TNT Express Worldwide

Základné údaje

Názov firmy: TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Webová stránka:  www.tnt.sk

Charakteristika činnosti: TNT pôsobí v oblasti B2B prepravy tovarov a dokumentov po celom svete so zameraním na vyzdvihnutia a doručenia definované na konkrétny deň a čas. TNT Slovensko poskytuje národné a medzinárodné expresné doručovateľské služby pre dokumenty, balíky, viackusové aj ťažšie paletové zásielky.

Hlavná téma ZP: Cieľom strategickej agendy TNT v zmysle zodpovedného podnikania je vytvorenie udržateľnej hodnoty pre zákazníkov, a to prostredníctvom:

 • zabezpečenia zdravého a bezpečného pracovného prostredia pre zamestnancov, subkontraktorov a obchodných partnerov, aby bolo zaručené neustále zlepšovanie kvality služieb,
 • minimalizovania dopadu dodávateľského reťazca zákazníka na životné prostredie a na operácie TNT vo svete,
 • a nepretržitého rozvoja a zapájania zamestnancov, aby sme vďaka oddaným ľuďom s potrebnými znalosťami mohli zákazníkom poskytovať tie najlepšie služby.

Počet zamestnancov (31.12.2016):   164       

Manažér koordinujúci ZP:  Mária Džundová, Sales & Marketing Manager, email: maria.dzundova@tnt.com

a) Sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Informácie o zodpovednom podnikaní sú súčasťou našej korporátnej výročnej správy v súlade so smernicou a reportingovými kritériami Global Reporting Initiative (GRI) G4. Korporátne výročné správy sú dostupné tu.

Okrem toho TNT Slovensko každý rok spracúva aj svoju lokálnu výročnú správu, dôležitú súčasť ktorej taktiež tvoria aj informácie o zodpovednom podnikaní. Lokálne výročné správy TNT Slovensko sú dostupné tu.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom? Kým?

Naša korporátna výročná správa vrátane metrík tykajúcich sa zodpovedného podnikania je verifikovaná externým audítorom PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Lokálna výročná správa TNT Slovensko je verifikovaná audítorskou spoločnosťou Mazars Slovensko, s.r.o.

c) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

TNT Slovensko okrem lokálnej výročnej správy zahŕňajúcej informácie o zodpovednom podnikaní od roku 2006 vypracováva aj mesačnú CSR správu, ktorá v súlade s 10 princípmi iniciatívy Global Compact OSN sleduje emisie CO2 vyprodukované firemnými vozidlami a prevádzkou firemných priestorov, pomer recyklovaného odpadu na celkovom odpade, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci cez absenciu ľudí, nehodovosť a úmrtnosť, atď. Sleduje sa tu aj rodová rovnosť (napr. pomer žien a mužov vo vedení a vo firme celkovo), prípadné sťažnosti z okolia na hluk, pokuty a sankcie firmy, atď. Všetky tieto dáta TNT Slovensko mesačne reportuje prostredníctvom celosvetového monitorovacieho systému zodpovedného podnikania ENABLON, ktorý bol na Slovensku zavedený v roku 2010. Ten slúži ako indikátor lokálneho vplyvu operácií TNT na miestnu komunitu, pričom konverzné faktory sú prevzaté od medzinárodne uznávaných organizácií a nástrojov na meranie ako Európska norma EN 16258, Medzivládny výbor pre klimatické zmeny, Medzinárodná agentúra pre energiu a Protokol o skleníkových plynoch. Výsledkom sú, v prípade potreby, aktivity firmy na zníženie nepriaznivých vplyvov podnikania.

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania)?

TNT chce byť transparentnou, dôveryhodnou a bezúhonnou spoločnosťou dodržiavajúcou všetky príslušné predpisy. Preto implementovala zásady etického podnikania a súvisiace politiky a postupy. Príslušné politiky zahŕňajú postoj TNT voči konfliktu záujmov, darov a zábavy, podvodov, korupcie a úplatkárstva či disciplinárnych konaní. TNT Slovensko má vytvorené a zavedené „Podnikateľské princípy“, ktoré sú v súlade s celosvetovými firemnými štandardmi, odzrkadľujú spôsob, akým chce TNT podnikať, vedú naše správanie ako zamestnávateľa smerom k našim zamestnancom i kolegom a vedú nás aj vo vzťahu s našimi zákazníkmi, životným prostredím aj spoločnosťou ako takou. Nasledovanie týchto princípov umožňuje zamestnancom TNT prijímať správne a zodpovedné rozhodnutia v akejkoľvek situácii. Prostredníctvom svojich Podnikateľských princípov TNT zároveň podporuje zásady Organizácie národov o globálnom dopade na ľudské práva, štandardy zamestnanosti či životné prostredie.

Podnikateľské princípy TNT sú rozdelené do štyroch základných oblastí:

 • Princípy riadiace našu spoločnosť
 • Princípy riadiace našich ľudí
 • Princípy riadiace našu podnikateľskú činnosť
 • Princípy riadiace náš vzťah k svetu

Podnikateľské princípy TNT vrátane etického kódexu sú k dispozícii na korporátnej stránke TNT.

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Spoločnosť TNT v rámci svojho záväzku zodpovedného podnikania podpísala iniciatívu Global Compact Organizácie Spojených národov. Global Compact OSN predstavuje rámec podnikania založený na princípoch 10 zásad z oblasti ľudských práv, zamestnancov, životného prostredia a boja proti korupcii. TNT je v rámci Global Compact združená s orgánmi OSN, zamestnaneckými skupinami i širokou verejnosťou. Profil spoločnosti TNT v rámci Global Compact OSN je dostupný tu.

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

 • Green Freight Europe –TNT je spoluzakladateľom iniciatívy Green Freight Europe (GFE), ktorá sa okrem iného snaží znížiť uhlíkové emisie v prepravnom sektore podporovaním svojich členov v ich monitorovaní a reportovaní.
 • The Global Express Association a European Express Association, ktoré sa okrem iného zaoberajú aj prepravou šetrnou k životnému prostrediu a zaväzujú svojich členov k využívaniu ekologicky šetrnejších prepravných prostriedkov s cieľom minimalizovať ich uhlíkovú stopu.
 • Global Compact OSN – Iniciatíva Organizácie Spojených národov, cieľom ktorej je povzbudzovať organizácie na celom svete k zavedeniu udržateľných a spoločensky zodpovedných politík a ich reportovaniu. Obsahuje 10 princípov v oblasti ľudských práv, zamestnancov, životného prostredia a boja proti korupcii.
 • Transported Asset Protection Association (TAPA) A – víziou TAPA je medzinárodný dodávateľský reťazec, v ktorom sú tovary prepravované bezpečne a nákladovo efektívne. Poslaním TAPA je minimalizovať náklady dodávateľských reťazcov spôsobené krádežami a stratami v procese prepravy, čo dosahuje prostredníctvom vývoja a uplatňovania globálnych bezpečnostných štandardov, technológií, vzdelávania, benchmarkingu, regulačnej spolupráce atď.

Slovenská pobočka TNT vlastní TAPA A – najvyšší bezpečnostný štandard v medzinárodnej preprave – od roku 2009. Akreditácia poskytuje slovenským klientom dôveru, že TNT spĺňa všetky bezpečnostné opatrenia týkajúce sa prepravy nákladov a dokáže im poskytnúť bezpečnú a spoľahlivú sieť na prepravu a skladovanie zásielok vysokej hodnoty.

Na Slovensku je TNT členom všetkých hlavných asociácií a združení týkajúcich sa odvetvia expresnej prepravy a logistiky:

 • Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZS)
 • Asociácie slovenských expresných prepravcov (ASEP)
 • Netherlands Chamber of Commerce in the Slovak Republic

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí ?

V roku 2009 TNT Slovensko zvíťazila v Národnej cene SR za kvalitu 2009 v kategórii Veľké organizácie poskytujúce služby. V rovnakom roku získala aj ocenenie „Kvalitná ročná správa 2008“ v kategórii printové ročné správy obchodných spoločností. V roku 2010 TNT Slovensko získala 2. miesto v súťaži o najlepšieho zamestnávateľa na slovenskom trhu Best Employers 2009/2010 v rámci svojho odvetvia.

Okrem toho má TNT Slovensko od roku 2009 zavedený Integrovaný manažérsky systém (IMS) pozostávajúci z akreditácií ISO 9001 (Systém manažérstva kvality), ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva) a OHSAS 18001 (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). V prepravnom odvetví ide o jedinečný certifikačný projekt, ktorý má podporovať udržateľný rast a spoločenskú zodpovednosť TNT v celosvetovom meradle.

Všetky certifikáty TNT Slovensko týkajúce sa zodpovedného podnikania sú dostupné na stiahnutie.

Na globálnej úrovni získala TNT v roku 2009 napr. 3. miesto v kategórii CSR Leadership Excellence na Global CSR Summit Awards v Singapure. V roku 2014 zas získala globálne ocenenie od asociácie Green Freight Europe za svoj záväzok reportovať a znížiť emisie CO2 z nákladnej prepravy.

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

TNT Slovensko zamestnáva kompetentných, schopných a nadšených ľudí. Firma poskytuje svojim ľuďom potrebné prostriedky, tréningy a uznanie s cieľom maximalizovať ich vlastný potenciál a podporovať ich individuálny prínos k napredovaniu podniku.

Princípy, ktoré riadia naše vzťahy s našimi zamestnancami:

 • Vytvárame rovnaké príležitosti pre všetkých našich zamestnancov.
 • Nediskriminujeme na základe veku, fyzického postihnutia, etnického pôvodu, pohlavia, rodinného stavu, rasy, náboženstva ani sexuálnej orientácie.
 • Ku všetkým ľuďom pristupujeme s úctou a vážnosťou.
 • Vyhýbame sa konfliktu záujmov.
 • Nevyužívame majetok spoločnosti na neoprávnený osobný zisk.
 • Nevyhľadávame, neposkytujeme ani neakceptujeme neprimerané osobné zisky.
 • Nevyhľadávame, nevyplácame ani neprijímame úplatky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnanci sú pre TNT Slovensko najdôležitejším vstupným kapitálom. Firma preto vynakladá veľké úsilie na to, aby im vytvorila pracovné prostredie, ktoré je bezpečné a neohrozuje ich zdravie. Norma OHSAS 18001 (ekvivalent slovenského BOZP), ktorý TNT Slovensko získala v roku 2007, vytvára platformu a definuje štandardy na nepretržité zlepšovanie lokálnych pracovných podmienok. Za posledných 7 rokov nezaznamenala TNT Slovensko žiadny pracovný úraz. Viac info

Bezpečnosť cestnej premávky

V TNT kladieme veľký dôraz na bezpečnosť cestnej premávky v rámci našich prebiehajúcich operácií. Riadime sa pri tom heslom „bezpečné vozidlo, zodpovedný vodič, bezpečná cesta“, preto neustále usilujeme o zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v každej z týchto oblastí (vozidlo, vodič a cesta) identifikovaním a implementáciou účinných opatrení. Najväčšou výzvou pri znižovaní počtu dopravných nehôd je zabezpečiť dôsledné uplatňovanie tohto prístupu u našich subkontraktorov (kuriérov, vodičov) v praxi. Značná časť našich cestných operácií je totiž vykonávaná práve nimi, preto ich zapájame do iniciatív na zvýšenie bezpečnosti na cestách vrátane tréningov a školení. Súčasťou toho je aj celosvetová súťaž Drive Me Challenge určená pre všetkých vodičov a kuriérov TNT, cieľom ktorej je zapojiť, inšpirovať a poučiť ich nielen o environmentálnej zodpovednosti, ale aj o ekonomickej jazde a bezpečnosti na cestách.

Rovnosť príležitostí

Snahou TNT Slovensko je vytvoriť rovnaké príležitosti a podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, náboženstvo, rodinný stav alebo vek. Prirodzená emancipácia v TNT je jej súčasťou už od príchodu spoločnosti na slovenský trh. Ženy predstavujú približne 50 % z celkového počtu zamestnancov. Väčšina manažérok v TNT začínala na bežných pracovných pozíciách ako asistentky, účtovníčky, colné deklarantky či pracovníčky Oddelenia služieb zákazníkom. Vďaka svojej šikovnosti a húževnatosti sa rokmi vypracovali naprieč spoločnosťou až k manažérskym postom. Ženy z dlhodobého hľadiska zastávajú 50 % pozícií vrcholového manažmentu. Príležitosť v TNT Slovensko dostávajú aj študenti či absolventi. Celosvetovým záväzkom TNT je totiž poskytovať mladým ľuďom príležitosť zdokonaliť svoje profesijné predpoklady a nadobudnúť cennú prax ešte počas štúdia, pričom väčšina z nich zostáva v TNT aj po jeho skončení.

Komunikácia so zamestnancami

V TNT Slovensko je podporovaná a praktizovaná kultúra otvorenej komunikácie (Open Door Policy). Každý môže hovoriť so svojím priamym nadriadeným či členmi manažmentu. Otvorenej komunikácii prospieva aj nepísané pravidlo oslovovať kolegov krstným menom, čo platí aj pre členov manažmentu. Jedným z hlavných záväzkov spoločnosti je zaistiť efektívnu komunikáciu, ktorá vhodnou kombináciou formálnych a neformálnych komunikačných prostriedkov zaistí správny tok informácií medzi všetkými zamestnancami. TNT na to využíva pracovné stretnutia oddelení, tímov a manažérov, firemný intranet, internet a e-mail, interný a externý časopis, nástenky, letáky, plagáty, šetriče displejov, pravidelné hodnotenia výkonnosti, spoločenské podujatia ako vianočný večierok a výročná konferencia či neformálne aktivity ako knižná burza či podpora vzájomnej výmeny domácich produktov medzi zamestnancami.

Od roku 2000 existuje Európska podniková rada TNT, ktorá združuje zástupcov zamestnancov TNT z jednotlivých krajín a pomáha zlepšovať vzájomnú výmenu informácií medzi krajinami. Manažment TNT EPR informuje a konzultuje s ňou nadnárodné rozhodnutia vo svojej politike. Zamestnanci TNT Slovensko majú v EPR vlastné zastúpenie od roku 2004. 

Prieskum spokojnosti

TNT sleduje spokojnosť svojich zamestnancov prostredníctvom pravidelného prieskumu PULSE. Jeho hlavným cieľom je merať angažovanosť zamestnancov, t.j. či sú hrdí na svoju firmu, či by TNT odporučili ako zamestnávateľa a či sú odhodlaní venovať svoj čas a energiu na to, aby bola úspešná. Iba angažovaní zamestnanci totiž pomáhajú TNT rásť a poskytovať tie najlepšie služby zákazníkom. Cenný je názor každého zamestnanca vrátane tých, ktorí do firmy nastúpili len nedávno alebo pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Najdôležitejší ukazovateľ „Angažovanosť zamestnancov“ dosiahol v roku 2015 na Slovensku až 80 %. Najvyššie zamestnanci ohodnotili tímovú spoluprácu, svoju lojalitu, odporúčanie zamestnávateľa, orientáciu na zákazníka či ochotu pracovať nad rámec svojej pracovnej náplne s cieľom prispieť k úspechu spoločnosti.

Tréningy a školenia

Okrem vstupných školení, tréningov na obnovu zručností a poznatkov o procesoch vo firme či legislatívne potrebných školení (BOZP, požiarne školenia a pod.) zabezpečuje TNT Slovensko svojim zamestnancom rôzne typy školení a rozvojových programov. Na základe výstupov z ročných a polročných hodnotiacich pohovorov TNT Slovensko vypracováva plán tréningov a školení na nasledujúci rok v súlade so stratégiou a cieľmi firmy.

Každý zamestnanec TNT absolvuje polročný a koncoročný hodnotiaci pohovor, na ktorom dostáva spätnú väzbu na svoj pracovný výkon a zároveň získa možnosť prehodnotiť so svojím priamym nadriadeným svoje tréningové potreby, ašpirácie a ciele na nasledujúce obdobie.

Odmeňovanie zamestnancov

TNT Slovensko poskytuje svojim zamestnancom nielen finančné odmeny, ale aj celú radu zamestnaneckých výhod, ktoré prispievajú k ich rozvoju v pracovnom aj osobnom živote. V roku 2015 TNT Slovensko poskytovala svojim pracovníkom viac ako 30 firemných benefitov. Bezplatné kurzy anglického jazyka, očkovanie proti chrípke alebo vitamíny v cene vakcíny, služobný automobil a mobil aj na súkromné účely, zabezpečenie pitného režimu na pracovisku zdarma (voda, čaj, presso káva), príspevok na očné vyšetrenia a na okuliare/kontaktné šošovky, príspevok na dopravu do/zo zamestnania, darčekové poukážky, plne hradené stravné lístky, životné a úrazové poistenie, poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, jubilejné a vernostné príspevky a mnohé ďalšie.

Oceňovanie zamestnancov

Slovenská pobočka TNT pravidelne odmeňuje svojich najlepších zamestnancov. Hodnotenie prebieha každý štvrťrok a sleduje sa v ňom pracovný výkon, angažovanosť a prínos k dosahovaniu firemných cieľov. Odmenou pre najlepších zamestnancov v rámci piatich kategórií je verejná pochvala, zverejnenie v internom časopise, vystavenie spoločnej fotografie na recepcii a zaujímavá finančná odmena. Okrem toho TNT Slovensko peňažnou odmenou a darčekom odmeňuje aj lojalitu svojich zamestnancov. Oceňovaní sú zamestnanci, ktorí odpracujú v TNT Slovensko 5, 10, 15 a viac rokov. Ich vyhlásenie prebieha na výročnej konferencii.

Angažovanosť zamestnancov v komunite

Zamestnanci TNT Slovensko už niekoľko rokov organizujú charitatívnu dražbu, ktorá sa koná počas firemného vianočného večierka. Predmety do dražby prinášajú samotní zamestnanci, kuriéri a vodiči. Ide najmä o ručne robené výrobky či dobroty z domácej kuchyne. Vyzbieraná suma putuje do rúk vybranej neziskovej organizácie, naposledy išlo o  n.o. Plamienok. Okrem toho sa zamestnanci TNT Slovensko zapájajú aj do zbierok pre ľudí v núdzi, či už materiálnou alebo finančnou podporou. Vyzbierali napr. prostriedky na výstavbu protipovodňových opatrení v obci Vítkovce. V spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození sa v priestoroch spoločnosti uskutočnil predaj domácich koláčikov a ručne vyrobených výrobkov vítkovských žiakov, ktoré zamestnanci TNT vykúpili v priebehu pár hodín.

Princípy, ktorými sa riadi naše podnikanie:

 • Usilujeme sa o to, aby sme našim zákazníkom poskytovali najspoľahlivejšie a efektívne riešenia.
 • Garantujeme bezpečnosť majetku a informácií nám zverených.
 • Nepoužívame neetické postupy na získanie konkurenčnej výhody.
 • Riadime sa našimi podnikateľskými princípmi pri rozhodnutiach vykonávať našu činnosť i pri uzatváraní partnerstiev.

Sledovanie spokojnosti klientov

Svoje programy na zlepšovanie zakladá firma na kvantitatívnej a kvalitatívnej spätnej väzbe od klientov. Túto získava predovšetkým prostredníctvom celosvetového prieskumu spokojnosti zákazníkov, ktorý sa na Slovensku pravidelne realizuje od roku 2002. Spätná väzba od klientov, ich názor na TNT služby, procesy, systémy, postoj, prístup a profesionalitu ľudí sa získava prostredníctvom dotazníkov posielaných všetkým aktívnym klientom. Vďaka online forme prebieha spracovanie dotazníka rýchlejšie a je šetrnejšie k životnému prostrediu. Prieskum oranžovej skúsenosti (Orange Experience Survey) prebieha štvrťročne.

Na základe výsledkov TNT Slovensko vypracúva nápravné opatrenia, čo nepochybne prispieva ku kontinuálnemu zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov meranej prostredníctvom čistej schopnosti prevýšiť ich očakávania, t.j. počítajú sa iba hodnotenia „lepšie ako očakávané“ a „oveľa lepšie ako očakávane“. Tá nepretržite rastie už od roku 2014. Z vtedajších 53,1 % sa vyšplhala až na súčasnú rekordnú úroveň 79,9 %, ktorá TNT Slovensko vyniesla na 5. miesto spomedzi 59 TNT pobočiek na celom svete. Medzi najlepšie hodnotené otázky pravidelne patria: Schopnosť TNT vybaviť vaše zásielky, Schopnosť obchodných zástupcov porozumieť obchodným potrebám, Celková úroveň doručovateľských služieb TNT a Schopnosti našich kuriérov.

 

TNT Slovensko má stanovené pravidlá a podmienky výberu dodávateľov v politike nákupu a obstarávania. Vychádza z centrálnej nákupnej politiky TNT, ktorá je doplnená o niektoré lokálne špecifiká.

Pre zabezpečenie nestranného výberu dodávateľov sa na výberových konaniach zúčastňujú zamestnanci z viacerých oddelení – funkčný manažér, manažér pre nákup a finančný manažér.

Pri výberových konaniach, ako aj pri následnej spolupráci je povinnosťou zamestnancov spoločnosti TNT dodržiavať okrem iného aj pravidlá vyplývajúce z nasledujúcich politík:

 1. Konflikt záujmov
 1. Prevencia podvodov
 1. Poskytovane a prijímanie darov, pohostenia

Detailnejšie kritériá sú súčasťou dokumentu Výber a hodnotenie dodávateľov. Súčasťou kritérií je aj zavedenie medzinárodných štandardov ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001.

Predtým, ako spoločnosť oslovíme s možnosťou budúcej spolupráce, preveríme, či sa nejedná o tzv. Denied party (Nedôveryhodné osoby, spoločnosti alebo organizácie, ktorým bolo úplne alebo čiastočne odmietnuté oprávnenie na obchodovanie alebo vykonávanie transakcií). Zástupcovia spoločnosti sa zaviažu, že zamestnávajú len dôveryhodných zamestnancov.

Pri výbere dodávateľov sleduje TNT Slovensko aj ich environmentálnu zodpovednosť. Súčasťou zmlúv s dodávateľmi TNT je Environmentálna politika, politika Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Zásady environmentálneho správania sa. V rámci sledovania environmentálneho správania našich dodávateľov sme sa stali súčasťou ekologického programu Stromy pre život, ktorý organizuje náš dodávateľ kancelárskych potrieb s podporou Národného lesníckeho centra. Za každých 50 balíkov papiera, ktoré TNT použije vo svojej prevádzke, je vo Vysokých Tatrách vysadený 1 strom.

Keďže väčšinu našich dodávateľov predstavujú subkontraktori a ich zamestnanci, každodenne ovplyvňujeme ich zodpovedné správanie efektívnym plánovaním vyzdvihovania  a doručovania zásielok a diaľkových cestných spojení, ako aj pravidelnou výmenou ich vozového parku (prehodnocovaním cien za vykonanú službu s ohľadom na pravidelnú výmenu vozidiel), s ktorým operujú pre našu spoločnosť. Zabezpečujeme im pravidelné školenia týkajúce sa BOZP a zároveň musia dodržiavať postupy spoločnosti týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti práce vyplývajúce z požiadaviek zákona a medzinárodných štandardov.

Vo vzťahu so všetkými dodávateľmi sa riadime našimi podnikateľskými princípmi a etickým kódexom.

TNT chce byť transparentnou, dôveryhodnou a bezúhonnou spoločnosťou dodržiavajúcou všetky príslušné predpisy. Preto implementovala zásady etického podnikania a súvisiace politiky a postupy. Príslušné politiky zahŕňajú postoj TNT ohľadom konfliktu záujmov, darov a zábavy, podvodov, korupcie a úplatkárstva a disciplinárnych konaní.

Podnikateľské princípy TNT vrátane etického kódexu sú k dispozícii na korporátnej stránke TNT

Princípy, ktorými sa riadi naša spoločnosť:

 • Dodržiavame zákon a normy spoločnosti.
 • V našom výkazníctve poskytujeme úplné, pravdivé, presné a včasné informácie.
 • O našich podnikateľských aktivitách komunikujeme otvorene a prehľadne s dodržaním dôvernosti údajov.
 • Nezasahujeme do straníckych politických záležitostí.

V súlade s pôsobením na slovenskom trhu je TNT Slovensko v zmysle charakteru svojho podnikania aktívnym členom záujmových odborových organizácií:

 • Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZS)
 • Asociácia slovenských expresných prepravcov (ASEP)

V súvislosti so zodpovednosťou voči komunite vypracúva TNT Slovensko mesačnú CSR správu, ktorá poskytuje dokonalý prehľad o lokálnom vplyve operácií TNT Slovensko na miestnu komunitu.

TNT Slovensko každoročne využíva možnosť venovať 1 % z dane na dobrú vec. V roku 2016 sa finančný príspevok v celkovej výške 13 023,18 eura rozdelil medzi 3 organizácie – Nadáciu Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach (4 162,7 eur), Svetielko nádeje v Banskej Bystrici (4 162,73 eur) a neziskovú organizáciu Domov Sv. Jana z Boha v Bratislave (4 162,72 eur). Okrem toho TNT Slovensko dlhoročne prispieva k fungovaniu chránených dielní nákupom mikulášskych balíčkov pre zamestnancov. Tentoraz sumou 2 538 eura podporila Slovenskú chránenú dielňu.

Od roku 2002 do konca roka 2013 TNT celosvetovo spolupracovala so Svetovým potravinovým programom (World Food Programme) organizácie OSN. V súlade s novou stratégiou sa TNT rozhodla presmerovať svoje humanitárne a filantropické aktivity na lokálne cielené projekty a partnerstvá, ktoré majú priniesť väčší úžitok miestnej komunite, ktorá spoločnosť bezprostredne obklopuje. TNT chce využiť svoje odborné znalosti, a preto sa snaží pomáhať najmä bezplatným poskytovaním svojich prepravných a logistických služieb. V tomto smere je TNT Slovensko dlhoročným partnerom Ligy pre duševné zdravie (projekt Dni nezábudiek), Organizácie muskulárnych dystrofikov (Deň Belasého motýľa) a Občianskeho združenia ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia). TNT Slovensko viackrát logisticky podporila aj mnohé kultúrne projekty ako medzinárodný kultúrny festival Dni architektúry a dizajnu, podujatie Mesiac fotografie či Medzinárodný filmový festival.

V zmysle normy ISO 14001 má TNT Slovensko vypracovaný program odpadového hospodárstva. Vykonáva separovaný zber papiera, plastov a nebezpečného odpadu. Zmluvným spôsobom zabezpečujeme zhodnocovanie separovaného odpadu. Odpad firmy sa sleduje na mesačnej báze prostredníctvom CSR reportu. Firma má vlastnú čističku odpadových vôd a v súlade so zákonom pravidelne monitoruje kvalitu vypúšťanej vody. Pred únikom znečisťujúcich látok do pôdy z áut pohybujúcich sa v areáli budovy v súlade s legislatívou chráni vybudovaný podzemný zachytávač látok kontaminujúcich životné prostredie.

Politika udržateľného rastu TNT Slovensko je ďalej podporená nasledovnými iniciatívami stanovenými vedením TNT N.V.:

 • vzdelávanie zamestnancov na tému sociálnych a environmentálnych aspektov,
 • zameriavanie sa na bezpečnosť na cestách a v práci s cieľom udržať nulový počet nehôd,
 • usmerňovanie dodávateľov k zavádzaniu programov, ktoré zodpovedajú TNT predstavám a cieľom.

Keďže každý deň prejdú rukami zamestnancov TNT stovky listov kancelárskeho papiera, spoločnosť ich motivuje k jeho ekonomickému využívaniu a recyklácii – či už opätovným využitím v rámci spoločnosti alebo pravidelným prispievaním do zberu. Okrem toho sú v budovách TNT rozmiestnené koše na recykláciu papiera, plastov, batérií, žiariviek a komunálneho odpadu.

Naše environmentálne politiky sa riadia medzinárodnou normou ISO 14001. Všetky operačné jednotky v rámci firmy spĺňajú okrem národných a miestnych regulačných noriem aj externú certifikáciu, a to minimálne na úrovni tejto normy. V oblasti ochrany životného prostredia je pre nás prioritou energetická a uhlíková efektivita.

Súčasťou iniciatív za zachovanie zdravého a čistého životného prostredia vo svete je napr. využívanie elektrických vozidiel, stavanie tzv. zelených budov či celosvetový program Drive Me Challenge.

Celosvetová environmentálna politika TNT je k dispozícii na stiahnutie tu

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky