WHIRLPOOL SLOVAKIA

Základné údaje

Názov firmy: WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., odštepný závod, výroba domácich spotrebičov Poprad

Webová stránka:  www.whirlpool.sk / www.whirlpool.com

Charakteristika činnosti: výrobný závod sa orientuje na výskum, vývoj a výrobu bielych domácich spotrebičov - zvrchu a spredu plnených práčok.

Hlavné témy ZP:

 • pomoc komunite prostredníctvom darovania produktov, know how a projektov šitých na mieru
 • ekologické správanie sa k prostrediu v procese výroby a užívania našich produktov; osveta medzi zamestnancami a komunitou
 • zamestnanci, ich psychický a fyzický wellbeing, zníženie diskrimácie voči minoritným skupinám

Počet zamestnancov: 1006 (priemer v roku 2014)

Manažér koordinujúci ZP:  Jaroslav Grygar  

Pracovná pozícia: Manažér ľudských zdrojov

E-mail: jaroslav_grygar@whirlpool.com

a) Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

nie

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno: http://www.whirlpool.sk/spolocnost/vyrocne-spravy

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno: http://assets.whirlpoolcorp.com/wp-content/uploads/code_of_ethics.pdf

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Áno :

http://www.whirlpoolcorp.com/social-responsibility/

http://www.whirlpoolcorp.com/environment-health-and-safety-policy/

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Habitat for Humanity

Cook for the Cure

Trees for the Future

Whirlpool ECO & ENERGY STAR

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

„Zamestnávateľ ústretový k rodine“ v kategórii „Rovnosť príležitostí žien a mužov“, v roku 2000

 „Via Bona“, v kategórii „Za odvahu podporiť inovačný projekt“, projekt „Detský čin roka“, v roku 2002

„Bezpečný podnik“ od roku 2009 doposiaľ

h) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Spoločnosť Whirlpool Poprad zaviedla a dodržuje na všetkých úrovniach 4 základné hodnoty a to REŠPEKT, SPOLUPRÁCA, INOVATÍVNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ.

http://emea.whirlpoolcareers.com/Culture/Vision,-Mission-and-Values.aspx

V súvislosti so zamestnancami sa dbá hlavne na dodržiavanie vzájomného rešpektu ako najdôležitejšej z našich hodnôt, a to ako vo vzťahu spoločnosť- zamestnanec, tak aj vo vzťahu zamestnanec - zamestnanec.

Vo vzťahu k zamestnancom uplatňuje spoločnosť svoje hodnoty a etické princípy predovšetkým vytváraním rovných príležitostí a podmienok pre well-being zamestnancov počas práce aj mimo nej. Hlavnými nástrojmi na zodpovednú politiku voči zamestnancom sú:

 • rovnosť šancí pri výbere pracovníkov (marginalizované etnické skupiny)
 • bezplatné tréningové a vzdelávacie programy pre osobnostný rast a rozvoj
 • projekty zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, certifikát „Bezpečný podnik” už od roku 2009 (rekord 681 dní bez úrazu, roky 2013-2014)
 • široká sieť sociálnych benefitov pre mimopracovné aktivity, vyplývajúca z Kolektívnej Zmluvy: vecné dary (Vianoce, Mikuláš, MDŽ, MDD); zvýhodnené vstupenky na kultúrne a športové podujatia; zvýhodnené vstupenky do relaxačných centier a športových centier pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov; finančné príspevky pri narodení dieťaťa/úmrtí rodinného príslušníka; možnosť masáže a fitness centra priamo v mieste výkonu práce;
 • možnosť a priestor aktívne sa zapájať do všetkých CSR aktivít počas pracovnej doby zamestnanca, aktivity a s nimi spojené náklady plne zastrešuje a hradí zamestnávateľ
 • prieskum spokojnosti a angažovanosti všetkých zamestnancov na ročnej báze a z neho vyplývajúce záväzné aktivity
 • zamestnanecký program na kúpu spotrebičov značky Whirlpool za zamestnanecké ceny
 • bezúročné pôžičky

Zodpovednosť voči zákazníkom je vyjadrená našou Víziou: „Tvoríme excelentnosť“, ktorej naplnenie je podporované činnosťou v rámci našej Misie: „Vyrábať produkty vysokej kvality, s konkurencieschopnou cenou a v správny čas, využitím excelentného výrobného systému v motivujúcom pracovnom prostredí.“

O napĺňaní slov našej Vízie a Misie svedčí, o.i., aj ocenenie „Dodávateľ roka“, ktoré bolo spoločnosti udelené v rokoch 2007, 2009 a 2010.

Spoločnosť prijala všeobecne platné pravidlá a nariadenia upravujúce výber dodávateľa, vrátane platobných podmienok, s ktorými je uzrozumený vopred. Korektný výber dodávateľa upravuje Etický kódex v rôznych oblastiach, napr. Spracovanie dôverných údajov, Konflikt záujmov, Obchodné príležitosti či Spravodlivé zaobchádzanie a Dary. Každý zamestnanec je povinný riadiť sa týmto kódexom, a jeho prípadné nedodržanie ohlásiť na anonymnú linku.

Viac: https://suppliers.whirlpool.com/

Spoločnosť je presvedčená o spravodlivej a otvorenej konkurenčnosti na trhoch na celom svete. Od všetkých zamestnancov očakáva dodržiavanie protitrustových a konkurenčných zákonov krajín, v ktorých obchoduje. Od svojej konkurencie aj od seba samej spoločnosť vyžaduje vysoký štandard vo výrokoch porovnávajúcich vzájomne konkurenčné výrobky. Celá propagácia spoločnosti je pravdivá, neklamlivá a v súlade s platnými zákonmi a reklamnými postupmi. Tvrdenia ohľadom výkonu a kvality našich výrobkov, ktoré sa uvádzajú v rámci propagácie produktov či spoločnosti, musia byť opodstatnené a preukázateľné ešte pred vyrobením produktov.

Viac: http://www.whirlpoolcorp.com/fair-trade/

V rámci spoločnosti Whirlpool Slovakia aktívne funguje Komisia pre spoločenskú zodpovednosť (CSR) ktorá sa venuje komunite prostredníctvom projektov, darovaním spotrebičov a dobrovoľníckou prácou jej členov.

Ročne Komisia schváli viac ako 70 kusov automatických práčok, ktoré sú odovzdané jednotlivcom, rodinám či organizáciám, ktoré sú selektované na základe stanovených kritérií pre cieľovú skupinu.

Aktívne sa zapája do projektov organizovaných inými organizáciami, napr. Dobrý anjel, Parasport 24 (v projekte : Cez Slovensko na bicykli za 5 dní), Naše mesto, Habitat for Humanit, Liga proti Rakovine, spolupracuje s Tanapom, základnými školami, detskými domovmi a pod. Na pravidelnej báze sa usporadúva darovanie krvi priamo v závode.

Najúspešnejšie a najobľúbenejšie projekty, ktorých autorom je priamo Whirlpool Slovakia, Poprad a majú dlhoročnú tradíciu sú:

Vianočný stromček prianí- napísané želania detí (detské domovy, krízové centrá, tohto roku aj priania mamičiek z Krízového centra) sú rozvešané na Vianočný stromček; zamestnanci si vyberú, ktorý darček zaobstarajú a následne v predvianočnom čase sú spoločne tieto darčeky odnesené našimi zamestnancami priamo konkrétnym deťom.

Charitatívne trhy - priamo v závode sú v predvianočnom období vytvorené trhy výrobkov našich partnerov zo sociálnej oblasti( detské domovy, kluby seniorov, denný stacionár, detský kreatívny klub) ktoré predávajú našim zamestnancov.

Zážitkové učenie v lese - pod záštitou CSR komisie v spolupráci s poľovníckym združením výchovno- vzdelávacia akcia pre deti v lesnom teréne s eko tematikou.

Proaktívne/na požiadanie organizovanie materiálnych či finančných zbierok sú samozrejmosťou, rovnako aj podpora či spolupráca pri organizovaní spoločenských akcií (iným ako podnikateľským subjektom) v podtatranskom regióne (príspevok do tomboly, občerstvenie, technické zabezpečenie a pod).  

Viac: http://www.whirlpoolcorp.com/social-responsibility/

Spoločnosť Whirlpool cíti dlhodobý záväzok k vyššej ochrane životného prostredia a k hospodárnemu využívaniu prírodných zdrojov. Vo svojich vývojových centrách pripravuje výrobky s najvyššou úsporou energií pre vytvorenie „Zelenej generácie“ spotrebičov, pre zabezpečenie čo najvyššej úspory energie a času. Zároveň v rámci výrobného procesu sa neustále zavádzajú projekty na znižovanie vstupných energií a vody a zavedenie separácie odpadu v rámci celého výrobného závodu.

Už od roku 2000 spoločnosť Whirlpool ponúka bezplatný odvoz a ekologickú likvidáciu starej automatickej práčky priamo z domácnosti zákazníka.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky