O Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby všetkých svojich partnerov (stakeholderov).

Viac o zodpovednom podnikaní

Ako fungujeme?

Združenie si spomedzi svojich členov na dvojročné funkčné obdobie volí prezidenta a poradný výbor, ktorý definujú témy združenia na nasledujúce obdobie. Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných štvrťročných stretnutiach, kde prostredníctvom diskusných stolov zdieľajú príklady najlepšej praxe v oblasti CSR, bilancujú realizované aktivity a plánujú činnosť združenia na najbližšie mesiace. Myšlienky zodpovedného podnikania realizujú individuálne vo svojich firmách ako aj prostredníctvom podujatí či pracovných skupín.

Pozrite si našu programovú správu za rok 2018.

Naša vízia

Zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

Naše poslanie

Chceme kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

2004 Vznik Business Leaders Forum
11 Počet zakladajúcich členov
45 Aktuálny počet členov

Vedenie Business Leaders Forum

Michal Kišša

Výkonný riaditeľ Business Leaders Forum

0917 429 985
michal.kissa@nadaciapontis.sk

„V Business Leaders Forum sa snažíme umožniť členským firmám zlepšovať sa vo všetkých aspektoch zodpovedného podnikania. Chápeme to ako možnosť efektívnejšieho nakladania so zdrojmi, zlepšovania práce so zamestnancami, férového prístupu k dodávateľom a zákazníkom a priateľského prístupu ku komunite.“

Michal Liday

Prezident Business Leaders Forum

 
 

„Každú firmu robia výnimočnou jej zamestnanci, od ktorých závisí, či bude úspešná. Mojou osobnou víziou pre Business Leaders Forum na nasledujúce dva roky je práve preto osobný a odborný rozvoj a spokojnosť zamestnancov, vzdelávanie a inovácie. Tieto témy vnímam ako silno prepojené a navzájom sa ovplyvňujúce s veľkým dopadom na spoločnosť, v ktorej žijeme.“

Poradný výbor Business Leaders Forum

Veronika Bush

Tesco Stores SR


Martin Bača

Accenture


Jaroslav Grygar

WHIRLPOOL Slovakia