GlaxoSmithKline Slovakia

Základné údaje

Názov firmy: GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Webová stránka:  www.gsk.sk

Charakteristika činnosti: 

Hlavným predmetom podnikania je veľkoobchod s farmaceutickým tovarom. Vedľajším predmetom podnikania je poskytovanie marketingovo-propagačných služieb v oblasti predaja farmaceutických výrobkov.

Hlavné témy ZP:

Podpora spoločenstiev/komunít

 • Dobrovoľníctvo
 • Zbierky

Zodpovedné podnikanie/trh

 • Komunikácia a marketing
 • Dodávateľský reťazec
 • Transparentnosť
 • Reporting
 • Ľudské práva

Zamestnanci

 • Vyváženie osobného a pracovného života
 • Zdravie a wellbeing
 • Diverzita a nediskriminácia

Počet zamestnancov: cca 80 v sekcii Pharma, do 30 v sekcii Consumer – v Bratislave. GSK Slovensko je súčasťou skupiny GSK na Slovensku, ktorej súčasťou je aj závod de Miclén a.s. Slovakia, „ registrovaná spoločnosť GSK skupiny“, ktorá zamestnáva okolo 500 pracovníkov (v závislosti od výrobných cyklov).   

Manažér koordinujúci ZP: Miriam Kejzlarová, Communication Manager, e-mailový kontakt: miriam.m.kejzlarova@gsk.com

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie, CSR správu vydávame len súhrnne za niekoľko rokov. Za rok 2014 je správa dostupná na webe. V roku 2018 budeme vydávať aktuálny CSR report.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie.

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Výročnú správu vydávame každý rok, je dostupná na webe.

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

GSK Slovensko ako súčasť farmaceutického priemyslu vníma, že výskum, vývoj, testovanie a predaj liekov je nanajvýš citlivou záležitosťou – týka sa zdravia všetkých ľudí. Našou povinnosťou preto je, aby sme sa vo všetkom, čo robíme, správali zodpovedne, dodržiavali vysoké etické štandardy a predovšetkým zákony krajín, v ktorých podnikáme. Náš Sprievodca správania pri podnikaní obsahuje pravidlá, ktorými sa zamestnanci musia riadiť a je jasne komunikovaný v rámci spoločnosti aj navonok. Vyvinuli sme kódexy správania pre predaj a propagáciu farmaceutických výrobkov, ktorými pravidelne školíme medicínskych reprezentantov a ďalších členov predajných tímov, aby sme zabezpečili dodržiavanie zákona a etickosť pri práci.

Každý deň sa však snažíme ísť nad rámec pravidiel stanovených štátnymi inštitúciami. Ako na celom svete tak aj na Slovensku chceme byť príkladom pre priemysel, zdravotníkov a ďalšie záujmové skupiny. Dodržujeme a aktívne presadzujeme princípy Etického Kódexu Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA). Zároveň ako kľúčový člen Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP, AIFP je členom EFPIA) sme sa podieľali nielen na prijatí spoločného Kódexu farmaceutického priemyslu na Slovensku a založení jeho etickej komisie, ale aj na spoločnej deklarácii SLK, SLS a SAFS.   

Spoločnosť GSK v ostatných rokoch prichádza s novými návrhmi, ktoré menia  tradičný obchodný model farmaceutických firiem. Ako prvá navrhuje v tejto oblasti zlepšenia. Naše návrhy majú za cieľ naplniť rastúce očakávania spoločnosti v oblasti transparentnosti, kladené tak na firmy ako aj na jednotlivcov. Týkajú sa vzťahu  medzi farmaceutickými firmami a zdravotníckymi pracovníkmi (alebo  zdravotníckymi organizáciami) s cieľom viesť všetky tieto interakcie s integritou a transparentnosťou.

Preto podporujeme Pravidlá zverejňovania prevodov hodnôt medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníckymi pracovníkmi alebo zdravotníckymi organizáciami na individuálnej báze, ktoré stanovila Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA). Sme presvedčení, že prinesú vyššiu informovanosť verejnosti o povahe partnerstiev a spolupráce medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi alebo zdravotníckymi organizáciami a zvýšia tak dôveru v súčinnosť medzi týmto priemyslom a zdravotníckou profesiou ako takou.

Spoločnosť GSK od 1.1. 2016 ukončila vyplácanie honorárov externým zdravotníckym pracovníkom  za prednášky o liekoch alebo vakcínach na predpis,  ak poslucháči sú aj lekári, predpisujúci lieky alebo majú na  ich predpisovanie vplyv. Od januára 2016 GSK rovnako pozastavila poskytovanie finančnej podpory priamo jednotlivým odborníkom na účasť na lekárskych kongresoch. Tieto zmeny idú nad rámec súčasných profesijných kódexov. So zdravotníckymi pracovníkmi budeme aj naďalej spolupracovať napr. v oblasti klinického výskumu.

Viac informácií je dostupných na našej webstránke.

V súlade s kódexom sa členovia EFPIA po celej Európe, vrátane GSK, zaviazali, že do 30. júna 2016 menovite (výnimočne v súhrnnej výške) zverejnia honoráre vyplácané v roku 2015 zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadeniam v súvislosti s liekmi na predpis. Zverejnenie je dostupné na webe www.aifp.sk, viac sa dočítate tu.

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne ?

Áno, podpísali sme Etický kódex EFPIA, ako je uvedené vyššie.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

GSK je súčasťou Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Sme zároveň aktívnym členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu. Sme hrdí na členstvo v Britskej obchodnej komore a Americkej obchodnej komore.

Vďaka členstvu v AIFP môžeme byť súčasťou pri zavádzaní nových kvalít v oblasti etiky a transparentnosti farmaceutického odvetvia.

Spoločnosť GSK je členom Business Leaders Forum a Fondu pre transparentné Slovensko.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí ?

GSK Slovensko je popredným firemným darcom, dlhoročným členom Klubu firemných darcov. Opakovane sme získali umiestnenie v hodnotení „Top firemný filantrop“:

 • 3. miesto Top firemný filantrop 2007
 • 2. miesto Top firemný filantrop 2010 v kategórii malé a stredne veľké podniky
 • Top firemný filantrop 2010 v špeciálnej kategórii najväčší firemný darca v pomere k hrubému zisku
 • 2. miesto Top firemný filantrop 2011 v kategórii malé a stredne veľké podniky
 • 1. miesto Top firemný filantrop 2012 v kategórii stredných podnikov (do 250 zamestnancov)
 • 1. miesto Top firemný filantrop 2012 v kategórii pomeru zisku a darov
 • 1. miesto Top firemný filantrop 2013 v kategórii stredných a malých podnikov
 • 1. miesto Top firemný filantrop 2014 v kategórii pomeru zisku a darov
 • 1. miesto Top firemný filantrop 2014 v kategórii stredných a malých podnikov
 • VIA BONA 2014 za projekt Druhý krok - krok ku škole bez šikanovania
 • Ocenenie Zdravá firma – 2. miesto v kategórii nevýrobných firiem
 • VIA BONA 2017 za projekt podpory rómskych asistentov na Luníku IX

Viac informácií je dostupných na stránke www.gsk.sk

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

GSK Slovensko nebola za posledné roky negatívne medializovaná ani právoplatne odsúdená.

GSK je celosvetová korporácia s centrálou v Londýne, ktorá pôsobí v 150-tich krajinách na celom svete. V sektore inovatívnych farmaceutických spoločností je lídrom v oblasti nastavovania pravidiel transparentnosti a etiky. GSK má nulovú toleranciu ku korupcii, podplácaniu a neetickému správaniu. Preto podozrenia, ktoré sa v súvislosti s jej činnosťou objavujú v niektorých krajinách, vnímala ako jasné porušenie svojich hodnôt a noriem a riešila ich mimoriadne prísne.

 

Misiou GSK Slovensko je pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Kultúra GSK Slovensko sa s adresnou formou pomoci spája dlhodobo a práve tým sa GSK odlišuje nielen od spoločností v sektore, ale aj od iných komerčných spoločností.

Jednou zo základných čŕt pomyselného genetického kódu spoločnosti GSK je úcta k človeku. Nezáleží na tom, či ide o pacienta, o nášho priateľa alebo obchodného partnera. GSK sa zaujíma o to, ako činnosť spoločnosti vplýva na život ľudí a miest, kde podniká. GSK si predsavzalo, že pri svojom podnikaní zohľadní etický, sociálny aj environmentálny rozmer svojich rozhodnutí. Rozhodlo sa sústrediť na oblasti, v ktorých dokážeme uskutočniť viditeľné zmeny a inšpirovať ďalšie spoločnosti v rámci priemyslu, ale aj mimo neho.  

Už v roku 2003 založila spoločnosť GSK Fond GSK. Jeho poslanie vychádza z motta GSK: Zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožňuje ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Okrem investícií do výskumu a vývoja preto GSK venuje nemalé finančné prostriedky na podporu verejnoprospešných aktivít. Prioritou fondu je prostredníctvom nezávislej komisie vybrať také projekty, ktoré odrážajú spoločenskú potrebu, sú dlhodobé a prinášajú konkrétne merateľné výsledky. Mottom Fondu GSK a filantropických aktivít spoločnosti je myšlienka: „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“. V ostatných rokoch sa Fond GSK zameriava na seniorov, pričom ročne udelí na komisiou vybrané projekty 40 000 €.

Našim strešným CSR projektom na Slovensku je Druhý krok (www.druhykrok.eu).

Druhý krok je prvý celoslovenský komplexný výchovno-preventívny program rozvoja sociálnych a komunikačných zručností detí zameraný najmä proti šíreniu agresie a násilia v školách.

Je to Program podpory a rozvíjania vzájomného porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, súdržnosti a spolupráce detí v základných školách na Slovensku využitím akreditovaného medzinárodného programu Druhý krok v rámci vyučovania, ako aj akreditovaného vzdelávania a výcviku pedagogických a odborných pracovníkov škôl. GSK ho napĺňa spolu s OZ Profkreatis, odborným garantom projektu a vďaka podpore primátorov krajských miest (Združenie K8).

Druhý krok        

POMÁHA RIEŠIŤ

 • Agresiu
 • Násilie
 • Šikanovanie
 • Týranie
 • Hyperaktivitu
 • Introverziu

ROZVÍJA

 • Empatiu
 • Komunikačné zručnosti
 • Morálne správanie
 • Dobré sociálne vzťahy
 • Súdržnosť v triede
 • Spoluprácu školy a rodiny

 Na Slovensku sa do marca 2016 do projektu zapojilo viac ako 165 základných a 120 materských škôl, to je takmer 10 000 detí.

 Okrem finančnej podpory prostredníctvom Fondu GSK sa GSK venuje tiež firemnému dobrovoľníctvu. Raz ročne sa zapájame do projektu Naše mesto Nadácie Pontis. Naši zamestnanci dlhodobo vlastnou aktivitou podporujú nízkoprahové detské centrum Mixáčik v bratislavskom Pentagone.

Medzi zamestnancami GSK je obvyklá zbierková činnosť, a to či už v rámci globálneho projektu Save-the-Children, alebo v rámci Slovenska – individuálne, napríklad postihnutým povodňami na Balkáne alebo jednotlivcom a organizáciám, ktoré žiadajú o pomoc. Dlhodobo podporujeme aj organizáciu Plamienok (individuálne, aj ako organizácia prostredníctvom 2 %) a Detský fond SR, ktorý prevádzkuje nízkoprahové centrum Mixáčik/Mixklub pre deti z ghetta Pentagon.

GSK sa usiluje vytvárať prostredie, ktoré našim zamestnancom zabezpečuje flexibilitu a podporu, ktorú potrebujú, aby mohli dosahovať úspechy každý deň. Aj vďaka tomu sme oceňovaní ako Najlepší zamestnávateľ Slovenska a taktiež Zamestnávateľ ústretový k rodine. Vyznávame teóriu, že ľudia sú náš najväčší kapitál a vkladáme nemalé úsilie do rozvoja našich ľudí a talentov.

Podporujeme interné rozvíjanie talentov vo vnútri organizácie v horizontálnej aj vertikálnej línii. Máme nastavený GSK štandardný systém vyhodnocovania potenciálu zamestnancov, ktorý využívame hlavne pre identifikovanie rozvoja našich zamestnancov a ich kariérneho smerovania. Okrem toho rozvíjame zamestnancov aj prostredníctvom individuálnych plánov rozvoja – čo je proces, ktorý pomáha naplniť nielen pracovné úspechy, ale aj rozvojové potreby zamestnanca.

Odborné kompetencie si zamestnanci rozvíjajú jednak prostredníctvom projektov a priamo v reálnej praxi, ale aj prostredníctvom tréningovej databázy myLearning, ktorá je online katalógom obsahujúcim množstvo školení a tréningov. Podporujeme jazykové vzdelávanie a rozvoj „soft“ zručností u našich zamestnancov.

V rámci benefitov podporujeme víziu GSK „do more, live longer, feel better“, kde feel better znamená i podporu benefitov. Preto pristupujeme pozitívne k flexibilnej pracovnej dobe a iným možnostiam (práca z domu, práca na skrátený pracovný úväzok, poistenie, kompenzácia PN, príspevky na DDS a voľnočasové aktivity), ktorými pomáhame našim zamestnancom žiť ich život lepšie.

Podporujeme individuálne dobrovoľnícke aktivity našich zamestnancov, ako aj firemné dobrovoľníctvo a filantropické aktivity spoločnosti.

Pri prístupe voči zákazníkom vychádzame z jednej z kľúčových hodnôt GSK – rešpektu voči ľuďom.

Kontinuálne monitorujeme bezpečnostný profil liekov nad rámec legislatívnych požiadaviek a pravidelne ho vyhodnocujeme vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom (v podobe SPC, DHCPL), ako aj pacientom (PIL).

Vytvorili sme a používame systém zabezpečovania kvality liekov, v ktorom sú bližšie uvedné povinnosti pri veľkodistribúcii liekov, pracovné postupy a opatrenia na riadenie rizika.

Pri marketingu našich liekov a produktov dodržiavame slovenskú legislatívu, ako aj globálne pravidlá GSK, ktoré sú ešte striktnejšie.  

Dodržiavame transparentný výber dodávateľov, pri ktorom sa riadime slovenskou legislatívou, ale aj striktnými globálnymi GSK pravidlami (Etický kódex GSK).

Nielen naši zamestnanci, ale aj naši dodávatelia sú povinní absolvovať tréning o etických princípoch a dodržiavať ich (promočný kód).

Viac informácií nájdete na http://www.gsk.com/en-gb/responsibility/

Vo svojom prístupe voči konkurencii dodržiavame jednak etický kódex Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, ktorej sme členom, ale aj jednu zo základných hodnôt GSK – rešpekt voči ľuďom, a teda aj voči konkurentom.

Vo svojej činnosti (aj vo vzťahu ku konkurencii) dodržiavame platnú legislatívu Slovenskej republiky.

http://www.aifp.sk/sk/etika

V Bratislave sme v roku 2014 spustili prácu v tzv. Smart Office, kde využívame namiesto fľaškovanej výlučne pitnú vodu. Vo všetkých našich pracovných priestoroch sme vytvorili podmienky pre separáciu odpadov. Súčasťou manažmentu mobility GSK je zníženie objemu motorov vozidiel GSK Slovensko.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky