17. 07. 2019

Deklarácie verzus realita o posilňovaní právneho štátu

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona sa už roky zasadzujú za predvídateľnejšiu legislatívu, boj proti korupcii a efektívnejšiu justíciu. Sú to kľúčové atribúty fungovania právneho štátu, nevyhnutné pre udržanie hospodárskeho a spoločenského rozvoja na Slovensku. Posilňovanie právneho štátu bolo deklarované ako jedna z hlavných priorít vlády SR, ktoré schválila aj Národná rada Slovenskej republiky. Napriek tomu viacero nedávnych krokov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predstavuje závažné nerešpektovanie uvedených princípov.

Medzi významné porušenie princípu predvídateľnosti legislatívy patrí napríklad schválenie novely zákona o volebnej kampani, ktoré prebehlo v extrémne krátkom čase (24 hodín) a bez akejkoľvek verejnej diskusie. Podobným spôsobom, prostredníctvom poslaneckých návrhov a bez reálnej verejnej diskusie a možnosti pripomienkovania verejnosťou a dostatočného vyčíslenia dopadov, boli v nedávnej minulosti prijaté viaceré ďalšie zákony s výrazným dopadom na podnikateľské prostredie (zavedenie rekreačných poukážok, nepriame novely vo verejnom obstarávaní, či poslanecké návrhy v rámci aktuálneho balíka sociálnych a daňových opatrení atď.). Zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona sa nevyjadrujú k obsahu týchto zákonov, ale k procesu ich prijímania. Sme nútení opäť konštatovať, že prijímanie zákonov v extrémne skrátených lehotách, bez diskusie s odbornou aj laickou verejnosťou, je v príkrom rozpore s požiadavkou na predvídateľnosť legislatívneho procesu a vzbudzuje obavy, že podobný postup môže zákonodarný zbor uplatniť kedykoľvek, v akejkoľvek oblasti.

Výber riaditeľa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bol ďalším príkladom rozporu medzi deklaráciami a realitou v oblasti boja proti korupcii. Tento zákon mal byť významnou podporou boja proti korupcii, pričom do jeho príprav boli zapojení odborníci naprieč širokým spektrom. Keď v júni prebiehal výber riaditeľa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v gescii Úradu vlády, odborníkmi bol označovaný za doteraz najnáročnejšie, ale aj najtransparentnejšie výberové konanie svojho druhu. S poľutovaním preto konštatujeme, že nezvolením žiadnej z vládou schválených kandidátok Národnou radou SR došlo k znemožneniu reálneho fungovania tohto dôležitého úradu.

Treťou oblasťou, ktorá tvorí nevyhnutný predpoklad pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie je fungujúce súdnictvo. Aj preto sme už v januári tohto roku upozorňovali na potrebu plne funkčného Ústavného súdu (ÚS). Nakoľko Národná rada ani v ôsmich kolách voľby nezvolila dostatočný počet kandidátov na sudcov ÚS, ten ostáva ochromený. Okrem množstva občanov a podnikateľov, ktorých podania ostávajú naďalej nevyriešené, tak trpí aj dôveryhodnosť verejných inštitúcií – v očiach domácich podnikateľov aj zahraničných investorov.

Rešpektujúc Ústavou SR danú deľbu moci a kompetencie a právomoci vlády SR a Národnej rady SR preto apelujeme na predstaviteľov oboch inštitúcií, aby posilňovanie právneho štátu neostávalo len vo forme deklarácií, ale aby bolo prítomné v zodpovednom prístupe k výkonu zverených právomocí. Slovenské podnikateľské prostredie nevyhnutne potrebuje konkrétne kroky, ktoré zvýšia predvídateľnosť legislatívnych zmien, zabezpečia efektívny boj proti korupcii a pomôžu efektivite súdnictva. Bez naplnenia týchto atribútov nie je možné spoľahlivo predvídať a efektívne riadiť budúcnosť Slovenska a zabezpečiť ekonomickú stabilitu.

Signatári spoločného stanoviska:

 • Americká obchodná komora v SR
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ)
 • Business Leaders Forum
 • Holandská obchodná komora v SR
 • Industry Innovation Cluster
 • Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 • Slovak Compliance Circle
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Slovensko-rakúska obchodná komora
 • Švédska obchodná komora v SR
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.