ESET

Základné údaje

Názov firmy: ESET, spol. s r.o.

Webová stránka:  www.eset.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť ESET je svetovým výrobcom oceňovaného bezpečnostného softvéru pre firemnú klientelu a domácnosti. Je lídrom na trhu proaktívnej detekcie počítačových hrozieb. Bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET umožňujú zákazníkom a firmám vo viac ako 200 krajinách, využívať digitálny svet naplno.

Hlavné témy ZP: firemná kultúra a rozvoj zamestnancov – našou víziou je vybudovať lepší digitálny svet, v ktorom si bude môcť každý užívať bezpečnejšie technológie. S čestnými a zanietenými ľuďmi budujeme bezpečné technologické prostredie pre všetkých. Robíme tak prostredníctvom vzdelávania a dôrazu na výskum a vývoj.

Počet zamestnancov celosvetovo: 1351 Počet zamestnancov na Slovensku: 685

Manažér koordinujúci ZP: Pavel Luka, Chief Operating Officer - COO, e-mail: luka@eset.sk                         

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

nie

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

n/a

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

ESET necháva svoju skupinovú účtovnú uzávierku auditovať spoločnosťou Deloitte. Nadácia ESET vo svojich výročných správach transparentne zverejňuje svoje príjmy a podporu. 

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Už od svojich začiatkov má ESET slovo „čestnosť“ vpísané do svojej DNA. Tá dodnes ostáva kľúčovým princípom, s ktorým pristupujeme k biznisu. Dennodenne robíme to, čo cítime, že je správne a ku všetkým pristupujeme spravodlivo. Etický kódex aktuálne pripravujeme.

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Veríme, že veci treba robiť tým správnym spôsobom. Dávame pozor na našich zákazníkov, kolegov a partnerov. Taktiež dohliadame na širokú verejnosť a na komunity, v ktorých pracujeme. Dodržujeme lokálne a medzinárodné zákony, sme čestní a otvorení v obchodných jednaniach. Pokiaľ ide o nás, byť čestným, etickým a vedomým si širších súvislostí, je rovnako dôležité ako rast našej firmy.

Spoločnosť ESET reprezentujú štyri hodnoty, ktoré sa nezmenili od jej vzniku:

 1. ODVAHA - Nevyberáme si ľahšiu cestu. Neustále posúvame hranice a sme odhodlaní meniť veci k lepšiemu.
 2. ČESTNOSŤ- Podporujeme čestnosť a priamosť vo všetkom, čo robíme. Máme etický prístup k biznisu.
 3. SPOĽAHLIVOSŤ - Ľudia sa na nás môžu spoľahnúť. Tvrdo pracujeme, aby sme naplnili svoje sľuby a budovali vzájomnú dôveru.
 4. ZANIETENIE - Veríme v seba a v to, čo robíme. Sme odhodlaní vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

SAPIE – Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku, sme zakladajúci člen.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí ?

ESET sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach v ankete "Najlepší zamestnávateľ" v kategórii IT a telekomunikácie:

V roku 2016 Spoločnosť ESET opäť obhájila pozíciu Trend Top Firma roka a je už štvornásobným držiteľom tohto prestížneho ocenenia (2008, 2009, 2010, 2016). V rokoch 2013, 2014 a 2015 sa ESET umiestnil na popredných miestach rebríčka: 

V roku 2009 získala spoločnosť v ankete Via Bona Čestné uznanie za rozvoj vzdelávania a zodpovedný prístup k zamestnancom

„Slovak Gold Exclusive“ - Nadácia Slovak Gold udelila spoločnosti ESET cenu Slovak Gold Exclusive za jej výnimočný prínos pre hospodársky a spoločenský život (2009)

Securing Our eCity“ - projekt zameraný na oblasť kalifornského San Diega, sa stal najlepšou komunitnou iniciatívou v rámci projektov online bezpečnosti v USA

„Zlatá doska“ – špeciálne ocenenie pre spoločnosť ESET na výročnom IT GALA 2009, kedy bola uvedená do siene slávy

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

nie

Každá technológia je len tak dobrá, ako dobrí sú ľudia, ktorí ju vytvorili. ESET sa usiluje prilákať najtalentovanejších, zanietených ľudí, ktorí môžu v našom prostredí naplno využiť svoj potenciál, a tak prispieť k budovaniu úspešného príbehu našej spoločnosti. Naším cieľom je vytvoriť im také podmienky, ktoré budú podporovať slobodu v myslení a objavovaní a podnecovať ich k neustálemu vzdelávaniu sa. 

Zamestnanecké výhody

Pre našich zamestnancov sa usilujeme vytvárať také pracovné prostredie, v ktorom sa cítia spokojní a motivovaní, a zároveň môžu dosahovať čo najlepšie výsledky. Uvedomujeme si, že bez nich by ESET nebol tým, čím je, a preto sa našim zamestnancom snažíme poskytnúť rôznorodú ponuku výhod. Okrem finančných výhod, aj širokú škálu nefinančných benefitov:

 • Osobný rozvoj zamestnancov. Naši zamestnanci majú možnosť absolvovať množstvo odborných školení, tréningov, leadership programov, odborných konferencií na Slovensku i v zahraničí. Taktiež si môžu zdokonaliť svoje jazykové znalosti. 
 • Interné podujatia. Pre našich zamestnancov a ich rodiny pripravujeme počas celého roku množstvo podujatí, aktivít a ďalších príležitostí na spoločný oddych a zábavu.
 • Svadobný príspevok
 • Príspevok pri narodení/osvojení dieťaťa alebo ESET rodičovská dovolenka v podobe 5 dní voľna navyše po narodení alebo osvojení dieťaťa.
 • Taktiež naším zamestnancom prispievame na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Občerstvenie. Zamestnanci majú voľne k dispozícii množstvo druhov nealko nápojov, kávy, čajov a každé ráno aj misy s ovocím. Taktiež v plnej výške hradíme zamestnancom stravné lístky.
 • Mesačný príspevok na dopravu pre každého zamestnanca.
 • Regenerácia a relax. V spolupráci s externými dodávateľmi môžu zamestnanci využívať služby na zrelaxovanie svojho tela i ducha.
 • Odporuč kamaráta.
 • Vernostný príspevok.
 • Home office. Dvakrát do mesiaca môže každý zamestnanec, ktorému to povaha práce umožňuje, pracovať nerušene z domu.
 • Sick days. Tri dni v roku môže zamestnanec využiť na zotavenie bez potreby návštevy lekára.

 Zdravie a bezpečnosť pri práci

 • Samozrejmosťou je povinné školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi a v rámci posudzovania spôsobilosti na prácu aj rozšírená prehliadka u očného lekára a EKG vyšetrenie.
 • Na všetkých poschodiach sa nachádzajú lekárničky a taktiež voľne prístupné tlakomery, ktoré zamestnanci využívajú na každodennú kontrolu krvného tlaku.
 • Kancelárie majú nastaviteľnú klimatizáciu a pokiaľ nestačí denné svetlo, sú vybavené aj kvalitným osvetlením.
 • Sedavý charakter práce sa snažíme zamestnancom odľahčiť ergonomickými stoličkami a tiež špeciálnymi podložkami pod myš či klávesnicu.
 • Raz ročne organizujeme v priestoroch spoločnosti ESET Týždeň zdravia, v rámci ktorého si môžu zamestnanci nechať skontrolovať viacero zdravotných ukazovateľov, vyšetriť materské znamienka, skontrolovať monitormi namáhaný zrak, absolvovať prednášku s fyzioterapeutom na tému zdravý chrbát.

Každý deň chránia technológie ESET dáta miliónov používateľov po celom svete a umožňujú im bezpečne objavovať internet. Sme nadšení, keď našu prácu oceňujú tí, ktorí sa na nás každodenne spoliehajú - naši zákazníci. Aby sme našim zákazníkom vedeli poskytnúť čo najlepšiu ochranu, vybudovali sme celosvetovú sieť výskumných centier. Pomáhajú nám predpovedať budúce bezpečnostné trendy, lepšie reagovať na nové hrozby a hlavne nám umožňujú využívať talent výskumníkov z celého sveta.

ESET dlhodobo poskytuje výrazné zľavy na svoje bezpečnostné produkty:

 • zákazníkom so zdravotne ťažkým postihnutím,
 • zdravotníckym organizáciám,
 • základným, stredným a vysokým školám a školským organizáciám,
 • študentom i učiteľom

Vychádzame v ústrety mnohým neziskovým organizáciám, ktoré žiadajú o vydanie bezplatnej licencie na antivírusový softvér.

Pre nevidomých zákazníkov sme pripravili špeciálnu verziu nášho antivírusového softvéru.  V komunikácii ESET nepoužíva strašenie a garanciu nedosiahnuteľného. V prípade nespokojnosti poskytujeme zákazníkom kompenzáciu. Väčšina našich produktov je k dispozícii v 37 jazykoch, súčasťou ceny produktov je vždy aj technická podpora pre zákazníkov. Je pre nás dôležité, aby sa s nami zákazník bez problémov dohovoril vo svojom rodnom jazyku.

Podporu zákazníkov našich riešení považujeme za kľúčovú. Opakovane vyhrávame v nezávislých prieskumoch spokojnosti zákazníkov, napríklad v prieskume ASCII General Research inštitútu v Japonsku.

Pri vývoji nových verzií našich bezpečnostných riešení dbáme na to, aby fungovali aj na starších zariadeniach, čo zákazníka zbytočne nemotivuje ku kúpe novej techniky, čím odďaľujeme vznik elektronického odpadu.

Našou snahou je v prvom rade zabezpečiť férový prístup a jednanie s dodávateľmi. Preto všetky výberové konania sa pripravujú a realizujú tak, aby:

 • každý oslovený dodávateľ mal rovnaké podmienky
 • zadanie nezvýhodňovalo alebo naopak neznevýhodňovalo nikoho
 • termíny zaslania zadania a termíny predloženia ponúk mali všetci účastníci rovnaké
 • odpovede na otázky ktoréhokoľvek účastníka boli poskytnuté aj ostatným účastníkom
 • akékoľvek zmeny počas tendra boli aplikované u každého účastníka (napr. predĺženie lehoty na predkladanie ponúk)
 • sa zamedzil resp. aby sa eliminovalo riziko možného úniku citlivých informácií (napr. informácia o cenách jedného účastníka poskytnutá inému účastníkovi)
 • vyhodnotenie tendra a výber víťaza bol objektívny

Aby sme vedeli horeuvedené princípy v ESETe aj dodržiavať, máme nastavené nasledovné pravidlá:

 • výberové konania realizuje nákupné oddelenie
 • komunikáciu s dodávateľom počas výberového konania zabezpečuje len nákupné oddelenie
 • zadanie pripravuje nákupné oddelenie v spolupráci so zadávateľom (interným klientom)
 • ponuky vyhodnocuje komisia, ktorej členom je nákupca, zadávateľ, osoba s kompetenciou schváliť daný nákup (napr. divízny alebo generálny riaditeľ) a v prípade potreby aj iní zamestnanci, ktorých hodnotenie resp. vyjadrenie je tiež potrebné (napr. IT, interná bezpečnosť, právne oddelenie, HR atď.)
 • ponuky sa vyhodnocujú na základe hodnotiacej tabuľky, ktorú pripraví nákupca na základe vstupov (bodovania) od členov komisie a váh, na ktorých sa dohodne komisia ešte pred spustením tendra
 • dodávateľ sa vyberie na základe konsenzu komisie
 • u komodít, u ktorých je to možné, sa realizuje elektronická aukcia, ktorá zabezpečuje transparentnosť pre účastníkov aukcie
 • po každom zrealizovanom nákupe interný klient ohodnotí zvoleného dodávateľa, t.j. či dodržal dohodnuté podmienky
 • v prípade ak zvolený dodávateľ nedodržal dohodnuté podmienky (vlastným zavinením), tak už nebude prizvaný do ďalšieho výberového konania

Všetky pravidlá nákupu sú obsiahnuté v smernici nákupu.

ESET a všetci jeho zamestnanci dbajú na platné právo, nezávisle od toho, či ide o vnútroštátnu legislatívu alebo iné právne predpisy tak, aby sa zabránilo hospodárskym škodám.

Spoločnosť dodržiava pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže, v ktorej sú zakázané: 1. cenové dohody, 2. kapacitné dohody, 3. dohody o trhových podieloch, 4. rozdelenie regionálnych trhov, 5. rozdelenie zákazníkov, 6. zachovanie cien, 7. odovzdanie falošných ponúk vo výberových konaniach 8. zneužitie dominantného postavenia na trhu.

Spoločnosť ESET má vypracovanú a dodržiava Smernicu o nahlasovaní protispoločenskej činnosti. Usilujeme sa udržiavať so všetkými orgánmi verejnej správy vzťah vyznačujúci sa kooperáciou a otvorenosťou so zachovávaním svojich záujmov a práv.

Spoločnosť ESET sa profiluje najmä na oblasť vzdelávania a aj prostredníctvom svojej Nadácie ESET podporuje vzdelávacie projekty s dôrazom na informačné technológie a informačnú bezpečnosť, podporuje deti a mládež pri výučbe programovania a matematiky, obnovujeme učebne informatiky na základných školách. Nové šance chceme priniesť tiež zlepšením vzdelanosti sociálne znevýhodnených skupín.

Spoločnosť ESET od januára 2015 prevádzkuje Výskumné centrum ESET na Fakulte informačných technológií STU v Bratislave, kde sa jej špičkoví technologickí zamestnanci venujú výučbe medziuniverzitných predmetov „Reverzné inžinierstvo“ a „Programovanie v C++“, ako aj konzultáciám. ESET je generálnym partnerom Univerzitného technologického inkubátora InQb STU, sme dlhoročným partnerom Slovenskej matematickej spoločnosti pri vydaní učebníc a šírení Hejného metódy výučby matematiky, podporujeme súťaž v stavbe a programovaní robotov First Lego League, ako aj združenia Learn2Code a Harpúna, ktoré na slovenské základné školy prinášajú výučbu programovania. Nadácia ESET je hlavným partnerom študentskej organizácie TROJSTEN, ktorá sa venuje rozvoju talentov a popularizácii matematiky, fyziky a programovania medzi žiakmi stredných a základných škôl, ako aj hlavným partnerom Jednoty slovenských matematikov pre podporu organizácie matematickej súťaže SEZAM. Vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín podporuje ESET ako hlavný partner programu Teach for Slovakia.

Myslíme aj na tú najcennejšiu hodnotu. Preto sa zameriavame na projekty, ktorých cieľom je zdravší život. Podporujeme organizácie, ktoré sa venujú začleňovaniu sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti. V zdravotníctve investujeme do kúpy prístrojov, ktoré pomáhajú zachraňovať životy. Vyberáme si hlavne tie projekty, ktoré sú užitočné pre celé komunity. Jednotlivcov v ťažkej zdravotnej a sociálnej situácii podporujeme prostredníctvom charitatívneho projektu Srdce pre deti.

Nemalú pozornosť venujeme projektom pre budovanie lepšej spoločnosti – ide o projekty demokracie a občianskej spoločnosti, protikorupčné projekty a rozvoj komunít. Sme generálnym partnerom darcovského portálu Nadácie Pontis www.dobrakrajina.sk a prostredníctvom matchingového fondu podporujeme neziskové organizácie pri dosahovaní ich, resp. našich spoločných, cieľov.

Angažovanosť zamestnancov v komunite

V spoločnosti ESET si vážime dobrovoľnícke aktivity našich zamestnancov a v spolupráci s Nadáciou ESET aktívne tieto aktivity podporujeme prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu. Cieľom tohto programu je podporovať komunitné a verejnoprospešné aktivity zamestnancov spoločnosti ESET v mieste, kde bývajú alebo pracujú alebo kde sa aktívne zapájajú do verejnoprospešných projektov.  Podporované projekty sa týkajú rozvoja a zlepšenia kvality života komunity a obcí na Slovensku, v ktorej zamestnanci žijú, a to v nasledujúcich oblastiach:

 • Podpora vzdelávania
 • Ochrana zdravia a poskytovanie sociálnej pomoci
 • Ostatné filantropické projekty (projekty zamerané na zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia a iné)

Zamestnanci spoločnosti ESET sa pravidelne zúčastňujú aj dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto, naši experti v oblasti HR, PR a marketingu vedú probono tréningy pre neziskové organizácie, kde im odovzdávajú svoje cenné skúsenosti. ESET každoročne daruje 2% zo svojej dane z príjmu a túto myšlienku propaguje aj medzi svojimi zamestnancami.

Podporené projekty Nadácia ESET zverejňuje na svojej web stránke.

 • K životnému prostrediu pristupuje ESET citlivo, našou snahou je minimalizovať našu environmentálnu stopu.
 • V našich priestoroch aktívne separujeme odpad, prevádzkujeme zber a likvidáciu starých batérií a ekologicky likvidujeme vyradenú firemnú IT techniku.
 • Pre optimalizáciu spotreby energií sme vo všetkých kancelárskych priestoroch zaviedli úsporné žiarivky, čím sme prispeli k zaradeniu budovy, v ktorej sídlime, medzi zelené budovy a k získaniu certifikátu „BREEAM EXCELLENT“.
 • Pre všetky naše priestory vyberáme moderné energeticky efektívne dátové centrá.
 • Väčšina našich produktov a služieb sa primárne distribuujú cez elektronické licencie – nezaťažujeme tak životné prostredie spotrebou obalových materiálov, nevznikajú tak ani nároky na ich recykláciu, odpadajú tiež náklady na ich distribúciu.
 • Pre kontakt s našimi pobočkami v čo najväčšej možnej miere uprednostňujeme videohovory pred služobnými cestami.
 • Konsolidáciou datacentier a serverov pomocou virtualizácie, používaním IT techniky s nízkou spotrebou energie a využívaním tenkých klientov ako pracovných staníc pre zamestnancov (počítače s veľmi nízkou spotrebou energie) sme výrazne znížili spotrebu elektrickej energie.
 • Využívame pasívne chladenie serverovni a efektívne využívame chladenie (teplé a studené uličky).  
 • Zriadením stojiska pre bicykle podporujeme dochádzanie zamestnancov do práce na bicykloch, čím okrem podpory zdravého životného štýlu našich zamestnancov znižujeme vyprodukované množstvo CO2 (s veľkým úspechom sme sa zapojili aj do Európskeho týždňa mobility).

Zodpovedný produkt

Na slovenský a zahraničný trh zavádzame zodpovedné produkty v oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré získali mnoho celosvetovo významných ocenení:

https://www.eset.com/sk/o-nas/ocenenia-pre-firmy/

https://www.eset.com/sk/o-nas/ocenenia-pre-domacnosti/

Získané certifikáty

Spoločnosť ESET spĺňa ISO štandard 9001:2000. Certifikát vydala Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality. Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality (SKQS) udelila tiež spoločnosti ESET certifikát ISO 27001.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky