Adient Slovakia

Základné údaje

Názov firmy: Adient Slovakia s.r.o.

Webová stránka:  www.adient.com

Charakteristika činnosti: dodávateľ sedačiek a doplnkov do osobných automobilov; inžinieringová činnosť pre automobilový priemysel a centrum zdieľaných služieb pre oblasť financií, nákupu, ľudských zdrojov a IT

Hlavné témy ZP: Podpora komunity, zodpovednosť voči dodávateľom, zodpovednosť voči zamestnancom

Počet zamestnancov:  4000 (skupina na Slovensku)                    

Manažér koordinujúci ZP: Eugen Mladosievič, Sr. Manager Finance, e-mail: Eugen.Mladosievic@adient.com     

 

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na globálnej úrovni. Používame GRI metódu

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno - na stiahnutie tu

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno - na stiahnutie tu

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Tento závazok je súčasťou každoročnej výročnej správy/business reportu.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Slovenská pobočka je členom Business Leaders Forum.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

Globálny prehľad ocenení nájdete tu

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Od svojej existencie sme nezaznamenali žiadny úraz na pracovisku.

Zamestnancom poskytujeme:

 • spoločné: stravné lístky (preplácanie v plnej výške zamestnávateľom), možnosť jazykového kurzu (vyhradená čiastka na rok), finančný benefit v prípade sviatku (30.,40., atď.narodeniny, svatba)
 • podľa vlastného výberu (preplácanie cestovného, flexi pasy, špeciálna lekárska starostlivosť, príspevok na ubytovanie, atd.)
 • ďalšie: eventy počas celého roka: Vianočný večierok, Športový deň a pod.
 • v prípade Health&Safety vstupné a opakované školenia pre zamestnancov. Tréningy v priebehu roku (tréning prvej pomoci, atď.). K dispozícii je Healh&Safety koordinátor.
 • zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí a spolupráca s chránenými dieľňami (veľkonočné a Vianočné trhy v priestoroch spoločnosti).
 • v priebehu roka sú všetkým zamestnacom k dispozícii online tréningy. Zamestnanci majú zároveň možnosť prihlasiť sa do interných tréningov a externých tréningov. Výchova vlastných lídrov formou Leadership Development Program – vzdelávanie určené pre budúcich manažérov. Ďalšou možnosťou pre zamestnanca sú jazykové kurzy.
 • rôznorodosť v tímoch je pre nás prioritná. V centre zdieľaných služieb v Bratislave máme zastúpených cca 30 národností. V spoločnosti je zastúpených 65 % žien a 35 % mužov.
 • naši zamestnanci sa aktívne angažujú do projektov podpory komunity. Napr. Naše Mesto, kde sme v počte zapojených zamestnancov obsadili prvé miesto medzi spoločnosťami už druhý rok po sebe. Zamestnanci preferujú enviromentálne a sociálne zamerané programy (prieskum medzi zamestnancami). 

Naša zodpovednosť je vyjadrená v našom poslaní:

 „Budeme svetovým dodávateľom sedadiel pre automobilový priemysel prostredníctvom vedúcej pozície v oblasti nákladov, kvality, spustenia výroby a spokojnosti zákazníkov. Budeme využívať naše schopnosti na riadenie rastu, a to nielen v rámci automobilového priemyslu, ale aj mimo tohto odvetvia“.

Od svojich dodávateľov očakávame, že ich činnosť je v súlade s našími pravidlami v oblasti etiky, ľudských práv a udržateľnosti. Ďašími kritériami pri výbere dodávateľov z hľadiska zodpovedného podnikania sú:

 • Spĺňanie pravidiel ochrany nerastov (tzv. Conflicts Minerals podľa regulácie SEC z roku 2012).
 • Ročné hodnotenie dodávateľov na základe dotazníka so 17 otázkami z oblastí ľudských práv, pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia a energetického manažmentu.
 • Kľúčoví dodávatelia sú tak ako naša spoločnosť súčasťou tzv. Carbon Disclosure Projekt (nezávislá nezisková organizácia s najväčšou databázou primárnych klimatických zmien na svete), týmto dodávateľom poskytujeme tréning, pomoc a podporu pri znižovaní emisií v ich výrobných prevádzkach a procesoch.
 • Dodávatelia sú súčasťou nášho „Supplier efficiency programu“ pri ktorom naši energetickí experti postkytujú dodávateľom poradenstvo a skúsenosti pri znižovaní ich energetickej náročnosti a zvyšovaní udržateľnosti ich činnosti. 

Veľmi dôležitým princípom voči dodávateľom je uplatňovanie diverzity, ich rôznorodosti, kde je naša spoločnosť lídrom. Napr. v roku 2015 sme použili 1,5 mld USD pre dodávateľov, ktorí sú vlastnení ženami alebo minoritami. Okrem toho vo viac ako 50 produktoch sú uplatnené dodávky malých a znevýhodnených dodávateľov. Z celého radu ocenení na globálnej úrovni uvádzame len niektoré:

 • Od roku 2003 sme členmi Billion Dollar Roundtable – spoločenstvo 15 firiem, ktoré sa zaviazali minúť ročne miliardu USD v prospech dodávateľov zamestnávajúcich minority a ženy.
 • Spoločnosť roka v 8 rôznych organizáciách napr. Minority Supplier Development Councils of Chicago, Maryland/DC, Michigan, National, South Region (Alabama), Tennessee and Tri-State, a the Michigan Minority Business Development Council (26 x v rokoch 1996-2014)
 • Global Link Award for International Supplier Diversity, National Minority Supplier Development Council, 2014
 • Supplier of the Year Award for Supplier Diversity, Chrysler, 2012, atď.

Naša zodpovednosť je vyjadrená ako jedna zo základných etických zásad:

„Veríme v živú konkurenciu a nepoužívame nezákonné alebo neetické prostriedky na získanie výhody nad konkurenciou.“

V každodennej praxi sa tento princíp uplatňuje nasledovne:

 • Dodržiavanie všetkých protimonopolných zákonov a zákonov hospodárskej súťaže v krajinách, v ktorých spoločnosť funguje.
 • S konkurenciou ani obchodnými partnermi spoločnosti neuzatváranie dohôd ani dohovorov, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž.
 • Neuzatváranie napríklad dohody o manipulácii s cenami, cenovými ponukami, o rozdelení produktov, oblastí, zákazníkov alebo trhu či o obmedzení výroby alebo predaja výrobkov.
 • Je zakázané šíriť nepravdivé, nepodložené alebo zavádzajúce informácie o spoločnosti,  o jej konkurentoch alebo ich výrobkoch.

Zodpovednosť voči komunite je jedným zo základných princípov našej podnikateľskej činnosti. Podpora komunite sa realizuje jednak na globálnej úrovni a jednak na lokálnej úrovni. Filozofiou spoločnosti je podpora komunity v tých lokáciách, kde pôsobí.

Na Slovensku pôsobí spoločnosť v 7 výrobných závodoch, jednom inžinieringovom centre a jednom centre zdieľaných služieb, pričom každá z týchto zložiek  sa venuje zodpovednému podnikaniu a podpore komunity.

Niekoľko príkladov z centra zdieľaných služieb v Bratislave:

 • Zamestnannecký prieskum o zodpovednom podnikaní a na jeho základe stanovenie priorít (podpora detí, talentov a enviromnentálne dobrovoľníctvo);
 • Naše Mesto – posledné dva roky na prvom mieste medzi zúčastnenými spoločnosťami;
 • Podpora chránených dielní (postkytnutie priestorov spoločnosti na výstavu a predaj ich produktov 2x ročne);
 • Dobrovoľné zamestnanecké darcovstvo krvi 4x ročne, naviac vždy podľa potreby;
 • Tzv. „Christmas wishes“ (vianočný stromček so želaniami deti a detských domovov, krízových centier; zamestnanci osobne alebo skupina zamestnancov zo svojich vlastných prostriedkov kryjú tieto potreby);
 • Globálny Blue Sky projekt, kde sa neziskovým organizáciám posiela 1 tis USD na krytie potrieb za účasti zamestnancov z danej lokality (za rok sa takto dostane na Slovensko cca 30-60 tis USD na podporu komunity v rôznych lokáciách);
 • Samostatné aktivity zamestnancov, publicita na našich vnútrofiremných stránkach.

Všetky potrebné informácie vrátane reportingu sú uvedené tu.

Snažíme sa, aby naše pracovisko bolo bezpečné, pohodlné a zároveň eco-friendly. K zodpovednému správaniu vychovávame aj našich zamestnancov, preto sme  zaviedli recykláciu odpadu, vytvorili sme priestor na odloženie bicyklov (podpora zdravého životného štýlu, obmedzenie používania osobných automobilov), nainštalovali sme v celom priestore vysoko-úsporné žiarovky, na toaletách sú svietidlá na fotobunku, o potrebe šetriť energiu informujeme prostredníctvom plagátov či brožúr na všetkých miestach, podporujeme car pooling, a pod.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky