CRH (Slovensko)

Základné informácie

Názov firmy: CRH (Slovensko) a.s.

Webová stránka:  www.crhslovakia.com

Charakteristika činnosti: Akciová spoločnosť CRH (Slovensko) pôsobí v rámci regiónu North Danube (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko) ako súčasť skupiny CRH plc. Je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb, pričom zodpovedne pristupuje k riadeniu svojich činností s cieľom zabezpečiť udržateľné a spoločensky zodpovedné podnikanie. 

Hlavné témy ZP:

 • Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
 • Životné prostredie a klimatické zmeny
 • Zodpovedné riadenie podnikania
 • Ľudia & komunity

Počet zamestnancov: 839                     

Manažér koordinujúci ZP: Viera Blazsek, Chief of Staff, e-mail: viera.blazsek@sk.crh,com                           

a) Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Vzhľadom na to, že CRH (Slovensko) a.s. pôsobí na slovenskom trhu od augusta 2015, samostatnú správu o zodpovednom podnikaní za rok 2015 nevydávala. Za pomerné obdobie roku 2015 sme pripravili hodnotenie kľúčových indikátorov, ktoré bolo overené externým auditom v marci 2016 a stalo sa súčasťou Správy o zodpovednom podnikaní, ktorú každý rok vydáva skupina CRH (http://www.crh.com/docs/current-sustainability-report/2015-sustainbility-report.pdf?sfvrsn=6)

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno. CRH bola jednou z prvých spoločností v sektore svojho podnikania, ktorá zaviedla reporting, a to od roku 2005. Reporting verifikuje externý audítor DNV GL. Skupina CRh zároveň pristúpila k dobrovoľnému záväzku GRI G4 reportovania.

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno.

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno a je záväzný pre všetkých zamestnancov.
http://www.crhslovakia.com/trvalo-udrzatelny-rozvoj/eticke-spravanie-a-riadenie/

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Skupina CRH pravidelne komunikuje s odbornou aj širokou verejnosťou o témach z oblasti trvalej udržateľnosti a svoje aktivity dáva overovať nezávislými expertnými organizáciami, v súlade s Global Reporting Initiative.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

CRH je členom Cement Sustainability Initiative v rámci World Business Council for Sustanable Development.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

Podniky v rámci skupiny CRH získali dokopy takmer 600 ocenení za iniciatívy a projekty v oblasti zodpovedného podnikania.

V rámci pôsobenia našich podnikov na Slovensku do vstupu skupiny CRH sme získali cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2006 v kategórii Firemné odpadové hospodárstvo za inštaláciu unikátneho zariadenia Hotdisc na energetické zhodnocovanie alternatívnych palív na báze odpadov v cementárni v Rohožníku a Národnú podnikateľskú cenu SR za životné prostredie (3.miesto) takisto za inštaláciu zariadenia Hotdisc V roku 2007 sme získali ocenenie za najekologickejšiu betonáreň v európskej súťaži, ktorú vyhlasuje Európska organizácia výrobcov transportbetónu.

h) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

nie

Naša zodpovednosť voči zamestnancom

Stratégia CRH vychádza zo štyroch pilierov a jedným z nich predstavuje zameranie na ľudí („ Správni ľudia v správny čas na správnom mieste“). Ľudia predstavujú pre nás kľúčovú hodnotu a tento postoj máme kodifikovaný v interných postupoch a smerniciach, za ktorých implementáciu je zodpovedný príslušný generálny riaditeľ a oddelenie pre ľudské zdroje. Zodpovedajú aj za dodržiavanie CRH Social Policy, ktorá je overovaná prostredníctvom Kódexu obchodného správania. Pri našom pôsobení dodržiavame princíp rovnosti príležitostí a  podporujeme diverzitu.

Komunikácia so zamestnancami: v rámci klastru North Danube, kde pôsobí 10 našich podnikov a kam patrí aj CRH (Slovensko) a.s., sme od januára, od jeho vzniku, vybudovali interné komunikačné kanály, ktoré pomáhajú zabezpečovať viac ako 1 500 zamestnancom získavať informácie o našich aktivitách. Máme vybudovanú internú komunikačnú sieť Intranet, mesačný newsletter Insider, zorganizovali sme osem zamestnaneckých stretnutí s manažmentom firmy a pravidelne organizujeme interné podujatia, kde môžu zamestnanci spoločne tráviť čas, vrátane dobrovoľníckych aktivít. Spokojnosť zamestnancov vyjadruje aj fakt, že viac ako 34% zamestnancov CRH (Slovensko) pracuje v spoločnosti viac ako 15 rokov.

Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia sú našou kľúčovou hodnotou a v spoločnosti máme zavedený certifikovaný systém riadenia BOZP. Vedieme pravidelnú kontrolu a reporting a vďaka opatreniam, ktoré máme zavedené, sme nezaznamenali žiadny smrteľný či vážny úraz našich zamestnancov, ani zamestnancov dodávateľov a to nepretržite počas 930 341 hodín v 33 lokalitách v roku 2015. Na našich prevádzkach uskutočňujeme pravidelný audit nezávislou treťou stranou, ktorý bol v roku 2015 vykonaný 20-krát. Všetci zamestnanci sú pravidelne školení v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Celkové investície do oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v roku 205 predstavovali viac ako pol milióna eur.

V našej spoločnosti podporujeme diverzitu a rovnosť príležitostí. Máme rovnomerné vekové zastúpenie zamestnancov a rovnomerne sa venujeme ich vzdelávaniu a rozvoju. Celkovo naši zamestnanci absolvovali v roku 2015 až 4 857 tréningových hodín. Podporujeme spoluprácu so školami a študentmi, a to aj formou platených stážových programov, kde sa podarilo dvom úspešným absolventom uspieť a stali sa po absolvovaní VŠ štúdia našimi zamestnancami. Podporujeme študentov aj pri diplomových prácach, v minulom roku sme mali 6 diplomantov, ktorým podporu a konzultácie poskytovali naši špičkoví manažéri. V minulom roku sme absolvovali 4 veľtrhy práce na Slovensku a v týchto aktivitách budeme pokračovať.

Angažovanosť našich zamestnancov v lokálnych komunitách a v dobrovoľníckych aktivitách sa uplatňuje najmä v oblastiach v okolí cementární v Rohožníku a Turni nad Bodvou. Dvakrát do roka organizujeme darovanie krvi v spolupráci s Červeným krížom, dvakrát do roka tzv. Cleaning day a podporujeme aj individuálne darcovstvo.

Zamestnancom ponúkame široký výber benefitov a vzťah medzi firmou a zamestnancami je upravený aj Kolektívnou zmluvou.

Naša zodpovednosť voči zákazníkom

 • Všetky závody na výrobu cementu a betónu CRH (Slovensko) majú implementovaný a certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000. Posledný audit sa realizoval na jar tohto roku a obhájili sme všetky kritériá.
 • V súvislosti s rastúcim dopytom po stále sofistikovanejších stavebných riešeniach investujeme do služieb s pridanou hodnotou (aplikačná podpora, technická asistencia, poradenstvo a iné) vo všetkých oblastiach svojho podnikania. V rámci firmy pôsobí tím špecialistov, pozostávajúci z obchodníkov, marketingových pracovníkov, zamestnancov pracujúcich vo výrobe, výskume a kvalite, ktorí veľmi úzko spolupracuje so zákazníkmi a sú zodpovední za vývoj produktov a služieb, ako aj za na mieru šité odborné poradenstvo.
 • Pravidelne vykonávame profesionálny prieskum spokojnosti našich zákazníkov alebo prieskumy trhu a na základe zistených informácií určujeme oblasti, v ktorých môžeme naďalej zvyšovať hodnotu našich produktov a služieb pre zákazníkov. Ostatný prieskum spokojnosti zákazníkov sa uskutočnil v lete 2016.
 • V tomto roku sme zaviedli špeciálnu zákaznícku linku, ktorá mala pomôcť zákazníkom pri riešení ich otázok a potrieb po zriadení nového Centra zdieľaných služieb v Budapešti.
 • Presadzujeme a cenovo zvýhodňujeme používanie produktov, ktoré sú v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti a ekologickej efektívnosti, ako sú napríklad zmesné cementy, ktoré obsahujú alternatívne suroviny. Tieto alternatívne suroviny, ako napríklad vysokopecná troska a popolček z elektrární sú súčasťou cementu, no nepochádzajú z výroby slinku, ktorá zaťažuje životné prostredie.

Naša zodpovednosť voči dodávateľom

Od našich dodávateľov očakávame dodržiavanie rovnako vysokých štandardov kvality a etického správania, ako máme nastavený v rámci našich podnikov. Základným dokumentov je Kód obchodného správania, ktorý upravuje podmienky spolupráce s dodávateľmi. V rámci oddelenia nákupu máme zavedený systém tzv. mapovania dodávateľov. V minulom roku v rámci CRH bolo uskutočnené preškolenie všetkých pracovníkov nákupných oddelení zamerané na zodpovedné nákupné praktiky. V skupine CRH máme zavedený systém hodnotenia trvalej udržateľnosti nakupovaných komodít, ktoré sledujeme voči 15 kľúčovým ukazovateľom. Máme zavedený Kódex etického nákupu a verifikáciu jeho dodržiavania v rámci dodávateľského reťazca overuje nezávislá tretia strana. Napr. od roku 2004 žiadame našich kľúčových dodávateľov prostredníctvom dotazníkov o vyjadrenie, akým spôsobom dbajú o ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; v roku 2007 k týmto dvom oblastiam pribudla aj oblasť dodržiavania ľudských práv a postoja k zamestnancom.

Od roku 2007 je neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ktorej predmetom je vykonanie prác, dielo alebo služba pre našu spoločnosť na jej pracoviskách alebo v jej priestoroch príloha Podmienky vykonávania prác a poskytovania služieb z hľadiska kvality, BOZP, OPP a ochrany ŽP; cieľom je zlepšenie kontroly nad dodržiavaním pravidiel BOZP, ochrany pred požiarmi ako aj ochrany životného prostredia zo strany našich dodávateľov

Naša zodpovednosť voči konkurencii

V plnej miere rešpektujeme a dodržiavame všeobecne platné a legislatívou určené princípy ochrany hospodárskej súťaže; za týmto účelom školíme svojich zamestnancov a spolupracujeme s externými odborníkmi, aby sme zabezpečili, že naše procesy sú plne v súlade s platnou legislatívou.

Naša zodpovednosť voči komunite

Našim cieľom je prispievať ku kvalite života našich zamestnancov, ich rodín a komunít v okolí našich prevádzok. V oblasti komunitnej angažovanosti je našou stratégiou byť prirodzenou súčasťou života komunít v okolí našich prevádzok. To okrem iného znamená viesť aktívny dialóg s predstaviteľmi obcí a podieľať sa na rozvoji tunajších komunít.

 • Pravidelná finančná a materiálna podpora na úrovni susediacich obcí smerovala v posledných rokoch napríklad do oblasti rekonštrukcie obecných nehnuteľností (základné školy, materské školy), obnovy verejných priestorov, do budovania infraštruktúry (dobudovanie kanalizácie v Rohožníku) a podpore športu a kultúrneho života obcí.
 • V tomto roku sme vyhlásili ďalší ročník komunitného grantového programu Náš Rohožník, ktorý zaznamenal historicky najvyšší počet prihlásených projektov a na rozvoj komunitného života sme venovali 20 000 eur.
 • Aby sme dokázali identifikovať potreby regiónov, vytvorili sme v spolupráci s obcou Rohožník tzv. Komunitný poradný panel, kde jeho členovia – obyvatelia miestnych komunít – vytvoria analýzu potrieb a spoločne navrhneme aktivity, ktoré najefektívnejšie budú napomáhať lokálnym potrebám. Výsledky tejto analýzy a akčný plán budú pripravené do konca roka 2016.

Naša zodpovednosť voči životnému prostrediu

V našej spoločnosti máme zavedený integrovaný systém riadenia kvality. Udržateľnosť je pre CRH kľúčovou hodnotou; pri všetkých našich činnostiach sme sa zaviazali dodržiavať najvyššie štandardy environmentálneho riadenia. Naše riadiace systémy sú v tejto oblasti dobre rozvinuté a pravidelne sa kontrolujú, pričom sa zohľadňuje najlepšia prax v odvetví. Zdieľanie znalostí v rámci skupiny CRH v tomto procese tiež zohráva dôležitú úlohu. Naša politika, ktorá platí vo všetkých spoločnostiach, od nás navyše vyžaduje, aby sme:

 • dodržiavali, ako minimum, všetky príslušné predpisy v oblasti životného prostredia a sústavne zlepšovali náš dohľad nad životným prostredím smerom k najlepšej praxi v odvetví,
 • zabezpečovali dodržiavanie environmentálnych povinností našimi zamestnancami a dodávateľmi,
 • proaktívne riešili výzvy a možnosti v oblasti klimatickej zmeny,
 • optimalizovali naše používanie energií a všetkých prostriedkov,
 • podporovali výrobky, inovácie procesov a nové podnikateľské príležitosti s kladným dopadom na životné prostredie,
 • boli dobrými susedmi v každej komunite, kde pôsobíme.

Environmentálnu politiku realizuje riadiaci tím s podporou siete špecialistov na životné prostredie (Environmental Liaison Officer, ELO).

Neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania je ekologická efektívnosť – snaha vyrobiť viac cementu a spotrebovať pritom menej zdrojov, vytvárať menej odpadu a znečistenia na tonu cementu. Našim cieľom je preto neustále zlepšovať naše výsledky v oblasti ochrany životného prostredia.

 • Energia: neustále znižujeme spotrebu tepelnej a elektrickej energie na výrobu našich produktov
 • Alternatívne suroviny: náhradou slinku vhodnými druhotnými surovinami v cemente znižujeme spotrebu energie ako aj prírodných surovín (vápenca) na tonu vyrobeného cementu. Pri výrobe šedého cementu používame vysokopecnú strusku a popolček z uhoľných elektrární.
 • Alternatívne palivá: pri výrobe slinku šetríme časť fosílnych prírodne neobnoviteľných palív energetickým zhodnocovaním alternatívnych palív na báze odpadov. Ekonomická nevyhnutnosť znižovania spotreby fosílnych palív a výrobných nákladov je v rovnováhe s prínosmi pre životné prostredie a spoločnosť v podobe nižších celkových emisií CO2, lepšieho nakladania s odpadmi a menším počtom nelegálnych skládok. Energeticky tak zhodnocujeme tisícky ton alternatívnych palív vyrobených z viacerých druhov priemyselných odpadov, ktoré by inak s najväčšou pravdepodobnosťou skončili na skládke.
 • Monitorovanie emisií:prostredníctvomautomatického systému na meranie emisií prachu, NOx, SO2, HCl, TOC, CO a O2. a periodických meraní emisií ako sú ťažké kovy, dioxíny a furány. Výsledky týchto meraní poskytujeme v záujme transparentnej komunikácie zástupcom obcí v okolí cementární, na západnom Slovensku sme iniciovali vznik tzv. Občianskej kontroly na ochranu životného prostredia, ktorej členmi sú zástupcovia obcí, mimovládnych organizácií aj občanov, vr. zástupcov našej spoloťčnosti. Pri monitorovaní imisií a hluku určujú miesta meraní okrem certifikovaných spoločností aj zástupcovia okolitých obcí, čím sa zvyšuje externá kontrola dodržiavania predpisov.
 • Zodpovedná ťažba surovín: pri ťažbe vápenca sa používajú ekologické trhaviny

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky