13. 10. 2021

Zn. Hľadá sa názov pre zodpovedné podnikanie

Odzvonilo už pojmu CSR, pretože firmy ho chápu „len“ ako filantropiu a chcú robiť viac? Vystihuje aktuálne používaná skratka ESG lepšie širokospektrálnosť zodpovedného podnikania? Alebo je to skôr pojem udržateľnosť, ktorý v sebe zahŕňa všetko to, na čo sa pri CSR v minulosti zabúdalo?

CSR nerovná sa filantropia

Napriek tomu, že mnohí podnikatelia sa v minulosti prirodzene snažili o prepojenie podnikateľského úspechu s pozitívnym dopadom na spoločnosť (u nás napríklad Tomáš Baťa), prvé definície konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem sa datujú až do 50. rokov 20. storočia. Pojem „spoločnosť“ pritom bol už v tejto dobe vnímaný široko – v roku 1960 napríklad Keith Davis a Robert Blomstrom napísali: „Podnikatelia uplatňujú spoločenskú zodpovednosť, keď zvažujú potreby a záujmy ostatných ľudí, ktorých podnikateľské aktivity môžu zasiahnuť. Ak tak konajú, potom dokážu dovidieť i veci, ktoré sú mimo úzko definovaných ekonomických a technických záujmov ich firmy.

Aj ďalšie známe definície pojmu CSR idú nad rámec podpory komunity (filantropie) a zdôrazňujú zodpovednosť voči všetkým stakeholderom. Napokon aj Európska únia vo svojej Zelenej knihe z roku 2001 definuje CSR ako „dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými stakeholdermi.“

CSR teda vždy bolo komplexnou kategóriou postavenou na troch pilieroch, v ktorých sa zodpovedné podnikanie konkrétne prejavuje (tzv. triple bottom line) – environmentálny (Environmental), sociálny (Social) a ekonomický (Governance).

Skratka ESG, ktorá sa aktuálne objavuje čoraz častejšie v súvislosti s aktivitami firiem, teda nie je žiadnou novinkou. Ide vlastne o konkrétnejší opis toho, čo znamená CSR. Otázkou však je – znamená aj niečo viac?

Väčší dôraz na čísla

Niektorí odborníci tvrdia, že ESG je „efektívnejší a strategickejší mladší súrodenec CSR“. Poukazujú pritom na fakt, že CSR sa v korporátnej praxi dlhé roky zamieňalo za filantropiu, chýbalo mu hlbšie prepojenie s každodenným fungovaním firmy a strategická previazanosť s biznisovými cieľmi. CSR je podľa nich archaický a prežitý koncept, ktorý sa skôr podobá na marketingový nástroj a neprináša viac ako len symbolické gestá. Oproti tomu ESG je koncept postavený na merateľnosti a kvantifikovateľných cieľoch, a preto umožňuje naplno integrovať princípy zodpovedného podnikania do DNA firmy.

S tým, že CSR sa v praxi vzdialilo tomu, ako bolo zadefinované, možno len súhlasiť. Nepochopenie, respektíve mylná interpretácia pojmu, však ešte neznamenajú, že samotný pojem je zlý. Nie je skôr chyba samotných používateľov, že sa CSR v bežnom živote odklonilo od svojej pravej podstaty? A ako to vidia samotné firmy?

Názory sa rôznia

„CSR sme nikdy nechápali len ako filantropiu, ale ako princípy, ktoré sa každodenne uplatňujú v tom, čo a ako robíme v sociálnej, ekonomickej aj environmentálnej oblasti, a takto to aj reportujeme v našich integrovaných výročných správach už od roku 2001,“ hovorí Ján Bača z U. S. Steel Košice.

Na druhej strane, spoločnosť Deloitte vníma ESG ako pojem zahŕňajúci širší rozsah podnikateľskej zodpovednosti ako CSR. „Kým v minulosti spoločnosti v rámci CSR často iba každoročne vyčlenili určitú časť finančných prostriedkov na charitatívne účely, ESG sa teraz stáva dôležitou súčasťou firemnej stratégie,“ hovorí Ivana Lorencovičová z Deloitte.

Podľa Andrey Danihelovej zo Skupiny Východoslovenská energetika Holding CSR odkazuje na to, čo daná spoločnosť robí nad rámec zákona v sociálnej a environmentálnej oblasti a ESG sú kritéria, ktorými sa posudzuje environmentálny a spoločenský dopad aj kvalita rozhodovania a riadenia. „Oba názvy však hovoria o trvalo udržateľnom podnikaní,“ dopĺňa.

Aj VÚB Banka či Slovak Telekom vnímajú ESG ako evolúciu CSR. „Výroky o udržateľnosti a zodpovednosti sa posúvajú do biznisových rozhodnutí a stávajú sa súčasťou finančných ukazovateľov a metrík,“ vysvetľuje Tatiana Švrčková zo Slovak Telekom.

CSV sa neujalo

Ak má skratka ESG napomôcť tomu, aby sa konečne začalo CSR robiť tak, ako sa má (strategicky, s merateľnými cieľmi a s prepojením na core biznis firmy), tak je len dobre. Pripomeňme si však, že snaha nahradiť pojem CSR niečím výstižnejším nie je nová. V roku 2011 predstavili harvardskí profesori Michael Porter a Mark Kramer koncept CSV (Creating Shared Value – vytváranie zdieľanej hodnoty). Ich ambíciou bolo posunúť sa do pragmatickejšej roviny a už samotným názvom deklarovať, že úspech firmy nie je v rozpore s prospechom pre spoločnosť.

Nový pojem sa však napriek počiatočnému „buzzu“ v praxi neujal. Odborníci kritizovali, že nejde o nič iné ako o nové pomenovanie pre „starú“ vec. „Porter a Kramer tvrdia, že programy CSR sa doteraz zameriavali najmä na reputáciu a nemali priamu väzbu na biznis. Ale to je nesprávne chápanie tohto pojmu. Skutočné zodpovedné či udržateľné podnikanie predsa už po desaťročia spája ekonomické a spoločenské potreby,“ povedal na našej konferencii CSR Summit v roku 2012 Toby Webb z britskej organizácie Ethical Corporation.

Udržateľnosťou nič nepokazíte

Zatiaľ čo pojmy CSR, CSV či ESG vzišli z prostredia biznisu a manažérskych príručiek, pojem trvalo udržateľný rozvoj priniesli na svetlo sveta ekológovia a ekonómovia hľadajúci riešenia globálnych problémov. Definícia OSN z roku 1987 hovorí, že ide o „napĺňanie súčasných potrieb bez toho, aby bolo ohrozené napĺňanie potrieb budúcich generácií.

Pojem udržateľnosť sa za ostatné roky dostal aj do slovníka firiem, a prestáva sa limitovať len na environmentálne aspekty. Komplexnosť pojmu potvrdzujú aj Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals), ktoré od roku 2015 definujú 17 cieľov pre to, aby bol svet lepším miestom pre život- od odstránenia chudoby, cez posilnenie rodovej rovnosti až po ochranu klímy.

„Môžeme sa rozprávať o tom, či pojmu CSR rozumieme správne, ale riešením podľa nás nie je zavádzať ďalšiu trojpísmenkovú skratku… Aj preto v Lidli čoraz častejšie hovoríme o trvalej udržateľnosti. Práve tento pojem má z nášho pohľadu asi najväčší potenciál správneho pochopenia „na prvú dobrú“,“ hovorí Tomáš Bezák zo spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Tak teda – udržateľnosť, CSR či ESG?

To, pre aký pojem sa vo firme rozhodnete, je vlastne vedľajšie. Podstatné je to, ako ho naplníte obsahom. Presne tak, ako je to napokon so všetkým v živote.

Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka, Business Leaders Forum

Článok v anglickom jazyku vyšiel v magazíne AmCham Connection 4/2021 Pillars of Good Society

 

Spýtali sme sa členských firiem BLF, ako vnímajú pojmy CSR, ESG, udržateľnosť:

 „Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) vnímame ako omnoho širší pojem a v našom ponímaní zahŕňa širší rozsah podnikateľskej zodpovednosti ako Corporate Social Responsibility (CSR). Kým v minulosti spoločnosti v rámci CSR často iba každoročne vyčlenili určitú časť finančných prostriedkov na charitatívne účely, ESG sa teraz stáva dôležitou súčasťou firemnej stratégie, pričom kladie oveľa väčší dôraz na starostlivý a zodpovedný prístup biznis lídrov k zamestnancom, okoliu a celej planéte. Veľké spoločnosti si v súvislosti s ESG nastavujú konkrétne a merateľné KPIs a cez tieto kritériá nahliadajú na každú oblasť podnikateľských procesov počnúc obstarávaním a starostlivosťou o aktíva cez nábor a starostlivosť o zamestnancov až po ekológiu a zodpovedné správanie. Aj pre nás v Deloitte je ESG jednou z top priorít a tejto téme venujeme veľkú pozornosť. Naše ESG aktivity v rámci WordlImpact zahŕňajú 4 iniciatívy – WordClass, WorldClimate, Impact Every Day a ALL IN.“

Ivana Lorencovičová, vedúca partnerka Deloitte na Slovensku

 

„ESET ako slovenská firma s globálnou pôsobnosťou pozorne sleduje terminologickú diskusiu v oblasti zodpovedného podnikania, načúvajúc zamestnancom v našich zahraničných pobočkách, zákazníkom, dodávateľom, či partnerom z komunít po celom svete.  Tak, ako sme sa zaviazali v našej Správe zodpovedného podnikania, realizovanej podľa štandardov GRI na Slovensku, momentálne oslovujeme stakeholderov v rámci našich ťažiskových trhov, s cieľom pripraviť jednotnú stratégiu zodpovedného podnikania celosvetovo.  Vychádzame z koncepcie ESG, keďže mimo Slovenska sa tento termín už zaužíval.  Je to aj v kontexte toho, že keďže je governance (manažovanie udržateľnosti vo firme) dané na rovnakú váhu ako dosahovanie zmien v oblasti environmentálnej a sociálnej oblasti, nevyhnutne si to vyžaduje veľkú angažovanosť vedenia firmy, ako aj nastavenie merateľných kritérií pre poznanie posunu v týchto oblastiach.  Tento prístup odráža naše vnútorné celosvetové nastavenie.“

Lenka Surotchak, Global CSR Manager, ESET

 

V HEINEKEN Slovensko dlhodobo vnímame našu zodpovednosť k ľuďom a planéte. Naše podnikateľské aktivity od začiatku realizujeme nielen vo vzťahu k našim zamestnancom, partnerom a spoločnosti, ale aj s ohľadom na životné prostredie. Od začiatku si uvedomujeme, že nejde len o filantropiu, ale o zachovanie piva a tradície aj pre ďalšie generácie. To môžeme dosiahnuť len zodpovedným a udržateľným postojom v každom našom kroku – od zrnka jačmeňa až po pohár načapovaného piva. Náš prístup k otázkam udržateľnosti výstižnejšie zachytáva skratka ESG resp. pojem udržateľnosť, ktorý odzrkadľuje zodpovedný a udržateľný postoj k nášmu podnikaniu. Stojí v centre všetkého, čo robíme a je základom stratégie našej spoločnosti.“

Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov, HEINEKEN Slovensko

 

 „CSR je z nášho pohľadu pojem, ktorý bol relevantný v minulom desaťročí, kedy sa aj zodpovednosť firiem chápala oklieštene ako len ich filantropické aktivity. Tak ako sa menilo vnímanie tejto témy v biznise, menilo sa aj povedomie spoločností a názory stakeholderov. Zodpovednosť firmy by nemala byť chápaná ako charitatívne aktivity, ale by mala byť neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry a jej každodenných aktivít. V našej spoločnosti sme už na medzinárodnej úrovni premenovali CSR na CR, čiže na Corporate Responsibility, čo viac vystihuje trvalú udržateľnosť a našu spoločenskú zodpovednosť. My udržateľnosť a zodpovednosť chápeme v širšom zmysle ako len filantropické aktivity, čo ukazujú naše aktivity a ciele v jednotlivých oblastiach, ako je klíma, plastový odpad či zdravá výživa.“

Lucia Vargová, vedúca úseku komunikácie, Kaufland Slovenská republika

 

 „V Lidli ESG skratku ako takú  nepoužívame, avšak určite konáme práve v tomto duchu a tak máme nastavené aj naše ciele. Je pravda, že ľudia si často spájajú CSR najmä s charitou, prípadne Corporate Citizenship, čo ale  nie je správne. Niektorí to zase nazývajú firemnou filantropiou. V Lidli je to postoj  k svojmu podnikaniu a prostrediu, v ktorom funguje. Zároveň je určite prínosné, že na Slovensku aspoň rámcovo tušíme, o čom CSR je. Môžeme sa rozprávať o tom, či pojmu rozumieme správne, ale riešením podľa nás nie je zavádzať ďalšiu anglickú trojpísmenkovú skratku… Aj preto v Lidli čoraz častejšie hovoríme o trvalej udržateľnosti. Celkovo máme za to, že je dôležité zasadzovať akýkoľvek pojem do presného kontextu, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii. Samozrejme, nie vždy je na to priestor. Trvalá udržateľnosť však z nášho pohľadu má asi najväčší potenciál správneho pochopenia „na prvú dobrú“.                                                                                                                                                                                         

Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie, Lidl Slovenská republika

 

„Pojmu CSR jednoznačne neodzvonilo. Práve naopak. Odsudzujeme ho trochu neprávom, vinou nezrelého prístupu firiem, ktoré pod ním schovávali jednoduchú filantropiu. CSR však ani dnes zďaleka nevyťažilo všetko zo svojho potenciálu, ktorý je veľmi široký, a to od zodpovedného prístupu nielen ku komunite, životnému prostrediu, cez zrkadlenie hodnôt vo výrobných procesoch a cykle produktov a služieb až po vyjadrenie názoru a konzistentné presadzovanie hodnôt aj mimo svojho podnikania. Napĺňanie cieľov ESG či snaha o udržateľnosť by už mali byť pre firmy samozrejmosťou, ísť však za túto hranicu si vyžaduje ešte o čosi viac úsilia a prípadne aj odvahy. A tu už podľa mňa začína pravé CSR, ktoré môže prinášať výrazne inú hodnotu pre spoločnosť, možno menej merateľnú na rozdiel od objemu emisií,  ale rozhodujúcu v kľúčových momentoch či celospoločenských zmenách.“  

Tereza Molnár, Head of Communications, O2 Slovakia

 

„V Telekome koncept ESG chápeme ako prirodzenú súčasť CSR. Ide o evolúciu, vďaka ktorej sa výroky o udržateľnosti a zodpovednosti zakomponovanej do DNA firmy posúvajú do jej stratégií, biznisových rozhodnutí a stávajú sa súčasťou finančných ukazovateľov a metrík. Firemná filantropia je dôležitá, pretože okrem finančných zdrojov, do spoločnosti môže priniesť nové pohľady na riešenie rôznych problémov. Príkladom môže byť naša pomoc nepočujúcim, vďaka ktorej sa podarilo posunúť kvalitu ich života v mnohých smeroch. Je to však len malá časť z toho, aké dopady má každá firma na život interne, externe, na ľudí, ktorí pre ňu pracujú, na okolie v ktorom pôsobí, ako narába so zdrojmi, ktoré pre svoje fungovanie potrebuje. Pomáhame zdigitalizovať krajinu, prinášame inovácie a popritom sledujeme koľko spotrebujeme elektrickej energie, či z akých zdrojov pochádza. CSR pre nás v Telekome predstavuje filozofiu zodpovednosti voči ľuďom, životnému prostrediu, krajine i voči sebe navzájom.“

Tatiana Švrčková, CR Senior Specialist, Slovak Telekom

 

„Spoločensky zodpovedné aktivity zastrešujeme v Tatra banke v rámci širšej témy ‚trvalej udržateľnosti‘. Náš záväzok zodpovedného podnikania preto vnímame komplexne optikou ESG, t.j. E – environmental, S – social a G – corporate governance. Skratka ESG je v Tatra banke už dlhodobo zaužívaná a plne vystihuje naše zodpovedné podnikanie. Integrácii všetkých jej troch princípov (E-S-G) do života a služieb banky sa u nás venuje 9 pracovných streamov.”

Tomáš Kvašňovský, Sustainability Manager, Tatra banka

 

„CSR sme v U. S. Steel Košice nikdy nechápali len ako filantropiu, ale ako princípy, ktoré sa každodenne uplatňujú v tom, čo a ako robíme v sociálnej, ekonomickej aj environmentálnej oblasti, a takto to aj reportujeme v našich CSR, resp. integrovaných výročných správach za roky 2001-2020. Silný dôraz na bezpečnosť práce v hutníckej prevádzke, etický imperatív, inovatívne riešenia pre zákazníkov, energetická efektívnosť či zavádzanie moderných technológií znižujúcich emisie predstavujú len časť toho, čo si pod zodpovedným podnikaním predstavujeme. Samozrejme, rozumieme aj potrebám regiónu, kde pracujeme a žijeme a systematicky podporujeme vzdelávanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, kultúru i šport. Naše podnikanie zostane udržateľné, len ak bude prospešné aj pre ostatných.“

Ján Bača, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, U. S. Steel Košice

 

„Spoločenská zodpovednosť je v DNA našej spoločnosti už od začiatku. Podarilo sa nám rozbehnúť množstvo CSR projektov, ktoré výrazne pozitívne ovplyvňujú celú spoločnosť a komunity na Slovensku. ESG vnímame ako nový trend, ktorým sa rozširuje pôsobnosť CSR a ako banka sa ním tiež riadime. Zároveň sme spustili a pripravujem množstvo ďalších projektov, ktoré budú ESG tému ďalej rozvíjať. VÚB banka zároveň prostredníctvo Eurizon Slovakia spustila ako prvá ESG fondy a možnosť investovania do nich aj na Slovensku.“

Martina Slezáková, správkyňa Nadácie VÚB, VÚB Banka

 

 „V Skupine VSE Holding dlhodobo pracujeme na našej spoločenskej zodpovednosti. CSR (Corporate Social Responsibility) odkazuje na to, čo daná spoločnosť robí dobrovoľne, teda nad rámec zákona, v sociálnej a environmentálnej oblasti pre zlepšenie a zvyšovanie kvality života v regióne, v ktorom pôsobí. ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) sú kritéria, ktorými sa posudzuje vplyv spoločnosti na klímu a životné prostredie, jej spoločenský dopad a kvalitu rozhodovania a riadenia. Oba názvy hovoria o trvalo udržateľnom podnikaní. Skupina VSE Holding sa v tomto roku začala aktívne venovať posudzovaniu svojho vplyvu na klímu, spoločnosť a riadenie na základe ESG kritérií. Ako jeden z veľkých zamestnávateľov na východnom Slovensku vnímame našu pozíciu a úlohu ísť príkladom, a preto monitorujeme dopad našej činnosti na životné prostredie, znižujeme naše emisie a zapájame do týchto tém aj zamestnancov.“

Andrea Danihelová, hovorkyňa, Východoslovenská energetika Holding