O Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby všetkých svojich partnerov (stakeholderov).

 

Viac o zodpovednom podnikaní

Ako fungujeme?

Združenie si spomedzi svojich členov na dvojročné funkčné obdobie volí prezidenta a poradný výbor, ktorí definujú témy združenia na nasledujúce obdobie. Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných štvrťročných stretnutiach, kde prostredníctvom diskusie, často aj za účasti externých hostí, zdieľajú príklady najlepšej praxe v konkrétnych CSR témach, bilancujú realizované aktivity a plánujú činnosť združenia na najbližšie mesiace. Myšlienky zodpovedného podnikania realizujú individuálne vo svojich firmách ako aj prostredníctvom podujatí či pracovných skupín.

Programová správa BLF za rok 2021

Benefity členstva 2022

Naša vízia

Zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

Naše poslanie

Chceme kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

2004 Vznik Business Leaders Forum
11 Počet zakladajúcich členov
48 Aktuálny počet členov

Vedenie Business Leaders Forum

Ivana Vagaská

Výkonná riaditeľka Business Leaders Forum


ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

„Najväčší prínos združenia vidím najmä v spájaní rôznych firiem s rôznymi možnosťami a skúsenosťami. Máme v rukách dobrú prax a chceme, aby sa dostala aj mimo Business Leaders Forum. Mojím cieľom je, aby sa spoločensky zodpovedné podnikanie stalo samozrejmým, niečím, čo bude každodennou realitou fungovania firiem.“

Richard Marko

Prezident Business Leaders Forum

 
 

„Práve svojím záujmom o dianie v spoločnosti a vytváraním hodnôt môžu firmy dlhodobo prosperovať. Cez zapájanie sa do vecí verejných, záväzok presadzovať hodnoty ako slušnosť, etika a férovosť, ako aj vďaka systematickej filantropickej podpore, majú firmy reálny vplyv na napredovanie spoločnosti.“

Poradný výbor Business Leaders Forum

Monika Majerčíková

Poisťovňa Generali


Martina Machánková

Kaufland Slovenská republika


Andrea Ungvӧlgyi

Orange Slovensko


Andrej Sántai

SOITRON


Strategické partnerstvá a členstvá

Circular Slovakia

Circular Slovakia

Lean In Slovakia

Lean In Slovakia

Rule of Law Initiative

Rule of Law Initiative

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.