Západoslovenská energetika

Základné informácie

Názov firmy: Západoslovenská energetika, a.s.

Webová stránka:  www.zse.sk

Charakteristika činnosti: Západoslovenská energetika, a.s. je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku, od roku 2002 súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. Dňom 1. júla 2007 sa zo ZSE vyčlenili do samostatných dcérskych spoločností služby prevádzky distribučnej sústavy ako aj obchod a predaj elektrickej energie.  ZSE Energia, a.s., a ZSE Distribúcia, a.s., sú 100 % dcérske spoločnosti ZSE.  ZSE naďalej poskytuje zákaznícke služby vrátane fakturácie všetkým svojim zákazníkom – domácnostiam,  podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva.

Hlavná téma ZP:

 • zlepšenie kvality života s cieľom vytvorenia trvalo udržateľného zdravého a bezpečného prostredia;
 • systematické budovanie programu zodpovedného podnikania, podpora projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života každého jednotlivca.

Počet zamestnancov (2012): 1 450              

Manažér koordinujúci ZP: Monika Lacková, Úsek korporátnej komunikácie, e-mail: monika.lackova@zse.sk

a./ Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno – na stiahnutie tu.

b./ Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Za rok 2009 bola Nadáciou Pontis. V roku 2010 bola vydaná podľa smerníc Global Reporting Initiative, ale už nebola verifikovaná.

c./ Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno, prístupný na Intranete ZSE.

d./ Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

V rámci členstva v Business Leaders Forum a OSN Global Compact.

e./ V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Business Leaders Forum, OSN Global Compact

f./ Získali ste ocenenia za ZP na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Cena Via Bona za odvahu podporiť inovatívny projekt - Odklínanie hradov, 2005;
 • Cena Employee Volunteering Award Slovakia za projekt Najlepší nápad, 2011.

g./ Bola Vaša firma právoplatne odsúdená za korupciu za posledné 3 roky?

Nie.

V roku 2011 sme poskytli našim zamestnancom viac ako 863 vzdelávacích aktivít. Skupina ZSE investovala do rozvoja svojich zamestnancov prostredníctvom školení za rok 2011 spolu 552 574 EUR. V priemere absolvoval každý zamestnanec 5,04 školiaceho dňa.

Našim zamestnancom je okrem možnosti účasti na rôznych školeniach a tréningoch poskytnuté aj ďalšie spektrum benefitov sociálnej starostlivosti.


V skupine ZSE sa uplatňuje okrem pevného a individuálne rozvrhnutého pracovného času aj pružný pracovný čas, ktorý môžu využívať zamestnanci, kde nie sú prekážkou prevádzkové či iné závažné dôvody.

V zmysle sociálneho programu a starostlivosti o zamestnancov medzi ďalšie benefity patria:

 • Sociálna výpomoc pre zamestnancov;
 • Detské rekreácie + príspevok na rekreácie detí s preukazom ZŤP; 
 • Športové hry;
 • Rozšírenie niektorých ustanovení Zákonníka práce dohodnutých v kolektívnej zmluve;
 • Spolupráca s chránenými dielňami;
 • Zabezpečenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania;
 • Doplnkové dôchodkové sporenie;
 • Vyšetrenie prístrojom na diagnostiku a liečbu osteoporózy;
 • Kampaň zameraná na prevenciu a ochranu zdravia zamestnancov;
 • Osobitné príjmy zamestnancov v podobe vyplácania odmien, napr. odmena pri životnom jubileu 50 rokov veku alebo odmena za vernosť u zamestnávateľa za 10, 20, 30, 35 rokov nepretržitej práce v spoločnosti.

V rámci skupiny ZSE je poskytnutá rovnaká možnosť presadiť sa každému zamestnancovi bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, rodinný stav.

K téme BOZP - za rok 2011 v skupine ZSE nebol zaznamenaný žiadny smrteľný pracovný úraz.

Za základ trvalého vzťahu s klientom považujeme profesionálnu, ale ľudsky zrozumiteľnú komunikáciu. Práve tejto téme sme sa začali intenzívne venovať v roku 2010 a ďalej sme ju rozvíjali v roku 2011. Nadviazali sme tým na koncepciu z roku 2009, kedy sme vytvorili Integrované kontaktné centrum (ICC), ktoré v sebe sústreďuje všetky formy komunikácie s koncovým zákazníkom – osobnú, telefonickú, elektronickú aj písomnú.

V roku 2011 sme zároveň implementovali nový informačný systém na spracovávanie a ukladanie údajov našich zákazníkov, ako aj na ich fakturáciu. V rámci tohto systému sme oddelili distribučné a obchodné údaje, v súlade s informačným unbundlingom v energetike. Napriek náročnosti tohto procesu a zvýšenému objemu kontaktov oproti roku 2010 o približne 15% boli zákazníci vybavovaní v rovnakej kvalite a rovnako rýchlo ako v minulosti.

Spoločnosť E.ON – člen iniciatívy OSN Global Compact – a Západoslovenská energetika, a.s., ako člen skupiny E.ON vyjadrili svoje odhodlanie dosahovať pri všetkých svojich činnostiach vysoký stupeň zodpovedného podnikania. Identifikovali sme tri oblasti, ktoré považujeme za kľúčové pre zabezpečenie vysokej úrovne ZP v rámci dodávateľského reťazca:

 1. Dodržiavanie ľudských práv a zabezpečenie vhodných pracovných podmienok;
 2. Obmedzenie environmentálnych vplyvov;
 3. Zachovávanie vysokého etického štandardu podnikania.

Všetky procesy obstarávania tovarov a služieb pre skupinu ZSE sú vedené centrálnym nákupom a podliehajú viacnásobnej kontrole a internému auditu, ktorý detailne skúma celý proces obstarania. Centrálnemu nákupu podliehajú všetky divízie, úseky a tímy, t. j. neprichádza do úvahy, aby si niektorý úsek vybral dodávateľa sám na základe nejasných pravidiel. Gestor pri výberových konaniach presne špecifikuje svoje potreby a požiadavky. Výberový proces má niekoľko kôl a stupňov a o víťazovi/víťazoch výberového konania rozhoduje transparentné vyhodnotenie všetkých vopred stanovených hodnotiacich kritérií výberovou komisiou. Procedúra obstarávania a transparentne nastavené procesy sa uplatňujú v celom procese obstarávania tovaru a služieb.

Princípy, ktoré vo vzťahu k dodávateľom dodržiavame: nediskriminácia a fair play, všetci účastníci výberového konania dostávajú rovnaké informácie, termíny, podklady a relevantné dokumenty vrátane poskytovaných dodatočných informácií, mlčanlivosť a dôvernosť pri zachovávaní informácií, protikorupčné opatrenia, písomný styk – komunikácia s účastníkmi výberových konaní prebieha zásadne písomnou formou s využitím elektronickej pošty, viacstupňový proces výberu dodávateľov, využívanie elektronickej aukcie.

Spoločnosť E.ON, ktorej dcérskou spoločnosťou je aj spoločnosť ZSE a iné spoločnosti podnikajúce v distribúcii a výrobe elektrickej energie, kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako aj enviromentálne dopady činností dodávateľských spoločností. Spoločnosti, ktoré prejavia záujem spolupracovať so spoločnosťou ZSE sú v rámci prekvalifikačného konania auditované kvalifikovanou skupinou audítorov, pričom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako aj environmentálne dopady sú posudzované vždy ako jedno z diskvalifikačných kritérií.

Naše poslanie voči komunite sa nekončí dodávkou elektrickej energie, ale snažíme sa prispieť k jej rozvoju podporou projektov a aktivít, ktoré prinášajú ľuďom radosť a uspokojenie z plnohodnotného života. Aj v roku 2011 sme boli podporovateľom charitatívnych a filantropických projektov, z ktorých viaceré realizujeme prostredníctvom Nadácie Pontis.

Naša finančná podpora smeruje predovšetkým do oblastí: rekreačný a výkonnostný šport mládeže, umenie a kultúra, zdravotníctvo, školstvo, firemné dobrovoľníctvo s cieľom podporiť aktivity vlastných zamestnancov, ochrana životného prostredia.

V roku 2011 pokračovala strategická priama podpora projektov komunitných organizácií v oblasti športu, zdravia, životného prostredia, kultúry a sociálnych vecí a realizovali sa projekty aj z 2 %. Podporené subjekty: Slovenský cykloklub, Slovenský skauting, OZ Perspektíva, OZ Odyseus, SKC Dotyk a TJ pri SAV Bratislavy, Nadácia centrum súčasného umenia, OZ Konvergencie, Centrum voľného času v Žiline a Slovenská nadácia na pomoc popáleným.

V roku 2012 sme spolu s ďalšími členmi BLF iniciovali a finančne podporili vznik Fondu pre transparentné Slovenskoktorého cieľom je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou watchdogových a analytických organizácií.

Už takmer 10 rokov sme partnermi ochranárskych organizácií pri aktivitách projektov LIFE zameraných na ochranu dravcov. V spolupráci so združením Ochrana dravcov na Slovensku realizujeme projekt inštalácie ochranných prvkov na konzoly nových, existujúcich a rekonštruovaných 22 kV vedení. Takéto opatrenie predchádza prípadnému úhynu vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Počas roku 2011  sme ošetrili chráničkami 580 stĺpov elektrického vedenia.


Zavedením separovaného zberu a dôslednou separáciou odpadov z administratívnej činnosti  sme počas roka 2011 vyseparovali z komunálneho odpadu viac ako 4,9 t plastov, 14,1 t papiera, 0,3 t skla, ktoré boli odovzdané na recykláciu. V porovnaní s rokom 2010 sme zvýšili množstvo zhodnocovaných odpadov z celkového množstva produkovaných o takmer 10 %. Dôslednou separáciou odpadov produkovaných pri realizácii opráv energetických zariadení a stavieb bolo na zhodnotenie odovzdaných 296,5 t šrotu.

V roku 2011 sme prevádzkovaním objektov a zariadení skupiny ZSE nespôsobili žiadnu ekologickú haváriu. V prípade drobných únikov škodlivých látok pri bežnej prevádzke sú bezprostredne po zistení úniku vykonané opatrenia na zabránenie znečistenia vody a širšieho okolia. Zamestnanci, ktorí pri svojej práci používajú látky škodlivé životnému prostrediu, sú pravidelne školení o postupoch, ako zaobchádzať s týmito látkami a ako postupovať pri ich úniku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky