Johnson Controls

Základné informácie

Názov firmy: Johnson Controls International spol. s r.o.

Webová stránka: www.johnsoncontrols.com

Charakteristika činnosti: Spoločnosť Johnson Controls je svetovou špičkou v oblasti diverzifikovanej technológie a priemyslu. Svojim zákazníkom poskytuje služby vo viac ako 150 krajinách sveta. je popredným dodávateľom zariadení a regulačných zariadení pre vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu a chladenie budov a bezpečnostných systémov pre budovy; má vedúcu úlohou na trhu s automobilovými sedadlami, závesných systémov, dverí a prístrojových panelov a interiérovej elektroniky a je celosvetovou jednotkou v oblasti olovených akumulátorov a batérií pre hybridné a elektrické vozidlá.

Johnson Controls International s.r.o. je súčasťou celosvetovej organizácie s hlavnou orientáciou na uspokojovanie rastúcich potrieb zákazníkov v oblasti automobilového priemyslu, vrátane inžinieringového centra a v oblasti inteligentných systémov pre budovy. Zároveň celosvetové finančné centrum poskytuje podporu interným zákazníkom skupiny pre všetky odvetvia podnikania v oblasti financií, informačných technológií, ľudských zdrojov, ako aj nákupu.

Hlavná téma ZP: podpora komunity, ktorá spočíva v podpore vzdelávania, životného prostredia, sociálnych služieb a rozvoja vedenia. Len v roku 2011 venovala spoločnosť Johnson Controls viac ako 15,5 miliónov dolárov neziskovým a komunitným organizáciám na celom svete

Počet zamestnancov (2012): 165 000 celosvetovo, viac ako 6 000 na Slovensku, viac ako 1 300 v celosvetovom finančnom centre v Bratislave                       

Manažér koordinujúci ZP:  Ivana Lateckova; HR manager; e-mail: Ivana.Lateckova@jci.com

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Spoločnosť na globálnej úrovni každoročne pripravuje samostatnú správu o spoločenskej zodpovednosti, v ktorej informuje o všetkých aktivitách a iniciatívach, ktoré zrealizovala v danom roku. Je prehľadom plnenia našich záväzkov vo všetkých troch rovinách zodpovedného podnikania – ekonomickej, sociálnej a enviromentálnej. Reporting sa vykonáva aj na základe GRI metódy.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Externý audítor overuje výsledky spoločnosti na základe požiadaviek pre spoločnosti kótované na NYSE.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, náš etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca spoločnosti.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Zodpovedné podnikanie je jednou zo základných hodnôt našej spoločnosti; k tomuto sa aj verejne hlásime.

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

V oblasti zodpovedného podnikania spolupracujeme s celým radom neziskových organizácií a ostatnou odbornou verejnosťou s cieľom rozvíjať nové prístupy a prinášať takýmto spôsobom prospech a úžitok aj naším zákazníkom a dodávateľom.

Ako príklad uvádzame:

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Obsadili sme 1. miesto medzi „100 Best Corporate Citizens” (100 najlepších spoločností z hľadiska spoločenskej zodpovednosti) časopisu Zodpovedné Podnikanie v USA za rok 2011, časopis „Ethisphere“ menoval našu spoločnosť ako jednu z najetickejších spoločností vo svete už piaty rok po sebe.

Aktuálne ocenenia a prínos našej spoločnosti k zodpovednému podnikaniu sú k nahliadnutiu tu.

Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť ako jadro nášho podnikania je hodnotené aj našou účasťou v nasledovných indexoch:

 • Dow Jones Sustainability World Index
 • Dow Jones Sustainability North America Index
 • FTSE4Good Index Series
 • S&P 500 Carbon Disclosure Leadership Index
 • Calvert Social Index
 • Domini 400 Social Index
 • KLD: Dividend Achievers Social Index, Global Climate 100 Index, Global Sustainability Index, Large Cap Social Index, Large-Mid Cap Social Index, Broad Market Social Index, North America Sustainability Index, Catholic Values 400 Index, Select Social Index
 • Maplecroft Climate Innovation Index Benchmark
 • Maplecroft Climate Innovation Index Leaders

g./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Súčasťou nášho denného podnikania je etický kódex, ktorý platí pre všetkých zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia.

Naša spoločnosť sa zaviazala k diverzite zamestnancov a sme lídrom v rozmanitosti, ktorá je daná rozličnými kultúrami, vlastnosťami, schopnosťami a skúsenosťami. Len vo finančnom centre v Bratislave máme zastúpených 30 národností (americká, brazílska, bulharská, česká, egyptská, ekvadórska, fínska, francúzska, grécka, čílska, indská, indonézska, kazašská, kolumbijská, macedónska, mexická, maďarská, nemecká, nigérijská, panamská, portugalská, poľská, rumunská, ruská, slovenská, srílanská, sýrska, španielska, talianská a ukrajinská). Z celkového počtu je 58% žien a 42% mužov.

Víziou spoločnosti je vytvárať pohodlnejší, bezpečný a udržateľný svet. Takéto prostredie sa snažíme vytvárať aj našim zamestnancom. Poskytujeme balíček benefitov – stravné lístky v plnej výške preplácané zamestnávateľom,  možnosť jazykových kurzov, finančné benefity v prípade sviatku (okrúhle výročie, svatba), preplácanie cestovných výdavkov, flexi pasy, špeciálna lekárska starostlivosť, možnosť parkovacieho miesta a pod. V priebehu roka organizujeme spoločenské podujatia aj pre rodiny zamestnancov.

Neustále zlepšovanie a vzdelávanie ľudí je jednou z prioritných oblastí, preto sú k dispozícii online tréningy, interné tréningy cez Leadership Institute. Veľmi úspešný je Leadership Development Program – program vzdelávania budúcich manažérov.

Bezpečnosť pracovného prostredia koordinuje HSE koordinátor, ktorý organizuje vstupné a opakované školenia pre zamestnancov.

Veľmi si vážime názory zamestnancov, organizujeme každoročneanonymný prieskum a na základe jeho výsledkov pripravujeme príslušné opatrenia na zvyšovanie diverzity a zapojenia zamestnancov do života spoločnosti. Okrem toho je pravidelná komunikácia manažmentu a zamestnancov organizovaná Business briefingom so senior manažmentom a poradami s nižším manažmentom na pravidelnej a operatívnej báze.

Vyváženosť pracovného a voľného času je základným atribútom pracovných vzťahov. Máme neformálny tím zamestnancov, ktorý pripravuje celý rad aktivít mimo pracovného času, od turistických atrakcií, cez športovanie až po spoločenské vyžitie. Naviac, súčasťou manažérskej práce a zodpovednosťou vedúceho oddelenia je aj organizovanie rôznych tímových aktivít, taktiež v mimopracovnom čase, náklady ktorých znáša spoločnosť.

Naše pracovné postupy sa riadia firemným mottom „neustále prekonávať narastajúce očakávania našich zákazníkov“. Preto kladieme veľký dôraz na kvalitu, dodanie na čas, inováciu a v neposlednom rade na udržateľnosť našich produktov a služieb.

Ochrana životného prostredia, sociálne a ekonomické nároky kladené na naších zákazníkov nikdy neboli väčšie. Schopnosť našej spoločnsoti napomáhať naším zákazníkom splniť tieto požiadavky prispieť k väčšej udržateľnosti nie je nová, je v našej každodennej pozornosti už po 125 rokov.

Naším zákazníkom pomáhame dosiahnúť certifikáciu „zelených budov“, nakoľko sme globálnym lídrom v poskytovaní riešení zvyšovania účinnosti energií používaných v budovách. S LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifikovanými projektami pôsobíme na celom svete. Tieto projekty optimalizujú a modernizujú budovy a zariadenia nižšou spotrebou energie, prevádzkových a investičných nákladov pri súčasnom skvalitnení vnútorného vybavenia a znižovania vplyvu na vonkajšie prostredie.

Od roku 2003 sme členmi Billion Dollar Roundtable – spoločenstva 18 firiem, ktoré sa zaviazali minúť ročne miliardu a viac USD v prospech dodávateľov preukázateľne vlastnených menšinami alebo ženami. Celosvetovo spolupracujeme s viac ako 300 tisíc priamymi a nepriamymi dodávateľmi od ktorých očakávame, že svoje aktivity budú prevádzkovať sociálne a ekologicky udržateľným spôsobom.

Náš vzťah k dodávateľom bol ocenení viacerými uznaniami:

 • National Corporation of the Year, National Minority Supplier Development Council (2003, 2008)
 • Corporation of the Year Award, Central & South Texas Minority Business Council 2006
 • Corporation of the Year Award, Nelson Mandela International Award for Enhancing Diversity Practice (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007)
 • Ford Motor Company's 2003 Corporate Citizenship Award
 • Superior Award for Supplier Diversity,  Toyota (2007, 2006, 2005 and 2003)
 • Role Model Award for Diverse Supplier Procurement Initiative, Chrysler Corporation(2005, 1997 and 1995)
 • Diversity Champion Award , General Motors Corporation (2003, 2001)
 • World Excellence Award for Diverse Supplier Business Development, Ford Motor Company

Johnson Controls je už šiesty rok po sebe menovaný jednou z celosvetovo najetickejších spoločností Ethisphere Institute. Ethisphere Institute uverejňuje už šiesty rok WME rebríček, ktorého metodika zahŕňa revíziu etických kódexov, súdne spory a históriu zákonných priestupkov; hodnotenie investícií do inovácií a udržateľných obchodných praktík, hodnotenie aktivít, ktorých cieľom je zlepšiť firemnú príslušnosť a štúdium nominácií od vrcholových manažérov, až po dodávateľov a zákazníkov.

Podpora komunity je jadrom podnikateľskej činnosti našej spoločnosti. Veľmi úspešne už niekoľko rokov fungujú celosvetové iniciatívy na pomoc okoliu Blue Sky Involve (zamestnanecký dobrovoľnícky program) a Conservation Leadership Corps (vzdelávanie mládeže prostredníctvom enviromentálnych projektov). 

V Johnson Controls International v Bratislave sme nadväzujúc na globálnu víziu a výsledky interného prieskumu vypracovali stratégiu zodpovedného podnikania s cieľom podpory detí, krízových centier pre matky s deťmi, podpory mladých a talentovaných ľudí. Zároveň sa venujeme aj projektom zameraným na zlepšenie a skrášlenie životného prostredia.

Okrem aktívnej účasti na podujatí Naše Mesto od roku 2008, kde sme v poslednom roku obsadili prvé miesto v Bratislave v počte zúčastnených zamestnancov a v počte vybraných aktivít, realizujeme pravidelne celý rad projektov, ktoré nám napomáhajú vytvárať veľmi pekný vzťah k rôznym komunitným partnerom. Táto spolupráca na druhej strane obohacuje našich zamestnancov a prispieva k rozvoju ich osobných a profesionálnych skúseností. Osobitne je potrebné zdôrazniť, že pri priemernom veku zamestnancov – 28 rokov -  budovanie vzťahu  s komunitnými partnermi kladie základ takejto spolupráce pre budúce generácie.

Príklady pravidelne realizovaných projektov:

 • Pravidelné darcovstvo krvi priamo v sídle spoločnosti, 2x ročne a podľa potreby,
 • Podpora chránených dielní umožnením predaja ich produktov priamo v sídle spoločnosti, 2x ročne na tzv. veľkonočných a vianočných trhoch,
 • Pravidelné venovanie výťažku z jarnej a jesennej „párty“ pre zamestnancov na dobročinné účely (napr autistické centrum, detské jasle, krízové centrá pre týrané deti a pod),
 • Christmas Wishes – Vianočné želania, ktoré majú už vyše 5-ročnú tradíciu. Výnimočné na tomto projekte je to, že pre zamestnancov pripravíme na vianočný stromček rôzne želania, príbehy od opustených, týraných detí, krízových centier pre matky s deťmi, detských domovov, detskej nemocnice a pod. Zamestnanci si následne zo stromčeka vyberú – zvesia – konkrétnu obálku s konkrétnym príbehom, želaním. Zo svojích vlastných prostriedkov nakúpia darček, sami zabalia a pripravia na odoslanie. Pri „väčších“ želaniach – potrebách sa na ich splnení v poslednom čase dokonca podieľajú neformálne tímy zamestnancov,
 • Pomoc pre neziskové organizácie podľa ich požiadaviek vo forme odovzdávania skúseností, ktorých je v našej spoločnosti dostatok – napr. jazykové kurzy, IT školenia a pod.

Naša spoločnosť je uznávaná ako jedna z najzodpovednejších spoločností vo svete vo vzťahu k ochrane životného prostredia, pričom neustále hľadáme nové spôsoby a cesty. Viac ako 165 tisíc zamestnancov po celom svete vedieme denne k zodpovednosti voči životnému prostrediu, na druhej strane je to pre nás záväzok nepoľaviť z uplatňovaných náročných ekologických štandardov. Našich zákazníkov vybavujeme produktami, službami a riešeniami, ktoré im umožňujú splniť ich náročné podnikateľské a environmentálne ciele. Aktívne podporujeme naších dodávateľov v zavádzaní ekologických praktík do praxe.

Náš záväzok k udržateľnosti životného prostredia je efektívne využívanie zdrojov cestou naších produktov, služieb, prevádzok a angažovanosti sa pre komunitu. Prijali sme 3 kľúčové stratégie:

 • znižovanie dopadu naších prevádzok na životné prostredie,
 • zvyšovanie environmentálnej udržateľnosti nášho dodávateľského reťazca,
 • zvyšovanie príjmov z environmentálne zodpovedných produktov a služieb.

Náš Global Environmental Sustainability Council (GESC) - Rada pre globálnu environmentálnu udržateľnosť – dohliada na dodržiavanie týchto stratégií  a koordinuje podnikateľské aktivity spojené s environmentálnou udržateľnosťou. Environmentálne údaje sú sprístupnené verejnosti od roku 2002 tu.

K zodpovednému správaniu vedieme aj našich zamestnancov. Preto sme zaviedli recykláciu odpadu, na pracovisku sme nainštalovali vysokoúsporné žiarovky, či svietidlá na fotobunku.  O potrebe šetriť energiu a ako šetriť informujeme prostredníctvom plagátov a vo firemných brožúrach. Vybudovali sme priestor na odloženie bicyklov, čím podporujeme zdravý životný štýl zamestnancov a redukujeme používanie osobných automobilov. K tomuto účelu poskytujeme možnosť car poolingu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky