Kia Motors Slovakia

Základné údaje

Názov firmy: Kia Motors Slovakia s.r.o.

Webová stránka: www.kia.sk 

Charakteristika činnosti: Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spustená v decembri 2006.

Hlavné témy ZP: Spoločnosť Kia Motors Slovakia prostredníctvom vlastnej Nadácie Kia Motors Slovakia zameriava svoje projekty realizované v Žilinskom kraji predovšetkým v týchto oblastiach: rozvoj vzdelávania a športu, budovanie cyklotrás, podpora zdravia, ochrana a tvorba životného prostredia.

Počet zamestnancov: 3 800                      

Manažér koordinujúci ZP: Dušan Dvořák, vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Správca Nadácie Kia Motors Slovakia, e-mail: ddvorak@kia.sk 

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Spoločnosť Kia Motors Slovakia nemá samostatnú správu o zodpovednom podnikaní.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

n/a

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Spoločnosť Kia Motors Slovakia do svojej výročnej správ zahŕňa aj informácie o spoločensky zodpovednom podnikaní.  Zmienka o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Kia Motors Slovakia sa nachádza aj vo výročnej správe centrály Kia Motors Corporation so sídlom v Južnej Kórei.

Kórejská centrála Kia Motors Corporation každoročne vydáva aj samostatnú výročnú správu s názvom Move zameranú na udržateľnosť, ochranu životného prostredia, hospodárske výsledky jednotlivých výrobných prevádzok na svete a iné oblasti. (http://www.kia.com/worldwide/about_kia/company/kia_archives.do)

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Spoločnosť Kia Motors Slovakia má vlastný etický kódex. Za jeho propagáciu, monitorovanie a presadzovanie v spoločnosti je zodpovedná sekcia dodržiavanie pravidiel a audit v rámci divízie riadenie podnikovej činnosti KMS.

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne ?

V roku 2015 sme spustili informačnú kampaň a vzdelávanie zamestnancov s cieľom trvalo zvyšovať u nich povedomie o zámere spoločnosti konať v súlade so všetkými etickými pravidlami a právnymi predpismi. Od spustenia tejto kampane sme zorganizovali už 91 školení pre viac ako 1 700 zamestnancov vrátane manažmentu. Zameriavame sa aj na poskytovanie školení pre novonastúpených zamestnancov. Koncept školenia bol úzko previazaný s obsahom nášho Etického kódexu, ktorý bol v roku 2015 publikovaný aj na oficiálnej stránke spoločnosti. Za významnej spolupráce centrály spoločnosti boli vytvorené a spustené aj online školenia týkajúce sa problematiky protikorupčných opatrení a compliance systému, pričom problematika protikorupčných opatrení bola v roku 2017 z “online” prostredia prenesená aj do tzv.”in-house” prostredia a doplnená aj o problematiku konfliktov záujmov. Naše aktivity sme rozšírili aj smerom k našim dodávateľom, pre ktorých sme v roku 2016 zorganizovali seminár na oboznámenie sa s politikou Compliance a Etickým kódexom našej spoločnosti a v aktuálnom roku 2017 sme im ponúkli pomocnú ruku pri vysporiadavaní sa s jednou z najčastejšie spomínaných tém súčasnosti – GDPR. Aj takýmto spôsobom chceme vytvárať pozitívne príklady zodpovedného podnikania. Etický kódex - náhľad

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Business Leaders Forum

Pracovná skupina Firemné dobrovoľníctvo – zoskupenie firiem s cieľom zapájať zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí ?

2013:

 • Ocenenie Ruban d’Honneur 2012 za realizáciu filantropických a dobrovoľníckych aktivít v súťaži European Business Awards v kategórii Environmentálna a korporátna zodpovednosť
 • Ocenenie Merkúr od Finančného riaditeľstva SR v kategórii Skokan roka pre daňový subjekt, ktorý v medziročnom porovnaní 2011 a 2012 zaznamenal najväčší nárast dane z príjmu
 • Cena Leading HR Organization in Automotive Industry udelená agentúrou PwC v kategórii Automobilový sektor
 • Veľká cena SOPK 2012 za dodržiavanie etických princípov v podnikaní

2014:

 • Mimoriadne ocenenie od Slovenského paralympijského výboru za podporu paralympijského športu na Slovensku v období 2012-2014
 • Ocenenie od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline za mimoriadny prínos a podporu pri zvyšovaní bezpečnosti na cestách, vzdelávaní a výchove účastníkov cestnej premávky v Žilinskom kraji
 • Čestné uznanie od SOPK za dodržiavanie etických princípov v podnikaní

2015:

 • Čestné uznanie od SOPK Žilina za podporu duálneho systému vzdelávania
 • Ocenenie Merkúr od Finančného riaditeľstva SR v kategórii Skokan roka pre daňový subjekt, ktorý v medziročnom porovnaní 2013 a 2014 zaznamenal najväčší nárast dane z príjmu
 • Čestné uznanie od ZMOS za pozitívny vplyv na rozvoj okolitých obcí
 • Cena Leading HR Organization in Automotive Industry udelená agentúrou PwC v kategórii Automobilový sektor
 • Čestné uznanie od Prezídia Policajného zboru SR za dlhodobú spoluprácu a podporu vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy a prevencie dopravných nehôd
 • Čestné uznanie od Žilinskej univerzity za podporu mladých vedcov v akademickom roku 2014-2015

2016:

 • Čestné uznanie od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline za dlhoročnú efektívnu spoluprácu pri realizácii preventívnych aktivít polície v Žilinskom kraji
 • Ocenenie primátora za podporu rozvoja mesta Žilina spoločnosti Kia Motors Slovakia
 • Cena Leading HR Organization in Automotive Industry udelená agentúrou PwC v kategórii Automobilový sektor
 • Ocenenie Národná cena kvality 2016 udelená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • Podnikové medium roka 2016

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Vzdelávanie zamestnancov

V rámci poskytovaného vzdelávania a rozvoja zamestnancov sa zameriavame na všetky cieľové skupiny zamestnancov. Tréningové hodiny nad rámec povinného zákonného preškoľovania zamestnancov v roku 2016 tvorilo viac ako 28 220 hodín. Zamestnanci boli vzdelávaní v nasledovných oblastiach:

 • orientačné programy – tvoria úvodné školenia pre nových zamestnancov alebo zamestnancov na novej pozícii (7 225 hodín). Súčasťou orientačných programov sú aj tréningy zamerané na poznanie kultúrnych rozdielov,
 • odborný profesionálny rozvoj – vzdelávanie zamerané na rozvoj technických vedomostí konkrétnych osôb alebo oddelenia, v značnej miere pripravované “na mieru” podľa zadania konkrétneho oddelenia (9 277 hodín),
 • kompetenčné tréningy, tréningy podporujúce rozvoj pracovných kompetencií a riadiacich zručností (4 518 hodín),
 • jazykové a PC školenia – kurzy anglického, ale aj  kurz slovenského jazyka pre Kórejčanov (2 808). Kurzy prebiehajú skupinovou alebo individuálnou formou.
 • osvojenie si technických zručností a spôsobilostí- tréningy v zahraničí realizované najmä v Kórei (3 928 hodín)
 • rozvoj talentov – t. j. príprava talentov na riadiace alebo expertné pozície (472 hodín).

Zamestnanci sú vzdelávaní prostredníctvom týchto vzdelávacích kanálov: in-class tréningy, e-learning, mentoring, coaching pre riadiacich zamestnancov, jazykový coaching pre riadiacich zamestnancov, dlhodobé programy  rozvoja zamestnancov (Talent Akadémie, Interný MBA program, Leadership akadémia pre majstrov výroby, Program rozvoja pre expatriotov).

Ochrana zdravia a bezpečnosť práce

Jedným zo základných pilierov našej stratégie je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. KMS v roku 2012 získala certifikát manažérskeho systému OHSAS 18001 pre riadenie a hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce. V roku 2014 KMS získala ďalší významný certifikát Bezpečný podnik od ministerstva PSVaR. Obidva certifikáty sme získali ako prvá automobilka na Slovensku, čo svedčí o vysokej úrovni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našom závode.

V roku 2016 bolo v časti oddelenia ochrany zdravia uskutočnených viacero aktivít zameraných na prevenciu poškodení zdravia zamestnancov, a to ako v oblasti lekárskych prehliadok, tak v oblasti hodnotení faktorov pracoviska i práce, a ergonómie. Počas roka boli spustené v závodnej ambulancii orientačné vyšetrenia EMG prístrojom i perimetrom, ktoré optimalizujú podmienky výberu zamestnancov na konkrétne pozície.

V oblasti hodnotenia pracovných faktorov sa v tomto roku KMS zamerala na prehodnotenie všetkých pozícií v rámci závodu, ktoré prichádzajú do styku s chemickým faktorom. Zároveň sa v spolupráci s výrobnými sektormi na základe výsledkov z meraní pracovných faktorov (hluk, vibrácie a fyzická záťaž z roku 2015) stanovila jednotná tzv. najzdravšia rotácia pozícií počas zmeny v 4 výrobných halách, podľa ktorej boli Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, pozície prekategorizované do jednej zo štyroch kategórií prác.

oblasti ergonómie sa nám podarilo zlepšiť pracoviská napr. doplnením ergonomických podložiek pod nohy či výmenou a stanovením postupu opráv vibračného náradia. Okrem toho spoločnosť Kia Motors Slovakia zakúpila ergonomický softwér, ktorý plánuje začať používať v roku 2017, čím prispeje k nájdeniu problematických miest i pozícií z pohľadu fyzickej záťaže. Návrh riešení problematických miest bude konzultovaný a aplikovaný členmi pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená v roku 2016 za účelom zefektívnenia pracovísk z ergonomického hľadiska..

V roku 2017 sa okrem vyššie spomenutých aktivít plánuje investovať predovšetkým do rozvoja ergonómie, spustenia rehabilitačného programu pre zamestnancov i vytvorenia jednotného elektronického systému pre efektívnejší zber údajov z oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Odmeňovanie a výhody pre zamestnancov

Spoločnosť poskytuje nadštandardné finančné odmeňovanie pre svojich zamestnancov, výrazne vyššie ako je priemer v regióne. Okrem základnej mzdy majú zamestnanci nárok na variabilnú zložku mzdy po odpracovaní jedného roka, polročné finančné bonusy (letný bonus vo výške 55 % zo základnej mzdy a vianočný bonus vo výške 50 až 80 % zo základnej mzdy), kvartálne motivačné bonusy vo výške až 30 % zo základnej mzdy, koncoročný bonus za dosiahnutie výrobného cieľa ako aj príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.

Ďalšie výhody pre zamestnancov sa spoločnosť snaží zabezpečovať prostredníctvom bohatého sociálneho programu, ktorý zahŕňa napríklad zľavy na kúpu nových automobilov, ako aj príspevky na podporu bývania pre vybraných zamestnancov, finančný príspevok pre pravidelných darcov krvi, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pri svadbe zamestnanca, príspevok pri príležitosti pracovného jubilea, ale aj jednorazový finančný príspevok v prípade mimoriadnej udalosti (napr. ekologická  katastrofa, či zhoršená sociálna situácia). Zamestnanci môžu využívať tiež príspevok na stravu ako aj veľkonočný či vianočný kupón.

Priama autobusová doprava do práce - denne zvážame zamestnancov z celého Žilinského kraja, najďalej z Liptovského Mikuláša /95 km/ a Trstenej /85 km/. Na zvoz zamestnancov v súčasnosti využívame 32 priamych diaľkových klimatizovaných autobusov, ktoré okrem Liptovského Mikuláša a Trstenej štartujú napríklad aj z Turčianskych Teplíc, Považskej Bystrice, Skalitého či Makova.

Dialóg a vzťahy medzi zamestnancami a manažmentom – Zisťovanie potrieb zamestnancov

Neoddeliteľnou súčasťou personálnej politiky spoločnosti Kia Motors Slovakia je starostlivosť o zamestnancov. Už viac ako desať rokov u nás funguje jedinečný koncept poradenských miest, tzv. Harmony miestností, ktoré sú umiestnené priamo vo výrobných priestoroch. Prostredníctvom Harmony miestností sa majú zamestnanci možnosť aktívne zúčastňovať na zlepšovaní pracovného prostredia a vzťahov na pracovisku. Môžu diskutovať o akýchkoľvek záležitostiach, ktoré súvisia s ich prácou, pracovno-právnou oblasťou, odmeňovaním, systémom benefitov, atď. Podávaním pripomienok a návrhov zároveň môžu sami prispievať k vytváraniu príjemného a bezkonfliktného pracovného prostredia. Prostredníctvom Harmony miestností zabezpečujeme v prípade potreby tiež rôzne prieskumy, najmä tie ohľadom spokojnosti zamestnancov - či už spokojnosť s rôznymi výhodami alebo zmenami, ktoré sa ich priamo týkajú. Okrem toho v našich miestnostiach riešime tiež prihlasovanie zamestnancov na rôzne podujatia organizované spoločnosťou a registráciu do rôznych súťaží. V roku 2016 navštívili zamestnanci Harmony miestnosti celkovo 5 142-krát. V roku 2016 sme systém poradenstva rozšírili o služby psychológa. Psychologické poradenstvo je pre našich zamestnancov bezplatné a stretnutie sa dá dohodnúť priamo v priestoroch Harmony miestnosti v závode alebo priamo v psychologickej ambulancii v Žiline.

Seminár zvýšenia konkurencieschopnosti sa koná pravidelne na začiatku každého mesiaca a je určený pre administratívnych zamestnancov a top manažment spoločnosti. Zamestnanci vybraných oddelení na seminári prezentujú aktuálne trendy v automobilovom priemysle, predajné výsledky modelov vyrábaných v závode, čiastkové výrobné výsledky z oblasti výroby automobilov i motorov, úroveň kvality vyrábaných produktov a pod. Prezident a CEO spoločnosti si pripravuje pravidelný príhovor, v ktorom zamestnancom odovzdáva informácie o nastávajúcich plánoch spoločnosti a motivuje ich k dosiahnutou nastolených cieľov.

Prezident spoločnosti sa tiež denne stretáva s vedúcimi výrobných hál, aby spolu prediskutovali preventívne opatrenia, ktorých cieľom je predísť prípadným problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť vo výrobnom procese. Diskutujú aj o aktuálnych nedostatkoch a navrhujú relevantné protiopatrenia. V tomto roku vedenie spoločnosti začalo organizovať pravidelné neformálne stretnutia priamo s operátormi, ktorí sa na ne môžu sami prihlásiť a využiť príležitosť stretnúť sa a diskutovať priamo s prezidentom spoločnosti.

Angažovanosť zamestnancov v komunite

Významnú časť firemnej filantropie spoločnosti Kia Motors Slovakia tvorí aj firemné dobrovoľníctvo. Darovanie krvi, dobrovoľnícka podpora 20 neziskových organizácií prostredníctvom zamestnancov, či pomoc pri rekonštrukcií Žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Celkovo 503 zamestnancov spolu odpracovalo takmer 2 300 dobrovoľníckych hodín. Maľovanie, výstavba, výsadba stromčekov, rekonštrukcia, pomoc v útulku - to všetko sú aktivity, ktoré sú najviac navštevované. Každoročne sa zamestnanci Kia Motors Slovakia zapájajú do najväčšej dobrovoľníckej akcie na Slovensku pod názvom Naše mesto a spoločne tak pomáhajú naraz na mnohých miestach. Do projektu firemného dobrovoľníctva bude chcieť spoločnosť aj naďalej zapojiť čo najviac zamestnancov.

Koncom júna 2016 sme v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia a  Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky zorganizovali v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch pre administratívnych zamestnancov výrobného závodu v poradí už dvadsiate darovanie krvi. Najvzácnejšiu ľudskú tekutinu sa rozhodlo nezištne darovať 17 dobrovoľných darcov, pričom traja z nich boli  prvodarcovia. Dobrovoľný odber krvi sa v priestoroch spoločnosti Kia Motors Slovakia organizuje už od roku 2007. Doposiaľ sa ho zúčastnilo 466 zamestnancov.

Life balance - Podujatia pre zamestnancov,  ich rodinných príslušníkov, deti, obyvateľov regiónu

Závod každoročne pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov organizuje viaceré populárne podujatia. Sú to rôzne hudobné koncerty, Rodičovské dni (rodičia zamestnancov navštevujú závod), zájazdy pre zamestnancov do európskych veľkomiest, rôzne športové podujatia. Kia organizuje aj aktivity pre deti ako kurzy lyžovania, jazykové kurzy, či popoludnie s Mikulášom. Najväčšej obľube sa však teší Rodinný deň Kia, v rámci ktorého sú pre nich pripravené rôzne atrakcie a nezabudnuteľné zážitky. V roku 201 sa dňa otvorených dverí zúčastnilo viac ako 18 000 návštevníkov, pričom treba dodať, že brány závodu sú otvorené aj pre zamestnancov našich dodávateľov, obchodných partnerov či širokú verejnosť.

Areál závodu a pracovné prostredie

S cieľom zvýšiť komfort našich zamestnancov sme v roku 2015 zrealizovali niekoľko projektov. Kompletne sme prerobili autobusovú stanicu pre naše pravidelné autobusové linky, ktoré zamestnancov prepravujú z miesta ich bydliska a späť. Súčasné moderné a priestorné autobusové nástupište poskytuje zamestnancom prostredníctvom digitálnych displejov aktuálne informácie o odchode liniek a zvyšuje komfort zamestnancov počas čakania na spoj. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť a ochrana zamestnancov v areály stanice.

Spoločnosť v roku 2015 na základe požiadaviek zamestnancov, ktorí využívajú na prepravu vlastný automobil, rozšírila kapacitu parkovacích miest pre zamestnancov, či návštevníkov, ktorí merajú cestu do nášho závodu. Nové parkovisko má rozlohu 6 030 m2 a vzniklo na ňom 272 nových parkovacích miest.

V závode sme v jedálňach vymenili stoličky a stoly, aby si zamestnanci mohli ešte väčšmi vychutnávať oddych počas obedovej prestávky. V kanceláriách v priebehu roka došlo pre zmenu k postupnej výmene stoličiek ako aj počítačov.

Zákazníci - Aj vo výrobnom závode máme oddelenie predaja, ktoré komunikuje s našimi zákazníkmi prostredníctvom pravidelných konferencií a mítingov, ktoré sa realizujú v spolupráci s európskou predajnou entitou ako aj s kórejskou centrálou. Na základe aktuálnych potrieb sa uskutočňujú aj skúmania problémových oblastí priamo u konkrétnych dílerov, kde získavame spätnú väzbu o kvalite a všeobecnej spolupráci.

Starostlivosť o konečných zákazníkov zabezpečuje v každej krajine národný distribútor. Vo výrobnom závode zabezpečujeme našim distribútorom pravidelnú komunikáciu a podporu všetkých požiadaviek týkajúcich sa cien, objednávok, logistiky a popredajnej podpory. Distribútorov podporujeme formou organizovania návštev závodu pre zákazníkov, novinárov ako aj zamestnancov predajcov z celej Európy ako aj mimoeurópskych krajín, kam exportujeme naše výrobky.

Reklamu a marketing zabezpečujú národní distribútori a koordinujú ich regionálne centrály. V roku 2015 sme spolupracovali pri projekte pan-európskeho testovania produktovo vylepšeného modelu Kia cee’d. Zúčastnilo sa ho takmer 400 renomovaných auto - moto novinárov, pre ktorých bolo pripravených na testovanie v rámci Žilinského kraja 60 vozidiel. Prispievame tak nielen k prezentácii výrobkov vyrobených na Slovensku, ale aj k propagácii Žilinského kraja a celého Slovenska.

Jedinečná záruka - Zákazníci v Európe dostávajú nad rámec zákona na automobily Kia nadštandardnú záruku 7 rokov alebo 150 000 km. Náš závod poskytuje jedinečnú záruku už od spustenia výroby v roku 2006, čo bol revolučný krok v starostlivosti o zákazníkov. Ani po 10 rokoch neposkytuje takú dlhú záruku iný výrobca v Európe.

Portfólio produktov pre znevýhodnené skupiny zastrešujú jednotliví distribútori, ktorí upravujú výrobné špecifikácie nad rámec schválených verzií výrobného závodu. Naša spoločnosť im pritom vychádza plne v ústrety a usiluje sa plne uspokojiť všetky požiadavky. Z dôvodu masovej výroby nie je možné individuálne prispôsobovať vozidlá konečným zákazníkom s nejakým  znevýhodnením, avšak ponuka značky Kia obsahuje takmer plný sortiment všetkých dostupných technológii na našom trhu, takže finálny zákazník si vozidlo môže nakonfigurovať už u svojho predajcu.

Vozidlá značky Kia sa už dlhodobo vyrábajú aj so systémom ISG inak nazývaný aj Štart stop systém, ktorý priamo vplýva na výšku emisií a prispieva tak k ochrane životného prostredia.

Spolupráca s dodávateľmi – našich dodávateľov vnímame ako súčasť rodiny – jedine spoločným úspechom môžeme zabezpečiť trvalú udržateľnosť a konkurencieschopnosť v spoločnom podnikaní. Na internetovej stránke www.kia.sk sú zverejnené obchodné podmienky pre nákup tovarov a služieb, za ktorých spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. nakupuje všetky tovary a služby od dodávateľov, každoročne usporadúvame semináre pre našich kľúčových dodávateľov, s ktorými komunikujeme naše požiadavky, vnútropodnikové normy, stratégie a ciele.

Výber dodávateľov - Naša spoločnosť si uvedomuje to, že náš úspech je zároveň úspechom našich dodávateľov a naopak. Pri ich výbere sú kľúčové tri hlavné kritériá – kvalita, čas dodávky a cena.

Systém nákupu a obstarávania - Na výberové konania čo najviac používame elektronický systém VAATZ, ktorý zaisťuje transparentnosť výberového procesu (elektronické zadávanie cenových ponúk a ich automatické vyhodnocovanie). V nákupnom procese uplatňujeme pravidlá, ktoré sú popísané v našich smerniciach a pracovných manuáloch s cieľom zaručiť transparentnosť procesu.

Platobná disciplína - Kia Motors Slovakia s.r.o. dodržuje platobnú disciplínu u všetkých svojich dodávateľoch načas v rámci dohodnutých kontraktných alebo všeobecných obchodných podmienok. 

Podpora zodpovedného podnikania - V roku 2015 sme začali so spoluprácou s vybranými dodávateľskými spoločnosťami zo segmentu Tier-1 s cieľom kontinuálne zlepšovať oblasť zamestnaneckých vzťahov a starostlivosti o zamestnancov.

Pri spolupráci sa zameriavame najmä na skvalitnenie prvkov, akými sú: komunikačné kanály v spoločnosti, spôsob riešenia sťažností a konfliktov, vzdelávanie zamestnancov, spoločné mimopracovné aktivity, všeobecná starostlivosť o zamestnancov, systém BOZP, politika ľudských zdrojov a zamestnaneckých vzťahov.

Spoločným cieľom je vzájomná podpora a výmena cenných skúseností – spolupráca je tak výhodná pre obe strany, keďže je možné porovnať starostlivosť o zamestnancov a dobré opatrenia/metódy implementovať ďalej u ďalších dodávateľov, resp. takisto v našej spoločnosti.

Aktuálne zvažujeme rozšíriť spoluprácu na ďalšie dodávateľské spoločnosti.

ISO 27 001 - Od roku 2015 sme v rámci zvyšovania Informačnej bezpečnosti zaviedli aj audity u našich kľúčových dodávateľov. Cieľom auditu bolo hlavne zistenie aktuálneho stavu v danej oblasti a následne poradenstvo pre dodávateľov. Týmto spôsobom budujeme povedomie a poskytujeme dodávateľom základ pre ich rozvoj v oblasti Informačnej bezpečnosti.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa dlhodobo radí medzi významných zamestnávateľov a exportérov na Slovensku, no nemalú pozornosť zameriava aj na podporu projektov nie priamo súvisiacich s výrobou vozidiel. Práve podpora projektov v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania predstavuje stelesnenie vyššieho cieľa integrácie výrobnej fabriky do celej spoločnosti prostredníctvom všestrannej podpory organizácií, v ktorých záujme je realizovanie aktivít prospešných pre celok i marginálne skupiny s cieľom pozdvihnutia ich životnej úrovne.

Prioritne sa naša spoločnosť zameriava na  Žilinský kraj, keďže práve z neho pochádza väčšina zamestnancov. Kia podáva pomocnú ruku regiónu, v ktorom pôsobí, ako aj okolitým obciam pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí už od roku 2005, kedy sa vedenie spoločnosti rozhodlo, že zodpovedné podnikanie a pomoc regiónu zaradí medzi jednu zo svojich priorít. Postupne sa začali formovať oblasti podpory a významným míľnikom bolo zriadenie Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis v roku 2008. Ďalším významným krokom v oblasti zodpovedného podnikania bol vznik vlastnej Nadácie Kia Motors Slovakia v decembri 2013. Kompletná správa filantropických projektov prešla od roku 2016 pod firemnú nadáciu, ktorá je financovaná z darov spoločnosti, z asignácie 2 % dane z príjmov spoločnosti a jej zamestnancov a ostatných prispievateľov.

Za uplynulé roky sa spoločnosti Kia Motors Slovakia podarilo rozbehnúť a zrealizovať obrovské množstvo užitočných projektov, ktoré pomohli mnohým ľuďom a ovplyvnili dianie v celom regióne. Ich zameranie je upriamené na sebarealizáciu zdravotne postihnutých športovcov, rovnosť príležitostí pre minoritné skupiny obyvateľov, zvýšenie environmentálnej stability a bezpečnosti, vzdelávanie, šport, kultúru a dobrovoľnícke aktivity zamestnancov. Aj naďalej sa pripravujú projekty na skvalitnenie života obyvateľov regiónu všetkých vekových skupín.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia pravidelne podporuje obce v tesnom okolí výrobného závodu ako aj priľahlé mesto Žilina. Každoročne participujeme na množstve projektov, ktoré sa zameriavajú najmä na zveľaďovanie prostredia obcí, prípadne slúžia ich obyvateľom. Medzi najväčšie projekty patrí napríklad rekonštrukcia parkov v meste Žilina, rekonštrukcia žilinskej Nemocnice s Poliklinikou, projekt BikeKIA zameraný na tvorbu a výstavbu nových cyklistických chodníkov, rekonštrukcia Žilinskej synagógy. Každoročná je aj podpora Staromestských slávností, ktoré počas troch dní sprostredkovávajú tradíciu a kultúru celému žilinskému regiónu.

Spolupráca so školami tvorí ďalšiu významnú časť zodpovedného podnikania. Podpora vzdelávania, pravidelné každoročné súťaže, podpora školských projektov, ale aj samotná rekonštrukcia priestorov škôl a škôlok sú projektami, ktorým prikladáme veľkú dôležitosť. Spoločnosť počas svojho pôsobenia na Slovensku darovala školám už 101 automobilov a 69 motorov, ktoré sú určené na podporu výučby. Firma tak prispieva nielen ku výraznému zlepšeniu kvality vyučovacieho procesu, ale súčasne v mladých ľuďoch buduje potenciál na nájdenie zamestnania v automobilovom priemysle. V roku 2016 v spolupráci s ďalšími dvoma automobilkami Volkswagen a PSA, Kia Motors Slovakia zrealizovala prvý ročník programu Vodičské preukazy pre deti z detských domovov.

Jednou z priorít Kia Motors Slovakia pri podpore regiónu je aj budovanie cyklotrás. V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom už 5 rokov budujeme spoločnú cyklotrasu s názvom BikeKIA. Jej cieľom je, aby  sa spojením Budatínskeho hradu so Strečianskym hradom vytvorila športovo-rekreačná zóna nielen pre Žilinčanov, ale aj ľudí z blízkeho okolia.

Jedným z najpopulárnejších nástrojov podpory sú Zamestnanecké grantové programy. V nich sami zamestnanci odporúčajú projekty, na ktorých priamo alebo nepriamo participujú a takýmto spôsobom majú možnosť získať pre ne podporu. V roku 2017 prebehli dva zamestnanecké grantové programy, a to Šport v regióne a Vzdelávanie v regióne, ktoré každoročne zapájajú stovky našich zamestnancov. Porota zložená z odborníkov v danej oblasti a zástupcov spoločnosti následne rozhodne o tom, ktoré projekty nakoniec podporu získajú. Počet žiadateľov o granty každoročne stúpa a za rok 2017 sme podporili spolu až 69 projektov spolu s odporúčaním nášho zamestnanca z ktorých až 123 bolo podporených.

Dobrovoľnícke aktivity zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia predstavujú jeden z najväčších projektov v rámci firemnej filantropie. Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa snaží podporovať aktivity zamerané nielen na manuálnu, ale aj odbornú pomoc, kde know-how zamestnancov pomáha pri rozvoji jednotlivých organizácií v oblasti IT, ľudských zdrojov, komunikácie a pod. Prístup zamestnancov tkvie predovšetkým v ich vlastnej seba motivácii, keďže majú možnosť vidieť svet aj z iného uhla pohľadu a vedieť, že za sebou nechávajú veľký kus práce, ktorá systematicky pomáha druhým. Zamestnanci sú tí, ktorí prinášajú zmenu a svojím odhodlaním sa snažia pomôcť skutočne tam, kde je pomoc potrebná a vítaná.

Od roku 2013 do roku 2015 sa cez Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis zrealizovalo celkovo 503 projektov v celkovej sume 2 736 164.88 Eur. Každým rokom počet podporených projektov stúpal priamo úmerne so sumou, ktorá mohla byť prerozdelená na projekty počas celého roka.

V roku 2016 Nadácia Kia Motors Slovakia doteraz prerozdelila medzi 180 projektov sumu prevyšujúcu 1,6 milióna Eur.

https://www.zilinak.sk/prispevky/3694/fnsp-zilina-bude-rekonstruovat-budovu-pediatrie-a-postavi-nove-ambulancie-na-urologii

http://www.teraz.sk/regiony/zilina-park-rekonstrukcia/216821-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zilina-zmodernizovane-priestory-ponu/29199-clanok.html

Spoločnosť Kia Motors Slovakia má od roku 2007 zavedený systém environmentálneho riadenia podľa normy ISO 14001:2004 s následnou recertifikáciou v rokoch 2010, 2012 a 2015 a v roku 2017 sme získali certifikát podľa revidovanej normy ISO 14001:2015. Všetky vyrábané modely spĺňajú kritériá podľa ISO 14040:2009 a ISO/TR 14062:2002 a potvrdzujú tak environmentálnu vhodnosť našich produktov od dizajnu, cez výrobu až po ukončenie ich životnosti.

Základnými piliermi systému environmentálneho riadenia je pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie vplyvu prevádzky na jednotlivé zložky životného prostredia (ovzdušie, pôda, povrchová a podzemná voda), sledovanie súladu s platnou legislatívou a stanovenie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov.

Výsledky monitorovania zložiek životného prostredia vrátane porovnania s limitmi stanovenými legislatívou sú pravidelne uverejňované na webovej stránke našej spoločnosti. Nad rámec legislatívnych povinností zabezpečujeme napr. environmentálne audity u našich dodávateľov.

Aktivity na úsporu energií a materiálov

V roku 2015 sme vo viacerých výrobných halách (lisovňa, karosáreň, montáž, vybavovacie centrum automobilov, motoráreň I.) vymenili osvetlenie (2 830 kusov). Pôvodné lampy sme nahradili inovovaným LED osvetľovacím systémom, ktorý disponuje lokálnym kontrolným systémom pre redukciu energie a osvetlenia. Vďaka tejto výmene sme v roku 2015 dosiahli ročnú úsporu spotreby elektrickej energie na úrovni 5 010 001 kWh.

Od roku 2016 nakupujeme “zelenú” elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a tým prispievame k znižovaniu emisií skleníkových plynov a potvrdzujeme tak našu environmentálnu zodpovednosť.  V roku 2016 bola realizovaná investícia   na zníženie objemu kovového odpadu z motorárne 1 a tiež bolo realizované zlepšenie triedenia odpadov v kancelárskych priestoroch.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky