Volkswagen Slovakia

Základné informácie

Názov firmy: Volkswagen Slovakia a.s.

Webová stránka:  www.volkswagen.sk

Charakteristika činnosti: 

Hlavným predmetom hospodárskej činnosti spoločnosti je výroba a montáž vozidiel a ich častí, výroba prevodoviek, komponentov a príprava montážnych sád motorových vozidiel pre ruský trh. Spoločnosť má na Slovensku tri prevádzky:

 1. závod v Bratislave, v ktorom sa vyrábajú SUV-vozidlá Volkswagen Touareg, Audi Q7, karosérie Porsche Cayenne a mestské vozidlá Volkswagen up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo ďalej prevodovky, súčastí vozidiel a náhradné diely;
 2. závod v Martine, v ktorom sa vyrábajú komponenty;
 3. montážny závod v Košiciach, v ktorom sa  pripravujú vozidlá pre ruský trh.

Hlavné témy ZP:

 1. Životné prostredie - ťažiskom je šetrné zaobchádzanie so zdrojmi a zlepšovanie vzdelávacích a informačných metód v oblasti životného prostredia. Volkswagen Slovakia zohľadňuje princípy trvalej udržateľnosti a efektívnosti pri ďalšom rozvoji závodnej štruktúry a stanovení dlhodobých cieľov, pre vybudovanie ekologickej fabriky budúcnosti.
 2. Vzdelávanie - spoločnosť aktívne spolupracuje s vysokými školami (Slovenská technická univerzita Bratislava, Žilinská Univerzita, Technická univerzita Košice, Ekonomická univerzita Bratislava). Cieľom je podporovať rozvoj technického vzdelávania na Slovensku.
 3. Regionálna spolupráca

Počet zamestnancov (2013): 9 400                    

Manažér koordinujúci ZP: Natália Vašková, Komunikácia, natalia.vaskova@volkswagen.sk        

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Volkswagen AG každoročne publikuje rozsiahlu celosvetovú správu o zodpovednom podnikaní. Na stiahnutie tu.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno, bola verifikovaná Global Report Initiative s výsledkom A+.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, vo forme tlačenej brožúry, ktorá je k dispozícii každému zamestnancovi.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Sociálna charta Volkswagen, Charta dočasného zamestnávania, Charta pracovných vzťahov, Zásady správania (Code of Conduct), Príručka o zamedzení korupcie, Iniciatíva Think Blue., Iniciatíva Think Blue. Factory – súčasť Globálnej správy o zodpovednom podnikaní.

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Od roku 2002 sa Volkswagen angažuje v rámci najväčšej a najdôležitejšej CSR iniciatívy sveta, Global Compact. Viac ako 7 000 zúčastnených spoločností zo 135 krajín sveta sa spoločným úsilím snaží, aby bolo svetové hospodárstvo udržateľnejšie a rovnoprávnejšie. V roku 2012 dosiahol Volkswagen Global Compact Advanced Level.

f./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí ?

Koncern Volkswagen:

 • 2012 Ethics in Business Award v kategórii „Outstanding Corporation“
 • 2012 SAM Sustainability Award
 • 2012 Lean&Green Efficiency Award

Slovensko:

 • 2013 Národná podnikateľská cena za životné prostredie SR – kategória Proces
 • 2013 Národná podnikateľská cena za životné prostredie SR – kategória Podnikanie a biodiverzita
 • 2011 Technika ochrany životného prostredia – 1. miesto v kategórii Environmentálna technológia
 • 2007 Národná podnikateľská cena za životné prostredie v kategórii manažérstvo

g./ Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Vízia spoločnosti „Byť a zostať číslo jeden!“ určuje jej zamestnaneckú politiku. Istota pracovného miesta, udržanie zamestnanosti, odmeňovanie orientované na výkon, systém zamestnaneckých výhod, kvalifikácia zamestnancov a ďalšie odborné vzdelávanie špecialistov patria medzi priority riadenia ľudských zdrojov.

Dlhodobým cieľom spoločnosti je stabilizácia kvalifikovaných pracovníkov a zvýšenie ich spolupatričnosti. V podmienkach nášho regiónu chce spoločnosť udržiavať dobré meno a byť atraktívnym zamestnávateľom. Cieľom riadenia ľudských zdrojov je poskytovať zamestnancom profesionálnu, inovatívnu a efektívnu personálnu starostlivosť.

Spoločnosť investovala v rámci svojej politiky neustáleho zlepšovania pracovného prostredia aj do sociálnych zariadení. V roku 2012 predstavovali sociálne investície výšku 2,3 milióna eur. Smerovali do nových šatní so sprchami, chodníkov a reštauračných zariadení.

S rastom výroby bolo nevyhnutné zabezpečiť adekvátny počet kvalifikovaných zamestnancov. V tréningových centrách Volkswagen Slovakia bolo vyškolených približne 7400 ľudí a v tomto trende plánuje spoločnosť pokračovať aj ďalej. Účasť spoločnosti na akciách ako Profesia Days, Dni kariéry, rozšírenie programu pre integráciu nových zamestnancov, nové formy personálnej starostlivosti, ale aj transparentnosť procesov odmeňovania a nové programy rozvoja zamestnancov poskytovali zamestnancom perspektívy stability a možnosti rozvoja.

Spoločnosť ponúka kmeňovým zamestnancom široké spektrum zamestnaneckých výhod: bezúročné pôžičky, príspevky na rekreácie, šport, kultúru, príspevok pri narodení dieťaťa, úmrtí, odchode do starobného dôchodku, príspevok pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, zabezpečenie dopravy, medicínska starostlivosť, doplnkové dôchodkové sporenie a iné.

Volkswagen Slovakia je výrobný závod, predaj vozidiel a marketing má na starosti importér, spoločnosť Porsche Slovakia.

Hlásime sa k férovému prístupu k našim obchodným partnerom a tretím osobám a podporujeme spravodlivú a nerušenú hospodársku súťaž s dodržiavaním legislatívy v oblasti hospodárskej súťaže a kartelového práva.

Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať pravidlá určené legislatívou pre hospodársku súťaž a kartelové právo. Okrem iného to znamená, že žiaden z našich zamestnancov nesmie viesť rozhovory s konkurenciou, pri ktorých by sa dojednávali ceny alebo kapacity. Rovnako neprípustné sú dohody s obchodnými partnermi a tretími osobami o vzdaní sa konkurencie, o predkladaní fiktívnych ponúk pri výberových konaniach alebo o rozdelení si zákazníkov, území či výrobných programov. Zakázané je aj neprimerané uprednostnenie alebo vylúčenie zmluvných partnerov.

Od našich obchodných partnerov očakávame, že budú rovnako vnímať plnú zodpovednosť za zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže.

Naša finančná podpora smeruje predovšetkým do oblastí rekreačného športu, životného prostredia a vzdelávania. Okrem toho raz ročne organizujeme pravidelné stretnutia so susedmi (obyvateľmi Devínskej Novej Vsi) s cieľom spoznať aktuálne problémy obyvateľov a informovať ich o plánovaných aktivitách závodu.

V oblasti podpory rekreačného športu sme sa zamerali na v súčasnosti populárny beh. V roku 2014 organizujeme už 3. ročník najväčšieho štafetového behu na Slovensku Volkswagen Slovakia RUN&FUN. Navyše sme v roku 2013 prispeli k rozvoju bežeckej infraštruktúry označením 4 bežeckých okruhov v bratislavskom regióne. Ide o dve bežecké trasy v Petržalke okolo Malého a Veľkého Draždiaka, jedna v Sade Janka Kráľa a vytvorený bol aj 10 kilometrový mestský okruh po bratislavskej promenáde.

V rámci ochrany životného prostredia sme okrem množstva opatrení v rámci závodu, v minulom roku zrealizovali aj unikátny projekt pod názvom „Zachraňujeme raky pre Slovensko“. V spolupráci s Katedrou Zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá zabezpečuje odborný dohľad nad chovom rakov a realizuje výskum výskytu týchto ohrozených druhov, boli identifikované vhodné lokality, do ktorých sú následne odchované raky vypúšťané do voľnej prírody. Prvé vypustenie rakov do voľnej prírody sa uskutočnilo v Borinke pri príležitosti slávnostného otvorenia dvoch chovných nádrží v areáli čistiarne odpadových vôd Volkswagen Slovakia v máji 2013.  Naša firma tak využila svoj potenciál na zlepšenie stavu životného prostredia a pomáha pri obnove biodiverzity raka na Slovensku. Volkswagen Slovakia získal v roku 2013 za tento projekt Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie v kategórii „Podnikanie a biodiverzita“, kde boli veľmi pozitívne hodnotené najmä úspechy pri riešení dopadov priemyselných činností na biodiverzitu prírodných ekosystémov.

S Katedrou Zoológie Prif UK spoločnosť spolupracovala v minulosti aj na projektoch inventarizácie druhov flóry a fauny v národných parkoch na Slovensku.

Téme vzdelávania sa venujeme prostredníctvom vlastnej nadácie, ktorá podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie najmä na vzdelávanie mladých ľudí. Vzdelanie sprevádza ľudí počas celého života, tým, že sa učia, ďalej vzdelávajú, rozširujú si svoj horizont, zbierajú rozličné skúsenosti. Vzdelávanie sa preto nekončí ukončením školského štúdia, ale tiahne sa ako červená niť celým životom. Preto sme stanovili také oblasti podpory, ktoré sprevádzajú ľudí v rôznych životných etapách: bilingválna výchova detí v rannom veku, grantové projekty pre základné školy, stredné školy a univerzity a zamestnanecké projekty.

Politika životného prostredia a energetiky spoločnosti Volkswagen Slovakia vstúpila do platnosti v júni 2012. Cieľom spoločnosti je udržať vplyvy na životné prostredie a spotrebu energií na najnižšej možnej úrovni, dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, rozhodnutia orgánov štátnej správy a prijímať preventívne opatrenia pre prípad vzniku havárií. Spoločnosť vychádza z environmentálnej politiky koncernu Volkswagen a v tomto zmysle udržiava a rozvíja svoj systém environmentálneho manažérstva, ktorý je certifikovaný spoločnosťou TÜV CERT v súlade s požiadavkami ISO noriem radu 14 000.

V roku 2012 vo firme úspešne prebehol kontrolný audit, ktorý bol dôkazom toho, že Environmentálny manažérsky systém podľa DIN EN ISO 14001:2004 je úspešne nasadený a používaný. Dokumentáciu tvorí implementovaný a systematicky popísaný systém environmentálneho manažérstva spoločnosti, do ktorého bol v roku 2011 integrovaný Energetický manažérsky systém podľa EN 50 001.

K doteraz splneným environmentálnym cieľom patria predovšetkým:

Zlepšovanie informovania a vzdelávania v environmentálnej oblasti v roku 2013:

 • Spoločnosť napĺňa stratégiu značky Volkswagen s názvom Think Blue. Factory. s cieľom dosiahnutia väčších prínosov s ohľadom na ekologickú výrobu. Napríklad v minulom roku sa nám podarilo vo výrobe zaviesť „inteligentné osvetlenie“, ktoré nám ušetrilo až 80 % elektrickej energie. Osvetlenie nad pracoviskami je počas samotného, štandardného výrobného procesu vypnuté a automaticky sa zapína len pri vstupe zamestnancov (pri údržbe zariadení, poruchách atď.) do pracoviska. Po ukončení prác vo vnútri pracoviska sa osvetlenie opäť automaticky vypne. Nasadenie opatrenia sa realizovalo vo viacerých etapách a vyžiadalo si len malé technické úpravy.
 • Školenia zamestnancov na tému ochrany životného prostredia a hospodárneho využívania energií boli realizované na všetkých úrovniach.
 • Spoločnosť už po druhýkrát iniciovala spoluprácu s mestskou časťou Devínska Nová Ves v oblasti zlepšovania životného prostredia a ochrany prírody. Dobrovoľníci z radu zamestnancov spoločnosti spolu s obyvateľmi mestskej časti v tomto roku vysadili stromy v lokalite Devínskej Novej Vsi. Táto aktivita bola jednou z viacerých v projekte dlhodobej spolu práce s mestskou časťou.
 • Zamestnanci sú pravidelne informovaní a motivovaní o aktivitách v oblasti ŽP a šetrenia energií prostredníctvom interných médií.
 • Na stránke spoločnosti nájde široká verejnosť relevantné informácie o významných aspektoch životného prostredia a neustálom zlepšovaní v prístupe k nemu.
 • Zástupcovia spoločnosti prednášali na konferenciách k tematike ochrany životného prostredia, taktiež získali niekoľko významných ocenení za svoje výsledky a prístup k ochrane životného prostredia.

Zlepšenie riadenia odpadového hospodárstva:

 • V predošlom roku vyprodukované množstvo odpadu vyčíslené na jednotku produkcie značne pokleslo.
 • Triedenie odpadov sa u nás uskutočňuje podľa presne stanovených štandardov. Vo výrobných halách sú na rôznych definovaných miestach umiestnené odpadové nádoby. Odpady sa triedia na papier, plasty, zostatkový odpad (ako napríklad zinkový prach z brúsenia) a medený odpad (zváracie špičky a drôty). Zvyšky z výroby, obalové materiály, ako aj nepoužiteľné diely z údržby odovzdávame na ďalšie zhodnotenie. Napríklad v karosárni NSF sa nám darí zhodnocovať až 60 % odpadov.

Zlepšenie riadenia vodného hospodárstva:

 • Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd spoločnosti za účelom zvýšenia hydraulickej a látkovej kapacity.
 • Pre preventívne zabezpečenie ochrany podzemných vôd boli realizované nedeštruktívne tesnostné skúšky záchytných systémov a potrubí a obnova všetkých monitorovacích vrtov podzemných vôd.

Spoločnosť aktívne spolupracuje s vysokými školami na tému ochrany životného prostredia najmä pri vedení diplomových a bakalárskych prác a podpore projektov, ako aj integráciou rôznych tém do študijného zamerania „Automobilová produkcia“ na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zároveň realizovala prednášky v rámci vyučovacích predmetov Lakovacie procesy, Integrované manažérske systémy a Environmentálna technika pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky