Orange Slovensko

Základné údaje

Názov firmy: Orange Slovensko, a.s.

Webová stránka: www.orange.sk

Charakteristika činnosti: Orange Slovensko je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Prostredníctvom svojich najmodernejších mobilných a pevných sietí na Slovensku poskytuje hlasové služby, služby internetového pripojenia a televízie. Orange Slovensko patrí do celosvetovej skupiny Orange. Na slovenskom trhu komerčne pôsobí od roku 1997. K 31. 12. 2016 Orange evidoval 2,883 milióna aktívnych zákazníkov mobilnej siete a  ďalších 189-tisíc zákazníkov pevného internetu a digitálnej televízie.

Hlavné témy ZP:  http://www.orange.sk/onas/spolocenska-zodpovednost/

Počet zamestnancov (k 31. 12. 2016): 1 113

Manažér koordinujúci ZP: Milica Danková, manažérka Nadácie Orange a CR špecialistka, e-mail: milica.dankova@orange.sk

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Ako jedna z prvých firiem na Slovensku sme v roku 2003 vydali správu zahrňujúcu podrobný opis plnenia nášho Programu spoločenskej zodpovednosti. Od roku 2013 sú informácie o spoločenskej zodpovednosti integrálnou súčasťou Výročnej správy. Správy každoročne a zverejňujeme na webovej stránke.

V  spolupráci so skupinou Orange sme úspešne implementovali komplexný softvérový nástroj – INDICIA, ktorý nám umožňuje efektívne zadávanie, kontrolovanie a  vyhodnocovanie stanovených indikátorov spoločenskej zodpovednosti. Zber environmentálnych indikátorov realizujeme kvartálne a zber sociálnych indikátorov raz ročne.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Audit za rok 2016 bol realizovaný spoločnosťou KPMG Slovensko.

c) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, zverejnený na našej webovej stránke

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Od roku 2002 strategicky rozvíjame Program spoločenskej zodpovednosti skupiny Orange (pôvodne France Telecom). Naša spoločnosť spolu s ďalšími zakladajúcimi členmi BLF združenia podpísala 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, čím deklarovala záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k spoločensky zodpovednému podnikaniu. 

Stratégiou spoločensky zodpovedného podnikania Orangeu je vytvárať rovnováhu medzi potrebami partnerov, firmy, jej zákazníkov, akcionárov a  zamestnancov a  zavádzať zmeny, ktoré podporia dlhodobú udržateľnosť nášho podnikania. Sme presvedčení, že len taký spôsob podnikania, ktorý rešpektuje a vyvažuje obchodné ciele firmy a jej vplyv na spoločnosť, je trvalo udržateľný.

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

 • Business Leaders Forum
 • Rada pre reklamu

f) Získali ste ocenenia za spoločenskú zodpovednosť na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Zodpovedná spoločnosť 2017 – certifikát rozšírenej úrovne za aktivity v oblasti triedenia odpadu a ochrany životného prostredia
 • Zdravá firma roka 2016, 2015, 2014
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine 2006, 2005, 2004 
 • Via Bona Slovakia 2010  – Hlavná cena pre veľké podniky
 • Via Bona Slovakia 2008  – Čestné uznanie za trvalý a systematický rozvoj zodpovedného podnikania
 • Via Bona Slovakia 2005 – Hlavná cena pre veľké podniky
 • Via Bona Slovakia 2004 – Hlavná cena pre veľké podniky
 • Via Bona Slovakia 2003 – Cena za dlhodobé partnerstvo
 • TOP Employer 2017, 2016, 2015, 2014 Slovensko/ Europe/ Global
 • Medzinárodný európsky certifikát rodovej rovnosti
 • CSR Market Europe 2007, Brusel – Nominácia do európskych prípadových štúdií - Projekt "Deti a Mobily"
 • CSR Europe 2005 Brusel – Nominácia do 100 najlepších európskych prípadových štúdií – Projekt Komunikácia systému environmentálneho manažérstva zamestnancom
 • Caring for the Future 2007 – ocenenie CSR aktivít v rámci skupiny FT

g) Bola vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

nie

Na  podporu nášho prísľubu byť digitálnym a starostlivým zamestnávateľom sme si stanovili tri priority – zabezpečiť správne zručnosti pre zajtrajšok, rozvíjať agilné spôsoby práce a podporovať angažovanosť zamestnancov.

Potreby a spokojnosť zamestnancov v Orangei pravidelne monitorujeme a vyhodnocujeme. Dôraz kladieme na zvyšovanie profesionality zamestnancov a podporujeme ich vzdelávanie. Zvýšenú pozornosť venujeme tiež adaptačnému procesu nových zamestnancov.

V roku 2015 sme spustili program Orange zdravšie, v rámci ktorého sa zameriavame na  aktivity podporujúce zdravie, zdravý životný štýl našich zamestnancov a  voľnočasové športové aktivity. Vďaka našim „zdravým“ aktivitám pre zamestnancov sa môžeme v rámci súťaže Zdravá firma roka pochváliť 2. miestom v  kategórii nevýrobná firma.

Okrem zvýhodnených služieb a produktov Orangeu môžu naši zamestnanci využívať širokú škálu benefitov, napríklad voľné dni nad rámec zákona, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, zdravotnú starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení, voľné či zľavnené vstupenky na kultúrne a spoločenské podujatia, rekondičné pobyty, zľavy na detské tábory a mnoho ďalších. Vybrané benefity poskytujeme aj zamestnankyniam, ktoré sú na materskej či rodičovskej dovolenke.

Systém manažérstva bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy OHSAS 18001 máme implementovaný a  certifikovaný od roku 2011. Získali sme tak možnosť efektívne identifikovať a posudzovať riziká BOZP na našich pracoviskách a následne ich riadiť a odstraňovať, ako aj zlepšovať výkonnosť a dosiahnuť zhodu s právnymi požiadavkami BOZP. To všetko s jedným cieľom – dosiahnuť maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci každého z našich zamestnancov. Koncom roka 2016 sme zaviedli nové pravidlá BOZP a ochrany pred požiarmi (OPP) aj pre návštevy a dodávateľov prác a služieb.

Aj Orange Slovensko sa stal súčasťou iniciatívy skupiny Orange s názvom GEE&IS audit – The Gender Equality European and International Standard. Cieľom tohto auditu bolo preveriť, či sme zamestnávateľ prispievajúci ku kultúre podporujúcej rodovú rovnosť a rôznorodosť z  pohľadu veku či pohlavia. Teší nás, že sme získali Medzinárodný európsky certifikát rodovej rovnosti.

V roku 2013 vznikla v Orangei Zamestnanecká rada (predtým Zamestnanecké fórum) – skupina zástupcov zamestnancov volených na obdobie troch rokov, ktorých úlohou je, okrem iného, podporovať a zabezpečovať dialóg medzi zamestnancami spoločnosti a manažmentom. Svojou prácou vytvárajú priestor na konzultácie, návrhy, podnety zamestnancov k firemným procesom, zabezpečujú informovanosť zamestnancov o strategických rozhodnutiach, projektoch a dôvodoch rozhodnutí spoločnosti. Zamestnanci majú tiež možnosť riešiť svoje etické dilemy s etickým poradcom.

Flexibilnejšie možnosti komunikácie a prístupu k  informáciám priniesla aplikácia firemnej sociálnej siete Plazza. Tá poskytuje platformu na  rýchlu a  efektívnu komunikáciu, organizáciu pracovného času či zdieľanie dokumentov medzi kolegami.

V snahe poskytovať zákazníkom špičkové služby s pridanou hodnotou je pre nás veľmi pravidelne a efektívne monitorujeme a vyhodnocujeme ich kvalitu.

Zákazníkom poskytujeme nepretržitú zákaznícku podporu a kvalitný informačný servis nielen prostredníctvom Zákazníckej linky 905, ktorá je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni, ale aj vďaka Expert linke 14 905 či bezplatnej mobilnej aplikácii OrangeGO

Vďaka kvalite našej komunikácie so zákazníkmi na  sociálnych sieťach sa nám pravidelne darí obhájiť titul Socially Devoted. Ten na pravidelnej báze každý štvrťrok udeľuje spoločnosť Socialbakers a hodnotí v ňom pomer zodpovedaných otázok k  celkovému počtu otázok, ktoré návštevníci sociálnych sietí jednotlivým spoločnostiam adresujú na  nástenkách ich facebookových stránok.

Novými typmi služieb chceme svojim zákazníkom sprístupňovať výhody digitalizácie, pomáhať naplno využívať možnosti technológií a zjednodušiť im život. Medzi takéto inovácie patrí napríklad služba Môj glukomer, spojený so smartfónom, či GPS lokátor, ktorý umožňuje lokalizáciu osoby.

Zákazníkom s ťažkým zdravotným postihnutím či neziskovým organizáciám poskytuje Orange individuálne špeciálne zľavy na svoje služby.

Našim zákazníkom sa snažíme poskytovať aj užitočné informácie v oblasti zodpovedného používania moderných komunikačných technológií v rámci projektu Deti na nete. Projekt v sebe zahŕňa realizáciu prieskumov, osvetovú kampaň a vzdelávacie aktivity na školách.

V roku 2008 sme podpísali Národný kódex mobilných operátorov o bezpečnom používaní mobilných služieb.

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou našej podnikateľskej filozofie, a preto ju uplatňujeme nielen interne, ale vyžadujeme ju aj od našich dodávateľov. Tento proces začína už pri transparentnom výbere dodávateľov a pokračuje požiadavkami na riadenie ich environmentálnych vplyvov a etiky v podnikaní. Podľa dodaných produktov a služieb rozdeľujeme dodávateľov do kategórií, čo určuje aj frekvenciu mapovania potenciálnych dodávateľov a samotné hodnotenie dodávateľov.

Pre všetky obstarávacie činnosti riadené spoločnosťou Orange platí Kódex správania dodávateľov. Transparentnosť výberu dodávateľov spočíva najmä v organizovaní verejných súťaží, užších súťaží či prehľadnom priamom zadávaní jednotlivých zákaziek. Prístup potenciálneho dodávateľa v oblasti zodpovedného podnikania sledujeme prostredníctvom CSR dotazníka, ktorý rozosielame dodávateľom v druhom sete dokumentácie výberového konania. Slúži na lepšie poznanie dodávateľa z pohľadu jeho internej environmentálnej, etickej a bezpečnostnej politiky.

Naša spoločnosť dodávateľov hodnotí prostredníctvom špeciálneho online nástroja QREDIC®, ktorý prevzala od skupiny Orange. Prostredníctvom QREDICu sa hodnotí kvalita, reakcia, osobný vzťah, etika, životné prostredie, dodávka, inovácie, náklady, fakturácia.

V roku 2013 Orange Slovensko, rovnako ako ostatné krajiny skupiny Orange v rámci európskej divízie, prijalo iniciatívu, ktorej cieľom je dohliadať na zhodu našej spoločnosti s princípmi etiky a platných právnych predpisov pod názvom „Súlad“ (Compliance). Cieľom je zabezpečiť opatrenia na ochranu a zvýšenie bezpečnosti nášho podnikateľského prostredia a zintenzívniť dohľad nad záväzkom konať čestne na všetkých trhoch a v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.

Procedúra „Kontrolné prostredie na zamedzenie podvodom a politika boja proti podvodom“ zdôrazňuje nulovú toleranciu našej spoločnosti k podvodom a obsahuje aj časť, ktorá sa zaoberá korupciou. V nadväznosti na Etický kódex skupiny Orange bol už v roku 2012 schválený v našej spoločnosti dokument Protikorupčnej politiky (Anti-Corruption Policy).

Spoločnosť Orange Slovensko realizuje svoje filantropické a charitatívne aktivity prostredníctvom Nadácie Orange. Jej činnosť sa strategicky zamerala na podporu verejnoprospešných projektov a iniciatív v troch prioritných oblastiach: vzdelávanie, komunitný rozvoj a podpora deficitných skupín.

Okrem otvorených grantových programov a strategických partnerstiev s vybranými mimovládnymi organizáciami je jedinečným projektom nadácie udeľovanie prestížneho ocenenia Cena Nadácie Orange.Jej cieľom je vysloviť uznanie mimovládnym organizáciám za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a dlhodobú snahu prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, ktoré programovo podporujeme.

V spolupráci s občianskym združením Aliancia Stará tržnica, Connect a Orange Foundation sme v Bratislave roku 2016 otvorili nový kreatívno-komunitný priestor Lab powered by Nadácia Orange, kde sa môžu stretávať a naberať nové digitálne zručnosti študenti, mladí profesionáli, ale aj široká verejnosť.

O tom, že v Orangei je chuť pomáhať ozaj zakorenená, svedčí aj chuť zamestnancov zapájať sa do prospešných aktivít – napríklad zbierky šatstva, darovanie krvi, dobrovoľnícke podujatia Naše mesto, či realizácia vlastných projektov a nápadov, ktoré tiež podporujeme.

Významnou oblasťou našich filantropických aktivít sú mobilné finančné zbierky, ktoré realizujeme od roku 2001 a prostredníctvom ktorých pomáhame tam, kde je to potrebné a prispievame tak k rozvoju individuálneho darcovstva. Našimi dlhodobými partnermi sú Dobrý anjel, Unicef, Magna – Deti v núdzi, Liga proti rakovine, Hodina deťom a ďalší.), ďalšie zbierky realizujeme prostredníctvom DMS systému v spolupráci s Fórom donorov.

Podporujeme krízovú európsku linku 116 000 pre hľadané a nezvestné deti. Tiesňová linka 116 000 je napojená na národné organizácie, na Slovensku ju prevádzkuje Linka detskej istoty, ktorá prevádzkuje aj nonstop krízovú linku 116 111.

Už od roku 2006 sa intenzívne venujeme podpore bezpečného a zodpovedného používania komunikačných technológií. V spolupráci s mnohými odborníkmi realizuje Orange bezplatné workshopy a informačno-vzdelávacie aktivity, ktoré pomáhajú rodičom, pedagógom i deťom nájsť spôsob, ako využívať výhody komunikačných technológií a zároveň uchrániť deti od nástrah online sveta. Platformou na komplexný prístup k informáciám, tipom, radám odborníkov, rôznym hravým testom či inšpiráciám a radám z úst detskej psychologičky je webová stránka www.detinanete.sk.

Environmentálnu filozofiu vnášame do riadenia, ako aj do vnútorných procesov spoločnosti. Ako jedna z prvých spoločností na Slovensku sme priniesli ekologický rozmer aj do spolupráce s externými partnermi.

Snažíme sa čo najviac eliminovať náš negatívny dopad na životné prostredie. S týmto cieľom využívame aj Systém environmentálneho manažérstva (SEM), ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 14 001. Systém environmentálneho manažérstva je základnou zložkou našej environmentálnej politiky a neustále sa vyvíja. Zlepšujeme a prispôsobujeme ho novým požiadavkám, stanovujeme si nové ciele. O ich pozitívnom napĺňaní svedčí aj úspešné absolvovanie recertifikačného auditu podľa novej verzie normy ISO 14001:2015.

Keďže požiadavky normy ISO 14001:2015 sa vzťahujú aj na našich dodávateľov, kladieme dôraz aj na ich environmentálny prístup a na plnenie legislatívnych požiadaviek pre výkon činností s environmentálnym dopadom (príslušné autorizácie, súhlasy a oprávnenia).  Dodávatelia služieb a tovarov sú pravidelne raz ročne hodnotení a kategorizovaní do skupín. Program Environmentálne riadenie dodávateľov nám umožňuje nielen riadiť vplyvy, ktoré máme na životné prostredie cez našich dodávateľov, ale aj zlepšiť transparentnosť a komunikáciu s dodávateľmi týkajúcu sa životného prostredia.

Intenzívne sa venujeme:

 • úspore elektrickej energie a znižovanie emisií CO2 (napr. prostredníctvom úprav miestností, ventilácie a klimatizácie, konsolidácie a virtualizácie servov, car sharingu pri služobných cestách, preferenciou konferenčných hovorov pred služobnými cestami, využívania ekologických foriem dopravy, zapájaním sa do projektu Európsky týždeň mobility, Do práce na bicykli a pod.), V roku 2006 sme sa zaviazali, že do roku 2020 znížime produkciu CO2 o 20 %.
 • separovanému zberu papiera a plastových fliaš
 • zvyšovaniu počtu užívateľov elektronickej faktúry a elektronického biometrického podpisu eSign
 • zavádzaniu základňových staníc, ktoré na svoje fungovanie využívajú solárnu energiu
 • zberu a ekologickej likvidácii nefunkčných telefónov, batérií a príslušenstva (zber a likvidáciu použitých mobilných telefónov sme spojili aj s verejnoprospešným aspektom – za každý odovzdaný mobil venujeme 0,50 euro vybranej mimovládnej organizácii - viac tu.)

V spolupráci s OZ Green Gang sme na Slovensko priniesli Ekostrom, ktorý ľuďom umožňuje nabiť si svoje zariadenie slnečnou energiou. V roku 2015 bol inštalovaný v Banskej Bystrici.

Orange prihliadal na environmentálne hľadisko aj pri výbere novej budovy, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu. Pri jej stavbe boli uplatnené ekologické princípy a riešenia, ktoré spĺňajú podmienky certifikácie budovy ako „zelenej“.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky