Slovak Telekom

Základné informácie

Názov firmy: Slovak Telekom, a.s.

Webová stránka: www.telekom.sk

Charakteristika činnosti: Slovak Telekom je najväčší telekomunikačný operátor s dlhoročnými skúsenosťami, zodpovedným prístupom k podnikaniu a medzinárodnými poznatkami, ktorý na slovenský telekomunikačný trh prináša inovatívne technologické trendy. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje telekomunikačnú sieť, ktorá pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Hlavná téma ZPwww.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie 

Počet zamestnancov (k 31. decembru 2011): 3 871

Manažér koordinujúci ZP: Tatiana Švrčková, senior špecialista spoločenskej zodpovednosti, e-mail: tatiana.svrckova@telekom.sk

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o spoločenskej zodpovednosti?

Samostatnú ročnú správu o zodpovednom podnikaní spoločnosti vydávame od roku 2005. Od roku 2011 podľa medzinárodnej metodiky Global Reporting Initiative. Správa o spoločenskej zodpovednosti sa nachádza na našej webovej stránke.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom? 
Nie.

c./ Sú informácie o spoločenskej zodpovednosti aj súčasťou výročnej správy?

Áno - na stiahnutie tu.

d./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)? 

Áno - na stiahnutie tu

e./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Princípy zodpovedného podnikania sú súčasťou filozofie a stratégie pôsobenia Slovak Telekomu, ktorá vychádza z firemných princípov zodpovednosti materskej spoločnosti Deutsche Telekom a každoročne ju schvaľuje výkonný manažment. Na stiahnutie tu.

f./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Slovak Telekom je jedným zo zakladajúcich členov neformálneho združeniaBusiness Leaders Forum (od roku 2004). Podpísaním Memoranda o spoločenskej zodpovednosti firiem spoločnosť deklarovala záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu. Od roku 2007 je spoločnosť tiež členom Klubu firemných darcov, zoskupenia firiem, ktoré podnikajú v Slovenskej republike a venujú sa firemnej filantropii. Slovak Telekom je členom viacerých pracovných skupín, ktoré fungujú pod gesciou Business Leaders Fora a Fóra Donorov.

g./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Ocenenia za roky 2009 – 2012:

 • Zdravá firma roka 2012: 2. miesto, oceňuje sa snaha v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, usporiadateľom je zdravotná poisťovňa Union v spolupráci s Iniciatívou za zdravšie Slovensko;
 • Zdravá firma roka 2011: 3. miesto, oceňuje sa snaha v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, usporiadateľom je zdravotná poisťovňa Union v spolupráci s Iniciatívou za zdravšie Slovensko;
 • Via Bona 2009: Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu v oblasti zodpovedného podnikania, špeciálne ocenenie za dlhodobý vplyv na komunitu nepočujúcich a sluchovo postihnutých občanov a umiestnenie na Short liste v kategórii Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu;
 • Najlepší zamestnávateľ za rok 2009: T-Mobile sa stal najlepším zamestnávateľom a Slovak Telekom sa umiestnil na štvrtom mieste štúdie Best Employers Slovensko, ktorú organizuje spoločnosť Hewitt Associates, pričom o umiestnení nerozhoduje meno, veľkosť, odvetvie, značka.

h./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie.

 • pracovné podmienky odrážajú rôzne formy odmeňovania, rozvoja a vzdelávania, motivácie či kariérneho rozvoja;
 • zamestnanci sú zapájaní do firemného dobrovoľníctva;
 • medzi zamestnanecké benefity patria možnosť práce z domu, flexibilná pracovná doba, zaujímavé vzdelávacie aktivity, pracovné voľno v rozsahu dvoch dní nad rámec zákona, príspevok na zdravotnú starostlivosť a doplnkové dôchodkové sporenie, čiastočná kompenzácia mzdy pri PN či finančná sociálna výpomoc v prípade nepriaznivých životných udalostí v rodine;
 • realizujú sa aktivity na podporu starostlivosti o vlastné zdravie v rámci Programu zdravia;
 • bol implementovaný Systém riadenia BOZP podľa medzinárodných štandardov OHSAS 18001;
 • získavanie spätnej väzby a podpora aktívneho dialógu v rámci firmy: zamestnanecké prieskumy, Hot chairs, Zamestnanecké fórum, Deň s členom TOP manažmentu;
 • Slovak Telekom spolupracuje s dvoma odborovými zväzmi: Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií a Odborovým zväzom Telekomu. 
  • snahou Slovak Telekomu je hľadať riešenia šité na mieru pre každého zákazníka tak, aby bol pri používaní vybraných produktov spokojný;
  • spoločnosť sa zaoberá kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bola schopná uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Vlastní certifikát kvality EN ISO 9001: 2008;
  • zaradila sa medzi lídrov v oblasti získavania spätnej väzby od zákazníkov, a to najmä implementáciou automatického systému, ktorý prostredníctvom SMS správy, respektíve IVR robí prieskumy medzi zákazníkmi priamo po kontaktovaní call centra, technickej linky, po návšteve Telekom Centra, technika či po stretnutí s obchodným reprezentantom;
  • pri skontaktovaní sa so zákazníkom dbá Slovak Telekom naochranu jeho súkromia, ako aj ochranu jeho osobných údajov;
  • spoločnosť sa zaviazala dodržiavať Etický kódex reklamnej praxe, ktorý vydáva Rada pre reklamu;
  • poskytuje služby pre zákazníkov so zdravotným postihnutím; ako jediná spoločnosť na Slovensku školí predajcov v posunkovom jazyku - predajne s posunkujúcimi predajcami a predajcovia, ktorí prešli školením posunkového jazyka, sú označení špeciálnym znakom - I love you. 
  • proces nákupu je certifikovaný podľa normy systému manažérstva kvality EN ISO 9001: 2008;
  • spoločnosť pozýva potenciálnych dodávateľov do elektronických výberových konaní a aukcií, ktoré zvyšujú transparentnosť nákupu;
  • pravidelne audituje úroveň služieb a kvalitu dodávok od dodávateľov dôležitých komodít;
  • preferuje obchodných partnerov s certifikáciou podľa oblasti ich pôsobenia a dbá na to, aby dodržiavali predpisy a normy platné v Európskej únii a aby ich podnikanie bolo etické a v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 • rešpektujeme ochranu duševného vlastníctva;
 • spoločnosť uznáva hospodársku súťaž ako základný pilier voľného trhu a nastavenie obchodných vzťahov s konkurenciou je súčasťou etického kódexu spoločnosti.
  • prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis podporuje Slovak Telekom komunitu Nepočujúcich, organizuje kurzy posunkového jazyka, pomáha zlepšiť život v komunitách, podporuje pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov;
  • realizuje viaceré aktivity zamerané na ochranu detí – služba Rodičovská kontrola na internete, rodičovského služby na predplatených SIM kartách, seriál Ovce.sk, kniha Deti v sieti;
  • spoločnosť prevádzkuje telekomunikačné služby v rámci partnerstiev pre viaceré organizácie ako napríklad Horská záchranná služba, Dom na pol ceste Veľký Slavkov, Úsmev ako dar či bezplatné poskytovanie zelených liniek Linka pre budúcnosť, Národná linka na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi;
  • Slovak Telekom podporuje dlhodobo Systém Dobrého anjela, ktorý pomáha rodinám s ťažko chorými deťmi či rodičmi.
 • Slovak Telekom dodržiava medzinárodné záväzky a dohody v oblasti environmentalistiky: Charta trvalo udržateľného rozvoja v rámci ETNO, Environmentálna politika spoločnosti;
 • znižuje produkciu znečisťujúcich látok z vlastných zdrojov (zvýšením efektívnosti spotreby energií, optimalizáciou využívania pracovných priestorov, znižovaním spotreby pohonných látok), zhodnocuje odpady, elektrozariadenia a obaly, separuje odpad a chráni vodné zdroje;
 • súčasťou systému riadenia spoločnosti je systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001:2004, ktorý bol prvýkrát certifikovaný v roku 2008;
 • spoločnosť ponúka elektronickú faktúru ako štandard všetkým novým a prolongujúcim zákazníkom, ako aj tým, ktorí si aktivujú alebo zmenia niektorú zo svojich služieb. Pozrite sa, koľko stromov bolo zachránených vďaka elektronickým faktúram;
 • spoločnosť recykluje technické materiály a likviduje klimatizácie telekomunikačných zariadení, ktoré obsahujú zlúčeniny, ktorých únik môže prispievať k poškodeniu ozónovej vrstvy;
 • v datacentrách optimalizuje spotrebu klimatizačných systémov.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky