Tatra banka

Základné informácie

Názov firmy: Tatra banka, a.s.

Webová stránka:  www.tatrabanka.sk

Charakteristika činnosti: Tatra banka vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná banka na Slovensku, v súčasnosti je jednou z najúspešnejších dcérskych spoločností Raiffeisen Banking Group v rámci priestoru strednej a východnej Európy. Je modernou univerzálnou bankou s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných aj individuálnych klientov.

Hlavná téma ZP: V Tatra banke sú vo všetkých štyroch oblastiach implementované mnohé aktivity, ktoré nesú znaky spoločensky zodpovedného podnikania.

Počet zamestnancov (marec 2013):   3 680

Manažér koordinujúci ZP:  Zuzana Ondrová, Oddelenie komunikácie a stratégie značky, zuzana_ondrova@tatrabanka.sk  

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Nie 

b./ Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Tatra banka informuje prostredníctvom svojej výročnej správy o aktivitách Nadácie Tatra banky a sponzorovaných aktivitách.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Tatra banka je jedným zo signatárov Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa. Kódex je súborom etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktoré predstavujú záväzok zúčastnených bánk poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transparentnosti podnikania.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Účasťou v Business Leaders Forum 

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Business Leaders Forum

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

Via Bona Slovakia 2010- Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu za projekt Hovoriace bankomaty pre nevidiacich.

g./ Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Tatra banka za posledné obdobie nebola významne medializovaná v tejto veci a nebola právoplatne odsúdená. Banka štvrťročne zverejňuje na svojej web stránke pokuty, ktoré jej boli uložené v aktuálnom štvrťroku.

Tatra banka si v roku 2009 definovala svoju Misiu, Víziu a Hodnoty, teda smerovanie, ktorým sa bude uberať. Tieto dokumenty sú súčasťou pracovného života každého zamestnanca.

Prevencia zdravia

Ponúkame formu "cafeterie" -  systém voľného výberu preventívnych programov, očkovaní, členských poplatkov v zdravotníckych centrách, vyšetrení... podľa vlastného výberu a zdravotného stavu konkrétneho zamestnanca. Výška príspevku banky na prevenciu zdravia sa odvíja od veku zamestnanca a odpracovaných rokov v skupine Tatra banky. Pri dlhodobej PN čiastočne doplácame ušlú mzdu. V zmysle zákona prechádzajú všetci zamestnanci pravidelným periodických školením raz za dva roky.

Bankové produkty

Pre svojich zamestnancov zvýhodňujeme vlastné bankové produkty (úvery s rovnakými úrokovými sadzbami, aké poskytujeme našim najbonitnejším klientom a zvýhodnené zmenárenské služby), prispievame do 3. dôchodkového piliera a umožňujeme podieľať sa na zisku banky prostredníctvom prioritných akcií Tatra banky. 

Work Life Balance

Najmä pre lojálnych zamestnancov poskytujeme viacero spôsobov vyváženia pracovného a osobného života:

 • až 5 dní voľna nad rámec zákona,
 • dni voľna pri extrémnych nadčasoch,
 • flexibilný pracovný čas s kvartálnym vykrývaním dochádzky (zohľadnenie silných a slabých mesiacov),
 • umožňujeme čerpanie dovolenky kratšej ako deň na vybavenie osobných záležitostí,
 • možnosť pracovať z domu.

Veľmi zaujímavým nástrojom z tejto oblasti je aj dlhodobé "Work/Life voľno" - niekoľko-mesačné voľno, ktorým chceme u zamestnancov najmä predísť vyhoreniu, dať možnosť oddýchnuť si, "reštartovať" sa a získať motiváciu.

Navyše v priestoroch banky máme pre zamestnancov Neformálne oddychové zóny a pre deti zamestnancov vo vyhradených časoch poskytujeme Detský kútik. 

Ďalšie benefity

Jedenkrát ročne poskytujeme deťom našich zamestnancov možnosť návštevy detského divadelného predstavenia v priestoroch SND. V spolupráci s Transfúznou stanicou sídliacou v Ružinovskej nemocnici realizujeme dvakrát ročne odber krvi. Veľkú obľubu majú zbierky materiálnych potrieb, ktoré organizujeme dvakrát ročne v priestoroch obidvoch centrál. Zamestnanci Tatra banky majú možnosť využiť pol-dennú služobnú cestu pre dobrovoľnícke aktivity. 

Vzdelávanie a rozvoj

Najviac energie sústreďujeme na on the job vzdelávanie a rozvoj. Najúčinnejšími sa ukazujú byť rotácie, stáže, práca na mimolíniových projektoch alebo podpora vo forme coachingu alebo mentoringu. V praxi sa ukazuje, že tým najrýchlejšie dosiahneme výsledky v rozvoji ľudí, ktorí rýchlo zapadnú do kultúry banky a samostatne dosahujú svoje ciele. Samozrejme, vo veľkej miere využívame aj školenia, certifikácie alebo kurzy, tam kde je potrebné ľuďom dodať odbornú znalosť. 

Dialóg a vzťahy medzi zamestnancami a manažmentom

Podporujeme viacero existujúcich procesov, formálnych i neformálnych platforiem. Procesy sa primárne zameriavajú na manažovanie výkonu, rozvoj, kariéru a pravidelnú spätnú väzbu. Inými platformami sú napr. talent či manažérska akadémia, viaceré fóra rôznych manažérskych úrovní, kde prebieha odovzdávanie informácii, strategické workshopy. Samostatne sa zameriavame na zvýšenú podporu adaptácie novonastupujúcich zamestnancov, aby ich zaúčanie prebehlo čím plynulejšie.

Na pravidelnej báze (10x ročne) sa stretáva CEO Tatra banky s manažérmi, cieľom je odovzdávať aktuálne inofrmácie. Pri nábore nových zamestnancov používame systém referencií, čím sa snažíme posilniť tímovosť a zlepšiť pracovnú atmosféru. Mamičkám pred odchodom na materskú dovolenku sme pripravili brožúru, ktorá prináša čo najkomplexnejšie informácie o odchode na materskú dovolenku a o jej priebehu z pohľadu zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi.

V banke taktiež funguje vnútropodnikové médium – Tatrabankár a elektronicky newsletter Tatrix, prostredníctvom ktorého je zabezpečená interná komunikácia. Z neformálnych platforiem je to Vianočná párty, teambuildingy a ďalšie aktivity.

To, či ideme správnym smerom, si overujeme cez prieskum spokojnosti zamestnancov a rôzne typy diagnostických nástrojov.  

Tatra banka je signatárom Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý predstavujú záväzok zúčastnených bánk poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transparentnosti podnikania. Zároveň ako súčasť nadnárodnej bankovej skupiny sa riadime zásadami správania RZB Group. Zásady definujú správanie pri vykonávaní obchodnej činnosti a v záležitostiach etiky v súlade s najvyššími štandardami, ktoré sú založené na nasledujúcich hodnotách:

• orientácia na zákazníka/klienta 
• profesionalizmus 
• kvalita 
• vzájomná úcta 
• iniciatíva 
• tímová práca 
• integrita 

Vo vzťahu so zákazníkmi to najmä znamená, že službu alebo produkt poskytujeme, len ak máme príslušnú licenciu a odborné znalosti, ako aj potrebné podporné náležitosti/ schopnosti a že budeme vždy poskytovať služby najlepšie ako vieme v záujme našich klientov. Navyše dbáme na to aby boli naši klienti náležite informovaní o všetkých rizikách. Nepravdivá alebo zavádzajúca reklama je pre nás neprijateľná. Rešpektujeme názory ostatných, ako aj ich dôstojnosť, súkromie a práva ako osobností. Netolerujeme žiadny typ diskriminácie a obťažovania. 

Spokojnosť a lojalitu klientov Tatra banky strategicky meriame a vyhodnocujeme už viac ako 10 rokov. Index spokojnosť a lojalita klientov patrí v Tatra banke medzi najdôležitejšie indikátory našej výkonnosti a sú preto zakotvené v ročných cieľoch TOP manažmentu banky.

Podporujeme zdravé konkurenčné prostredie, zároveň však oceňujeme dlhodobé obchodné vzťahy so zodpovednými dodávateľmi, teda takými, ktorí si ctia etiku v podnikaní, zodpovedne pristupujú k zmluvným záväzkom, k výrobe produktov a dodávke služieb s ohľadom na záväzky plynúce pre nich z legislatívy a zároveň dbajú na ekológiu prostredia.

Podnecujeme ku kreativite a inovatívnosti, zdieľame s dodávateľmi naše poznatky a myšlienky, čím vytvárame priestor spolupracovať na inovatívnych riešeniach.

Do našich kontraktov s dodávateľmi zavádzame dôležité parametre etického kódexu. Komunikujeme s nimi otvorene a aktívne hodnotíme našu spoluprácu, poskytujeme si vzájomnú spätnú väzbu.

Tatra banka koná v tejto oblasti v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Požiadavka integrity definovaná zásadami správania RZB Group sa tiež vzťahuje na konkurenčný boj. Neuzatvárame žiadne neprípustné dohody a dodržiavame pravidlá korektnej hospodárskej súťaže a pravidlá správania sa na trhu.

Tatra banka zverejňuje v rozsahu povinností korektné, presné a zrozumiteľné údaje verejnosti a kontrolným orgánom. Tatra banka je aktívnym členom profesijných organizácií ako napr. Slovenská banková asociácia, Asociácia faktoringových spoločností, Slovenská asociácia správcovských spoločností a pod.

Svoju strategickú podporu smerujeme do oblastí vzdelávania a umenia, v ktorej budujeme stabilné partnerstvá.

Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo pomáha slovenským študentom na zahraničných univerzitách, prináša na Slovensko svetových vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí. Podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, ktorí idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec a snažia sa rozšíriť vzdelávací proces, obohatiť konkrétny predmet alebo prepojiť vzdelavací proces s potrebami praxe a pod.

Nadácia Tatra banky má 6 stabilných grantových programov:

 • Študenti do sveta
 • Vedieť viac
 • Business Idea
 • Kvalita vzdelania
 • E-Talent
 • Viac umenia

V tomto roku (2013) plánujeme otvoriť nový grantový program na podporu umeleckého dizajnu, rovnako tak podporiť študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí. 

Nadácia Tatra banky má tiež dva zamestnanecké programy:

 • Zamestnanecký program Dobré srdceTB podporuje aktivity zamestnancov Tatra banky, ktoré smerujú k zvyšovaniu kvality života v ich rodinách, rôznych ľudských spoločenstvách a komunitách, ako aj kvality prostredí, v ktorých žijú.
 • Zamestnanecký program Prvá pomocTB má za cieľ pomôcť zamestnancom v ťažkých životných situáciách, zmierniť finančné náklady spojené s riešením zdravotného problému, vyrovnávaním sa s následkami prírodnej katastrofy, či riešením problému vzniknutého cudzím zavinením.

V roku 2013 plánuje Nadácia Tatra banky odštartovať nový zamestnanecký program zameraný na dobrovoľníctvo zamestnancov Tatra banky v konkrétnych regiónoch. 

Tatra banka Group sa nepodieľa priamo ani nepriamo na financovaní resp. realizácii transakcií alebo projektov, v rámci ktorých by boli zrejmé enviromentálne riziká.

Tatra banka postupne zaviedla nasledovné opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia:

 • mesačne sa sleduje a vyhodnocuje spotreba plynu, vody, el. energie vo všetkých prevádzkach, každoročne sa nám darí spotrebu znižovať,
 • na umývadlá boli inštalované šetriče prietoku vody, akékoľvek poruchy sú odstraňované v čo najkratšom čase,
 • v svietidlách sú inštalované úsporné žiarivky, momentálne pripravujeme skúšobne inštalovať LED technológie,
 • zaviedli sme nastavenie a kontrolu optimálnych hodnôt teplôt klimatizovaných priestorov, vrátane útlmov, ako v letnom, tak aj v zimnom období,
 • naše budovy majú zateplený plášť budovy, okná K1,1, nová centrála na Černyševského je dvojplášťová budova s odvetranou fasádou s vonkajšími žalúziami,
 • zabezpečujeme servis plynových zariadení s cieľom znižovania množstva vypúšťaných emisií a klimatizačných zariadení s cieľom zabránenia úniku chladiva a škodlivých plynov. 

Neodeliteľnou súčasťou každej kuchynky v budove sú separačné nádoby. Materiály tlačíme na recyklovaný papier.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky