Východoslovenská energetika Holding

Základné informácie

Názov firmy: Východoslovenská energetika Holding a.s.

Webová stránka: www.vse.sk

Charakteristika činnosti: nákup a predaj elektriny

Hlavná téma ZP: diverzita a zelená budúcnosť

Počet zamestnancov (2012): viac ako 1 500                      

Manažér koordinujúci ZP:  Andrea Danihelová, vedúca útvaru Komunikácia a hovorkyňa spoločnosti, e-mail: komunikacia@vse.sk

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. (ďalej len VSE) nemá vypracovanú samostatnú správu o zodpovednom podnikaní. Kapitola o ZP je však súčasťou výročnej správy.

b./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Spoločnosť má vypracovaný Kódex správania RWE v podmienkach VSE a jej dcérskych spoločností. Tento Kódex firma zverejnila aj na web stránke spoločnosti VSE.

c./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Spoločnosť  VSE presadzuje princípy ZP vo všetkých procesoch, ktoré sa vo firme odohrávajú. Spoločnosť podporuje aktivity zvyšujúce kvalitu života v regiónoch na úrovni ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Princípy ZP si zahrnula aj do svojich hodnôt, s ktorými sa stotožnili všetci jej zamestnanci. VSE aplikuje dobré skúsenosti z materskej firmy RWE. Je členom združenia firiem presadzujúcich zásady zodpovedného podnikania na Slovensku – Business Leaders Forum – a podpísala Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem.

d./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

VSE je členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku.

e./ Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí?

Spoločnosť získala v oblasti zodpovedného podnikania viaceré ocenenia. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už trikrát ocenilo VSE v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine. V roku 2008 jej udelilo aj HR Oscar za projekt „Pre rodiny“ - súbor sociálne orientovaných opatrení a aktivít smerujúcich k zosúladeniu pracovného a rodinného života.  Za projekt spolupráce so strednými elektrotechnickými školami a rozvojový program Practice  získala spoločnosť v roku 2010 ocenenie HR Gold.

V roku 2011 bola spoločnosť ocenená v súťaži Podnikové médium rokaza aktivity v oblasti energetickej efektívnosti. Ocenenie za významný prínos pri realizácii projektov pre deti v náhradnej starostlivosti získala VSE od organizácie Úsmev ako dar na jeseň 2011. Táto pocta patrí partnerom, ktorí sa aktívne pridali k napĺňaniu posolstva pomoci deťom v núdzi.

V roku 2012 bola VSE udelená Hlavná cena pre veľké podniky Via Bona za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu, Zelená cena za projekt Ochrana vtáctva na 22 kV elektrických vedeniach a ocenenie za účasť na aktivitách Twins - Zodpovedný dodávateľský reťazec.

f./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie

VSE patrí medzi stabilných zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom ponúkajú množstvo zamestnaneckých výhod a zaujímavých programov. Dôraz kladieme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj ďalšie vzdelávanie a rozvoj svojich zamestnancov. Snažíme sa implementovať aspekty diverzity v troch rovinách – vekovej, rodovej a interkulturálnej.

Program Pre rodiny predstavuje súbor sociálne orientovaných opatrení smerujúcich k zosúladeniu pracovného života so súkromným. Ide o lepšie zladenie pracovných povinností so starostlivosťou o malé dieťa do veku troch rokov či hendikepovaného člena rodiny. Zamestnávateľ umožňuje v rámci tohto programu úpravu pracovného času, úväzku a tiež prácu z domu. Súčasťou programu sú aj priame benefity pre deti zamestnancov  ako balíčky „Škôlkar“, „Prváčik“, alebo príspevok na detské tábory.

Naša spoločnosť realizuje každé 2 roky prieskum spokojnosti zamestnancov, prostredníctvom ktorého získavame cennú spätnú väzbu.

Popri spoľahlivej dodávke elektriny VSE poskytuje zákazníkom komplexnú ponuku produktov a služieb prispôsobenú ich potrebám. VSE chce byť dostupná pre pohodlné riešenie ich požiadaviek. Zákazníkom preto ponúkame 4 možnosti kontaktu – osobne na Kontaktných miestach zákazníka, telefonicky na Linke VSE 0850 123 333, písomne alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@vse.sk.

Aktívne sa tiež venujeme aj energetickému poradenstvu. Svojim zákazníkom poskytujeme množstvo rád a tipov, ako efektívne využívať elektrinu v domácnosti alebo v podnikaní. Hlavným informačným zdrojom v tejto oblasti je internetová stránka www.ZelenaBuducnost.sk, ktorú pravidelne aktualizujeme a rozširujeme. 

Výberové konania realizujeme podľa platnej internej smernice v súlade s nákupnou smernicou koncernu RWE a Kódexom správania RWE. VSE patrí medzi vedúce spoločnosti na Slovensku a v Čechách v oblasti zverejňovania výberov dodávateľov a elektronizácie nákupu. Všetky tendre sú s kompletnou dokumentáciou, technickou špecifikáciou a hodnotiacimi kritériami zverejňované na webovej stránke spoločnosti www.vse.sk.

Medzi vysoko efektívne a úsporné, takisto zásady transparentnosti presadzujúce riešenia patria elektronické aukcie. Touto cestou realizovala VSE za posledne tri roky viac ako polovicu výberov dodávateľov. Od svojich dodávateľov vyžadujeme splnenie ISO noriem v oblasti životného prostredia, dôraz sa kladie na spôsob likvidácie nebezpečných odpadov podľa vyhlášky, k čomu sú dodávatelia zmluvne zaviazaní.

Slovenský trh s elektrinou je plne liberalizovaný a VSE patrí medzi kľúčové spoločnosti, ktoré na ňom pôsobia. Okamžite po otvorení trhu sme konkurenciu vnímali pozitívne a prijali sme všetky výzvy, ktoré liberalizácia so sebou priniesla. Konanie spoločnosti je vždy v súlade so zákonom, vždy konáme fér. Vážime si dôveru svojich zákazníkov a konáme tak, aby sme ju naďalej obhájili v rastúcom konkurenčnom prostredí.

Všetky aktivity spojené so zodpovedným podnikaním smerujeme do regiónov, kde naša spoločnosť pôsobí. Využívame pri tom niekoľko foriem a nástrojov ako darcovstvo, dobrovoľnícke aktivity, asignácia z dane z príjmov PO a Nadačný fond, matchingové programy, zamestnanecký sponzoring a v neposlednom rade realizáciu podujatí pre verejnosť. Profilujeme sa v piatich hlavných oblastiach – mládežnícky šport, vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra.

V rámci dobrovoľníckych programov zamestnanci spoločnosti pravidelne navštevujú Slovenskú knižnicu pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči. Na CD už takto načítali  dvanásť knižiek. Individuálne dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov podporuje VSE už piaty rok cez program COMPANiUS. Prostredníctvom Nadačného fondu VSE spravovaného Karpatskou nadáciou realizujeme tiež grantové programy – Otvorené knižnice, Symbióza a Voľnočasové zóny.

Medzi najvýznamnejšie aktivity VSE v oblasti kultúry patrí podpora  projektu  Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Charita, zdravý životný štýl a kultúra sa spájajú v jedinečnom projekte VSE CITY RUN, do ktorého sa v roku 2012 zapojilo celkom 4616 účastníkov, vďaka čomu získali hendikepované deti a mládež finančnú podporu vo výške takmer 15 000 €. V oblasti vzdelávania sa spoločnosť sústreďuje na podporu stredných elektrotechnických škôl a úzko spolupracuje na mnohých projektoch s Technickou univerzitou v Košiciach.

Tému ochrany životného prostredia spoločnosť zhrnula do konceptu Zelena budúcnosť, v rámci ktorého vyvíja aktivity smerom dovnútra aj navonok spoločnosti. Ide o päť oblastí podpory - E-mobility, ochrana vtáctva, vzdelávanie, obnoviteľné zdroje a šetrenie energie.

VSE neustále analyzuje environmentálne vplyvy vykonávaných činností tak, aby zlepšovala svoje environmentálne správanie sa. V oblasti ochrany životného prostredia aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy, štátnou ochranou prírody a mimovládnymi organizáciami. Tieto organizácie vníma ako partnerov pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Vzájomná spolupráca a poskytovanie relevantných informácií pomáha spoločnosti nachádzať také riešenia, ktorými dokáže predchádzať vzniku environmentálnych škôd a súčasne zabezpečovať spoľahlivú a neprerušovanú distribúciu elektriny.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky