Novartis

Základné informácie

Názov firmy: Novartis Slovakia s.r.o.

Webová stránka:  www.novartis.com, www.novartis.sk

Charakteristika činnosti: Farmaceutická spoločnosť so širokým portfóliom zdravotníckych produktov, vrátane inovatívnych liečiv, prípravkov pre očné lekárstvo, generických liekov, voľne predajných liekov, vakcín a diagnostických prístrojov. Zastrešuje viac ako 140 krajín, kde má svoje zastúpenie a zamestnáva celosvetovo viac ako 120 tisíc zamestnancov.

Hlavné témy ZP:

K podnikaniu pristupujeme zodpovedne - Každá zodpovedná firma sa správa tak, aby jej činnosť bola pre spoločnosť prínosom. Tým naším je objavovanie a vývoj inovatívnych liekov. Pomáhame zmierňovať utrpenie, zlepšovať kvalitu života a zachraňovať ľudské životy. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je pomáhať druhým.

Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti stojí na štyroch základných pilieroch:

  • Pacienti - Orientujeme sa na výskum a vývoj nových liekov a pomáhame tak ľuďom na celom svete zdieľať výhody pokroku v medicínskych technológiách.
  • Etika v podnikaní - Etika v podnikaní zahŕňa občianske postoje predstavujúce princípy spoločnosti Novartis týkajúce sa jej vystupovania vo všetkých odvetviach jej podnikania, spoločenských a environmentálnych aktivitách.
  • Ľudia a spoločnosť - Sme si vedomí spoločenskej zodpovednosti vyplývajúcej z nášho postavenia, a preto časť zisku pravidelne venujeme na podporu verejne prospešných a charitatívnych projektov.
  • Životné prostredie - Zásadné je pre nás ohľaduplné podnikanie, preto sa snažíme minimalizovať dopad našich aktivít na životné prostredie. Dôležitá je pre nás aj starostlivosť o prírodné zdroje, ktorá zahŕňa najmä dôslednú kontrolu odpadu a emisií skleníkových plynov.

Počet zamestnancov:    150                  

Manažéri koordinujúci ZP: Zsolt Kajtor, generálny riaditeľ, zsolt.kajtor@novartis.com a Petra Furbecková, Head of HR, petra.furbeckova@novartis.com

 

Politika ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (Health, Safety and Environment Protection Policy) vyjadruje záväzok, že naše chovanie a naše aktivity budú rešpektovať zdravie a bezpečnosť všetkých zainteresovaných a tiež ochranu životného prostredia.

Všetky vozidlá v spoločnosti Novartis sú zamerané na šetrenie životného prostredia (Blue Motion alebo EcoTec) so zabudovaným systémom „start & stop“ a podľa TCO analýzy. V spoločnosti pravidelne organizujeme dni zdravia zamerané na prevenciu ale takisto sociálnu zodpovednosť: darcovstvo krvi.

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie. Má však smernicu dotýkajúcu sa Zásad rovnej hospodárskej súťaže (Novartis Fair Competition Policy), na ktorú sú všetci zamestnanci vyškolení a podpisom pracovnej zmluvy sa zaväzujú ju dodržiavať. Globálne vedenie spoločnosť Novartis AG vydáva globálnu správu o zodpovednom podnikaní.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie na lokálnej úrovni.

c./ Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Nie

d./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno. Pozrieť si ho môžete tu.

e./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, v rámci nášho členstva v AIFP.

f./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

AIFP, EFPIA

g./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie

h./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Všetci, s ktorými spolupracujeme, sú pre nás kľúčom k úspechu. Pomáhame našim zamestnancom so zaistením čo najlepšieho pracovného prostredia, staráme sa o ich zdravie a bezpečnosť : Dni zdravia, Global Corporate Challenge, účasť na športových podujatiach: Nočný beh Bratislavou, Beh Devín - Bratislava, zdravotnícka a medicínska osveta.

Štandardom v celej spoločnosti sú programy zamerané na vyváženosť pracovného a súkromného života: flexibilná pracovná doba, možnosť pracovať z domu - Home Office, voľno-časové aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov: letný tábor.

Pravidelná realizácia prieskumu spokojnosti zamestnancov s cieľom zvýšiť zaangažovanosť zamestnancov a identifikovať oblasti na zlepšenie. V roku 2012 sme sa zúčastnili aktivity realizovanej spoločnosťou Aon Hewitt – Zamestnávateľ roka, kde sme sa umiestnili v top päťke malých a stredných zamestnávateľov na Slovensku.

Za posledných 6 rokov od vzniku samostatnej pobočky na Slovensku sme nemali žiadny vážny alebo smrteľný úraz.

Všetka naša činnosť sa riadi prísnymi internými etickými a zákonnými princípmi rokovaní. Ako členská spoločnosť Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) sa tiež riadime jej platným etickým kódexom.

Etika v podnikaní zahŕňa občianske postoje predstavujúce princípy spoločnosti Novartis týkajúce sa jej vystupovania vo všetkých odvetviach jej podnikania, spoločenských a environmentálnych aktivitách.

Novartis sa snaží zabezpečiť, aby mali pacienti prospech z nových liekov v čo najkratšom možnom čase. Robí to zvyšovaním rýchlosti vývoja, navrhovaním klinických štúdií tak, aby prinášali potrebné údaje a spoluprácou so štátnymi inštitúciami na moderných systémoch cenotvorby pre nové lieky.

Novartis je jediná farmaceutická spoločnosť s celosvetovou vedúcou pozíciou v oblasti registrovaných patentov a tiež v generických liekoch. Sandoz hrá dôležitú úlohu v stratégii spoločnosti Novartis ponúkať rad liečebných možností pre pacientov, lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po celom svete. Toto široké portfólio pomáha tomu, aby boli cenovo dostupné a vysoko kvalitné lieky prístupné pre pacientov na celom svete a stabilizuje systém zdravotnej starostlivosti.

Ako eticky, sociálne a ekologicky zodpovedná organizácia, kladie Novartis prvotný dôraz na čestné rokovania s obchodnými partnermi, vládnymi orgánmi a verejnosťou. Úspech jeho obchodných aktivít závisí na udržaní dôvery týchto hlavných skupín.

Všetky výberové konania spojené s vyhľadávaním  dodávateľských služieb prebiehajú prostredníctvom zodpovedného výberu min. z 3 ponúk, čím sa snažíme poskytnúť rovnaké príležitosti a zabezpečiť transparentnosť pri výbere dodávateľov. Oblasť nákupu je pravidelne auditovaná z pohľadu dodržiavania princípov internými audítormi.

Všetka naša činnosť sa riadi prísnymi internými etickými a zákonnými princípmi. Ako členská spoločnosť Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) sa tiež riadime jej platným etickým kódexom.

Etika v podnikaní zahŕňa občianske postoje predstavujúce princípy spoločnosti Novartis týkajúce sa jej vystupovania vo všetkých odvetviach jej podnikania, spoločenských a environmentálnych aktivitách.

Spoločnosti Novartis sa podieľa spolu s medzinárodnými organizáciami na pomoci, ktorá je potrebná pri riešení najväčších zdravotných výziev: prístup k liekom proti malárii, malomocenstvu, tuberkulóze atď. Viac informácií tu.

Novartis spolupracuje s nasledujúcimi pacientskymi organizáciami:

Novartis Slovakia pravidelne prispieva 2% z dane neziskovým organizáciám, občianskym združeniam alebo iným združeniam. Novartis Slovensko poskytla v roku 2013 grant nasledovným projektom:

grant pre Úniu nevidiacich a slabozrakých

46 800,00 €

grant pre Ligu proti rakovine

15 000,00 €

grant pre Slovenskú diabet.spol.

15 000,00 €

grant pre Spol.pre osteoporózu a metab.ocho

25 000,00 €

grant pre Združenie Sclerosis multiplex

4 000,00 €

grant pre Úniu nevidiacich

25 000,00 €

grant pre Detskú FNsP BA

5 000,00 €

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky