HEINEKEN Slovensko

Základné informácie

Názov firmy: HEINEKEN Slovensko a.s.

Webová stránka: www.heinekenslovensko.sk

Charakteristika činnosti: Heineken Slovensko je viac ako 17 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu so stabilným trhovým podielom na úrovni približne 40 %. Heineken Slovensko a.s. je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. Spolu so značkou Heineken, vlajkovou loďou portfólia spoločnosti, HEINEKEN na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant, ďalšie silné slovenské značky Corgoň a Kelt, regionálny Martiner, ako i niektoré známe zahraničné značky – Krušovice, Starobrno a Desperados. Od roku 2015 sa HEINEKEN Slovensko stal výrobcom najpredávanejšieho cideru na svete, značky Strongbow, ktorý vyrába v pivovare Hurbanovo a dodáva na trhy strednej a východnej Európy.

Hlavná téma ZP: V apríli 2010 sme predstavili našu globálnu komplexnú a integrovanú agendu trvalo udržateľného rozvoja pre nasledujúce desaťročie, v ktorej sa zameriavame na tri strategické imperatívy:

1. Neustále sa ZLEPŠUJEME, aby sme znížili dopad našich činností na životné prostredie.

2. ZAPÁJAME našich ľudí a komunity, v ktorých pôsobíme, a pomáhame im.

3. Pozitívne OVPLYVŇUJEME úlohu piva v spoločnosti.

Počet zamestnancov (2017):620

Manažér koordinujúci ZP: Michaela Konopásková; Junior Corporate Relations Specialist; e-mail: michaela.konopaskova@heineken.com

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Na globálnej úrovni - na stiahnutie tu 

Na lokálnej úrovni - na stiahnutie tu 

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Na globálnej úrovni je správa verifikovaná spoločnosťou KPMG.

c) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno - na stiahnutie tu

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Spoločnosť HEINEKEN si verejne predsavzala stať sa do roku 2020 najzelenšou pivovarníckou spoločnosťou na svete. Jednotlivé aktivity, ktoré majú spoločnosť k naplneniu tejto ambície priviesť, sú združené v globálnom programe s názvom „Načapujme si lepší svet“.

HEINEKEN Slovensko sa v novembri 2011 verejne zaviazala, že do roku 2020 zníži pri výrobe piva spotrebu elektrickej energie na 6,4 kWh/hl, celkovú spotrebu termálnej energie na 67 MJ/hl, spotrebu pitnej vody na 3,7 hl/hl a že zredukuje emisie CO2 pri produkcii 1 hektolitra piva o 40%.

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Na lokálnej úrovni – Business Leaders Forum;

Na globálnej úrovni - United Nations Global Compact LEADClinton Global InitiativeGreen Freight EuropeInternational Center of Alcohol PoliciesSustainable Agriculture InitiativeThe International Sustainability Alliance

f) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

 • 2015: Ocenenie Via Bona Slovakia: Zodpovedná veľká firma
 • 2012: Ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí udelené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • 2011: 2. najlepší zamestnávateľ podľa výsledkov štúdie Best Employer spoločnosti Aon-Hewitt
 • 2005: Cena Via Bona za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne za projekt Na Nitru!

g) Bola vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Naši zamestnanci sú to najcennejšie, čo spoločnosť HEINEKEN Slovensko má, preto venujeme veľa energie na to, aby sa v práci cítili, čo najlepšie.

Veľký dôraz sa kladie najmä na zvýšenie bezpečnosti a zdravia našich zamestnancov. Najvyššou prioritou nášho vrcholového manažmentu je bezpečnosť na pracovisku. Svoju pozornosť venujeme  nielen  prevencii  úrazov a chorôb z povolania, ale zamerali sme sa aj na pracovné prostredie, pracovné podmienky, stres, pracovné vyťaženie a ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na pohodu a bezpečnosť pri práci. Rovnako sa sústredíme na preventívne opatrenia na podporu bezpečnosti cestnej premávky.

S cieľom zvyšovať povedomie o bezpečnosti u našich zamestnancov sme v roku 2016 uviedli internú masívnu kampaň o dvanástich bezpečnostných pravidlách, ktorých dodržiavanie a rešpektovanie predstavuje dôležitú súčasť našej každodennej práce. Bezpečnostné pravidlá našej spoločnosti sú v rôznych formách prítomné na všetkých našich pracoviskách - vo výrobe, v skladoch či v administratívnych budovách tak, aby nám pripomínali, že nič nie je dôležitejšie ako bezpečné vykonávanie našich úloh. Na tieto účely bola zriadená aj špeciálna emailová adresa, prostredníctvom ktorej komunikujeme so zamestnancami ešte intenzívnejšie. V priestoroch nášho pivovaru a na distribučných centrách pravidelne usporadúvame podujatie s názvom Deň bezpečnosti. Cieľom tohto dňa je nielen teoretické vzdelávanie našich zamestnancov o ochrane zdravia a bezpečnosti, ale aj praktické cvičenia.

Základnú zdravotnú starostlivosť v partnerských zdravotných strediskách má možnosť využiť každý jeden zamestnanec spoločnosti HEINEKEN Slovensko. Okrem toho, na jar 2011 sme spustili interný projekt Na zdravie!, prostredníctvom ktorého všetkým zamestnancom prinášame:

 • dobrovoľné darovanie krvi 2x ročne v priestoroch pivovaru;
 • bezplatnú účasť na vybraných športových podujatiach.

Zamestnanci tiež môžu čerpať z ďalších výhod, medzi ktoré patria:

 • odborné i jazykové vzdelávanie;
 • úrazové poistenie;
 • doplnkové dôchodkové sporenie - pre zamestnancov na rizikovom pracovisku;
 • široký výber z firemných akcií – Family day, Beer afternoon, futbalový turnaj, bowlingový turnaj;hokejový turnaj
 • zvýhodnený nákup lístkov na kultúrne či športové podujatia, festivaly.

Dôkazom, že naša politika v oblasti ľudských zdrojov je úspešná, je druhé miesto v prieskume „Najlepší zamestnávateľ 2010“, ktorý uskutočnila spoločnosť Aon-Hewitt. 

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko si uvedomuje svoju zodpovednosť voči spoločnosti ako takej, konzumentom, obchodným partnerom, a preto jej interné pravidlá a smernice v mnohých oblastiach idú nad rámec zákonov Slovenskej republiky. Samoregulácia nenahradzuje právnu reguláciu – legislatívu, ale dopĺňa ju o etické pravidlá.

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko sa v roku 2008 stala členom Rady pre reklamu, kde sa spolu s ostatnými subjektmi, aktívne pôsobiacimi v procese marketingovej komunikácii, zaviazali dodržiavať Etický kódex –Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR a udržiavať dobré meno reklamy. Hlavným cieľom je pozdvihnúť dôveru zákazníkov v reklamu. Členovia Rady pre reklamu možnosť reagovať a chopiť sa svojej zodpovednosti aktívnym spôsobom.

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je rovnako aj členom dobrovoľnej profesijnej stavovskej organizácie Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, kde podpisom etického kódexu deklaruje svoj záujem o zodpovedný prístup pri usmerňovaní konzumácie piva a prevenciu jej zneužívania. Signatári tohto etického kódexu, podporujú kultivovanú konzumáciu piva. Prijali samoregulačný systém v oblasti marketingu, v reklame a propagovaní piva.

Ako jeden z najväčších výrobcov piva na Slovensku si spoločnosť HEINEKEN Slovensko uvedomuje svoju zodpovednosť viesť ľudí k tomu, aby si pivo vychutnávali s mierou ako súčasť pozitívneho životného štýlu. Spoločnosť informuje a vzdeláva svojich konzumentov o všetkých aspektoch produktov a značiek aj prostredníctvom internetovej stránky www.rozumne.sk, kde je možné získať pravdivé a presné informácie o alkohole a o jeho účinkoch na ľudský organizmus.

HEINEKEN Slovensko dbá aj na svojich zamestnancov a prostredníctvom Politiky spoločnosti v oblasti zodpovednej konzumácie alkoholu sa snaží vzdelávať, radiť a v neposlednom rade viesť svojich zamestnancov k zodpovednej konzumácii svojich produktov a ísť tak príkladom ostatným aj „za bránami pivovaru“. 

Dodávatelia spoločnosti HEINEKEN Slovensko sú vyberaní na základe platnej smernice „Výber dodávateľa“. Pri výbere dodávateľov základných surovín potrebných pri výrobe piva uprednostňujeme domácich producentov.

V rámci plnenia globálnej agendy trvalej udržateľnosti „Načapujme si lepšiu budúcnosť“, berieme pri výbere dodávateľov ohľad aj na dodržiavanie princípov trvalej udržateľnosti v rámci ich podnikateľskej činnosti. Dodržiavanie týchto princípov potvrdzujú všetci dodávatelia, na globálnej aj lokálnej úrovni, podpisom Dodávateľského kódexu.

Spoločnosť HEINEKEN chce zabezpečiť, aby spoločnosť a jej zamestnanci prísne dodržiavali platnú legislatívu pre hospodársku súťaž. Ide o odvetvie práva, ktoré reguluje naše obchodné postupy a predovšetkým naše vzťahy a správanie sa voči dodávateľom, zákazníkom (najmä distribútorom) a konkurentom.

V rámci plnenia Programu spoločnosti HEINEKEN pre dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže bola v roku 2009 vydaná smernica, ktorá stanovuje pravidlá pre dodržiavanie zásad súťažného práva slovenskými spoločnosťami skupiny HEINEKEN.

HEINEKEN Slovensko je súčasťou svojho okolia a vždy, keď máme príležitosť pomôcť prosperovaniu komunity, radi sa tejto iniciatívy zhostíme. Už siedmy rok sme členom celonárodnej platformy Business Leadrers Forum (BLF), ktorej poslaním je presadzovanie princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Prostredníctvom združenia BLF sme podporili Fond za transparentné Slovensko, ktorého cieľom je vytvárať podmienky pre zdravé podnikateľské prostredie bez korupcie. Sme súčasťou unikátneho projektu Teach for Slovakia, ktorého zámerom je pritiahnuť do slovenského školstva najväčšie talenty a postupne ho tak začať meniť.

V roku 2014 sme nadviazali úzku spoluprácu s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým (OLÚP), s ktorým odborne poukazujeme na témy súvisiace so zodpovednou konzumáciou alkoholu. Od roku 2016 spolupracujeme v tejto oblasti, v rámci programu Rozumne, s občianskym združením Kaspian. Každý rok sa aktívne zapájame do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše mesto. Asignáciou dane tiež podporujeme Autistické centrum Andreas, ktorépre nás každoročne pripravuje vianočné pozdravy.

Náš pozitívny vzťah k mestu Hurbanovo dokazujeme už niekoľko rokov prostredníctvom grantového programu Tu sme doma. Prostredníctvom tohto programu pomáhame zveľadovať naše domovské pivovarnícke mesto a rozvíjať jeho komunitný život. Vďaka úzkej spolupráci spoločnosti HEINEKEN Slovensko, Nitrianskej komunitnej nadácie a samosprávy Mesta Hurbanovo sa doteraz podarilo zrealizovať až 80 projektov podporených celkovou sumou takmer 240 000 eur.

Zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia sa v rámci našej stratégie Načapujeme si lepší svet stal našou prirodzenou súčasťou. Zameriavame sa na šesť kľúčových oblastí – ochrana zdrojov vody, znižovanie emisii CO2, suroviny z trvalo udržateľných zdrojov, podpora zodpovednej konzumácie, ochrana zdravia a bezpečnosti, rozvoj komunít, v ktorých môžeme dosiahnuť najväčšie zmeny. Každá z týchto oblastí je veľmi dôležitá pre naše každodenné výrobné a obchodné činnosti a vychádza z našich firemných hodnôt.

Heineken Slovensko, a. s. v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z ochrany a tvorby životného prostredia. Spoločnosť má Integrované povolenie o kontrole znečisťovania pre prevádzky pivovar a sladovňa. Je to súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

 • HEINEKEN Slovensko plní záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov. Separuje sa viac ako 98 % odpadov (sklo, papier, plastové fólie, plechovky, odpadové drevo, železný šrot);
 • Zhodnocuje využiteľné odpady vznikajúce pri výrobe piva a sladu;
 • Spoločnosť používa prestížnu, celosvetovo známu obrazovú ochrannú známku "Zelený bod" na obaloch výrobkov spoločnosti;
 • Používa vodu z vlastných studní, ktorá je upravovaná pre výrobu piva a do jednotlivých rozvodov v prevádzke na stanovené parametre na najmodernejších zariadeniach. Na základe nedávnej štúdie, ktorú vykonali odborníci z holandskej pobočky DHV consultancy, sa v Hurbanove vyrába tzv. zelené pivo. To znamená, že pri jeho produkcii sa využívajú len suroviny, ktoré nemuseli byť dodatočne zavlažované a pri ich kultivácii v plnej miere postačila dažďová voda;
 • Zrekonštruovaná čistička odpadových vôd, bola doplnená o anaerobné čistenie, čo prinieslo jednak zvýšenie kapacity odpadových vôd, ale aj možnosť generovať elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja - bioplyn;
 • CO2 vznikajúce pri fermentácii piva je odvádzané centrálne a preháňané cez špeciálne zariadenie, čím sa zabraňuje jeho nekontrolovanému rozptyľovaniu v ovzduší;
 • Zachytávanie emisií je v súlade so všetkými platnými predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. Používa sa najlepšia dostupná technika, v súlade so zákonom, na dosiahnutie vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia. Dodržujú sa stanovené emisné limity. Jestvujúce zastaralé zariadenia sú nahrádzané novými vysoko efektívnymi. Všetky spomenuté opatrenia viedli k výraznému zníženiu emisií CO2 za ostatné dva roky;
 • HEINEKEN Slovensko používa globálny model koncernu HEINEKEN pre výpočet uhlíkovej stopy celkového životného cyklu nášho produkčného systéme tzv. od jačmeňa po bar. Na základe výsledkov z roku 2011 sme si stanovili ciele pre znižovanie emisií CO2 do roku 2020.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky