ANASOFT

Základné informácie

Názov firmy: ANASOFT APR, spol. s r.o.

Webová stránka:  www.anasoft.com

Charakteristika činnosti: Portfólio softvérovej spoločnosti ANASOFT zahŕňa aplikácie pre digitálny vlastnoručný podpis, riešenia pre riadenie výroby a logistiky postavené na princípoch Smart Industry a komplexný systém pre správu nehnuteľností spravujúci údaje viac ako pol milióna bytov. ANASOFT investuje do výskumu a vývoja v inovatívnych oblastiach, ako sú samoučiace sa algoritmy, počítačové videnie, koncept priemyselného internetu vecí, biometrická autentifikácia a kybernetická bezpečnosť.

Hlavná téma ZP: 

 • Filantropické aktivity vo vzdelávaní detí skúsenosťou
 • Filantropické aktivity v kultúre – ANASOFT litera
 • Zodpovedné správanie voči stakeholderom – korektné správanie voči zákazníkom a konkurencii, starostlivosť o zamestnancov, zachovávanie princípov zdravého životného prostredia prostredníctvom vývoja inovatívnych produktov

Počet zamestnancov: 118        

Manažér koordinujúci ZP:  Stanislav Čekovský, výkonný riaditeľ, e-mail: stanislav.cekovsky@anasoft.com

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na stiahnutie tu

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno, sú tiež súčasťou výročnej správy

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno – hlásime sa k princípom OSN Global Compact

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

ANASOFT sa pridal k celosvetovej iniciatíve OSN Global Compact a dodržiava zásady zosúladenia obchodných a technologických stratégií s univerzálnymi zásadami v oblasti ľudských práv, pracovných zdrojov, životného prostredia a boja proti korupcii.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

VIA BONA, 2017, Zodpovedný malý/stredný podnik VIA BONA, 2010, Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu VIA BONA, 2006, Zodpovedný malý/stredný podnik VIA BONA, 2005, Zodpovedný malý/stredný podnik

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Rozvoj a napredovanie našich zamestnancov má v ANASOFTe kľúčové postavenie. Venujeme pozornosť vzdelávaniu v oblasti odbornej kvalifikácie, jazykovej prípravy a osobnostného rozvoja.

Je pre nás dôležité, aby si každý v ANASOFTe našiel spôsob sebarealizácie, ako aj rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Správame sa spoločensky zodpovedne, máme vzťah k rodinám.

Pravidelne zapájame zamestnancov do firemného dobrovoľníctva. Tento rok sme organizovali prvú vianočnú dražbu pre rodiny z občianskeho združenia Úsmev ako dar.

Máme veľký výber benefitov ušitých na mieru našim zamestnancom. Tie sú určené najmä na:

 • Regeneráciu síl zamestnancov;
 • Vybalansovanie pracovného a súkromného života;
 • Vytváranie priestoru na rozvoj vzájomných, aj neformálnych vzťahov;
 • Komunikáciu hodnôt a rozvoj firemnej kultúry;
 • Rozširovanie ponuky trávenia voľného času podporou alternatívnych foriem.

ANASOFT ponúka zamestnanecké výhody:

 • Podpora športového vyžitia, napríklad poskytujeme garáž pre bicykle, sprchy, organizujeme futbal, lezenie a hokej. Máme objednanú plaváreň, ktorá je k dispozícii aj pre rodinných príslušníkov, v práci cvičíme jogu;
 • Šport zamestnancov finančne podporujeme a po dohode s nadriadeným manažérom rešpektujeme, ak šport našich ľudí zasahuje do pracovného času;
 • Príspevok na stravné lístky nad rámec zákonných povinností;
 • Varená čokoláda alebo ovocie každú stredu;
 • Zľavy na autá;
 • Pitný režim;
 • Teambuildingové aktivity;
 • Masáže na pracovisku každý piatok;
 • Príspevok na zdravotné stoličky;
 • Hypotekárne výhody pre zamestnancov.

Počas roka organizujeme rôzne podujatia pre zamestnancov a ich rodiny:

 • Jarný a jesenný deň zdravia;
 • Očné a komplexné prehliadky;
 • ANAday pre zamestnancov a ich rodiny, športová a voľnočasová víkendová aktivita;
 • Mikulášsky večierok pre deti zamestnancov;
 • Vianočný večierok pre zamestnancov;
 • Dvojtýždňová odborná stáž pre stredoškolákov a vysokoškolákov (deti zamestnancov);
 • ANApohoda - víkendový pobyt pre celú firmu spojený s teambuildingovými a relaxačnými aktivitami.

Zákazník je naším rovnocenným partnerom: jeho spokojnosť je našou prioritou. Vieme, že základom dobrých vzťahov je čestný a korektný prístup. Našim zákazníkom

poskytujeme kvalitnú, progresívnu a efektívnu prácu. V maximálnej možnej miere sa prispôsobujeme individuálnym požiadavkám.

Sme držiteľmi dôležitých certifikátov kvality:

 • ISO 9001 je najrozšírenejší vo svetovej sérii noriem a pokynov, ktorá definuje požiadavky na systémy riadenia týkajúce sa kvality produktov a služieb. Systém riadenia v ANASOFTe bol overený LL-C.
 • ISO 20000 je prvý medzinárodný štandard pre riadenie IT služieb, ktorý odráža osvedčené postupy obsiahnuté v rámci ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
 • ISO 27001 je štandardná informačná bezpečnosť, systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).
 • Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Certifikát technického prostriedku sú certifikáty vydávané Národným bezpečnostným úradom SR na prácu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „tajné“, ako aj EU SECRET a NATO SECRET.

ANASOFT je finalistom ocenenia European Business Awards, ktoré dokazuje, že patríme medzi výnimočné európske firmy s unikátnymi projektami a inováciami dodržiavajúce etické princípy v podnikateľskej komunite Európskej únie.

Vzťahy s dodávateľom sú založené na vzájomnej dôvere a úcte a dodržiavaní zmluvných vzťahov. Vykonávame rozšírené hodnotenia vybraných dodávateľov, ktoré sú zamerané na bezpečnostné a environmentálne dopady ich podnikateľských aktivít.

Za samozrejmosť podnikateľskej etiky považujeme dodržiavanie záväzkov a korektných vzťahov, ako je napríklad platenie dodávateľských faktúr podľa zmluvných podmienok.

Rešpektujeme zákony a pravidlá, ktoré regulujú nielen zákaznícke a dodávateľské vzťahy ale taktiež vzťahy konkurenčné. Ku konkurencii sa správame čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.

Pri budovaní stratégie podnikateľských plánov dohliadame na budovanie dobrých vzťahov so spoločnosťami, ktoré môžu prinášať podobné riešenia. Veríme, že jedinečným prístupom ku každej z firiem vieme spolu pripraviť efektívnejšie riešenie s vyššou pridanou hodnotou pre konečného zákazníka.

ANASOFT litera

Už 13 rokov podporujeme slovenskú literárnu cenu ANASOFT litera, ktorá sa vyprofilovala ako najprestížnejšie ocenenie na Slovensku. Okrem hlavného cieľa podpory pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, fungovanie literárnej ceny zlepšuje aj orientáciu čitateľov v literatúre, podporuje vydavateľov, kníhkupcov, knihovníkov a najmä autorov.

V rámci ANASOFT litery je každý rok organizovaný Litera fest. Ide o týždňovú multižánrovú prehliadku moderného umenia nielen z oblasti literatúry, ale aj hudby a divadla.

V knižniciach a na stredných školách sú počas roka predstavení súčasní spisovatelia, ktorých tvorba sa raz možno dostane do čítaniek. V minulom roku vznikla cena René, kde si svojho finalistu priamo vyberajú slovenskí gymnazisti.

FIRST LEGO League

Aktuálne najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 10-16 rokov. Každoročne sa súťaže zúčastňujú desaťtisíce detí na celom svete. Rozvoj súťaže FIRST LEGO League na Slovensku podporujeme od roku 2010, pretože podpora vzdelávania prostredníctvom hry a skúseností je trvalou súčasťou našej filantropickej stratégie. Práve súťaž FLL je úžasným príkladom vzdelávania nielen v oblasti robotiky, programovania, ale i tímovej práce, prezentačných a jazykových zručností.

Odkedy ANASOFT aktívne podporuje túto súťaž, stúpol počet regionálnych turnajov z dvoch na sedem a počet tímov za zvýšil viac ako šesťnásobne na vyše 90.

Junior Achievement Slovensko

JA Slovensko Je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní študentov na Slovensku. Už od roku 2005 v ANASOFTe organizujeme Konferenciu prezidentov študentských spoločností programu Aplikovaná ekonómia, od roku 2015 spoluorganizujeme aj súťaž pre jednotlivcov - Best Business Idea.

Darcovský portál www.ludialudom.sk

Technologicky spolupracujeme na univerzálnom online systéme darcovstva bez poplatkov za sprostredkovanie a tiež bez obmedzení množstva a zamerania zverejnených výziev.

Darovanie PC techniky

Každý rok venujeme funkčné počítače na miesta, kde je nedostatok finančných prostriedkov. V roku 2017 sme ich o.i. venovali resocializačnému centru.

Úsmev ako dar - zamestnanecké dobrovoľníctvo

Spolupracujeme s občianskym združením Úsmev ako dar. Každý rok sa snažíme podporiť aspoň niekoľko rodín v núdzi. Sme hrdí, že aj naši zamestnanci radi prispievajú do tejto pravidelnej zbierky. Tento rok sme pre rodiny v núdzi zrealizovali prvú charitatívnu dražbu. Výťažok zo zbierky a dražby činil 2 308 eur.

Zaoberáme sa technologickými inováciami, ktoré majú priamy pozitívny vplyv na environmentálne prostredie.

Jedným z riešení je tzv. bezpapierová kancelária. Nejde v nej iba o riadenie a správu dokumentov, riešime aj vlastnoručné elektronické podpisovanie, či elektronický archív.

Popredný systém na trhu, ktorý sme vyvinuli pre správu nehnuteľností, riadi účty a údaje viac ako pol milióna bytov. Vďaka neustálym inováciám pre tento systém sa správa bytov stáva bezpapierová a znižuje tak dopad na životné prostredie. Napríklad ročné vyúčtovania si namiesto papierovej formy môžu vlastníci bytov nájsť na internetovom portáli.

Riešenie pre výrobný priemysel zas umožňuje znižovať chybovosť pri montáži a logistike produktov, čím prispieva k efektívnemu využívaniu zdrojov a surovín vo fabrikách.

Sme aj súčasťou projektu GreenWay, ktorý sa zameriava na ekologickú prepravu tovaru elektrickými vozidlami prostredníctvom jedinečného komplexného systému infraštruktúry, logistiky, technológie a služieb.

K zodpovednosti k životnému prostrediu vedieme i samotných zamestnancov. Separácia odpadov je úplnou samozrejmosťou v každodennej práci.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky