YIT Slovakia

Základné informácie

Názov firmy: YIT Slovakia a.s.

Webová stránka:  www.yit.sk

Charakteristika činnosti: Naším cieľom je byť európskym lídrom v rezidenčnom developmente a stavebníctve a zároveň poskytovať služby prostredníctvom vytvárania spoločenskej hodnoty s vysokou zodpovednosťou. Zameriavame sa na ustavičné zlepšovanie kvality a servisu poskytovaného našim zákazníkom na základe vyhľadávania a zavádzania nových inovatívnych riešení. Veríme, že náš úspech je predovšetkým založený na vzdelaných a kvalifikovaných zamestnancoch, dôvere v ich schopnosti a neustálom rozvoji ich zručností a kompetencií.

Hlavné témy ZP:

  • Úcta k zamestnancom - Zamestnanci sú najcennejším aktívom firmy. Ich prístup, nasadenie a výsledky ovplyvňujú fungovanie celej spoločnosti. Veľký dôraz preto kladieme na ich spokojnosť, bezpečnosť, motiváciu a neustály rast.
  • Rešpekt voči partnerom -Každý projekt je výsledkom spolupráce. Nezáleží na tom, či do zákazky vstupujeme ako stavebná spoločnosť, dodávateľ, investor, alebo developer, každú úlohu prijímame s absolútnym rešpektom voči našim partnerom, ich názorom a skúsenostiam.
  • Záujem o koncových užívateľov -Naším heslom je kvalita za rozumnú cenu. Čím viac prihliadame na skutočné potreby a možnosti budúceho obyvateľa alebo zamestnanca, tým väčšiu šancu máme na vytvorenie naozaj dobrého miesta pre život aj prácu.
  • Zodpovednosť voči spoločnosti -Vo všetkých oblastiach činnosti máme na zreteli hodnoty, ktoré prevyšujú potreby firmy či podnikateľský zisk, či už ide o platné zákony, ľudské práva, alebo nepísané etické zásady. Chceme byť subjektom, ktorý spoločenskú zodpovednosť uplatňuje v každom detaile; starostlivo zvažuje dôsledky svojich rozhodnutí a postupov, prispieva k transparentnosti a férovosti podnikateľského sektora.
  • Vzťah k životnému prostrediu -Snažíme sa minimalizovať environmentálne vplyvy vlastnej činnosti a činnosti našich subdodávateľov.

Počet zamestnancov:   182              

Manažér koordinujúci ZP:  Radek Pšenička, riaditeľ Oddelenia Business Development, e-mail: radek.psenicka@yit.sk

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Samostatnú správu o zodpovednom podnikaní nemáme, zodpovedné podnikanie je súčasťou stratégie YIT Slovakia a hlavných princípov podnikania ako aj pravidelných Výročných správ spoločnosti.

b) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno – vo výročnej správe YIT Group 2017 aj vo výročnej správe YIT Slovakia 2016

c) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Princípy podnikania sú zásadnou súčasťou stratégie spoločnosti – YIT Business Principles. Je v maximálnej miere nutné, aby každý zamestnanec tieto pravidlá dodržiaval. Monitoring a hodnotenie dodržiavania etického kódexu sú taktiež súčasťou systému pravidelného celkového hodnotenia zamestnancov – Managemenet by key results (MBKR).

Očakávame, že každý zamestnanec spoločnosti YIT oznámi svojmu bezprostrednému nadriadenému podozrenie na porušenie princípov podnikania spoločnosti. Zamestnanec môže podať oznámenie na inej úrovni v rámci spoločnosti alebo prostredníctvom nášho Kanálu podávania oznámení v oblasti etiky (ERC). Súčasťou štruktúry koncernu YIT je aj samostatný Etický výbor - YIT Ethics Committee. Zamestnanec má možnosť podať oznámenie prostredníctvom ERC buď ústne, alebo cez webové stránky, a existuje možnosť podať oznámenie anonymne.

d) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, vo forme tzv. YIT Business Principles - Obchodné princípy YIT, ktoré sú absolútne zásadnou súčasťou stratégie spoločnosti.

e) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Business Leaders Forum

f) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie

g) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Každoročne realizujeme prieskum spokojnosti zamestnancov, v ktorom sledujeme angažovanosť a spokojnosť s leadershipom. S výsledkami za podpory externých koučov pracujú aktívne samotní zamestnanci, aby „zdola“ priniesli TOP manažmentu návrhya riešenia, ktoré prispejú k ešte lepšiemu YIT. Participatívny štýl riadenia dáva priestor na dialóg a zvyšovanie angažovanosti zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú pre nás na prvom mieste. Vďaka neustálemu monitorovaniu a intenzívnej podpore bezpečne zriadeného pracoviska sme nezaznamenali počas pôsobenia YIT na Slovensku žiaden smrteľný úraz.

Neustále vylepšujeme náš odmeňovací systém, aby sme dosiahli spokojnosť zamestnancov. Je založený na férovosti, transparentnosti a na princípe total reward. Dôležitú súčasť odmeňovania tvoria benefity, ktoré podporujú pohodu na pracovisku aj doma.

Jednou z dôležitých tém je vzdelávanie, investujeme do certifikácie projektových manažérov, rozvoja jazykových schopností, soft skills zamestnancov zameraných na vlastný rozvoj, zlepšovanie služieb a spolupráce. Dôležitú súčasť rozvoja tvorí možnosť internej rotácie zamestnancov.

Investujeme do rozvoja študentov prostredníctvom trainee programu. Každoročne v lete dávame príležitosť 15-20 študentom, ktorí sú zaradení na konkrétne projekty a pod vedením mentora pracujú a získavajú praktické skúsenosti.

Chceme byť spoľahlivým partnerom a voľbou číslo jedna pre našich zákazníkov. Naše vzťahy so zákazníkmi sa riadia nasledovnými princípmi:

• Marketing našich výrobkov a služieb je vždy pravdivý a presný.

• Kvalite našich výrobkov a služieb je možné veriť, riadi sa podľa princípov a smerníc certifikácie akosti ISO 9001 a podobných zásad.

• Pri našich výrobkoch a službách vždy berieme do úvahy bezpečnosť zákazníkov.

• Neustále vyvíjame nové riešenia s cieľom vytvárania stále vyššej hodnoty pre našich zákazníkov.

• Pravidelne získavame spätnú väzbu od našich zákazníkov a naše výrobky a služby vyvíjame na základe tejto spätnej väzby. Taktiež aktívne vyvíjame nové spôsoby komunikácie a spolupráce s našimi zákazníkmi.

Dobrí a dôveryhodní dodávatelia a subdodávatelia sú podstatní pre obchody YIT. Usilujeme sa o to, aby sme s nimi mali dlhodobé a vzájomne prospešné vzťahy. Chceme zaisťovať dobré obchodné praktiky v celom dodávateľskom reťazci a tak podporovať rozvoj celého odboru v stále zodpovednejšom a etickejšom smere.

Naše vzťahy s dodávateľmi, subdodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi sa riadia nasledovnými princípmi:

• S dodávateľmi, subdodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi sa zaobchádza rovnocenne, bez diskriminácie a čestne, v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

• Vo vzťahoch s našimi dodávateľmi, subdodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi netolerujeme žiadne formy úplatkárstva ani iných nezákonných platieb.

• Netolerujeme detskú prácu ani žiadnu formu nútenej alebo nedobrovoľnej práce.

• Očakávame, že naši dodávatelia, subdodávatelia a ďalší obchodní partneri budú dodržiavať medzinárodne uznávané ľudské práva, pracovné podmienky a správne etické postupy.

• Ceníme si spoločný obchodný rozvoj s dodávateľmi a subdodávateľmi s cieľom lepšieho plnenia rozvíjajúcich sa potrieb našich zákazníkov.

Spoločnosť YIT podporuje otvorenú a spravodlivú konkurenciu na všetkých trhoch a pri všetkých našich aktivitách dodržujeme platnú legislatívu týkajúcu sa hospodárskej súťaže.

Vyhýbame sa situáciám, kde existuje riziko, že by mohlo dôjsť k porušeniu predpisov v oblasti hospodárskej súťaže. So svojimi konkurentmi nejednáme o cene alebo o princípoch cenotvorby, účasti na konkurenčných výberových konaniach, našich nákladoch a nákladových štruktúrach, našich strategických rozhodnutiach a iných informáciách, ktoré nie sú verejné a nemali by byť konkurentom známe.

Zamestnávame miestnych ľudí a spolupracujeme s miestnymi dodávateľmi a zhotoviteľmi. V dôsledku toho sú pre naše obchody kľúčové dobré vzťahy so spoločnosťou okolo nás.

Tieto vzťahy sa riadia nasledovnými princípmi:

• YIT dodržuje miestne zákony a predpisy v každej krajine, v ktorej pôsobí.

• Nepoužívame ani netolerujeme žiadnu formu korupcie, vydierania alebo úplatkárstva a sme zaviazaní pracovať proti týmto praktikám.

• Neposkytujeme žiadne finančné príspevky politickým stranám alebo skupinám alebo jednotlivým politikom.

• Aktívne sa zúčastňujeme na rozvoji celého stavebníckeho priemyslu, napríklad prostredníctvom partnerstva so vzdelávacími inštitúciami v odbore.

• Zapájame sa do diskusií ohľadom rozvoja miestnych komunít.

• YIT je zaviazaná rozvíjať atraktívne mestské prostredie.

• Vyvíjame nové služby spoločne s obyvateľmi a zákazníkmi.

Usilujeme sa o minimalizáciu dopadov na životné prostredie spôsobených našou vlastnou prevádzkou. Pri našich výrobkoch a službách máme tiež možnosť podporovať znižovanie dopadu našich zákazníkov na životné prostredie. Usilujeme sa o využitie tejto možnosti v plnom rozsahu a podporujeme tak vytváranie stále viac ekologicky udržateľného životného prostredia.

Na náš prístup k životnému prostrediu sa taktiež vzťahujú nasledovné princípy:

• Sme zaviazaní minimalizovať spotrebu energie a vody a produkciu odpadov z našej vlastnej prevádzky a taktiež naše emisie skleníkových plynov.

• Pri výstavbe venujeme zvláštnu pozornosť energetickej a materiálovej efektívnosti a taktiež výberu materiálov. Neustále vyvíjame nové riešenia pre zvyšovanie ekologickej prijateľnosti.

• Usilujeme sa o zaistenie trvalého, ekologicky udržateľného životného prostredia pre našich zákazníkov. Investujeme do inovácií v tejto oblasti.

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky