Staňte sa členom

Prečo sa stať členom

Vstup do združenia Business Leaders Forum je prirodzeným prehĺbením záväzku podnikateľského subjektu k zodpovednému podnikaniu.

Viac sa o benefitoch členstva sa dozviete z nášho informačného materiálu:

Kto sa môže stať členom

Členstvo je otvorené všetkým firmám, ktoré sú si plne vedomé svojej zodpovednosti za zlepšovanie stavu spoločnosti a hlásia sa k nasledovným princípom:

  • dobrovoľne integrovať do života firmy súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania;
  • budovať vzťah k svojim zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom a iným subjektom na základe týchto postupov;
  • inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu;
  • šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo zodpovedného riadenia firiem;
  • napomáhať vytváraniu partnerstiev medzi podnikateľským, neziskovým a vládnym sektorom s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju a zlepšeniu sociálneho a životného prostredia.

Ako sa stať členom

Členom sa môže stať len právnická osoba, ktorá vyplní Profil zodpovedného podnikania a Prihlášku za člena BLF, v ktorých sa zaviaže k dodržiavaniu princípov Memoranda 2020 a odprezentuje aktivity firmy na stretnutí Business Leaders Forum. Príslušné dokumenty zašleme na požiadanie.

O prijatí nového člena rozhodujú členovia združenia hlasovaním na štvrťročnom zasadnutí, ktoré je uznášaniaschopné v prípade účasti 2/3 všetkých členov. Na prijatie nového člena je potrebné súhlasné stanovisko minimálne 2/3 všetkých členov. Nový člen je povinný zaplatiť na účet administrátora členský poplatok do jedného mesiaca od dátumu jeho prijatia za člena BLF. Aktuálna výška členského poplatku je 3 300 eur (na členské poplatky sa nevzťahuje DPH). Členský poplatok je určený na činnosť združenia v súlade s jeho poslaním.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky