Kaufland Slovenská republika

Základné údaje

Názov firmy: Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Webová stránka: www.kaufland.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť Kaufland patrí k európskym  lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 150 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Na Slovensku pôsobí spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. od roku 2000 a v súčasnosti prevádzkuje 53 obchodných prevádzok a jedno logistické centrum. Obchodné domy Kaufland ponúkajú sortiment značkových produktov a privátnych značiek. Spoločenská zodpovednosť a ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou korporátnej politiky Kauflandu.

Hlavné témy ZP:

  1. Zákazníci (spokojnosť a bezpečnosť zákazníkov, trvalo udržateľný konzum)
  2. Zamestnanci (spokojnosť a bezpečnosť zamestnancov, vzdelávanie, nezvýhodňovanie)
  3. Sortiment (bezpečnosť a zodpovednosť, ekológia, domáce výrobky, ochrana zvierat)
  4. Komunita (ekologická a sociálna angažovanosť)
  5. Stavby a mobilita (efektívne využívanie zdrojov a energií, ochrana ovzdušia)
  6. Obchodní partneri (compliance, sociálne štandardy, boj proti korupcii)

Počet zamestnancov: 4531 (rok 2014)                   

Manažér koordinujúci ZP: Erika Turček Pfundtnerová       

Pracovná pozícia: Vedúca oddelenia CSR/Nachhaltigkeit

E-mail kontakt: erika.pfundtnerova@kaufland.sk

A.1. Dialóg a vzťahy medzi zamestnancami a manažmentom/ komunikácia so zamestnancami, spokojnosť zamestnancov 

Hlavným podnikateľským princípom spoločnosti je Orientácia na zákazníka a spokojnosť zamestnancov. Preto máme vypracované podnikové zásady a tímovú kultúru, ktoré tvoria podstatnú časť našej každodennej práce. Sú to kolektívne etické normy a princípy, ktoré usmerňujú činnosť každého zamestnanca. Tímová kultúra určuje formu komunikácie a spôsob jednania so zamestnancami, je zameraná na vzájomný dialóg, otvorenú komunikáciu, rešpekt, férové jednanie, dôveru, a podporu zamestnancom, ako aj vzor nadriadeného.

Sme presvedčení, že spokojnosť našich zákazníkov dosiahneme len ak budú spokojní aj naši zamestnanci. Zamestnanci majú možnosť pravidelne hodnotiť dodržiavanie týchto Zásad správania sa a pravidiel Tímovej kultúry zo strany priamych nadriadených v Ankete tímovej kultúry. Okrem toho s každým pracovníkom robíme v pravidelných intervaloch rozhovory, ktoré poskytujú priestor na vzájomný feedback, posúdenie pracovných výkonov, správania a ďalšieho rozvoja v podniku.

A.2. Tréningy a vzdelávanie/ rozvoj

Jednou z našich zásad je, že voľné pracovné miesta v Kauflande obsadzujeme v prvom rade z radov vlastných zamestnancov. Novú generáciu vedúcich pracovníkov pripravujeme v rámci interných rozvojových programov Alfa&Beta tím, MEK a RAW. V rámci potrieb pre ďalší osobnostný rozvoj a ďalšie odborné a vedúce úlohy absolvujú naši zamestnanci jedenkrát ročne novoorientovaný tréningový program. Okrem toho má každý pracovník nárok na kontinuálnu kvalifikáciu pre udržanie a rozvoj svojich znalostí a schopností. Toto je možné vykonávať jednak prostredníctvom E-learningu – vzdelávanie cez internet, externých a interných tréningov, formou Learning by Doing – vzdelávanie na báze vlastnej skúsenosti, koučovaním zo strany nadriadeného alebo kombináciou predchádzajúcich možností. Spektrum tém ponuky v sebe zahŕňa odborné, jazykové, metodické, riadiace a manažérske tréningy.

 

A.3. Vyváženosť pracovného a voľného času

Vytvárame pracovný čas a rámcové pracovné podmienky, ktoré našim pracovníkom umožňujú prepojiť prácu, rodinu a voľný čas. Za týmto účelom boli zvedené Zásady pracovného času na filiálkach a centrálnom sklade, ktoré stanovujú pravidlá plánovania pracovného času zamestnancov, zvyšujú povedomie zamestnancov a umožňujú im kontrolu dodržiavania týchto zásad. Organizácia pracovného času zamestnancov centrály je založená na báze dôvery. Stavia do popredia vlastnú zodpovednosť zamestnancov za splnenie zverených úloh a cieľov, ako aj ich samostatnosť vo vzťahu k organizácii vlastného pracovného času. Prvoradé je splnenie úloh a cieľov, nie prítomnosť na pracovisku v rámci určitého časového úseku alebo v určitom časovom okamihu. Podporujeme flexibilitu pracovného času, možnosť pracovať z domu (home office). Vychádzame tým v ústrety potrebám zamestnancov, zlepšujeme pracovné podmienky a vytvárame rámcové predpoklady, ktoré umožňujú lepšie skĺbenie povolania, rodiny a voľného času zamestnancov.

A.4. Zdravie a bezpečnosť pri práci/ množstvo úrazov/smrteľných úrazov

Bezpečnosť pri práci je pre nás prvoradá, účinnosť všetkých preventívnych opatrení sledujeme prostredníctvom IKS Pracovné úrazy.

A.5. Rovnosť príležitostí

Rovnosť príležitostí sa okrem iného odzrkadľuje vysokým podielom žien v riadiacich pozíciách vo všetkých oblastiach spoločnosti. Vytvárame pracovné pozície zamerané na absolventov vysokých škôl, ktorým umožňujeme profesijný rozvoj a ďalší kariérny postup. Spolupracujeme s Detským vzdelávacím centrom v Bratislave. V spolupráci s nimi poskytujeme pracovné príležitosti absolventom detských domovov a podporu pri ich vstupe na trh práce. Umožňujeme im nadobudnúť pracovné zručnosti a skúsenosti a poskytujeme im možnosť ďalšieho osobného rastu.

B.1. Zodpovednosť voči zákazníkom stojí v Kauflande predovšetkým na dvoch pilieroch: internom systéme „Spokojný zákazník ako naše spoločné dielo“ a súbore zákazníckych záruk a služieb.

B.1.1. Spokojný zákazník ako spoločné dielo predstavuje systém pravidiel, vzdelávania a kontroly, ktorých cieľom je angažovaný zamestnanec a uspokojenie potrieb zákazníka.

B.1.2. K zákazníckym zárukám, ktoré ponúkame spotrebiteľom sa spoločnosť Kaufland zaviazala dobrovoľne. Pre zákazníkov predstavujú minimálne požiadavky, ktoré sme povinní plniť. Ak sa nám to nepodarí, potom má zákazník právo na ospravedlnenie a na sľúbenú nápravu napríklad vo forme nákupnej poukážky. Záruky sú založené na dôvere. Našim zákazníkom veríme a plníme záruky bez výnimky. Plnenie záruk nám dáva možnosť napraviť chyby a zároveň poskytuje šancu ukázať zákazníkovi pri jeho ďalšej návšteve, že došlo k absolútnej výnimke.

Rýchlosť pri obslužných pultoch – ak nie sú pri obslužnom pulte všetky váhy obsadené a spotrebiteľ čaká dlhšie ako 5 minút, dostane na Informáciách obchodného domu ako ospravedlnenie nákupnú poukážku v hodnote 1 euro.

Absolútna čerstvosť – ak spotrebiteľ objaví v priebehu dňa jeden alebo viac druhov tovaru po záručnej lehote, dostane na Informáciách obchodného domu nákupnú poukážku v hodnote 1 euro.

Rýchlosť pri pokladni – ak nie sú otvorené všetky pokladne a spotrebiteľ čaká dlhšie ako 5 minút, dostane na Informáciách obchodného domu nákupnú poukážku v hodnote 1 euro.

Bezproblémová výmena tovaru – ak nie je spotrebiteľ spokojný so zakúpeným tovarom, ochotne mu vrátime peniaze alebo tovar vymeníme.

3 roky na všetky elektrospotrebiče – na všetky elektrospotrebiče zakúpené v našich obchodných domoch poskytneme spotrebiteľovi dlhšiu záruku ako predpisuje zákon, a to 3 roky.

Čerstvosť rezaných kvetov – ak spotrebiteľ nie je spokojný s čerstvosťou rezaných kvetov, vrátime mu peniaze.

Záruka diskontnej ceny – ak spotrebiteľ nájde porovnateľný výrobok v inom obchode dlhodobo zlacnený za nižšiu cenu, dostane na Informáciách obchodného domu malý darček.

Bezplatná zákaznícka linka – zákazník je stredobodom pozornosti. Zákaznícke oddelenie je k dispozícii pre spotrebiteľov na bezplatnom tel. čísle: 0800 15 28 35.

Bezhotovostná platba – pri všetkých pokladniach akceptujeme platbu platobnou kartou a tiež platbu bezkontaktnou kartou.

Pokladňa bez sladkostí – malé deti bývajú pri pokladniach často netrpezlivé a siahajú po sladkostiach rýchlejšie, akoby tomu rodičia mohli zabrániť. Vyšli sme v ústrety želaniam rodičov a v každom obchodnom dome je jedna pokladňa bez sladkostí. Samozrejme je táto pokladňa otvorená počas celej otváracej doby.

Bezplatné privolanie taxislužby – zamestnanci na Informáciách obchodných domov vyjdú radi v ústrety zákazníkom a objednajú im na požiadanie taxík domov.

Ochutnajte zadarmo – pri obslužných pultoch v obchodných domoch majú spotrebitelia možnosť ochutnať čerstvé výrobky. Pokiaľ sa zákazník pýta na chuť konkrétneho výrobku, ponúkneme mu jeden kúsok na ochutnanie.

Super oslava bez obmedzení – neotvorené a nepoškodené nápojové fľaše môžu spotrebitelia po predložení pokladničného bloku vrátiť do 14 dní.

Akceptujeme 4 cudzie meny – pri nákupoch môžu spotrebitelia platiť okrem EUR aj týmito cudzími menami: CZK, HUF, PLN a USD.

To najlepšie zo Slovenska – v sortimente ponúkame široký výber kvalitných domácich výrobkov najvyššej kvality!

C.1. Spoločnosť Kaufland sa dobrovoľne zaviazala k dodržiavaniu zásad férových obchodných postupov pripojením sa k Európskej iniciatíve vo vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci. Účelom tejto Iniciatívy a jej Zásad, ktoré boli schválené Európskou komisiou je podpora správnych obchodných postupov ako základu pre komerčné správanie sa v prostredí potravinového dodávateľského reťazca.

Obchodní partneri, ktorí sa chcú obrátiť na Kaufland Slovenská republika v rámci „Iniciatívy dodávateľského reťazca“ môžu využiť on-line oznamovací systém Business Keeper Monitoring System.

http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/009_Nase_hodnoty/04_Ferove_obchodne_praktiky/index.jsp

Spoločnosť Kaufland kladie veľký dôraz na to, aby firma pri všetkých obchodných aktivitách dodržiavala platné právo. To požadujeme aj od našich obchodných partnerov. Ak má obchodný partner Kauflandu konkrétne indície hroziacej veľkej škody v dôsledku kriminálneho konania, môže o tom informovať obchodné vedenie Kauflandu prostredníctvom externého dôverného právneho zástupcu alebo on-line oznamovacieho systému.

http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/009_Nase_hodnoty/02_Compliance/index.jsp

C.2. Iniciatíva ZOCR SR a PKS na podporu ekonomiky Slovenska (viď aj bod D.2.)

http://potravinari.sk/files/INICIATIVA_dec_2013_A3.pdf

D.1. Súčasťou našich podnikateľských princípov je interný program „Compliance – konať správne“. Obsahuje systém pravidiel, vzdelávania a kontroly, zamerané na korektné vzťahy s externým prostredím vrátane konkurentov. Dáva všetkým zamestnancom možnosť vyvarovať sa porušeniam zákonov a predpisov, identifikovať takéto porušenia a reagovať na ne.

V rámci programu je zriadená interne pozícia Compliance Managera, súčasne majú všetci zamestnanci možnosť kontaktovať externého právneho poradcu, ktorý má štatút „Dôverníka Kauflandu“.

D.2. Členstvo vo Zväze obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky: Kaufland je členom ZOCR SR a má stáleho reprezentanta v pracovných sekciách zväzu pre kvalitu, legislatívu a komunikáciu. Zapájanie sa do medzirezortných a branžových aktivít CSR (Na veku záleží, Kvalita z našich regiónov, Iniciatíva ZOCR SR a PKS na podporu ekonomiky Slovenska).

D.3. Kaufland Slovenská republika v.o.s. je zakladajúcim členom Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) - http://www.modernyobchod.sk/

E.1. Spolupráca so Slovenským Červeným krížom – spoločnosť Kaufland je partnerom SČK už niekoľko rokov. Pravidelne podporuje kampane a projekty tejto humanitárnej organizácie. Vzájomná spolupráca je v roku 2014 zameraná na podporu a organizovanie dobrovoľného darovania krvi zamestnancami Kauflandu (zapojilo sa 84 zamestnancov, ktorí darovali 42 litrov krvi), podporu verejných podujatí prezentujúcich činnosť a záujmové oblasti SČK a jeho členov, podporu dobrovoľného darovanie krvi u verejnosti, podporu aktivít SČK, realizácia projektu Pomáhame potravinami (26 ton potravín pre 1751 sociálne slabších a odkázaných rodín), kurzy prvej pomoci pre zamestnancov Kauflandu a materiálna podpora (Kaufland v auguste daroval SČK už druhý záchranársky stan, určený na zásahy pri mimoriadnych udalostiach, ale aj na prezentačné akcie a osvetu verejnosti).

http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/010_Zodpovednost/03_Spolocenska_zodpovednost/01_Cerveny_kriz/0002_Spolupraca/index.jsphttp://www.redcross.sk/uvod

E.2. Spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska a Sociálnymi výdajňami – touto spoluprácou sa spoločnosť Kaufland snaží aktívne bojovať proti plytvaniu potravín a o ich zužitkovanie v prospech sociálne slabších rodín a jednotlivcov. Do systému sociálnych a potravinových výdajní je v súčasnosti zapojených 12 obchodných domov Kaufland na Slovensku a tiež Distribučné centrum v Ilave. Okrem dodávok potravín podporuje Kaufland aj vybavenie výdajní napríklad dodávkou regálov, chladiarenských boxov a pod. V roku 2013 Kaufland daroval na charitatívne účely potraviny v hodnote 254-tisíc eur.

F.1. Rekuperácia – nové obchodné domy Kaufland (od februára 2013) sú príkladom energeticky efektívnej prevádzky. Vykurovanie a chladenie obchodného domu sa realizuje z odpadového tepla pomocou technológie rekuperácie. Technológia rekuperácie zabezpečuje chladenie tovaru, chladenie/vykurovanie predajnej plochy pomocou priemyselného podlahového vykurovania, dodatočné chladenie/vykurovanie pomocou vzduchotechnického zariadenia a vykurovanie oddelenia s čerstvými potravinami pomocou priemyselného podlahového vykurovania. Pomocou systému rekuperácie znižujeme v Kauflande náklady na energiu a emisie CO2, čím prispievame k zlepšeniu životného prostredia.

F.2. Ekologické vratné obaly – našim zákazníkom ponúkame širokú ponuku nápojov vo vratných sklenených fľašiach. Tiež pre transport ovocia, zeleniny a mäsa sa používajú ekologické vratné systémy, a tým znižujeme množstvo odpadu.

F.3. Recyklácia – v Kauflande zbierame a triedime odpadové materiály v zmysle platnej legislatívy v rámci odpadu z obalov, zmesného odpadu, komunálneho odpadu vrátane separácie a spätného odberu. Zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov zabezpečuje oprávnená organizácia Limit Recycling Slovakia, a.s. a prenosných batérií MACH TRADE, s.r.o. so sídlom v Seredi.

Spätný odber – v zmysle legislatívy.

F.4. Reklamné noviny – ktoré vychádzajú týždenne sú 100 % recyklovateľné a súčasne sú tlačené na papier s prímesou recyklovanej papierovej masy.

F.5. Kancelársky materiál – ktorý používame v obchodných domoch Kaufland a v administratíve je ohľaduplný k životnému prostrediu a po použití je dodávaný na recykláciu.

F.6. Plastové tašky – v Kauflande si môžu spotrebitelia kúpiť 100% rozložiteľné plastové tašky. Ich predajom motivujeme zákazníkov k ich opakovanému použitiu.

F.7. Ugriluj si šéfa – interná súťaž pre zamestnancov spoločnosti Kaufland v zbere recyklovateľných materiálov, edukácia zamestnancov v oblasti separácie odpadov a ochrany životného prostredie. Za rok 2013 bol zredukovaný objem zmesného odpadu o 5 198 ton.

F.8. Zelený Kaufland – projekt realizovaný v roku 2014 v Novom Meste nad Váhom, ktorý prezentuje a propaguje environmentálne rozdelenie predajne Kaufland v tomto meste na zóny podľa predávaných tovarov, ktoré súvisia s jednotlivými druhmi odpadov, na ktorých sa učia spotrebitelia ako správne nakladať s odpadmi. Ďalšou formou projektu je informovanosť a motivácia zákazníkov k väčšej zodpovednosti voči životnému prostrediu a ich postupná zmena postojov k odpadom s cieľom dosiahnuť aktívnu separáciu odpadov v domácnostiach a pri nákupoch. Do projektu sa zapájajú aj zamestnanci formou dobrovoľníctva. Podieľali sa na inštalácii zeleného chodníka na prevádzke. Pre 300 detí z materských škôl pripravili Eko Mikuláša aby ich hravou formou povzbudzovali a viedli k zodpovednému správaniu k životnému prostrediu a správnemu nakladaniu s odpadmi.

a) Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

n/a

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno.

Viac: http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/002_Podnikatelska_skupina/001_Kaufland_na_Slovensku/index.jsp

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno:

Podnikové zásady - http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/009_Nase_hodnoty/03_Podnikove_zasady/index.jsp

Tímová kultúra - http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/009_Nase_hodnoty/01_Timova_kultura/index.jsp

Compliance (viď aj bod D.1.) - http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/009_Nase_hodnoty/02_Compliance/index.jsp

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Všetky dcérske spoločnosti Kauflandu sa riadia korporátnymi princípmi zodpovedného správania, ktoré sú zverejnené na webových stránkach v každej krajine:

http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/010_Zodpovednost/index.jsp

Napĺňanie týchto princípov a spätná kontrola sú zakotvené v interných predpisoch a kontrolných systémoch spoločnosti.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Rainforest Alliance – v sieti obchodných domov Kaufland môžu spotrebitelia kúpiť vybraný sortiment, ktorý bol vyprodukovaný pod odborným dohľadom a na základe dodržiavania princípov Rainforest Alliance. Kúpou výrobkovoznačených pečaťou Rainforest Alliance CertifiedTM prispievajú spotrebitelia k podpore ochrany životného prostredia a k zlepšeniu kvality života pracovníkov a ich rodín v tropických oblastiach. http://www.rainforest-alliance.org/

Program UTZ Certified – prostredníctvomvybraných čokoládových výrobkov vlastnej značky K-Classic podporuje Kaufland celosvetový program UTZ Certified, ktorého cieľom je trvalo udržateľné pestovanie kávy, čaju a kakaa. Program UTZ Certified sa v tomto zmysle snaží o efektívne a ekologické pestovanie a spracovanie prírodných surovín, zvyšovanie životnej úrovne pestovateľov a na druhej strane o dodržiavanie korektných obchodných podmienok. http://www.utzcertified.org

Forest Stewardship Council – Kaufland podporuje zodpovedné zaobchádzanie so svetovými zásobami dreva, čoho dôkazom sú mnohé K-Classic produkty označené pečaťou FSC, napríklad hygienické papierové výrobky či obalové kartóny na nápoje. Lesy sú totiž základom života ľudí, fauny a flóry na našej planéte.

Marine Stewardship Council – spoločnosť Kaufland ponúka spotrebiteľom výrobky s certifkátom MSC a tým podporuje princípy udržateľného rybolovu a rybárskych metód. MSC sa už roky usiluje o rybolov uvedomujúci si ochranu životného prostredia, ale aj rozumné hospodárenie so zásobami rýb.

Healthy Seas – spoločnosť Kaufland za zaviazala k ochrane morí a svetových zásob rýb. Iniciatíva Healthy Seas si kladie za cieľ poskytnúť riešenie, ktoré spája podniky, mimovládne organizácie, potápačov, rybárov a ďalšie zainteresované strany, na obnovu rybárskych sietí a ich recykláciu do ECONYL vlákna, ktoré sa používa na výrobu širokej škály textilných výrobkov. Kaufland ako prvý európsky maloobchodný reťazec predáva vo svojich predajniach od júna 2014 ponožky vyrobené v inovatívnom procese recyklácie z rybárskych sietí, ktoré skončili ako odpad v moriach a vďaka iniciatíve Healthy Seas boli z dna morí vytiahnuté.

Program Fur Free Retail – vstupom do tohto medzinárodného programu sa spoločnosť Kaufland dobrovoľne zaviazala že vo všetkých svojich prevádzkach nebude predávať výrobky obsahujúce pravú zvieraciu kožušinu. http://www.furfreeretailer.com/

Zaobchádzanie s palmovým olejom – na výrobu niektorých potravín ako stužené tuky, čokolády, hotové jedlá, ale aj sviečky sa celosvetovo používa palmový olej. To má v súčasnosti za následok odlesňovanie dažďových pralesov a negatívne vplýva na ovzdušie a podnebné pásma celej planéty. V ponuke vlastných značiek spoločnosť Kaufland postupne redukuje množstvo palmového oleja a pri niektorých výrobkoch bol už úplne nahradený kvalitnými rastlinnými olejmi.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

Zodpovedný predajca, 2013. Ocenenie „Zodpovedný predajca“ spoločnosti Kaufland udelil Zväz obchodu a cestovného ruchu za aktívny prístup k rozvoju a napredovaniu vzdelávacieho projektu spoločenskej zodpovednosti „Na veku záleží“, ktorý sa zameriava na zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie, ktoré obsahujú tabak, neplnoletým.

http://www.kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/008_Ocenenia/index.jsp

http://www.navekuzalezi.sk/

Ďakovný list Prezidentky Slovenského Červeného kríža, 2012 za podporu aktivít Slovenského Červeného kríža.

Greenpeace - Nemecká organizačná zložka Greenpeace zaradila medzinárodný nákup rýb a rybích výrobkov Kauflandu na prvé miesto tzv. Fish Rankingu. Kaufland sa verejne hlási k ochrane svetových morí a o.i. zaviedol v roku 2009 pravidlá zodpovedného nákupu rýb. Asi najdôležitejším opatrením tohto projektu je vylistovanie resp. nenakupovanie ohrozených druhov morských živočíchov, v prípade rybných chovov spolupráca iba s trvalo udržateľnými chovmi a akvakultúrami. Špeciálny podprojekt bol vytvorený na nákup tuniakov s certifikátom SAFE. Od decembra roku 2013 sa týmito pravidlami riadi aj lokálny nákup slovenského Kauflandu.

http://www.kaufland.de/Home/05_Unternehmen/002_Verantwortung/006_Fisch_Spezial/003_Handel_im_Vergleich/index.jsp

http://www.kaufland.de/Home/05_Unternehmen/002_Verantwortung/006_Fisch_Spezial/003_Handel_im_Vergleich/_Bilder/kaufland_greenpeace_ranking.pdf

h) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. nebola počas svojho pôsobenia nikdy právoplatne odsúdená.

Pokuty boli uložené v zmysle Zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a Zákona 356/2013 o cenách. Žiadna pokuta nebola udelená za ohrozenie života alebo zdravia obyvateľstva, ani za ekologické priestupky.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky