Philip Morris Slovakia

Základné informácie

Názov firmy: Philip Morris Slovakia s.r.o.

Webová stránka: www.pmi.com

Charakteristika činnosti: Philip Morris International Inc (PMI) je popredná medzinárodná tabaková spoločnosť. Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitné a inovatívne produkty pre dospelých fajčiarov, generovať vyššiu návratnosť pre akcionárov, a znižovať škody spôsobené fajčením. Podporujeme viacero programov určených na prevenciu fajčenia detí. Iba v roku 2012 naši zamestnanci vyškolili predajcov v takmer 7 000 nezávislých predajných miestach v rámci programu prevencie maloobchodného prístupu, ktorý má zabezpečiť, aby neplnoleté osoby nemali prístup k tabaku.

Hlavná téma ZP: prevencia fajčenia neplnoletých, podpora projektov v oblasti domáceho násilia, podpora vzdelávacích projektov

Počet zamestnancov (2013): 140

Manažér koordinujúci ZP: Miriama Letovanec, Regulatory&Fiscal Affairs Manager, e-mail: Miriama.Letovanec@pmi.com

 

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Philip Morris Slovakia s.r.o. nemá samostatnú správu o zodpovednom podnikaní. Stručné informácie o spoločensky zodpovedných aktivitách našej spoločnosti sú dostupné vo výročnej správe.

b./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Naša spoločnosť má  Kódex správania v PMI  (The PMI Code of Conduct), podľa ktorého riadime všetky naše aktivity a je s ním  oboznámený každý zamestnanec. Tento kódex je verejne prístupný na našich webových stránkach.

c./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Na lokálnej úrovni podpísala spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, kde deklarujeme záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad spoločenskej zodpovednosti.

d./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Sme členom skupín Business Leaders ForumEngage, v rámci ktorých sa venujeme rôznym aktivitám spojených so spoločenskou zodpovednosťou. Pravidelne sa tiež v tejto oblasti zapájame do aktivít ako Naše mesto, Zbierky šatstva alebo Európsky týždeň mobility.

e./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Naša spoločnosť získala niekoľko ocenení za svoje spoločensky zodpovedné projekty a aktivity. Na Slovensku to bolo napríklad čestné uznanie Via Bona Slovakia v roku 2002 alebo ocenenie Dar roka v roku 2004. 

f./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. sa v najvyššej možnej miere snaží napĺňať zodpovednosť aj voči svojim zamestnancom. Pre zamestnanca našej spoločnosti je mzda len súčasťou celkového odmeňovania, ktoré obsahuje aj rad iných zamestnaneckých výhod. Ich účelom je zabezpečiť podporu zamestnancom a ich rodinám a dopomôcť k rovnováhe ich pracovného a súkromného života.

Okrem mnohých nadštandardných výhod (napr. flexibilný pracovný čas, dovolenka naviac, mimoriadne voľno počas krátkodobej nemoci, možnosť  práce z domu alebo podpora dodatočného vzdelávania) sa hlavne snažíme budovať vhodné pracovné prostredie prostredníctvom silnej firemnej kultúry. Chceme, aby sa naši zamestnanci cítili dobre, a preto sa snažíme plniť tento cieľ napríklad kultúrou tykania, otvorených dverí alebo neformálnych piatkov.

Naša snaha byť dobrým zamestnávateľom bola ocenená v posledných dvoch rokoch, keď sme boli zvolení za najlepšieho zamestnávateľa na Slovensku v prieskume Best Employers 2011 a 2012, ktorý bol organizovaný spoločnosťou Aon Hewitt.

Aby sme boli úspešní, dôsledne sa snažíme pristupovať k spotrebiteľom otvorene a čestne. Kvalita produktov, zodpovedné marketingové postupy a venovanie pozornosti problémom týkajúcim sa neplnoletých, predstavujú dôležité súčasti toho, čo sa vo všeobecnosti očakáva od našej spoločnosti.

Ako sme uviedli, veľmi podstatnou súčasťou aktivít  spoločnosti je zabezpečenie toho, aby k našim produktom nemali prístup deti. Preto podporujeme rôzne programy na zamedzenie dostupnosti našich produktov neplnoletým osobám na globálnej aj lokálnej úrovni. Na Slovensku napríklad finančne podporujeme program Na veku záleží, ktorý už 15 rokov informuje verejnosť o potrebe dodržiavať zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

Aj udržiavanie vysokej kvality produktov je pre úspech spoločnosti podstatné - pretože to je to, čo zákazníci od našej spoločnosti očakávajú.

Dôkladne pracujeme na:

  • dodržiavaní a spĺňaní všetkých regulačných požiadaviek, produktových štandardov a legislatívy
  • prísnom dodržiavaní kontrolných postupov spoločnosti na výrobu a kvalitu našich výrobkov
  • zaručení, aby každý nový produkt vyhovoval všetkým platným štandardom a normám pred jeho uvedením na trh
  • zabezpečení monitorovacích systémov na detekciu potenciálnych chýb produktov a porušení zákonov a smerníc spoločnosti.

Je pre nás tiež dôležitá spätná väzba od našich zákazníkov, a preto nás v prípade otázok týkajúcich sa našich produktov môžu kontaktovať na Linke kvality.

Spoločnosť sa snaží obchodovať iba so zodpovednými organizáciami a inidviduálnymi osobami, ktoré zdieľajú náš záväzok dodržiavať príslušné daňové alebo obchodné zákony.

Každý výber dodávateľa je v našej spoločnosti spojený s aktívnym výberovým konaním, aby sme zabezpečili najvhodnejšieho a najspoľahlivejšieho obchodného partnera. Je v našom záujme spolupracovať len s takými dodávateľmi, ktorí konajú čestne a v súlade so všetkými platnými zákonmi a etickými pravidlami.

Spoločnosť Philip Morris Slovakia sa usiluje byť vo všetkých svojich obchodných stykoch čestná a spravodlivá. Súťažíme na trhu čestne, v súlade so všetkými zákonmi chrániacimi hospodársku súťaž a integritu trhu.

Prísne dodržiavame zákony, ktoré chránia trhy po celom svete pred protikonkurenčným správaním.

Naša spoločnosť sústreďuje na základe interných pravidiel svoje finančné prostriedky do piatich kľúčových oblastí - hlad a extrémna  chudoba, vzdelávanie, udržateľnosť životného prostredia a životných podmienok vo vidieckych komunitách, pomoc pri katastrofách a domáce násilie.

Na Slovensku sa už dlhodobo venujeme primárne podpore projektov v oblasti domáceho násilia a vzdelávania. V rámci našich programov sme podporili napríklad vzdelávacie programy pre obete domáceho násilia a školy, ktoré sa venujú vzdelávaniu žiakov s rôznym druhom hendikepu.

V roku 2013 sme sa venovali podpore vzdelávania a naše finančné prostriedky sme rozdelili do dvoch skupín -  pomohli sme vybudovať  edukačno-relaxačné  ihriská pre zrakovo a sluchovo postihnuté deti a v rámci nášho kontribučného programu sme tiež vymenili okná na internátnej škole pre sluchovo postihnuté deti.

Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. očakáva plnú a dokonalú zhodu so všetkými platnými environmentálnymi zákonmi a nariadeniami vo všetkých oblastiach nášho podnikania. To je však iba štartovací bod environmentálneho záväzku spoločnosti. Zaviazali sme sa taktiež k znižovaniu dopadu našich aktivít na životné prostredie a k presadzovaniu  udržateľnosti prírodných zdrojov, od ktorých sme závislí, pričom zároveň chceme poskytovať kvalitné produkty spĺňajúce požiadavky našich spotrebiteľov.

Od našich zamestnancov vyžadujeme, aby:

  • postupovali  v súlade so všetkými platnými environmentálnymi zákonmi, nariadeniami, požiadavkami a záväzkami spoločnosti
  • porozumeli, že cieľom je snažiť sa o environmentálne udržateľné postupy tam, kde je to možné – to znamená, že musíme poznať environmentálne dôsledky toho, čo robíme, a hľadať spôsoby na zmenšenie alebo odstránenie týchto dôsledkov
  • dodržiavali stanovené postupy a upozorňovali manažment  na možné environmentálne problémy a zdieľali nápady na súvislé vylepšovanie výkonu

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky