Nezabudli ste? CSR reportovanie je už pre mnohé firmy povinné

Desiatky firiem na Slovensku majú od začiatku tohto roka povinnosť zverejňovať informácie o svojom zodpovednom podnikaní a politike rozmanitosti.

Vyplýva to z novely zákona o účtovníctve, ktorú NR SR prijala v roku 2015 na základe smernice 2014/95/EUo zverejňovaní nefinančných informácií a informácií o diverzite. 

Zverejňovanie informácií o nefinančnej výkonnosti firmy je veľmi dôležité pre zmenu myslenia firiem a pochopenie zodpovednosti firiem za sociálne, zamestnanecké a environmentálne vplyvy, dodržiavanie ľudských práv a boja proti korupcii. Toľko zdôvodnenie zo strany Európskej komisie, ktorá dovtedy (vo väčšine štátov únie) dobrovoľnú aktivitu firiem posunula do záväznej roviny. Cieľom smernice a nadväzujúcich zákonov v členských štátoch je teda zvýšenie transparentnosti vo všetkých oblastiach podnikania.

Táto povinnosť však neplatí pre všetky firmy. Podľa novely zákona o účtovníctve sa týka tých firiem verejného záujmu, ktorých priemerný počet zamestnancov presahuje 500.

„V prípade Slovenska ide o približne 60 veľkých spoločností, ktoré by mali dať verejnosti vedieť o tom, ako uplatňujú svoju zodpovednosť v praxi. V rámci celej Európskej únie táto smernica ovplyvní viac ako 6 000 firiem,“ hovorí Tatiana Čaplová, programová manažérka z Nadácie Pontis, ktorá radí firmám pri príprave takýchto správ.

Novú povinnosť tak majú niektoré banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti ale napríklad i Železnice Slovenskej republiky. Novelizácia sa týka aj firiem, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

Ako reportovať

Výhodou pre firmu je, že správa o zodpovednom podnikaní sa môže predkladať za celú skupinu. Firma, ktorá je dcérskou spoločnosťou, tak nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať informácie z oblasti CSR, ak sú tieto lokálne dáta zahrnuté vo výročnej správe alebo v obdobnej správe materskej firmy.

Materské firmy so sídlom v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú kritéria uvedené vyššie, by však v súlade so zákonom tieto informácie mali uvádzať vo svojej výročnej správe. Alebo ísť ešte ďalej – a pripraviť samostatný CSR report. Prvé správy by firmy, ktorým to ukladá zákon, mali publikovať v roku 2018, a to za obdobie zodpovedajúce účtovnému roku 2017.

„Vo výročnej správe spoločnosti by mali byť zohľadnené environmentálne, zamestnanecké a sociálne otázky, aktivity firmy spojené s ochranou ľudských práv a bojom proti korupcii či úplatkárstvu. Vo vzťahu k týmto oblastiam podniky musia zverejňovať jasné a zrozumiteľné informácie o uplatňovaných politikách a ich výsledkoch, hlavných rizikách a ich spôsobe riadenia a tiež o kľúčových nefinančných ukazovateľoch, ktoré sú relevantné pre konkrétne podnikanie,“ spresňuje T. Čaplová.

Firmy môžu využívať medzinárodné, európske alebo národné normy reportovania, podľa toho, ktoré považujú za najvhodnejšie (napríklad Global reporting Initiative, UN Global Compact, ISO 26000, alebo nemecký Sustainability Code).

Čo však urobiť, ak podnik neuplatňuje niektoré vyššie spomínané politiky, alebo ide o dôverné informácie? „Celé vykazovanie na základe novej smernice je založené na princípe ʽreportuj alebo vysvetliʹ. To znamená, že ak sa firma danej téme nevenuje, alebo neuplatňuje politiky v danej oblasti, stačí tieto náležitosti v reporte jasne a odôvodnene vysvetliť.“

Príkladom dobrej domácej praxe v nefinančnom výkazníctve môže byť najväčší slovenský telekomunikačný operátor Slovak Telekom. Spoločnosť aktívne informuje svojich partnerov (stakeholderov) o politike udržateľnosti a nefinančných výsledkoch už od roku 2005. V roku 2016 už po šiestykrát vydala správu o zodpovednom podnikaní podľa smerníc Global Reporting Initiative (GRI), pričom prvý rok bola táto správa vytvorená na základe verzie GRI G4. 

Správa o zodpovednom podnikaní je pre Telekom dôležitá, pretože dotvára obraz o tom, akou sme firmou. Nie je len o číslach, ale aj o tom, ako sa správame ku komunite, životnému prostrediu, dodávateľom, aké hodnoty vyznávame, či akú máme firemnú kultúru,“ hovorí Tatiana Švrčková, senior CSR špecialista, Slovak Telekom.

Dobrý report je vaše zrkadlo

Viete, čo zaujíma vašich zamestnancov? Čo by o vás radi vedeli vaši zákazníci? Stakeholderi – partneri firmy tvoria prostredie, v ktorom firma podniká. Na základe viacerých štúdií od renomovaných spoločností, akými sú KPMG alebo EY, čoraz viac firiem dobrovoľne vydáva správu o zodpovednom podnikaní práve vďaku rastúcemu tlaku zo strany ich partnerov. Transparentnosť o nefinančnej výkonnosti podniku totiž pomáha budovať dôveru a otvárať úprimný dialóg so zainteresovanými stranami, čo následne vedie k znižovaniu rizika poškodenia reputácie firmy.

Ako hovorí Tatiana Čaplová: „Musíte reagovať na očakávania všetkých zainteresovaných partnerov, vašich tímov a zamestnancov a všetkým jasne vysvetliť aktivity, ktorým sa firma venovala počas roka. Je dôležité poukázať nielen na pozitívne výsledky, ale tiež na slabšie stránky a oblasti, kde by sa firma mala zlepšiť. Iba tak bude váš report vyvážený a dôveryhodný.“

Dôležitá je tiež relevantnosť a úplnosť poskytnutých informácií, aby si čitateľ reportu vedel vytvoriť komplexný a nezavádzajúci obraz o výkonnosti firmy a jej zodpovedných aktivitách. Všetky štatistiky, dáta a tvrdenia v reporte musia presné a porovnateľné v čase – len tak je možné zhodnotiť progres firmy medzi jednotlivými účtovnými obdobiami. Aj preto je odporúčané, aby firmy vydávali správu o zodpovednom podnikaní v pravidelných časových intervaloch. To však nie je všetko.

„Zainteresovanie najvyššieho vedenia spoločnosti, dôsledný proces zbierania údajov vrátane vzdelávania ich interných poskytovateľov, prehľadné a pútavé grafické spracovanie správy či vytvorenie špecializovaného tímu vo firme, ktorý bude dohliadať na celý proces vytvárania CSR reportu – to všetko sú dôležité faktory, ktoré by ste nemali pri písaní reportu opomenúť. Zvýšeniu dôveryhodnosti správy navyše pomáha aj externé overenie konzultantskou organizáciou, ktorá má v tejto oblasti dlhoročnú expertízu,“ uzatvára T. Čaplová.

O nefinančnom reportingu si budete môcť prečítať aj v praktickej príručke mapujúcej inovatívne riešenia a príklady dobrej CSR praxe v siedmich európskych krajinách. Príručka vyjde v apríli 2018 ako výsledok spolupráce neziskoviek, konzultačných organizácií či univerzít, ktoré spojil Erasmus+ projekt Hi4CSR. Viac na www.hi4csr.com

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky