O Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby všetkých svojich partnerov (stakeholderov).

 

Viac o zodpovednom podnikaní

Ako fungujeme?

Združenie je jednou z iniciatív Nadácie Pontis, ktorá je od jeho vzniku v roku 2004 aj jeho administrátorom.

Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných štvrťročných stretnutiach, kde, často aj za účasti externých hostí, zdieľajú príklady najlepšej praxe v rôznorodých ESG témach. Majú tiež možnosť zúčastňovať sa ďalších odborných podujatí či stretnutí pracovných skupín, a získať tak konkrétnu inšpiráciu pre realizáciu aktivít vo svojich firmách.

Výkonná riaditeľka združenia dáva návrh na členov/členky Poradného výboru BLF a Prezidenta/ku BLF, ktorí sú na dvojročné funkčné obdobie schvaľovaní nadpolovičnou väčšinou členských firiem.

Poradný výbor a Prezident/ka BLF majú poradnú úlohu pri strategickom plánovaní smerovania a aktivít združenia a schvaľujú verejné vyhlásenia v mene BLF.

Naša vízia

Zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

Naše poslanie

Chceme kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

0 Vznik Business Leaders Forum
0 Počet zakladajúcich členov
0 Aktuálny počet členov

Vedenie Business Leaders Forum

Ivana Vagaská

Výkonná riaditeľka Business Leaders Forum


ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

„Najväčší prínos združenia vidím najmä v spájaní rôznych firiem s rôznymi možnosťami a skúsenosťami. Máme v rukách dobrú prax a chceme, aby sa dostala aj mimo Business Leaders Forum. Mojím cieľom je, aby sa spoločensky zodpovedné podnikanie stalo samozrejmým, niečím, čo bude každodennou realitou fungovania firiem.“

Barbora Záhradníková

Prezidentka Business Leaders Forum

 
 

„Som presvedčená, že na pôde BLF je potrebné otvárať témy súvisiace so znižovaním CO2 stopy, podporou cirkulárnej ekonomiky či zelenými nákupmi, a to aj v súvislosti s pripravovanou legislatívou zo strany Európskej komisie. Ako prezidentka by som tiež chcela upriamiť pozornosť na diverzitu a inklúziu aj podporu kritického myslenia.“

Poradný výbor Business Leaders Forum

Monika Majerčíková

Poisťovňa Generali


Lucia Vargová

Kaufland Slovenská republika


Andrea Ungvӧlgyi

Orange Slovensko


Andrej Sántai

SOITRON


Strategické partnerstvá a členstvá

Circular Slovakia

Circular Slovakia

Lean In Slovakia

Lean In Slovakia

Rule of Law Initiative

Rule of Law Initiative

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.