T-Systems Slovakia

Základné informácie

Názov firmy: T-Systems Slovakia s.r.o.

Webová stránka: www.t-systems.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o., dcérska spoločnosť T-Systems International GmBH, je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). T-Systems Slovakia s.r.o. ako súčasť globálneho koncernu poskytuje prostredníctvom materskej spoločnosti služby významným zákazníkom najmä v rámci Nemecka a Európy, ale každoročne jej stúpa i počet globálnych klientov. V rámci IKT služieb sa T-Systems Slovakia s.r.o. špecializuje na vzdialenú správu počítačových serverov, operačných systémov, zákazníckych aplikácií, telekomunikačných a iných IKT prvkov pre Deutsche Telekom AG ako aj pre jeho korporátnych klientov.

Počet zamestnancov (2012): viac ako 2 000

Manažér koordinujúci ZP: Lucia Brožková, e-mail: lucie.brozkova@t-systems.sk

a./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

T-Systems Slovakia má etický kódex, ktorý je v súlade s etickým kódexom našej materskej spoločnosti T-Systems International ako aj korporácie Deutsche Telekom, do ktorej naša spoločnosť patrí.

b./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

T-Systems Slovakia každoročne podpisuje tzv. Sociálnu chartu Deutsche Telekom, kde sa zaväzujeme, že:

 • uznávame a rešpektujeme kultúrne, sociálne, politické a právne rozmanitosti všetkých štátov a národností a chránime medzinárodne platné ľudské práva;
 • uznávame základné právo na slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie v rámci národných predpisov a existujúcich dohôd;
 • taktiež prehlasujeme, že naším cieľom je dosiahnuť spravodlivú rovnováhu záujmov na základe konštruktívnych a otvorených dialógov spolu so zamestnancami;
 • dôrazne prehlasujeme, že nesúhlasíme so všetkými formami nútených prác;
 • sa snažíme zrušiť využívanie detskej práce a garantujeme, že minimálny vek pre prijatie do zamestnania je v súlade s DTAG pravidlami aj so zákonnými normami a pravidlami každej krajiny;
 • odmietame akúkoľvek formu diskriminácie na pracovisku a výslovne prehlasujeme, že prihliadame na právne, kultúrne a iné špecifiká;
 • dodržiavame právo na primeranú odmenu na základe zmluvy, ktorá je v súlade s príslušným zákonníkom práce;
 • garantujeme dodržiavanie zákonníka práce, ktorý stanovuje pravidlá o pracovnom čase ako aj pravidelnej platenej dovolenky;
 • podporujeme rozvoj zručností v záujme zamestnancov, ako aj spoločnosti s cieľom zabezpečiť trvale vysokú úroveň výkonu ako aj vysokej kvality ponúkaných služieb;
 • veľký dôraz kladieme na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov ako aj na samotné zlepšenie pracovného prostredia.

c./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

T-Systems Slovakia je na Slovensku členom Business Leaders fóra od roku 2011.

d./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

T-Systems Slovakia získala „Veľkú cenu SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2010. 

Košický samosprávny kraj udelil našej spoločnosti „Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja“ pri príležitosti nášho 5. výročia a pôsobenia v Košiciach ako aj za dlhodobý prínos a podporu aktivít v rámci regiónu. 

V roku 2011 T-Systems Slovakia získala ocenenie IT Firma roka a tiežTop Trend Firma roka 2011 na Slovensku. 

V roku 2012 bola T-Systems Slovakia v rámci 11. ročníka medzinárodnej konferencie o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločnosti ocenená ako „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

e./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

T-Systems Slovakia podniká v súlade so všetkými slovenskými ako aj medzinárodnými zákonmi, ktoré nie sú v rozpore so slovenskou legislatívou a teda nebola odsúdená za korupciu.

Zamestnanecké výhody

Okrem základných princípov odmeňovania podľa Zákonníka práce, naša spoločnosť motivuje svojich zamestnancov aj špeciálnym Cafeteria programom.

Ponúkame svojim zamestnancom zamestnanecké výhody vo forme individuálnych a všeobecných benefitov/výhod.

Všeobecné benefity sú poskytované pre všetkých zamestnancov vo forme zliav, výhod, víkendových akcií, výhodných ponúk, ocenení a špeciálnych zamestnaneckých programov, ako sú napr. Kolega roka, Klub verných zamestnancov a pod.

Individuálne benefity sú orientované do štyroch základných oblastí, ktoré sú poskytované vo forme ročného balíka finančných prostriedkov:

 1. Zdravie;
 2. Voľný čas;
 3. Vzdelávanie;
 4. Cestovanie za prácou.

Zdravie a bezpečnosť

Zdravie je v našej spoločnosti vnímané na prvom mieste. Dávame veľký dôraz na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov na pracovisku vytváraním vhodných pracovných podmienok, o čom svedčí aj zavedený systém manažérstva BOZP.

Na pravidelnej báze organizujeme tzv. „Dni zdravia”, kedy si zamestnanci môžu otestovať svoj zdravotný stav vo forme rôznych cvičení a meraní. Zároveň majú možnosť pomôcť chorým pacientom tým, že darujú krv. Po namáhavých pracovných dňoch im pomôže relaxácia vo forme masáží  a športových cvičení.

V rámci individuálnych benefitov si zamestnanci môžu vyúčtovať mimoriadnu zdravotnú prehliadku nad rámec ponúkaný našou spoločnosťou alebo pomôcť poškodeným očiam formou kúpy okuliarov či operácie. Počas celého roka sú našim zamestnancom k dispozícii traja špecialisti a to všeobecný lekár a ortopéd každý týždeň a dermatológ 1x do mesiaca. Na pravidelnej báze organizujeme pre našich zamestnancov školu chrbtice a školu zraku.

Počas celej existencie T-Systems Slovakia, 5 rokov, nedošlo k žiadnemu závažnému pracovnému úrazu ako ani smrteľnému úrazu.

Vyváženosť pracovného a voľného času

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na vyváženie pracovného a súkromného života rôznymi programami. Pravidelne organizujeme víkendové podujatia, športové ligy (futsal, squash…), súťaže o lístky na koncerty ako aj veľké celofiremné podujatia aj pre rodinných príslušníkov.

Program „work-life ballance“ ponúka zamestnancom rôzne výhody, ktorých cieľom je napomôcť udržať rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom zamestnanca. Spoločnosť za účelom podpory mladých rodín realizuje v rámci programu „work-life ballance“ aktivity zamerané tiež na pracujúcich rodičov.

V rámci rôznorodosti našich kolegov, máme v našej spoločnosti projekt T-Galery, ktorý umožňuje našim kolegom prezentovať svoje umelecké práce ako napr. olejomaľby, kresby, skice, fotografie či iné umelecké diela. V roku 2011 sme pre jedného kolegu zorganizovali výstavu jeho fotografií, ktoré nafotil počas svojej mesačnej ceste v Nepále. Momentálne rozbiehame projekt s umeleckými školami, kde chceme vybrať a finančne oceniť 3 najlepšie umelecké diela, ktoré budú skrášľovať naše pracovné prostredie.

Vzťahy medzi zamestnancami a manažmentom

Pravidelné stretnutia s generálnym riaditeľom tzv. Round tables sú dôležitým komunikačným a veľmi obľúbeným nástrojom medzi zamestnancami. Na týždennej ako aj mesačnej báze máme implementované stretnutia na rôznych úrovniach riadenia. Organizujeme tiež celofiremné stretnutia zamestnancov, kde vrcholový manažment komunikuje stratégiu ako aj plán na ďalší rok. Je to najobľúbenejšia forma z pohľadu zamestnancov, nakoľko tam manažéri priamo reagujú na otázky z radov zamestnancov.

Naša spoločnosť nemá odbory ani zamestnaneckú radu, ale máme zástupcu v Európskej zamestnaneckej rade.

Programy pre špeciálne a zdravotne postihnuté skupiny zamestnancov

Všetkých zamestnancov vnímame rovnocenne, tým pádom aj programy pre nich prispôsobujeme jednotne.

Rovnosť príležitostí

T-Systems Slovakia má implementovaný etický kódex ako aj sociálnu chartu. V našej spoločnosti máme rôzne národy, vierovyznania, kolegov rôznej farby pleti. Našich zamestnancov nediskriminujeme, všetkým  poskytujeme rovnaké príležitosti tak profesného ako aj kariérneho rastu. Sme medzinárodnou spoločnosťou.

Spokojnosť zamestnancov

T-Systems Slovakia je súčasťou korporácie Deutsche Telekom, ktorá každé 2 roky organizuje prieskum spokojnosti zamestnancov. Naša spoločnosť sa do prieskumu aktívne zapája.

Taktiež meriame spokojnosť aj ďalšími nástrojmi, ako je miera fluktuácie či program odporučenia známeho tzv. Profis looking for profis, ktorý je zároveň aj finančným bonusom pre zamestnanca.

Tréningy a vzdelávanie

T-Systems Slovakia sa snaží stať vyzretou a učiacou sa organizáciou práve prostredníctvom rozvoja pracovníkov, ktorý je pre ňu základom. Podporuje rozvoj schopností pracovníkov a vedie ich k vyzretosti prostredníctvom rôznych programov, kurzov a školení, ktoré sú kategorizované nasledujúcim spôsobom:

 • Školenia tvrdých zručností (IKT vzdelávanie);
 • Školenia mäkkých zručností;
 • Metodologické školenia;
 • Jazykové školenia.

Každý zamestnanec absolvuje základný balík školení po nástupe do pracovného pomeru a po roku pracovných skúseností v spoločnosti, sa zamestnancom stanovujú tzv. individuálne rozvojové plány. Individuálne rozvojové plány sa stanovujú prostredníctvom hodnotenia potenciálu, ktoré sa uskutočňuje hodnotením kompetenčných modelov definovaných v tzv. „kariérnych dráhach“ spoločnosti T-Systems. 

Dôkazom prístupu k významnosti vzdelávania je aj nemalý objem finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť do vzdelávania investuje. Najväčší objem peňazí investuje do IKT vzdelávania, ktoré tvorí základ pre rozvoj tvrdých zručností zamestnancov, čím sa zabezpečuje, aby zamestnanci boli schopní flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov ako aj prijímať nové výzvy v oblasti svojho pôsobenia.

Postoj k vzdelávaniu zamestnancov sa odzrkadľuje aj vo firemnej kultúre definovanej prostredníctvom princípu “Najlepšie miesto na výkon a rast”.

Rozvoj zamestnancov je nevyhnutnou súčasťou úspechu T-Systems Slovensko. Pri pohľade na vízie a ciele, je možné nájsť niekoľko vyhlásení, kde je táto téma zdôraznená. Spoločnosť patrí k popredným investorom vo vzdelávacích a rozvojových programoch v rámci Slovenska.

Rozvoj zamestnancov je spoločná snaha na strane zamestnanca a organizácie pre rozvoj vedomostí, zručností a schopností zamestnancov. Úspešný rozvoj zamestnancov vyžaduje rovnováhu medzi individuálnymi kariérnymi potrebami, cieľmi  a potrebami organizácie. Dobrý program rozvoja zamestnancov prispeje k jeho organizačnej činnosti a zvýšeniu spokojnosti zamestnancov.

Snaha T- systems Slovakia starať sa o zamestnancov je vyjadrená v nasledujúcej citácii: "Umožňujeme našim zamestnancom, aby sa stali najlepšími profesionálmi v oblasti IKT služieb".

T-Systems Slovakia je dcérskou spoločnosťou T-Systems International a všetky naše služby sú sprostredkované našim korporátnym zákazníkom cez našu materskú spoločnosť. Preto naša spoločnosť nemá na Slovensku žiadne komerčné reklamy za účelom získania nového zákazníka.

Naším prvoradým cieľom je bezpečnosť tak našich zamestnancov ako aj dát našich zákazníkov. Máme zavedené striktné bezpečnostné pravidlá, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci v našej spoločnosti aj čo sa týka ochrany osobných údajov.

T-Systems International, naša matka, na mesačnej báze monitoruje spokojnosť zákazníkov, čo sa odzrkadľuje aj v našim firemných cieľoch ako aj v našej firemnej hodnote: „Customer delight drives our action“.

Spoločnosť T-Systems Slovakia je dcérskou spoločnosťou koncernu Deutsche Telekom AG (DTAG). V spoločnosti DTAG platia medzinárodne globálne podmienky a pravidlá obstarávania tovarov a služieb , ktoré sú rešpektované a plne uplatňované aj v interných procesoch nákupu a obstarávania v našej spoločnosti. Tieto podmienky sú taktiež zaznamenané a zdokumentované v internej procedúre obstarávacieho procesu.

V rámci koncernu DTAG sú uzatvárané aj globálne nadnárodne platné zmluvy na dodávky tovarov a služieb a zmluvy, takto uzatvorené sú platné celosvetovo a dodávatelia takýchto tovarov a služieb sú hodnotení globálne a musia spĺňať prísne pravidlá skupiny DTAG.

Pri každom výberovom konaní naša spoločnosť oslovuje viacero firiem(minimálne však musia byť 3, z ktorých vo finále vyberá dodávateľa špeciálna komisia) a realizuje obstarávanie z hľadiska efektívneho vynakladania prostriedkov, požadovanej úrovne kvality a stability dodávok. Každého nového dodávateľa si naša spoločnosť preveruje z hľadiska kvality dodávok, stability dodávok a zodpovednosti k prostrediu a spoločnosti, v ktorej podnikáme.

 

Vzhľadom k tomu, že T-Systems Slovakia neposkytuje služby na slovenskom trhu, nemôžeme tu priamo hovoriť o konkurencii u nás.

Ak hovoríme o medzinárodnej konkurencii, tak dodržiavame spoločné etické kódexy ako aj poctivo súťažíme v súlade s pravidlami DTAG skupiny.

T-Systems Slovakia realizuje od roku 2010 štipendijný program, ktorého cieľom je:

 • vytvárať príležitosti na vzdelávanie pre mladých talentovaných ľudí z východného Slovenska;
 • vychovávať kvalifikovaných mladých profesionálov, ktorí majú záujem podieľať sa na rozvoji východného Slovenska;
 • zvyšovať povedomie regionálnej príslušnosti medzi mladými ľuďmi na východnom Slovensku.

Tento program je určený vysokoškolským študentom na dennej forme štúdia, ktorí pochádzajú z východoslovenského regiónu a majú znevýhodnené zázemie (napr. sociálne). Od jeho začiatku sme  finančne podporili štúdium 12 študentov.

Vzdelávanie

T-Systems Slovakia každoročne organizuje tzv. Letnú školu pod názvom Summer UniversITy, ktorá je určená širokej verejnosti so záujmom naučiť sa niečo viac o operačnom systéme Linux. Táto škola vznikla v roku 2006 a doteraz sa každý rok realizuje v spolupráci s Technickou Univerzitou v Košiciach ako aj s Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach.

Počas akademického roka realizujeme ako voliteľný predmet tzv. Evening UniversITy pre denných študentov ne-informatických predmetov, aby sa mohli oboznámiť s operačnými systémami ako aj SAP databázami.

Na Technickej Univerzite v Košiciach prebieha tzv. T-Systems Education Academy, v rámci ktorého existuje 13 IT predmetov, ktoré sú akreditované ministerstvom školstva. Tieto sylaby ako aj lektori sú našou vizitkou vysokej angažovanosti a podpory v oblasti tvorby syláb ako aj zaškolení lektorov a poskytovaní profesionálnej technickej podpory.

T-Systems Slovakia ďalej spolupracuje so strednými priemyselnými školami a základnými školami v regióne za účelom zvýšenia atraktívnosti IT štúdia a vzdelávania sa v tomto obore.

T-Systems Slovakia začal v roku 2011 realizovať projekt Ami, ktorého cieľom je zvýšenie povedomia o IKT vzdelávaní a rozvíjanie schopnosti mladých talentov už od základnej školy. V tomto roku sa do projektu zapojili tri školy z Košíc.

Košice IT Valley www.kosiceitvalley.sk

T-Systems Slovakia je zakladateľským členom združenia právnických osôb Košice IT Valley, ktorého cieľom je vybudovať v regióne východného Slovenska Centrum excelencie informačných a komunikačných technológií a zatraktívniť jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých ľudí. Chce zároveň prispieť k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti na východe republiky, vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IT priemyslu v regióne. Združenie je otvorené pre každého, kto má ochotu prispieť k naplneniu týchto cieľov.

Koalícia 2013+  www.koalicia2013.sk

T-Systems Slovakia stála pri zrode združenia právnických osôb Koalícia 2013+, ktorého hlavným cieľom je podpora a dosiahnutie realizácie projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 (ďalej EHMK) a dlhodobej úspešnosti projektu s garanciou kontinuity v budúcnosti.

Reprezentant našej spoločnosti je členom správnej rady Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, neziskovej organizácie a tak prispieva k rozhodnutiam na jednotlivých zasadnutiach.

V rámci projektov EHMK aktívne participujeme na projekte Terra Incognita pod hlavičkou Košického samosprávneho kraja pri výbere a hodnotení jednotlivých projektov ako aj pri konzultácii a poradenstve pri komunikácii a PR samotného projektu.

Od roku 2011 spolupracujeme s Východoslovenskou Galériou v Košiciach a snažíme sa priblížiť našim zamestnancom aj iný umelecký pohľad, ako je podpora a sponzorstvo rôznych komerčných koncertov.

Dobrovoľníci

Myšlienku dobrovoľníckych aktivít sme začali budovať od roku 2011. Naši kolegovia sa aktívne účastnia na viacerých dobrovoľníckych podujatiach organizovaných spoločnosťou. Tieto sú zamerané na podporu sociálne slabších, podporu rozvoja mesta či pomoc zvieratám. 

1,5% z dane

T-Systems Slovakia každoročne prerozdeľuje 1,5-2% z dane medzi rôzne združenia a neziskové organizácie. Od roku 2006 sme takto podporili: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Karpatská nadácia, Dorka n.o., Nadácia východoslovenského onkologického ústavu, Oáza – nádej pre nový život n.o, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach.

T-Systems Slovakia má implementovanú environmentálnu politiku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou firemného rozvoja a je postavená na našich firemných hodnotách pričom:

 • Prijímame spoločenskú zodpovednosť za ochranu životného prostredia spôsobom, že naše myšlienky ako aj konania smerujeme k udržateľnej spoločnosti v záujme našich budúcich generácií;
 • Ochrane životného prostredia prikladáme vysokú prioritu. Používame moderný systém environmentálneho manažérstva, aby sme zaistili, že naša environmentálne politika je implementovaná účinne;
 • K ochrane životného prostredia pristupujeme preventívne;
 • Stále pracujeme na zlepšovaní ochrany životného prostredia v našej spoločnosti. Naša politika obstarávania a nákupu je prispôsobená cieľom ochrany a trvalej udržateľnosti životného prostredia. Tieto ciele ovplyvňujú aj naše správanie k zmluvným partnerom;
 • Aktívne zapájame našich zamestnancov do našich opatrení na ochranu životného prostredia v rámci rôznych dobrovoľníckych aktivít zameraných na ŽP;
 • Významne znižujeme náklady zavádzaním efektívnejších prístupov k zdrojom ako napr. papier, komunálny odpad (máme zavedený systém separovania odpadu) a energia (využívanie úsporných opatrení na služobné cesty...);
 • Ako IT spoločnosť využívame najnovšie technológie a teda aj najnovší hardvér, preto v prípade opotrebenia tieto poskytujeme spätne našim dodávateľom, ktorí tento odpad ďalej spotrebovávajú prípadne recyklujú.

Naša spoločnosť sa zapojila do dlhodobého medzinárodného projektu korporácie Deutsche Telekom „Climate Change Strategy“, ktorého cieľom je zníženie produkcie CO2 a efektívnejšie využívanie elektrickej energie či iných alternatívnych zdrojov prispievajúcich k znižovaniu produkcie CO2.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky