Embraco Slovakia

Základné informácie

Názov firmy: Embraco Slovakia s.r.o.

Webová stránka:  www.embraco.comwww.embraco.sk

Charakteristika činnosti: výroba a vývoj kompresorov a kondenzačných jednotiek pre domáce a komerčné chladenie.

Počet zamestnancov (2017): 2 300 kmeňových zamestnancov                       

Hlavná oblasť ZP: Jedným z piatich hlavných strategických pilierov Embraca je trvalá udržateľnosť. Tá sa ďalej člení na päť podoblastí: Energetická efektívnosť produktov, Zelené prevádzky, Menej prírodných materiálov, Spoločenská zodpovednosť voči komunite a podporná oblasť: Vzdelávanie zamestnancov a komunity v oblasti trvalej udržateľnosti.

Manažér koordinujúci ZP:  

Koordinátorom aktivít je Oddelenie komunikácie a spoločenskej zodpovednosti. Oddelenie podlieha oddeleniu HR a svoje aktivity pravidelne reportuje aj do centrály korporácie v Brazílii. Lídrom oddelenia je Emília Gondeková.

Aktivity zodpovedného podnikania súvisiace so vzťahom spoločnosti k zamestnancom, etikou či bezpečnosťou majú na starosti príslušné oddelenia závodu.

E-mail: Emília Gondeková, Branding, Communication and Sustainability, emilia.gondekova@embraco.com

 

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Spoločnosť každoročne vydáva globálnu správu o spoločenskej zodpovednosti, na ktorej sa podieľajú všetky závody Embraco.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Embraco Slovakia vydáva aj samostatnú Výročnú správu vrátane finančnej uzávierky overenej audítorom. 

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, na stiahnutie tu

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Ako jedna z prvých firiem v SR sa uchádzame o certifikát SA 8000 o riadení zodpovedného podnikania. Embraco je dlhodobo držiteľom certifikátov ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životné prostredie), OHSAS 18001 (bezpečnosť a ochrana zdravia) ako i QC 80000 (manažment nebezpečných látok).

Na mesačnej báze sa sleduje TOP10 indikátorov, medzi ktorými svoje významné miesto má ukazovateľ spotreba vody, energie či počet pozitívne ovplyvnených ľudí našim aktivitami spoločenskej zodpovednosti, index bezpečnosti a iné. Tieto indikátory sú pravidelne reportované aj našej materskej spoločnosti.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

  • BLF – Business Leaders Forum
  • UNDP – United Nation Development Program

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Via Bona Slovakia 2014 – Dobrý partner komunity za rok 2014

Via Bona Slovakia 2012 – Zodpovedná veľká firma roka 2012, Podporovateľ dobrovoľníctva roka 2012

Via Bona Slovakia 2011 – Zodpovedný dodávateľský reťazec

Via Bona Slovakia 2010 – Cena za dlhodobý pozitívny vplyv v komunite (Spolupráca s NsP v Spišsskej Novej Vsi)

Via Bona Slovakia 2010 – Čestné uznanie za príkladný prístup k zamestnancom v čase povodní

Best Employer 2010 – Top 10 najlepších zamestnávateľov

h) Bola vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie.

Naši ľudia sú spolu s vodcovstvom v technológiách a inováciách, prevádzkovou výnimočnosťou, trvalou udržateľnosťou, rastom zisku a tvorbou hodnôt základnými piliermi spoločnosti Embraco.

Benefity v našej spoločnosti sa prehodnocujú na ročnej báze. Tvorba prostriedkov určených na benefity zamestnancov niekoľkonásobne prevyšuje zákonom stanovenú tvorbu do sociálneho fondu.

Spoločnosť sa každoročne zúčastňuje celoslovenského prieskumu miezd, v rámci ktorého sa mzdy našich zamestnancov porovnávajú so mzdami zahraničných spoločností pôsobiacich na Slovensku. Mzdová politika spoločnosti sa prehodnocuje každý rok po dohode s odbormi.

Diverzita je jednou zo základných hodnôt spoločnosti. Embraco má niekoľko projektov zameraných na zamestnávanie rôznych marginalizovaných skupín (zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotnými obmedzeniami, vo výkone trestu...).

Samozrejmosťou v Embracu je uplatnenie rovnosti príležitostí v procese interného aj externého náboru a výberu zamestnancov. Uplatňovanie rovnosti príležitostí pravidelne monitorujeme prostredníctvom kontrolných položiek zameraných na pomer mužov a žien, zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách, odmeňovanie mužov a žien, zamestnávanie ZPS,...). Poskytujeme možnosť práce z domu rodičom starajúcim sa o malé deti.

Monitorujeme aj spokojnosť zamestnancov prostredníctvom globálneho prieskumu spokojnosti.  Embraco sa zameriava na 10 oblastí – Medziľudské vzťahy, Komunikácia, Vedenie, Profesionálny rozvoj, Uznanie a spravodlivosť, Imidž firmy, Odmeňovanie, Pracovné podmienky, Dôvera a angažovanosť, Výkon.

V oblasti zdravia a bezpečnosti práce máme prepracovaný systém školení. V roku 2011 Embraco rozbehlo preventívny program bezpečného správania  - bezpečnostné pozorovania, ktoré absolvujú kolegovia na iných úsekoch závodu a následne majú s pozorovanými kolegami krátky rozhovor, kde vyjadria pochvalu a prípadnú obavu.

Spoločnosť sa snaží vychádzať v ústrety svojim zamestnancom, čoho dôkazom bola aj podpora zamestnancov v čase povodní – za čo bola ocenená aj Čestným uznaním Via Bona 2010.

Od roku 2007 Embraco každý rok prijíma absolventov vysokých škôl do trainee programu.

Vzhľadom na charakter výrobného závodu a prakticky celú produkciu vyvážanú mimo SR je organizácia v oblasti marketingu a predaja sústredená v centrále spoločnosti resp. v obchodných jednotkách, ktoré sú umiestnené v regiónoch našich klientov.

Naši zákazníci (renomované značiky) u nás pravidelne uskutočňujú zákaznícke audity. Viaceré výrobky totiž Embraco vyrába unikátne, podľa špecifických požiadaviek zákazníkov – s dôrazom na kvalitu, použité materiály a životné prostredie.

Pri výbere dodávateľov sa zohľadňuje aj prístup k trvalej udržateľnosti. Všetci naši dodávatelia boli vyzvaní podpisom sa pripojiť ku kritériám Kódexu pre dodávateľov.

Rešpektovať životné prostredie a ostatné princípy trvalej udržateľnosti sa dodávatelia zaväzujú už pri podpise kontraktov, ktoré okrem iného obsahujú aj klauzuly týkajúce sa zodpovedného podnikania. Spoločenská zodpovednosť a jej jednotlivé oblasti sú tiež súčasťou kritérií, sledovaných počas auditov u dodávateľov.

V roku 2010 bol v rámci individuálneho rozvoja pripravený workshop pre špecialistov Oddelenia nákupu, ktorí najčastejšie prichádzajú do kontaktu s dodávateľmi (výber dodávateľa, vytváranie kontraktov, ...). Cieľom workshopu bolo pripraviť špecialistov na rozvoj dodávateľov. Následne bolo zorganizované sebahodnotenie dodávateľov v rámci troch hlavných oblastí (životné prostredie, pracovno-právne podmienky pre zamestnancov a subdodávatelia).  Na základe výsledkov bol určený dodávateľ, ktorý sa spoločne s nami zapojil do iniciatívy BLF – Projekt TWINS - rozvoj dodávateľského reťazca.

Embraco sa už v septembri 2008 pripojilo k charte OSN o etickom podnikaní Global Compact, kde sa zaviazalo rešpektovať 10 princípov zodpovedného podnikania.

Embraco má aktuálny etický kódex, ktorý je súčasťou integračného programu všetkých zamestnancov. Jeho obsah je zameraný na rešpektovanie etických princípov správania a konania. Bola zriadená aj telefonická linka, na ktorú môžu zamestnanci anonymne nahlasovať podozrenia z porušenia kódexu.

V rámci firmy bola zriadená Etická komisia, ktorej členovia prejednávajú a riešia podnety ohľadom porušovania etických princípov v spoločnosti (diskriminácia, korupcia), ktoré môžu byť podané každým zamestnancom (adresne alebo anonymne).

Na základe Politiky firemného darcovstva sa podporujú projekty/aktivity v regióne zamerané na deti a mládež v oblasti zdravia, vzdelávania a životného prostredia. Touto politikou sa riadia aj členovia Komisie firemného darcovstva, ktorí prehodnocujú všetky došlé žiadosti a projekty podľa určených kritérií.

Medzi hlavné projekty patria:

  • Cena Embraco za ekológiu – grantový program pre materské a základné školy v regióne. Výsledkom sú zrealizované projekty zamerané na životné prostredie, environmentálne vzdelávanie komunity, ktoré sú iniciované a finančne podporené našou spoločnosťou. Projekty sú z dlhodobého hľadiska prínosom pre okolitú komunitu a pracovníkov aj žiakov konkrétnych škôl.
  • iNOVEum – projekt pre stredné školy Spiša, ktorý pomáha rozbiehať inovatívne nápady stredoškolákov a rozvíjať ich do start-upov.
  • DIA leto na Spiši – projekt Združenia Spišiačik určený pre deti s diabetom. Súčasť celoročného programu na integráciu a vzdelávanie v oblasti životného štýlu a zdravia.

A mnohé iné:

  • Oblasť zdravia: podpora organizácií/inštitúcií v regióne ako napr. Nemocnica s poliklinikou v SNV, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Združenie rodičov a priateľov diabetických detí formou finančnej, materiálnej alebo dobrovoľníckej podpory. Zlepšila sa tak kvalita života pacientov nemocnice (vecné dary), klientov RÚVZ (nový EKG prístroj) a pod.
  • Oblasť životného prostredia: Okrem grantového programu Cena Embraco za ekológiu sa vďaka dobrovoľníckym a iným aktivitám podporila myšlienka ochrany životného prostredia a zabezpečilo sa tak čistejšie a zdravšie životné prostredie.
  • Oblasť vzdelávania: podpora materských škôl v regióne – rekonštrukcia interiérov, exteriérov a darovanie vecných darov (učebné, kancelárske potreby, knihy...), podpora vybudovania vzdelávacieho centra na Technickej Akadémii v SNV, podpora vzdelávacích seminárov a workshopov. Pozitívne sa tak ovplyvnili podmienky v 14tich materských školách, rozšírili sa možnosti rozvoja zručností klientov Chránenej dielne Náš dom, ovplyvnilo sa myslenie mladých ľudí v oblasti zdravia a životného štýlu.

V roku 2012 sme spolu s ďalšími členmi BLF iniciovali a finančne podporili vznik Fondu pre transparentné Slovenskoktorého cieľom je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou watchdogových a analytických organizácií.

Embraco kladie na ochranu životného prostredia maximálny dôraz - aktuálne predáva 70 percent takých výrobkov, ktoré boli navrhnuté v posledných 4 rokoch. Kompresory typu VNEK šetria energiu oproti starším modelom až o 15 %, nový kompresor EM, ktorý sme začali vyrábať v roku 2011, váži 8,5 kg - o dva kilogramy menej než jeho porovnateľný predchodca, čím sa výrazne znížila spotreba prírodných zdrojov.

Spoločnosť v júni 2012 obhájila certifikát ISO 14001 pre životné prostredie.

Firma sa snaží znižovať svoju spotrebu energie a vody. Globálne sme v roku 2010 spoločne ušetrili takmer 100 miliónov litrov vody v porovnaní s rokom 2009. Oddelenie výrobných služieb pravidelne vyhodnocuje výsledky jednotlivých liniek a tieto údaje sú sledované v rámci TOP10 indikátorov na mesačnej báze. Spoločnosť sa zaviazala každoročne znížiť spotrebu energie a vody o 10 %.

V roku 2011 sme začali na pôde závodu recyklovať batérie.

Embraco bolo jedným z priekopníkov pri rozvoji kompresorov s použitím chladív bez obsahu CFC (tzv. freónov) už v roku 1992. Dnes Embraco ponúka svoj sortiment vyrábaný po celom svete vo verziách bez obsahu CFC a podporuje tiež svojich zákazníkov, aby rozvíjali chladiace systémy priateľské k životnému prostrediu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky