KOSIT

Základné informácie

Názov firmy: KOSIT a.s.

Webová stránka: www.kosit.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť KOSIT a.s. bola založená v roku 2001. Je technologicky inovatívnou a spoločensky zodpovednou spoločnosťou, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov.

Hlavná téma ZP: 

 • Vysoká kvalita dodaných služieb a vysoká spokojnosť zákazníkov
 • Spokojnosť dodávateľov a zamestnancov spoločnosti
 • Spoločenská zodpovednosť a výchova v oblasti environmentálnej výchovy
 • Zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva bez predsudkov

Počet zamestnancov: 588        

Manažér koordinujúci ZP: Anna Laurincová, riaditeľka pre administratívu a ľudské zdroje, e-mail: laurincova@kosit.sk

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Samostatný a implementovaný dokument „o zodpovednom podnikaní“ nie je k dispozícii. Spoločnosť má však vypracovaný a vedením spoločnosti schválený dokument „Politika integrovaného manažérskeho systému KOSIT a.s.“, ktorého základné atribúty sa ideovo prelínajú s definíciou zodpovedného podnikania.

b) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Nie

c) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Nie, jeho tvorba je aktuálne v prípravnom procese.

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Nie

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Business Leaders Forum

f) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

Spoločnosť KOSIT a.s. sa od svojho vzniku intenzívne venuje environmentálnej výchove detí a mládeže. V rámci týchto aktivít vytvára materiály a podporuje podujatia, ktoré vzdelávajú detí, mládež ale aj dospelých v oblasti ochrany životného prostredia, triedenia, spracovania a zhodnocovania odpadu.

 1. VIA BONA (2013) Čestné uznanie v kategórii Zelená firma.

Uznanie odovzdával ochranár a aktivista Ivan Cehelský, nositeľ ocenenia Biela Vrana. Spoločnosť KOSIT a.s. získala čestné uznanie za komplexný a trvalo‑udržateľný prístup k zhodnocovaniu produkovaného odpadu.

 1. Zlatý mravec (2011) v kategórii Environmentálna výchova, za projekt Škôlka Ježka Separka.

V rámci projektu sme vybavili 250 materských škôl výchovno-vzdelávacími materiálmi v oblasti environmentálnej výchovy.

 1. Ocenenie Ministra hospodárstva SR (2008) za Inovatívny čin roka, za projekt Centrum environmentálnej výchovy.

Centrum environmentálnej výchovy (CEV) so vznikom v roku 2007 ponúka zážitkové vzdelávanie detí, mládeže ale aj dospelých v oblasti ochrany životného prostredia, triedenia, spracovania a zhodnocovania odpadu.

g) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Spoločnosti KOSIT a.s. bola v posledných 3 rokoch udelená len jedna pokuta (Slovenskou inšpekciou životného prostredia), a to za minimálne prekročenie priemerného denného emisného limitu pre znečisťujúcu látku HCL.

Spoločnosť KOSIT a.s., ako aj jej všetky dcérske spoločnosti, dbajú na vysokú úroveň bezpečnosti pri práci zamestnancov v kamenných prevádzkach či v teréne, ich vysokej kvalifikovanosti voči vykonávanej práci, zabezpečenie dostatočného množstva oddychu mimo práce a počas dovoleniek, či rovnakej príležitosti šancí pre prácu v spoločnosti.

Medzi hlavné aktivity v tejto oblasti zaraďujeme:

 1. Individuálne riešenia pracovných úrazov, nápravné a prevenčné opatrenia na úrovni najvyššieho vedenia spoločnosti.
 2. Oblečenie, obuv a ďalšie vybavenie zamestnancov dosahuje vysoké štandardy, ktoré prihliadajú na rôzne poveternostné podmienky pri práci v exteriéri.
 3. Pravidelné vzdelávacie aktivity zamestnancov – formou workshopov, účasťou na konferenciách či školeniach.
 4. Minimalizácia zadaných úloh mimo pracovného času, dotácia formou stravného lístka aj počas času dovoleniek, skrátenie „povinného“ pracovného času v poslednom pracovnom dni.
 5. Pravidelné spoločenské podujatia pre všetkých zamestnancov spoločnosti (spoločné grilovanie, vianočný večierok, športové aktivity a iné).
 6. Zamestnávanie marginalizovanej skupiny obyvateľstva a ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou.

V máji 2018 sme začali spolupracovať s mimovládnou organizáciou ETP, ktorá sa zaoberá podporou spoločensky znevýhodnených skupín a etnických menšín. Spolupráca bude realizovaná formou školení pre zamestnancov KOSIT-u a podpory projektu Budujeme nádej – Luník IX.

Spoločnosť KOSIT a.s. dbá na vysokú spokojnosť svojich zákazníkov s poskytovanými službami (rýchlosť, komplexnosť), komunikáciou obchodného zastúpenia (okamžitá reakcia na požiadavku, ochota, flexibilita), vysokými štandardami práce a ochrany osobných údajov zákazníkov a otvorenou komunikáciou so zákazníkmi na sociálnych sieťach.

Medzi hlavné aktivity v tejto oblasti zaraďujeme:

 1. Zavedenie systému pre správu zákazníkov (CRM).
 2. Vytváranie personalizovaných ponúk na základe požiadaviek zákazníkov, poradenstvo pred a počas realizácie.
 3. Na základe požiadaviek a spätnej väzby zákazníkov o služby, ktoré nepatrili do portfólia produktov a služieb spoločnosti KOSIT a.s. (kosenie, úprava zelene, sťahovanie, upratovanie pivníc a podobne), bola založená spoločnosť KOSIT SERVICES s.r.o., ktorá zákazníkom požadované služby začala poskytovať.
 4. Zavedenie interných a pre všetkých zamestnancov záväzných noriem pre spracovanie a ochranu osobných údajov zákazníkov (skartácia nepotrebných dokumentov, kontrola tlačových úloh, povinné blokovanie počítačov a mobilných telefónov v prípade neprítomnosti).

Sledované indikátory:

 1. Prieskum spokojnosti so službami medzi zákazníkmi segmentov B2C a B2B (naposledy realizovaný 02/2017 spoločnosťou). Na základe prieskumu zákazníckej skúsenosti a spokojnosti v segmente B2B, realizovaného spoločnosťou DATAMAR, sme medzi našimi zákazníkmi dosiahli vysoký index spokojnosti (index 81) s našimi službami a komunikáciou.
 2. Pravidelné týždenné sledovania reklamácií zákazníkov (dôvody a opodstatnenosť reklamácie), s okamžitým návrhom spôsobu riešenia na úrovni najvyššieho vedenia spoločnosti.

Spoločnosť KOSIT a.s. vysoko dbá na rovnosť obchodných príležitosti pre všetkých dodávateľov požadovaných produktov a služieb. Spoločnosť pri všeobecne dostupných produktoch a službách nemá podpísanú exkluzivitu s dodávateľskými spoločnosťami.

Medzi hlavné aktivity v tejto oblasti zaraďujeme:

 1. Zavedenie Všeobecných nákupných podmienok spoločnosti KOSIT a.s.
 2. Povinný prieskum cenových ponúk (online a offline formou).
 3. Povinný trhový prieskum spoločností, ktoré vedia dodať požadované produkty alebo služby.
 4. Odpovede na ponuky a zaevidovanie všetkých potenciálnych dodávateľov.

Spoločnosť KOSIT a.s. prijíma a rešpektuje princípy zdravej hospodárskej súťaže. Prítomnosť konkurenčných spoločností vníma ako výzvu pre zdokonaľovanie kvality, komplexnosti a cenovú politiku poskytovaných produktov a služieb. Spoločnosť sa dištancuje od akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, vysoko rešpektuje ochranu duševného vlastníctva a nepísané etické obchodné pravidlá.

Sledované indikátory:

Vysoká úspešnosť v súťažiach vo verejnom sektore. Tento fakt vnímame ako indikátor transparentnosti obchodných ponúk voči kvalite dodaných služieb, referencií, cenových ponúk a a podobne.

Spoločnosť KOSIT a.s. si od svojho vzniku uvedomuje dôležitosť svojej spoločenskej zodpovednosti nielen v oblasti, v ktorej podniká, ale vo všetkých oblastiach spoločenského života. Aj z tohto dôvodu založila Nadáciu KOSIT, ktorá má definované tri základné piliere:

 1. Vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy
 2. Organizovanie a podpora verejnoprospešných prác s cieľom upratovania verejných priestranstiev
 3. Ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy a športu

Medzi hlavné aktivity Nadácie a spoločnosti KOSIT a.s. zaraďujeme:

 1. Dobrovoľnícka aktivita KOSIT Jarné upratovanie. Spoločnosť KOSIT podporila počas jarného obdobia roku 2018 aktivity veľkého upratovania sumou až 11 000 €. O podporu sa mohla uchádzať každá z 22 mestských častí a pre každú z nich bol vyčlenený príspevok vo výške 500 € na produkty a služby.
 2. KOSIT v akcii. Aktivita bola zameraná na rekultiváciu okolia materských škôl, počas ktorej sme podporili vybudovanie náučných chodníkov pre deti.
 3. Podpora aktivít pre hendikepované deti. Podpora a spolupráca pri aktivitách silového športovca Pavla Barbariča, ktorý pomáha deťom s ochorením svalovej dystrofie.
 4. Podpora dobrovoľníckych aktivít a tvorby divadelného predstavenia divadla ArtEst, ktorého hercami sa stali okrem profesionálnych hercov aj ľudia bez domova a ľudia s Downovým syndróm.
 5. Centrum environmentálnej výchovy (CEV).
 6. Vzdelávacie aktivity v oblasti environmentálnej výchovy v Nápravno-výchovných ústavoch.
 7. Spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach, ako odborný konzultant pri príprave diplomových a doktorandských prác poslucháčov.
 8. V spolupráci s neziskovou organizáciou ETP sa bude spoločnosť KOSIT a.s. spolupodieľať na letnom tábore na Drienici s cieľom zvýšenia povedomia detí v oblasti environmentálnej výchovy.
 9. Spolupráca pri projektoch a podujatiach so spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá sa venuje triedenému zberu odpadov. Cieľom aktivít je zvýšenie povedomia o prínosoch separovaného zberu.

Spoločnosť KOSIT a.s. si váži prírodné bohatstvo, a preto pri svojej činnosti dodržiava všetky právne predpisy a svojimi aktivitami sa snaží o čo najnižšie negatívne dopady na životné prostredie.

Medzi hlavné aktivity zaraďujeme:

 1. Certifikácia systémov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
 2. Vybudovanie jedného z najmodernejších zariadení na čistenie spalín na linke kotla K1 Zariadenia pre energetické zhodnotenie odpadov, ktorých účinnosť pri tvorbe emisií je prísnejšia ako súčasne platná legislatíva SR pre tieto zariadenia.
 3. Likvidácia nelegálnych (čiernych) skládok v spolupráci s obcami.
 4. Znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie pri ukladaní odpadu na skládky odpadov, prostredníctvom ich spracovania a energetického zhodnocovania (prostredníctvom Zariadenia na energetické zhodnotenie odpadov so sídlom v Košiciach).
 5. Uvedomenie si zodpovednosti voči životnému prostrediu začína už v školskom veku. Z tohto dôvodu spoločnosť založila Centrum environmentálnej výchovy (CEV) v Košiciach a v blízkej budúcnosti má snahu o založenie CEV v Nitre.
 6. Aktívne (finančne či materiálne) podporujeme podujatia s environmentálnou tematikou (ZERO WASTE a i.)

Misiou spoločnosti KOSIT a.s. sa pre najbližšie obdobie stala snaha dosiahnuť čo najlepšie výsledky v rámci schválenej európskej odpadovej legislatívy v oblasti recyklačných cieľov pre rok 2030. Snahou spoločnosti je stať sa nositeľom myšlienky recyklácie a triedenia odpadov.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky