Bayer

Základné informácie

Názov firmy: Bayer, spol. s r.o.

Webová stránka: www.bayer.sk

Charakteristika činnosti: Bayer je globálnou spoločnosťou s  pôsobením v oblastiach zdravotnej starostlivosti, poľnohospodárstva a špičkových materiálov. Ako inovatívna firma nastavujeme trendy v oblastiach s intenzívnym vývojom a výskumom. Produkty a služby firmy Bayer sú vytvárané s cieľom slúžiť ľuďom a zlepšiť kvalitu ich života.

Hlavné témy ZP: Podpora vedy, výskumu a vzdelávania, životné prostredie, zdravie, transparentnosť.

Počet zamestnancov (máj 2013): 86 zamestnancov na Slovensku (110 000 celosvetovo)                    

Manažér koordinujúci ZP: Margaréta Gačková, Communication Specialist, e-mail: margareta.gackova@bayer.com

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Materská spoločnosť Bayer každoročne publikuje rozsiahlu celosvetovú správu o zodpovednom podnikaní - na stiahnutie tu.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno, audítorskou spoločnosťou PWC.

c) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno - na stiahnutie tu.

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, Bayer verejne pristúpil k výzve platformy svetových korporátnych lídrov zodpovedného podnikania - United Nations Global Compact.

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Medzinárodné členstvo a partnerstvo:

 • UN Global Compact a LEAD;
 • UNEP – SBCI (zodpovedné projekty v oblasti stavebnej činnosti);
 • United Nations Envronmental Programme;
 • Global Reporting Initiative;
 • World Environment Center.

f) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

Na Slovensku:

Via Bona 2011 - Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

Via Bona 2008 - Hlavná cena v kategórií malé stredné podniky

Celosvetovo každoročne množstvo významných ocenení prevažne za prínosy firmy v oblasti CSR, trvalo udržateľného rozvoja alebo ako príkladného zamestnávateľa.

g) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Bayer vyrába viac ako 5 000 rôznych produktov vysokej kvality, ktoré sú výsledkom najnovších poznatkov vedy a výskumu. Pri množstve produktov, ktoré každodenne spoločnosť distribuuje po celom svete, existuje vždy reálne riziko chyby, ktoré nebolo možné predpokladať pri vývoji, výrobe, riadení a ani dlhoročnom zodpovednom testovaní produktov. 150 ročná história spoločnosti Bayer, dlhodobý celosvetový úspech produktov firmy ako aj líderstvo v rôznych medzinárodných iniciatívach v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (Dow Jones Sustainability indexes, Carbon Discolure Projet, FTSE4Good Indicates)  vypovedá, že všetky problémy či výzvy, ktoré sa pri podnikateľskej činnosti vyskytnú, rieši firma plne v súlade s princípmi zodpovedného podnikania.

Na Slovensku veľkú prioritu v oblasti zodpovednosti voči zamestnancom dávame na nasledovné témy:

 • Bezpečnosť práce (bezpečné pracovné prostredie, bezpečné firemné automobily, Safety Day);
 • Rozvoj a vzdelávania zamestnancov (vzdelávanie zamestnanca počas roka v oblastiach, ktoré si zamestnanec vyberie, aj nad rámec jeho súčasných pracovných povinností, tak aby neustále rástla osobná hodnota zamestnanca na trhu práce);
 • Programy pre mamičky na materskej dovolenke a pracovníkov v pred-dôchodkovom veku;
 • Firemné benefity orientované na zdravie a sociálne zabezpečenie zamestnancov (podpora športových aktivít, životné a zdravotné poistenie, pravidelné ročné komplexné zdravotné prehliadky pre zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov).

Celosvetovo sledované indikátory (údaje za rok 2012 v percentách) sú k dispozícii v Správe o udržateľnom rozvoji 2012.

Hlavným cieľom produktov spoločnosti Bayer je zlepšiť život ľudí. Svetové výzvy a megatrendy ako napríklad rast populácie či demografické zmeny vytvárajú priestor pre rast našej firmy. Prostredníctvom inovatívnych produktových riešení významne prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju v oblastiach zdravotnej starostlivosti, poľnohospodárstva, a vysokokvalitných materiálov.

Bezpečnosť a environmentálna kompatibilita produktov sú vždy našou prioritou.

V roku 2010 sme na Slovensku zaviedli oddelenie centrálneho nákupu, ktoré stanovuje jasné a presné pravidlá pre našich dodávateľov. Centralizovaný nákup je šancou pre všetkých etických, spoľahlivých a konkurencieschopných dodávateľov, že ich obrat s našou spoločnosťou vzrastie na vyššiu úroveň ako v minulosti. Všetci naši dodávatelia musia dodržiavať vysoký etický štandard a porušenie tohto záväzku by viedlo k ukončeniu spolupráce.  Na internetovej stránke Bayeru, v časti etické obstarávanie, sú zverejnené pravidlá obstarávania, ktoré platia pre všetkých dodávateľov. Vyžadujeme, aby sa naši dodávatelia správali eticky a dodržiavali rovnaké eticky štandardy ako naša spoločnosť (napr. obchodná integrita, čestná hospodárska súťaž, vytvorenie interných podmienok na identifikáciu podozrení, ochrana súkromia a duševného vlastníctva,  zákaz diskriminácie zamestnancov, dodržiavanie predpisov ochrany zdravia, životného prostredia, bezpečnosti a kvality)

Zaviedli sme novú e-mailovú adresu pre ponuky dodávateľov tender@bayer.sk,  do ktorej môže nahliadnuť hodnotiaca skupina až po skončení termínu na doručenie ponúk od dodávateľov, tak aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých partnerov.

Pravidlá obstarávania spoločnosti Bayer sú k dispozícii tu.

Celosvetovo sledované indikátory (údaje za rok 2012 v percentách) sú k dispozícii v Správe o udržateľnom rozvoji 2012.

Časti etického kódexu spoločnosti Bayeru, ktoré sa venujú férovej súťaži a vzťahom ku konkurencii:

 • Ferová konkurencia: Bayer je plne oddaný princípom férovej konkurencie, s dôrazom na dodržiavanie protimonopolných zákonov.
 • Integrita v obchodných  vzťahoch: Korupcia nebude tolerovaná.
 • Správne vedenie účtovníctva a transparentné finančné reportovanie.
 • Oddeľovanie osobných a firemných záujmov:  Všetky obchodné vzťahy a rozhodnutia musia byť založené výhradne na objektívnych kritériách.
 • Spolupráci s úradmi a orgánmi: Firma sa snaží o najlepšiu možnú spoluprácu s úradmi a vládnymi organizáciami. Všetky informácie komunikované autoritám musia byť správne a kompletné a rovnako musia byť poskytované včas a plne transparentným a zrozumiteľným spôsobom.

Bayer je na Slovensku dlhodobo aktívny v oblasti podpory spoločensky zodpovedných projektov v štyroch hlavných oblastiach:

 • Vzdelávanie a výskum (projekt Veda má budúcnosť, podpora odborných vedeckých konferencií, Mladý tvorca)
 • Životné prostredie (podpora festivalu Hory a mesto, podpora festivalu Ekotopfilm)
 • Zdravie a spoločenské potreby (projekt Kúsok šťastia, pravidelný účastník Naše Mesto)
 • Kultúra (výstava Ekológia v objektíve, podpora tvorby knihy KR.V)

Všetky vyššie uvedené partnerstvá a projekty sa vyznačujú nasledovnými charakteristikami:

 • Nie sú jednorázové – začatým projektom a spolupráci s partnermi sa venujeme dlhodobo a spoluprácu systematicky rozvíjame;
 • Do projektov prinášame okrem finančného zabezpečenia aj know-how a vedomosti našich zamestnancov;
 • Pôsobíme v oblastiach, kde ako firma môžeme priniesť priniesť v rámci našich kapacít najpozitívnejšie celospoločenské zmeny.

Na Slovensku (marketingovo–obchodná organizácia) sme realizovali komplexný interný projekt Green office, ktorý zahŕňa nasledovné oblasti:

 • program internej recyklácie odpadu;
 • videokonferencie namiesto cestovania;
 • prísne pravidlá pre emisie CO2 pri všetkých firemných automobiloch;
 • interný projekt „Green IT“.

Na Slovensku už viac ako 7 rokov organizujeme celoslovenský projekt Ekológia v objektíve, ktorého cieľom je prostredníctvom fotografií upozorňovať a hľadať riešenia pri významných ekologických témach.

Celosvetovo sledované indikátory v oblasti životného prostredia (údaje za rok 2012, ciele pre rok 2015) sú k dispozícii v Správe o udržateľnom rozvoji 2012.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky