Všeobecná úverová banka

Základné údaje

Názov firmy: Všeobecná úverová banka, a.s.

Webová stránka:  www.vub.sk  

Charakteristika činnosti: VÚB banka pôsobí na území Slovenskej a Českej republiky. V roku 2001 väčšinový podiel vo VÚB banke získala významná talianska banková skupina IntesaBci (dnes Intesa Sanpaolo). VÚB banka je v súčasnosti druhou najväčšou bankou na Slovensku a za posledné roky je jednou z najziskovejších bánk na Slovensku. Spravuje vklady vo výške 9,7 miliárd eur a úvery vo výške 10,2 miliardy eur. Momentálne má banka vo svojom portfóliu viac ako 1,1 milióna klientov. Skupina VÚB poskytuje širokú škálu služieb: bankovníctvo, lízing, faktoring, spotrebiteľské financovanie, dôchodkové sporenie.

Hlavná téma ZP:

  • etika a transparentnosť
  • budovanie zodpovedného vzťahu ku klientom
  • starostlivosť o zamestnancov a ich rozvoj
  • korektný a férový prístup k dodávateľom
  • ochrana životného prostredia

Počet zamestnancov (k 31.12.2016): 3 439

Manažér koordinujúci ZP: Martina Slezáková, vedúca oddelenia Spoločenská zodpovednosť, správkyňa nadácie VÚB, email: mslezakova@vub.sk 

 

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

VÚB banka vydáva výročnú správu o zodpovednom podnikaní podľa medzinárodných smerníc Global Reporting Initiative od roku 2008. Správa za rok 2016 je zostavená podľa verzie GRI - 4 a informuje o výkonnosti VÚB banky v oblasti ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Obsahuje kvalitatívne dáta za kalendárny rok, ktoré sú porovnateľné s predchádzajúcimi finančnými obdobiami. Správa je zverejnená na web stránke našej spoločnosti. V záujme šetrenia prírodných zdrojov je  vydaná len v elektronickej verzii.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Správa nie je verifikovaná externým audítorom, overuje sa len súlad so smernicami GRI. Externým overovateľom je Nadácia Pontis, ktorá je partnerskou organizáciou GRI v SR.

c) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Súčasťou zodpovednosti VÚB banky sú jasne definované hodnoty, pravidlá a princípy, ktorými sa riadi naša každodenná činnosť. Stanovuje ich Etický kódex. VÚB banka ho uplatňuje v prístupe ku všetkým partnerom a jeho dodržiavanie vyžaduje od svojich zamestnancov. Kódex hovorí o dôraze na sociálne a environmentálne aspekty, ktoré prispievajú k minimalizácii úverových rizík a rizík týkajúcich sa dodržiavania regulačných opatrení.

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

VÚB banka spolu s ďalšími zakladajúcimi členmi Business Leaders Forum v novembri 2004 podpísala Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem.

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

VÚB banka je členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum. Od roku 2009 sa hlási k UN Global Compact. Naša materská spoločnosť Intesa Sanpaolo je členom CSR Europe a partnerom ďalších medzinárodných združení a organizácií.

f) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Via Bona Slovakia 2006 – Hlavná cena pre veľké podniky

Via Bona Slovakia 2007 – Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt za projekt „Charitatívne karty Dobrý Anjel

Via Bona Slovakia 2008 – Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu za projekt „Nebojte sa eura“

Via Bona Slovakia 2009 – Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

Špeciálna cena Trendu 2017 – Cena udelená za zodpovednosť pri zadlžovaní sa - VÚB banka sa pokúšala presvedčiť ľudí, aby v časoch nízkych úrokových sadzieb volili dlhšie fixácie

g) Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

nie

Súčasťou starostlivosti o zamestnancov VÚB banky je nadštandardný sociálny program. VÚB banka poskytuje širokú škálu benefitov, ktoré sú rovnaké pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pracovné zaradenie. Dlhodobo sa riadime stratégiou zodpovedného prístupu k starostlivosti o zdravie našich zamestnancov a k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Úpravy v benefitoch vychádzajú z podnetov vyplývajúcich zo zamestnaneckých prieskumov.

VÚB banka dbá na rozvoj ľudského kapitálu, vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov vo vlastnej  VÚB Akadémii. Pre nových zamestnancov je určený rozvojový program Mentoring pre efektívnu adaptáciu v banke.  Študenti vysokých škôl  môžu odštartovať svoju profesijnú kariéru v programe Stážuj a pracuj. Zamestnanci retailovej obchodnej siete majú možnosť využiť program Manažérska lavička, ktorý ich pripraví na budúcu rolu manažéra.

VÚB banka pravidelne vykonáva prieskum spokojnosti zamestnancov. Jeho cieľom je identifikácia kritických oblastí a definovanie akčného plánu, ktorého plnenie vedie k väčšej spokojnosti našich zamestnancov a k motivujúcemu pracovnému prostrediu. VÚB banka tiež v minulosti uskutočnila interný prieskum zameraný špeciálne na ženy. Jeho cieľom bolo dozvedieť sa viac o názore zamestnankýň na pracovné podmienky vo VÚB banke a na zosúladenie pracovného a osobného života.

Zodpovednosť voči klientom a ich bezpečnosť sú na prvom mieste, preto VÚB banka dodržiava najprísnejšie štandardy transparentnosti a etiky. Neustále sa snažíme o zdokonaľovanie služieb a produktov tak, aby sme uspokojili očakávania našich klientov. Klientom sa snažíme byť na blízku prostredníctvom moderného elektronického bankovníctva. Zmyslom inovácií je zjednodušiť klientom život a prinášať im iba užitočné produkty a služby, ktoré maximálne vyhovujú ich potrebám.

Pri poskytovaní našich služieb zachovávame rovnosť príležitostí a našu ponuku modelujeme tak, aby sme všetkým pomáhali napĺňať ich potreby. Snažíme sa byť čo najbližšie k našim klientom, preto každoročne rozširujeme sieť pobočiek a bankomatov. Usilujeme sa, aby naše pobočky boli ľahko prístupné pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Všetky novovzniknuté predajné miesta majú bezbariérový prístup a pri rekonštrukcii starších dbáme na to, aby bol takýto prístup vybudovaný.

Sme presvedčení, že transparentná komunikácia je základom pre pochopenie našich produktov a služieb. Preto sme vytvorili portál VÚB Otvorene. Cieľom je poskytnúť návštevníkom portálu priame, zrozumiteľné a otvorené odpovede na otázky multimediálnym spôsobom.

Pre zlepšenie kvality našich služieb a spoločné budovanie pevného vzťahu založeného na vzájomnej dôvere je dôležité vypočuť si názory klientov. Preto VÚB banka realizuje prieskumy spokojnosti klientov, v ktorých zisťuje názor na kvalitu svojich služieb a produktov. Prieskumy sa uskutočňujú pravidelne, niekoľkokrát do roka. Poskytujú nám podnety pre zvyšovanie kvality služieb, zdokonaľovanie procesov, inovácie produktov a distribučných kanálov.

VÚB banka pre výber dodávateľov v maximálnej možnej miere využíva systém elektronických aukcií Access Point, ktorý umožňuje dodávateľom predkladať cenové ponuky elektronicky v tom istom čase na jednom mieste. Na elektronických aukciách sa môžu zúčastniť všetky firmy, ktoré spĺňajú vopred stanovené podmienky. Elektronická aukcia zabezpečuje transparentnosť, rovnosť príležitostí a férový prístup v procese výberu dodávateľov.

VÚB banka tiež podporuje fungovanie chránených dielní kúpou ich produktov a služieb. Tieto aktivity vnímame ako pridanú hodnotu pre banku, klientov a zamestnancov zároveň. Ide o príležitosť ako prepojiť spoločenskú zodpovednosť s každodennou činnosťou banky.

V oblasti správy budov spolupracuje VÚB banka so spoločnosťami, ktoré systematicky pristupujú k ochrane životného prostredia. V oblasti redizajnu, rekonštrukcií či iných stavebných prác spolupracuje VÚB banka s firmami, ktoré začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky. To isté sa vzťahuje aj na dodávateľov svietidiel a interiérov, ktorých činnosť je orientovaná na úspory energie, minimalizáciu odpadu a minimalizáciu poplatkov a pokút za znečistenie životného prostredia.

VÚB banka koná v týchto oblastiach v súlade s platnou legislatívou. Zamestnanci VÚB banky sa pri svojej práci riadia Etickým kódexom, ktorý vychádza z  firemných hodnôt a vyjadruje základné etické princípy, postoje a pravidlá. Naviac, VÚB banka pristúpila k viacerým etickým kódexom v oblasti poskytovania finančných služieb, čím sa dobrovoľne zaviazala dodržiavať etické pravidlá týkajúce sa predovšetkým ochrany spotrebiteľa a etiky reklamy.

VÚB banka cíti zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej pôsobí a ktorú svojimi podnikateľskými aktivitami ovplyvňuje. Preto dlhodobo poskytujeme podporu komunitám, v ktorých žijú naši klienti, zamestnanci a ostatní partneri. Spolu s Nadáciou VÚB sa sústreďujeme na štyri oblasti:

  • umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie
  • vzdelávanie – nadačný program pre Vzdelanie
  • charita – nadačný program pre Nádej
  • aktívne komunity – nadačný program pre Komunitu

V rámci oblasti umenia sa dlhoročne zameriavame na ochranu kultúrneho dedičstva a podporu súčasného umenia s dôrazom na výtvarné umenie. VÚB banka prostredníctvom Nadácie VÚB umožňuje záchranu kultúrnych pamiatok vďaka súťaži Poklady môjho srdca a pokračuje aj v rozsiahlej obnove Banskoštiavnickej kalvárie. Tiež pomáhame pri rozvíjaní nových talentov v médiu maľba. Každoročne vyhlasujeme súťaž pre mladých výtvarníkov Maľba, ktorú sprevádza reprezentačná výstava.

V oblasti charity už vyše desaťročie podporujeme prostredníctvom charitatívnych platobných kariet humanitárny projekt Dobrý anjel. Uvedomujeme si dôležitosť inklúzie zdravotne znevýhodnených občanov, a preto okrem podpory chránených dielní tiež finančne podporujeme projekty zlepšujúce kvalitu života ľudí so znevýhodnením. Organizáciám poskytujúcim arteterapie a animoterapie Nadácia VÚB každoročne udeľuje grant na tieto aktivity.

VÚB banke veľmi záleží na tom, aby sa zamestnanci podieľali na dobrovoľníckych aktivitách v komunitách, v ktorých pracujú a žijú. Prostredníctvom grantového programu Zamestnanecké granty Nadácia VÚB každoročne pomáha organizáciám zrealizovať projekty, na ktorých sa podieľajú zamestnanci skupiny VÚB. Tí sa tiež počas roka zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít. V rámci komunít sa snažíme motivovať ľudí, aby spravili pre svoje okolie niečo pekné a dobré, k čomu slúžia Komunitné granty.

V oblasti podpory vzdelávania Nadácia VÚB každoročne vyhlasuje grantovú schému Hosťujúci profesor, ktorá prináša na slovenské univerzity zahraničných profesorov na semestrálne hosťovanie. Snažíme sa tiež o rozvoj ekonomickej vedy prostredníctvom súťaže vedeckých prác Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Poskytujeme know-how start-upom, hlavne ženám – začínajúcim podnikateľkám – prostredníctvom projektu VÚB Akadémia pre podnikavé ženy a rôznymi workshopmi.

VÚB banka ako finančná inštitúcia nemá svojou činnosťou priamy negatívny vplyv na životné prostredie. Napriek tomu sa usilujeme o minimalizovanie negatívnych vplyvov. Snažíme sa znižovať tvorbu odpadu a zabezpečujeme jeho separovanie. Rôznymi úspornými opatreniami znižujeme spotrebu energií a spotrebného materiálu (predovšetkým kancelárskeho papiera využívaním elektronických foriem materiálov).

Vykonávame nasledovné aktivity na ochranu životného prostredia: separácia odpadu, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, používanie obálok z recyklovaného papiera na poštové zásielky pre klientov, úspora energií, zber a ekologická likvidácia nefunkčných telefónov, príslušenstva a batérií.

VÚB banka v jednej zo svojich hlavných aktivít, poskytovaní úverov, má zakomponované štandardy týkajúce sa životného prostredia. Ak sa klient vedome angažuje v oblastiach rizikových z hľadiska životného prostredia, banka požaduje hĺbkovú analýzu (due dilligence) zameranú na riadenie environmentálneho rizika klienta. Podporujeme projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti, znižovania produkcie CO2,  ktoré zlepšujú životné prostredie, chránia zdravie ľudí a prírodné zdroje, prispievajú k zníženiu znečistenia ovzdušia a znižujú spotrebu energie.

VÚB banka má definovanú Environmentálnu politiku, ktorá je základným dokumentom stanovujúcim misiu a ciele v oblasti ochrany životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a komplexného enviromanažmentu. Definuje princípy a usmernenia priamych aj nepriamych vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k našim partnerom, rieši používanie zdrojov (voda, teplo, energia, plyn), obstarávanie, mobilitu. Ako dcérska banka materskej Intesa Sanpaolo, sme sa zaviazali dodržiavať tzv. Equator Principles. Tvorí ich súbor medzinárodných pravidiel pre projektové financovanie vypracovaných na základe politík Medzinárodnej finančnej korporácie (International Finance Corporation). Princípy sú založené na environmentálnych a sociálnych štandardoch Svetovej banky a sú uplatňované pri financovaní projektov v hodnote viac ako 10 miliónov USD. Princípy pomáhajú finančným inštitúciám pri výbere projektov s cieľom zredukovať sociálne a environmentálne riziká v projektovom financovaní. VÚB banka sa tiež zaviazala konať v súlade s medzinárodným štandardom UN Global Compact (Globálna dohoda OSN), ku ktorému sa prihlásila v roku 2009. Jeho súčasťou sú aj princípy zamerané na ochranu životného prostredia, ktoré sa usilujeme dodržiavať v čo najväčšej možnej miere.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky