (video) a na diverzitu a inklúziu (video), a to napr. cez:

 • SPOLUPRÁCU S IT V KURZE, ktorá rekvalifikuje nezamestnaných absolventov vysokých škôl. V roku 2017 pribudli k testerským kurzom aj kurzy pre programátorov a z  iniciatívy a vďaka podpore Accenture bol pripravený koncept kurzov výhradne pre ženy - Ženy v (IT) kurze.
 • PROJEKT S©CODE: naši konzultanti školia učiteľov ZŠ, ako atraktívnym spôsobom zakomponovať blokové programovanie do hodín informatiky - viď video.
 • Stali sme sa hlavným partnerom Ženskej testerskej akadémie AJ TY V IT- okrem fin. podpory sa zapájame do ich aktivít cielených na pritiahnutie dievčat k štúdiu technických odborov (napr. Scratch Match a Girls Day).
 • V rámci podpory znevýhodnených skupín sme v roku 2017 spustili projekt AUTISM@WORK (v spolupráci s 3lobitAndreas). Cieľom je vytvoriť pracovné podmienky a upraviť naše interné procesy tak, aby sme sa stali zamestnávateľom priateľským k ľuďom s poruchami autistického spektra (vysoko funkční autisti, ľudia s Aspergerovým syndrómom), ktorým ponúkame pracovné pozície testerov a programátorov.

Ďalšie aktivity:

1. Podpora dobrovoľníctva a charitatívnych aktivít zamestnancov

 • PRO BONO PROJEKTY: príkladom je revízia operačného modelu Zelenej školy v spolupráci s Nexteriou - viac tu).
 • TRADIČNÉ CHARITATÍVNE A DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY (zbierky šatstva, vianočné trhy, fin. zbierky, Vianočný stromček prianí pre deti z detských domovov, Naše mesto...)
 • PODPORA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN (tzv. komunít) ZAMESTNANCOV, napr. Parental Committee, Slovakia Women Network, Green Way Committee, Pride@Accentur

2. Podpora zodpovedného podnikania, občianskej spoločnosti a transparentnosti podnikateľského prostredia, napr. cez členstvo v Business Leaders Forum, vo Fonde pre transparentné Slovensko.

 

Hoci nie sme firmou s veľkým negatívnym dopadom na ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, snažíme sa redukovať našu ekologickú stopu cez efektívne vykonávanie činností, aj vďaka využitiu kolaboračných technológií a zaistenie udržateľnosti na strane klientov a dodávateľov investíciami do výskumu a vývoja inovatívnych obchodných stratégií a technologických riešení.

Naša stratégia sa zameriava na:

 • Zefektívnenie prevádzky s cieľom znižovania emisií a ďalších vplyvov na živ. prostredie;
 • Budovanie trvalo udržateľných vzťahov s klientmi a dodávateľmi;
 • Zapojenie našich zamestnancov i partnerov, do aktivít smerujúcich k naplneniu tejto stratégie.

Environmentálna zodpovednosť je zakotvená aj v našom Etickom kódexe a je súčasťou našich Základných hodnôt (v časti Správcovstvo). Priestory Accenture v Bratislave sú od roku 2012 ISO14001 certifikované.

Globálne ciele do roku 2020, ku ktorým prispievame aj lokálne:

ZEFEKTÍVNENIE PREVÁDZKY:

 • Zredukovať uhlíkové emisie na 2 metrické tony na zamestnanca (čo je o viac ako 50% menej v porovnaní s rokom 2007).
 • Do konca hosp. roka 2020 zlepšíme našu energetickú efektívnosť o 30% v porovnaní s r. 2007.

UDRŽATEĽNOSŤ KLIENTOV A DODÁVATEĽOV: do konca hosp. roka 2020 začneme merať a vykazovať dopady našej práce pre klientov a s dodávateľmi v kľúčových oblastiach udržateľnosti.

 • Pri výbere dodávateľov zisťujeme, či je produkt alebo služba danej firmy šetrná voči živ. prostrediu a nakoľko sa dodávateľ snaží obmedziť svoju karbónovú stopu.
 • Pre klientov realizujeme aj projekty súvisiace s ochranou život. prostredia. Príklady projektov, pri ktorých klientom prinášame aj zníženie emisií CO2: Accenture Zero-based Budgeting, Accenture Energy Management As-a-Service.

ZAPOJENIE ZAMESTNANCOV sa realizuje primárne cez aktivity komunity Green Way Committee.

Etický kódex definuje aj zásady férového konania voči konkurencii. To v sebe zahŕňa najmä nasledovné príncípy:

 • Nespolupracujeme s konkurenciou s cieľom realizácie cenových dohôd pre naše služby alebo koordinácie postupu pre obchodné príležitosti na konkrétnom trhu.
 • Nezneužívame citlivé informácie našich konkurentov, obchodných partnerov, klientov, dodávateľov alebo bývalých zamestnávateľov.

Etika je kľúčovým prvkom našej obchodnej stratégie. Máme nulovú toleranciu porušovania predpisov a chránime zamestnancov, ktorí takéto porušenia nahlásia.

Náš Etický kódex je obohatený o inovatívny COBE - Code of Business Ethics Chatbot (viď video), ktorý umožňuje interaktívne zodpovedať otázky zamestnancov ohľadne etického správania). Jadrom je, že vždy konáme bezúhonne a v súlade so zákonom.

Lokálne sa navyše dlhodobo zasadzujeme o boj proti korupcii a transparentnosť podnikateľského prostredia, napr. aj prostredníctvom podpory relevantných neziskových organizácií. Jasným potvrdením našich etických princípov je, že neparticipujeme na žiadnych dodávkach služieb pre vládny sektor v SR, napriek tomu, že v iných vyspelých krajinách predstavujú vládne inštitúcie významnú skupinu našich klientov.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky