Hewlett Packard Enterprise Slovakia

Základné informácie

Názov firmy: Hewlett Packard Enterprise Slovakia s.r.o.

Webová stránka: 

Charakteristika činnosti: Spoločnosť Hewlett–Packard Enterprise Slovakia (HPE) sa zaoberá vývojom technológií a má pobočky vo viac ako 170 krajinách sveta. Skúmame, ako môžu technológie a služby pomôcť ľudom a spoločnostiam riešiť ich problémy a čeliť výzvam. Pomáhame im pri napĺňaní ich potenciálu na ceste za splnením ich ambícií a snov. Neustále sa pokúšame zlepšovať životy a pracovné podmienky našich zákazníkov.

Hlavné témy ZP: Spoločnosť HPE vypracovala rozsiahly a komplexný program Global Citizenship – svetového občianstva. Spoločenská a environmentálna zodpovednosť je jeho prirodzenou súčasťou. Pri uplatňovaní globálneho občianstva sa HPE riadi heslom: Dobré občianstvo je dobrý obchod. Žijeme pre zodpovednosť k spoločnosti tým, že sme ekonomickí, intelektuálni a sociálne aktívni voči každej krajine a spoločenstvu, v ktorej pôsobíme.

Počet zamestnancov:                      

Manažér koordinujúci ZP: Valentina Šešerová, Social Impact Lead, valentina.seserova@hpe.com                         

a) Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na globálnej úrovni, Global Citizenship Report 2011 (GCR 2011).

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno (na globálnej úrovni – súčasť reportu).

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, na globálnej úrovni – na stiahnutie tu.

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, na globálnej úrovni – na stiahnutie tu.

Áno, na lokálnej úrovni – na stiahnutie tu.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Na národnej úrovni – Business Leaders Forum.

Na globálnej úrovni – členstvá  vo viacerých medzinárodných organizáciách, ako je napríklad CSR EuropeCorporate Eco Forum,Clinton Global Initiative alebo Change the Equation.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

Na Slovensku:

 • Via Bona Slovakia 2009 – kategória Zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva;
 • Najlepší zamestnávateľ v roku 2008” v kategórii veľkých spoločností podľa štúdie Hewitt Associates.
 • Via Bona 2015Podporovateľ dobrovoľníctva, Elderly projekt (ktorý je venovaný miestnej komunite ľudí, žijúcich v Domove sociálnych služieb. Našim projektom reagujeme na problém komunity seniorov, ktorí majú obmedzený priestor práve na spoločenské vyžitie a náš dobrovoľník prichádza na aktivity vždy dobre naladený, čo mnohí seniori ocenia a dáva im to pocit solidarity. Čaro tohto projektu spočíva v maličkostiach, prirodzenosti, avšak základom úspešnosti sú naše spoločné pravidelné aktivity, ktoré so seniormi podnikáme, a tým vzniká aj možnosť lepšieho spoznávania sa. Pravidelnosť vytvorila akési puto, ktoré nás stále viac so seniormi spája a tým je prínosný pre obe strany.
 • Via Bona 2015 – Skvelý zamestnávateľ, Inšpiratívny projekt

Na globálnej úrovni (výber):

h) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Spoločnosť HPE má na globálnej úrovni zadefinované princípy správania sa voči zamestnancom, ktoré sú postavené na férovom prístupe, etickom rozhodovaní, podpore integrity, diverzity a nediskriminácie. V komunikácii presadzujeme otvorenosť (Open Door Policy), každý zamestnanec má tiež právo anonymne nahlásiť podozrenie alebo prípad porušenia korporátnych pravidiel.

Našim zamestnancom na Slovensku tiež ponúkame širokú škálu benefitov:

 • Benefit Plus je flexibilný systém benefitov vyjadrený ročným rozpočtom na zamestnanca na fiškálny rok.  Cieľom systému je dať zamestnancom možnosť vybrať si benefity, ktoré najlepšie spĺňajú ich potreby, želania a preferencie (kultúrne, športové, relaxačné, vzdelávacie, a pod.);
 • Kompenzácia nemocenských dávok v prípade práceneschopnosti do výšky 90% zárobku až do 6 mesiacov;
 • Príspevok na verejnú dopravu rovnajúci sa aktuálnej cene celosieťového štvrťročného kupónu platného na mestskú dopravu v mieste ich pracoviska;
 • Životné poistenie, v rámci ktorého sú zamestnanci krytí životným poistením s krytím vo výške 1 ročného platu; 
 • 3 dni na zotavenie poskytnuté pre prípad kratšej akútnej choroby zamestnanca. Zamestnanec môže využiť tieto dni bez nutnosti priniesť zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve lekára;
 • Voľné dni nad rámec Zákonníka práce pri rodinných udalostiach, až do 9 dní.

Súčasťou nášho firemného etického kódexu sú aj pravidlá férového a transparentného správania sa voči zákazníkom, ktoré dôsledne dodržiavame. Sľúbime iba to, čo vieme dodať a dodáme presne to, čo sme sľúbili. Naše produkty predstavujeme v akejkoľvek komunikácii pravdivo, v reklame nezavádzame.

Naše komplexné hardvérové a softvérové riešenia sú prispôsobené porebám zákazníka. Prostredníctvom technickej podpory, servisu a konzultácií zostávame s naším zákazníkom v dlhodobom kontakte.

Naša spoločnosť dôsledne dbá na ochranu osobných údajov zákazníkov, keďže sme presvedčení, že ochrana súkromia je jednou z najdôležitejších súčastí ľudských práv.

Naša materská spoločnosť už v roku 2000 spustila globálny program spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti pre dodávateľský reťazec, ktorého súčasťou je nielen vyžadovanie zodpovedného správania sa u našich dodávateľov (pri podpise zmluvy), ale aj audit dodržiavania týchto záväzkov (u produktových i neproduktových dodávateľov).

Súčasťou programu je i budovanie kapacít a tréningy, ktoré naša materská spoločnosť organizuje pre dodávateľov vo viacerých krajinách sveta. 

Spoločnosť HP bola prvou spoločnosťou v odvetví elektroniky, ktorá na globálnej úrovni publikovala zoznam svojich dodávateľov (v roku 2007). Dôsledne sa tiež angažuje v otázke konfliktných minerálov v Demokratickej republike Kongo a nenakupuje tieto dôležité suroviny od skupín ozbrojených povstalcov zapojených do občianskej vojny.

V súlade s firemným etickým kódexom, v každej krajine, v ktorej naša spoločnosť pôsobí, podnikáme čestne a transparentne a dodržiavame národnú aj medzinárodnú legislatívu. Súčasťou nášho kódexu je úplne odmietanie úplatkov alebo iného nekalého konania, ktoré by mohlo ovplyvniť obchodné rozhodnutie.

Dôsledne sa vyhýbame kartelovým dohodám a nezneužívame naše postavenie na trhu s cieľom oslabiť konkurenciu. Odmietame falošné a nepodložené tvrdenia o našich konkurentoch, ich produktoch a službách.

Naším cieľom je byť spoločnosťou, ktorá je lídrom v presadzovaní etického prístupu. Rešpekt, férovosť a otvorenosť sú hodnoty, ktoré presadzujeme aj vo vzťahu ku konkurencii.

Naša spoločnosť sa na Slovensku dlhodobo usiluje o podporu e–inklúzie a vzdelania. Skúsenosti nám ukázali, že prístup k technológiám a vzdelaniu sú pre rozvoj jednotlivých ekonomík, či komunít kľúčové.

Naše aktivity:

 • podporujeme projekty Junior Achievement Slovensko: Globálny etický program, HP Social Innovation Relay, Innovation & Creativity Camp;
 • spolupracujeme s komunitnými partnermi a neziskovými organizáciami prostrednícvom programov Nadácie Pontis Naše Mesto, Dobrá krajina a Hlavy pomáhajú;
 • sme partnerom Študentskej vedeckej konferencie IITSRC organizovanej Fakultou informatiky a IT, STU Bratislava;
 • sme partnerom projektu Divé maky (rozvíjanie talentu rómskych detí);
 • vďaka grantu HP Innovative Education získavajú dodnes študenti na Žilinskej univerzite informácie vďaka vysoko efektívnym vyučovacím metódam a využívajú najmodernejšie informačné a komunikačné technológie;
 • naši zamestnanci pravidelne od roku 2009 (2 až 3-krát ročne) darujú krv a zapájajú sa do verejných zbierok (2-krát ročne) - darovávajú šatstvo, posteľné prádlo, hračky a rôzne ďalšie veci;
 • pravidelne organizujeme HPE Vianočný týždeň, kde majú možnosť odprezentovať  sa a získať podporu pre svoje aktivity rôzne neziskové organizácie.

Spoločnosť HPE Slovakia venuje otázkam ochrany životného prostredia náležitú pozornosť. Z hľadiska certifikácie spoločnosť získala a dodržiava prísne pravidlá ISO 14 001. Vykonáva separovaný zber papiera, plastov a nebezpečného odpadu. Zmluvným spôsobom zabezpečujeme zhodnocovanie separovaného odpadu.

Spoločnosť podporuje alternatívne spôsoby dopravy prostredníctvom príspevkov zamestnancom na električenku, prezentáciou elektromobilov a elektrobicyklov (skúšobné jazdy zdarma v areáli business centra), alebo rôznymi súťažami (najvyšší počet krokov za vopred určený časový úsek, najviac prejdených kilometrov na bicykli a pod.)

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky